Przyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym

Przyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym


 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Przyjęcie przez Burmistrza Miasta Chodzieży zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego przez organizatora.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na określonym wzorze wniosku (druk do pobrania w biurze nr 409 Urzędu Miejskiego lub na stronie www.bip.chodziez.pl)

"Załączniki do karty usługi:"

Zawiadomienie o zgromadzeniu

 3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wniosek należy złożyć osobiście bądź pocztą

 4. OPŁATY

Nie podlega opłacie

 5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2 lub przesłanie wniosku pocztą.

 6. OSOBY DO KONTAKTU

Maciej Strzeliński tel. 0/67 282-71-71 w. 411 pokój nr 409 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art.8 ust.1 i 2 powołanej ustawy, decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od zawiadomienia, nie później jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

 8. TRYB ODWOŁAWCZY

Skargi na decyzję w sprawach zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 9. PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 5lipca 1990 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz.297 ze zmianami)

 10. INFORMACJE DODATKOWE

Organizator składa zawiadomienie o zgromadzeniu w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Jeśli zgromadzenie publiczne będzie powodowało utrudnienia w ruchu drogowym lub będzie wymagało korzystania z dróg w sposób szczególny należy uzyskać zezwolenie od właściwego zarządcy drogi.