Transport drogowy

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową.

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o udzielenie licencji wraz z załącznikami:

  • kserokopia aktualnych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzającymi zdolność do wykonywania zawodu kierowcy,

  • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykazania się 5 letnią praktyką w wykonywaniu tego transportu,

  • oświadczenie stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy, oraz zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców.

  • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem - ( oświadczenie o użyczeniu samochodu)),

  • kserokopię legalizacji taksometru,

w przypadku kserokopii dokumentu wymagany jest jego oryginał do wglądu

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

Wymagane oświadczenia.

3. OPŁATY
Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową na terenie miasta Chodzieży pobiera się opłatę stałą w wysokości:

  • 200 PLN – gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,

  • 250 PLN – gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,

  • 300 PLN – gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.

Wpłaty dokonuje się przed odbiorem licencji na konto Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Nr konta: 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

Wniosek o udzielenie licencji oraz załączniki do wniosku – nie podlegają opłacie.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, lub przez platformę e-PUAP.

5. OSOBY DO KONTAKTU
Anna Bardzińska tel. 0/67 282-71-71 w. 211 pokój nr 208 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji (art.14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r - Dz.U.z 2019r poz. 2140.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz.U.z 2019r , poz. 2140.),

  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013r, poz. 795).

 9. INFORMACJE DODATKOWE