2016-2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz powołania zespołu do ponownego przeprowadzenia wyborów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2020  Burmistrza Miasta Chodzieży  z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2020  Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz powołania zespołu do przeprowadzenia wyborów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz ustalenia regulaminu komisji.

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz ustalenia regulaminu komisji.

Wykaz podmiotów którym nie została przyznana dotacja na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w konkurs

 

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

1. Chodzieski Klub Żeglarski Ligi Obrony Kraju w Chodzieży

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży, udział mieszkańców w zawodach sportowych

2. Uczniowski Klub Sportowy Delfinek Chodzież

3. Uczniowski Klub Sportowy Przygoda

4. Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe

5. Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe „HALS”

6. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Chodzieży

7. Uczniowski Klub Sportowy w Chodzieży

8. CHKS „Polonia-Oldboy” Chodzież

 

W dniu 5 lutego 2020 r. ponownie został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych, termin składania ofert upływa 26 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 5 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020 Burmistrza Miasta Chodzieżyz dnia 30 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020  Burmistrza Miasta Chodzieży  z dnia 23 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych w roku 2020 oraz ustalenia regulaminu komisji

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2020  Burmistrza Miasta Chodzieży  z dnia 22 stycznia 2020 r.  w sprawie ogłoszenia naboru na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

Wyniki ponownych konsultacji projektu Programu współpracy na rok 2020

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.


Program ten określa zasady, zakres i formy współpracy z podmiotami, o których mowa wyżej. Został on opracowany na podstawie możliwości realizacji oraz finansowania przez Gminę Miejską w Chodzieży zadań publicznych. Program podlega konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego do projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 dodano szczegółowe informacje dotyczące trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez gminę.


W związku z powyższym, projekt został poddany ponownym konsultacjom w trybie określonym w uchwale nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Konsultacje zostały ogłoszone w dniu 6 grudnia 2019 r. i trwały w dniach od 7 do 13 grudnia 2019 r. W tym czasie do Urzędu Miejskiego w Chodzieży wpłynęły w wnioski konsultacyjne złożone przez:

Fundację Iusta Causa, Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO oraz Fundację Ukryte Marzenia, której wnioski zostały opracowane wspólnie przez zarządy i członków Fundacji Ukryte Marzenia oraz Stowarzyszenia ONI w Chodzieży i są wyrazem stanowiska obu tych organizacji pozarządowych.

Żaden z wniosków nie zawierał wymaganych w § 7. 1. ww uchwały dokumentów zawierających cele statutowe tej organizacji, w związku z czym, na mocy § 7. 2. ww uchwały powinny pozostać bez rozpatrzenia. Okazując jednak dobrą wolę i szanując głos sektora pozarządowego, postanowiono udzielić na nie odpowiedzi, oraz odnieść się do zawartych w nich wniosków i na tej podstawie uzupełnić zapisy Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

Treść wniosków konsultacyjnych wraz z odpowiedziami Gminy Miejskiej w Chodzieży.

1. Wniosek Fundacji Iusta Causa:

Odpowiedź:
Wnioskowany zakres działalności pożytku publicznego został wpisany do programu, jako zadanie, którego realizacja będzie wspierana przez Gminę Miejską w Chodzieży.


2. Wniosek Stowarzyszenia Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO

Odpowiedź:
korespondencja nie ma formy wniosku do umieszczenia w programie, a jedynie charakter informacji o organizowanym przez stowarzyszenie wydarzeniu. Mając na uwadze szczytne założenia Zdrowej Soboty, wyraża się chęć wsparcia organizacji wydarzenia przez Gminę Miejską w Chodzieży.


3. Wnioski Fundacji Ukryte Marzenia. Wnioski przedstawione przez Fundację Ukryte Marzenia są wnioskami wypracowanymi wspólnie przez zarządy i członków Fundacji Ukryte Marzenia oraz Stowarzyszenia ONI w Chodzieży, działającego między innymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.


1)

Odpowiedź:
Wniosek uznano za zasadny i oba zakresy tematyczne zostały wpisane do programu i w miarę możliwości będą wspierane przez Gminę Miejską w roku 2020.

2)

 

Odpowiedź:
Wniosek o wykreślenie z programu zapisu o szkoleniu wolontariatu został uznany za zasadny, z uwagi na fakt, iż brak jest chętnych do realizacji ww. zadania.
Niestety, ze względu na uwarunkowania finansowe, nie jest możliwe powołanie w roku 2020 instytucji – Chodzieskie Centrum Wolontariatu - finansowanej ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży. Pewne zadania centrum opisane we wniosku są już realizowane w Klubie Sąsiedzkim oraz w Centrum Aktywności Seniora, których działanie finansuje Gmina Miejska w Chodzieży.

3)

Odpowiedź:
Wysokości środków przeznaczonych przez gminę na realizację programu jest ustalana z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy oraz informacji nadsyłanych do Urzędu Miejskiego przez organizacje pozarządowe na etapie konstruowania projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wszelkie wnioski musiały zostać złożone do dnia 15 września 2019 r. Po sporządzeniu projektu uchwały budżetowej, która określa finanse całej gminy na dany rok, konsultacje kwot na zadania pożytku publicznego wspierane przez gminę nie są możliwe.

4)

Odpowiedź:
Zgodnie z § 4.2. uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji „Informacje o podejmowanych konsultacjach w tym o przedmiocie konsultacji publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Informacja taka może być również opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie Miasta Chodzieży”. Taka forma powiadamia organizacji pozarządowych o konsultacjach jest najbardziej sprawiedliwa, ponieważ zakłada równy dostęp do tej informacji dla wszystkich podmiotów. Rozsyłanie informacji emailem może spowodować wykluczenie tych podmiotów, które nie udostępniły urzędowi miejskiemu swoich danych kontaktowych, bądź tych, które dopiero będą nawiązywać współpracę z gminą.
Ponadto udostępnianie informacji o konsultacjach w sposób zgodny z uchwałą wymaga  aktywności i stymuluje zaangażowanie po stronie partnerów pozarządowych.

5)

Odpowiedź:
Wniosek uznano za zasadny, do programu zostały wpisane formalne rozwiązania dotyczące zgłaszania kandydatów organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oraz sposobu funkcjonowania komisji.

Roczny program współpracy na rok 2020

Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.


§ 1. 1. Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, określa formy, zasady i zakres współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za realizację programu.
2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
2) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., na rok 2020;
3) gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską w Chodzieży;
4) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Chodzieży;
5) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na realizację zadań gminy w 2020 roku;
6) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz gminy i jej mieszkańców.
§ 3. 1. Podstawowym celem programu jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu z organizacjami.
2. Cele szczegółowe programu:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę;
2) określenie zasad współpracy samorządu z organizacjami;
3) tworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Ze strony gminy program realizują:
1) Rada Miejska w Chodzieży – w zakresie uchwalenia programu;
2) Burmistrz Miasta Chodzieży – w zakresie współpracy, przyznawania dotacji celowych i innych form udzielania pomocy;
3) Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami.
§ 4. Współpraca gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych przez organizacje oraz inne podmioty, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, terminowy;
2) suwerenności stron – strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;
3) partnerstwa – strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) jawności, uczciwej konkurencji – zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.
§ 5. Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy przy
spełnieniunastępujących warunków:
1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom gminy,
2) obie strony wyrażają wolę współpracy opartą na zasadach dialogu i partnerstwa,
3) przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.
§ 6. 1. Gmina przewiduje następujące formy współpracy finansowej z organizacjami:
1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
2) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez powierzanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
2. Gmina przewiduje następujące formy pozafinansowej współpracy z organizacjami:
1) wymiana informacji o podejmowanych działaniach;
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
3) promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje m.in. poprzez możliwość umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu;
4) wspólna organizacja imprez i realizacja programów, w tym także udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów będących w posiadaniu gminy,
5) konsultowanie projektów aktów normatywnych, przy czym zakres konsultacji będzie obejmował przyjmowanie opinii organizacji do projektów uchwał, na etapie ich tworzenia;
6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych.
§ 7. 1. Zadania, które w roku 2020 gmina w szczególności będzie wspierać:
1) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu miasta;
2) organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji;

3) organizacja działań rehabilitacyjnych, aktywizujących i integracyjnych dla osób niedowidzących i niepełnosprawnych;
4) upowszechnianie tradycji i historii Chodzieży;
5) organizacja imprez społeczno-kulturalnych;
6) działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej chodzieskich seniorów, promocji zdrowia i upowszechniania kultury w środowisku osób starszych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) upowszechnianie wiedzy oraz kształcenia się osób w wieku poprodukcyjnym;
8) zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach;
9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
12) działania związane z rewitalizacją,
13) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
14) upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, własciwych postaw i zachowań prozdrowotnych,
16) upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
2. Określenie zadań wymienionych w ust. 1 jako priorytetowe nie wyklucza wspomagania innych zadań pożytku publicznego w roku 2020, w miarę dysponowania przez gminę odpowiednimi środkami.
3. Gmina będzie współpracować z organizacjami również w zakresie promocji gminy.
§ 8. Program obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 9. Program będzie realizowany poprzez:
1) przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w programie;
2) wspólne organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych i społecznych na terenie gminy;
3) wzajemne informowanie o kierunkach podejmowanych działań.
§ 10. W 2020 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości 566.070,00 zł. Powyższe środki zapewnione zostaną w budżecie gminy na 2020 rok.
§ 11. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczącew szczególności:
1) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
2) ilości zadań, których realizację zlecono organizacjom w oparciu o środki budżetowe;
3) liczby beneficjentów realizowanych zadań;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych przez organizacje na realizację zadań publicznych,
5) wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
§ 12. 1. Niniejszy program utworzony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
2. Projekt programu został podany do publicznej wiadomości, celem przeprowadzenia konsultacji jego treści zgodnie z Uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna urzędu sporządziła zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach i przedkłożyła je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Burmistrz Miasta Chodzieży po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie programu.
5. Zgodnie z §8 Uchwały nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki przeprowadzonych konsultacji opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Burmistrz Miasta Chodzieży przedstawia Radzie Miejskiej w Chodzieży wyniki przeprowadzonych konsultacji w uzasadnieniu do projektu niniejszej uchwały.
§ 13. 1. Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Chodzieży.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiwciele organu wykonawczego ogłaszającego konkurs, wydelegowany przez Radę Miejską w Chodzieży radny Rady Miejskiej w Chodzieży oraz osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
3. Organizacje pozarządowe mogą zgłosić swojego kandydata do komisji konkursowej w trybie i terminie podanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Spośród zgłoszonych kandydatur, członka komisji z ramienia organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Miasta Chodzieży.
4. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
5. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
6. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Stanowisko komisji podejmowane jest na zasadzie konsensusu. W przypadku braku zgodności wszystkich stron uczestniczących w posiedzeniu komisji konkursowej, informacja o tym zamieszczona jest w protokole z prac komisji konkursowej, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
7. Dla ważności podejmowanej decyzji komisji wymagana jest obecność co najmniej 3 członków z powołanego składu. Stanowisko komisji jest utrwalane w karcie oceny.
8. Z prac komisji sporzadza się dokumentację zawierającą:
a) listę obecności,
b) oświadczenia członków
c) protokół z prac komisji
d) karty oceny ofert.
9. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
10. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać dotację. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej stanowisko ma charakter opinii i nie jest wiążące dla organu ogłaszającego konkurs.
11. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje ostatecznego wyboru w trybie zarządzenia opublikowanego niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w Biuletnie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.chodziez.pl w zakładce "pożytek publiczny".
12. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.

Ponowne konsultacje Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 6 grudnia 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia ponownych konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego zarządza się, co następuje:


§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji.
1. Uwzględniając zalecenia Wojewody Wielkopolskiego odnośnie zawarcia w programie szerokiej informacji o trybie powoływania i zasadach działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, postanawia się przeprowadzić ponowne konsultacje w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu będącego przedmiotem konsultacji.


§ 2. Organizacja konsultacji.
1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chodzieży.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 7 grudnia 2019 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 13 grudnia 2019 roku.
3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:
1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) – poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej:  promocja@chodziez.pl,
2) osobiście – poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. I. J. Paderewskiego 2.
4. Wzór arkusza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3. Postanowienia końcowe.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.130.2019
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 6 grudnia 2019 r.


Projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uchwala się:


Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, na rok 2020.


§ 1. 1. Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, określa formy, zasady i zakres współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za realizację programu.

2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
2) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., na rok 2020;
3) gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską w Chodzieży;
4) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Chodzieży;
5) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na realizację zadań gminy w 2020 roku;
6) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


§ 2. Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz gminy i jej mieszkańców.


§ 3. 1. Podstawowym celem programu jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy, poprzez rozwijanie współpracy samorządu z organizacjami.
2. Cele szczegółowe programu:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę;
2) określenie zasad współpracy samorządu z organizacjami;
3) tworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Ze strony gminy program realizują:
1) Rada Miejska w Chodzieży – w zakresie uchwalenia programu;
2) Burmistrz Miasta Chodzieży – w zakresie współpracy, przyznawania dotacji celowych i innych form udzielania pomocy;
3) Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami.
§ 4. Współpraca gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych przez organizacje oraz inne podmioty, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, terminowy;
2) suwerenności stron – strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;
3) partnerstwa – strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) jawności, uczciwej konkurencji – zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.


§ 5. Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy przy spełnieniu następujących warunków:
1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom gminy,
2) obie strony wyrażają wolę współpracy opartą na zasadach dialogu i partnerstwa,
3) przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.


§ 6. 1. Gmina przewiduje następujące formy współpracy finansowej z organizacjami:
1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
2) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez powierzanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
2. Gmina przewiduje następujące formy pozafinansowej współpracy z organizacjami:
1) wymiana informacji o podejmowanych działaniach;
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
3) promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje m.in. poprzez możliwość umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu;
4) wspólna organizacja imprez i realizacja programów, w tym także udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów będących w posiadaniu gminy,
5) konsultowanie projektów aktów normatywnych, przy czym zakres konsultacji będzie obejmował przyjmowanie opinii organizacji do projektów uchwał, na etapie ich tworzenia;
6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych.


§ 7. 1. Zadania, które w roku 2020 gmina w szczególności będzie wspierać:
1) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu miasta;
2) organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji;
3) organizacja działań rehabilitacyjnych, aktywizujących i integracyjnych dla osób niedowidzących i niepełnosprawnych;
4) upowszechnianie tradycji i historii Chodzieży;

5) organizacja imprez społeczno-kulturalnych;
6) działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej chodzieskich seniorów, promocji zdrowia i upowszechniania kultury w środowisku osób starszych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) upowszechnianie wiedzy oraz kształcenia się osób w wieku poprodukcyjnym;
8) zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach;
9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans oraz szkolenie wolontariatu,
12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
13) działania związane z rewitalizacją.
2. Określenie zadań wymienionych w ust. 1 jako priorytetowe nie wyklucza wspomagania innych zadań pożytku publicznego w roku 2020, w miarę dysponowania przez gminę odpowiednimi środkami.
3. Gmina będzie współpracować z organizacjami również w zakresie promocji gminy.


§ 8. Program obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


§ 9. Program będzie realizowany poprzez:
1) przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w programie;
2) wspólne organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych i społecznych na terenie gminy;
3) wzajemne informowanie o kierunkach podejmowanych działań.


§ 10. W 2020 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości 566.070,00 zł. Powyższe środki zapewnione zostaną w budżecie gminy na 2020 rok.


§ 11. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:
1) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
2) ilości zadań, których realizację zlecono organizacjom w oparciu o środki budżetowe;
3) liczby beneficjentów realizowanych zadań;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych przez organizacje na realizację zadań publicznych,
5) wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.


§ 12. 1. Niniejszy program utworzony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
2. Projekt programu został podany do publicznej wiadomości, celem przeprowadzenia konsultacji jego treści zgodnie z Uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna urzędu sporządziła zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach i przedłożyła je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Burmistrz Miasta Chodzieży po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie programu.

5. Zgodnie z §8 Uchwały nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki przeprowadzonych konsultacji opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Burmistrz Miasta Chodzieży przedstawia Radzie Miejskiej w Chodzieży wyniki przeprowadzonych konsultacji w uzasadnieniu do projektu niniejszej uchwały.


§ 13. 1. Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Chodzieży.
2. Skład komisji zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.chodziez.pl w zakładce "pożytek publiczny".
3. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
4. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
5. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Stanowisko komisji podejmowane jest na zasadzie konsensusu. W przypadku braku zgodności wszystkich stron uczestniczących w posiedzeniu komisji konkursowej, informacja o tym zamieszczona jest w protokole z prac komisji konkursowej, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
6. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
7. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać dotację. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej stanowisko ma charakter opinii i nie jest wiążące dla organu ogłaszającego konkurs.
8. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje ostatecznego wyboru w trybie zarządzenia opublikowanego niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w Biuletnie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.chodziez.pl w zakładce "pożytek publiczny".
9. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.


§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.


§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.130.2019
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 6 grudnia 2019 r.


Formularz arkusza konsultacyjnego.

 

Informacja o przebiegu konsultacji rocznego programu współpracy z NGO na rok 2020

Informacja o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020

 

W wyniku konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, odbytych w dniach 13 listopada 2019 r. - 19 listopada 2019 r. (ogłoszonych Zarządzeniem nr 0050.121.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 listopada 2019 r.), do Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w określonym terminie nie wpłynął żaden wniosek konsultacyjny.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 18 listopada 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570)zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:
1) nazwa zadania: Organizacja turnieju Judo w Chodzieży
2) nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy w Chodzieży
3) przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100).


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej z zakresu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Regulamin komisji konkursowej:


1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech członków komisji.
3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi
oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje
do publicznej wiadomości.
10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.

Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 12 listopada 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:


§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu będącego przedmiotem konsultacji.
§ 2. Organizacja konsultacji.
1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chodzieży.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 13 listopada 2019 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 19 listopada 2019 roku.
3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:
1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) – poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej: promocja@chodziez.pl,
2) osobiście – poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. I. J. Paderewskiego 2.
4. Wzór arkusza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Postanowienia końcowe.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.121.2018
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 12 listopada 2019 r.


Projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uchwala się:
Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.


§ 1. 1. Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, określa formy, zasady i zakres współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za realizację programu.
2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
2) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., na rok 2020;
3) gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską w Chodzieży;
4) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Chodzieży;
5) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na realizację zadań gminy w 2020 roku;
6) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz gminy i jej mieszkańców.
§ 3. 1. Podstawowym celem programu jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu z organizacjami.
2. Cele szczegółowe programu:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę;
2) określenie zasad współpracy samorządu z organizacjami;
3) tworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Ze strony gminy program realizują:
1) Rada Miejska w Chodzieży – w zakresie uchwalenia programu;
2) Burmistrz Miasta Chodzieży – w zakresie współpracy, przyznawania dotacji celowych i innych form udzielania pomocy;
3) Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami.
§ 4. Współpraca gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych przez organizacje oraz inne podmioty, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, terminowy;
2) suwerenności stron – strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;
3) partnerstwa – strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) jawności, uczciwej konkurencji – zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.
§ 5. Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy przy spełnieniu
następujących warunków:
1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom gminy,
2) obie strony wyrażają wolę współpracy opartą na zasadach dialogu i partnerstwa,
3) przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.
§ 6. 1. Gmina przewiduje następujące formy współpracy finansowej z organizacjami:
1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez wspieranie
realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
2) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez powierzanie
realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
2. Gmina przewiduje następujące formy pozafinansowej współpracy z organizacjami:
1) wymiana informacji o podejmowanych działaniach;
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
3) promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje m.in. poprzez możliwość umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu;
4) wspólna organizacja imprez i realizacja programów, w tym także udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów będących w posiadaniu gminy,
5) konsultowanie projektów aktów normatywnych, przy czym zakres konsultacji będzie obejmował przyjmowanie opinii organizacji do projektów uchwał, na etapie ich tworzenia;
6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych.
§ 7. 1. Zadania, które w roku 2019 gmina w szczególności będzie wspierać:
1) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu miasta;
2) organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji;

3) organizacja działań rehabilitacyjnych, aktywizujących i integracyjnych dla osób niedowidzących i niepełnosprawnych;
4) upowszechnianie tradycji i historii Chodzieży;
5) organizacja imprez społeczno-kulturalnych;
6) działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej chodzieskich seniorów, promocji zdrowia i upowszechniania kultury w środowisku osób starszych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) upowszechnianie wiedzy oraz kształcenia się osób w wieku poprodukcyjnym;
8) zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach;
9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans oraz szkolenie wolontariatu,
12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
13) działania związane z rewitalizacją.
2. Określenie zadań wymienionych w ust. 1 jako priorytetowe nie wyklucza wspomagania innych zadań pożytku publicznego w roku 2020, w miarę dysponowania przez gminę odpowiednimi środkami.
3. Gmina będzie współpracować z organizacjami również w zakresie promocji gminy.
§ 8. Program obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 9. Program będzie realizowany poprzez:
1) przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w programie;
2) wspólne organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych i społecznych na terenie gminy;
3) wzajemne informowanie o kierunkach podejmowanych działań.
§ 10. W 2020 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości 566.070,00 zł. Powyższe środki zapewnione zostaną w budżecie gminy na 2020 rok.
§ 11. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:
1) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
2) ilości zadań, których realizację zlecono organizacjom w oparciu o środki budżetowe;
3) liczby beneficjentów realizowanych zadań;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych przez organizacje na realizację zadań publicznych,
5) wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
§ 12. 1. Niniejszy program utworzony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
2. Projekt programu został podany do publicznej wiadomości, celem przeprowadzenia konsultacji jego treści zgodnie z Uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna urzędu sporządziła zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach i przedkłożyła je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

4. Burmistrz Miasta Chodzieży po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie programu.
5. Zgodnie z §8 Uchwały nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki przeprowadzonych konsultacji opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Burmistrz Miasta Chodzieży przedstawia Radzie Miejskiej w Chodzieży wyniki przeprowadzonych konsultacji w uzasadnieniu do projektu niniejszej uchwały.

13. Burmistrz Miasta Chodzieży powołuje komisje konkursowe i ustala szczegółowe zasady oceniania ofert oraz ustala regulamin pracy komisji w trybie zarządzenia.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.121.2018
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 12 listopada 2019 r.
Formularz arkusza konsultacyjnego.

 


Ogłoszenie otwartego konkursu - Organizacja turnieju Judo w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 22 października 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


2. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2018 i 2019 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


2. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy o wykonanie zadania.


3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 18 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2019 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.

5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

6. Ofertę należy złożyć na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy dwóch lub więcej oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.

8. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:
a) wypis z właściwej ewidencji, w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta,
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.

9. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.

10. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.chodziez.pl oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.


11. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 18 listopada 2019 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 18 listopada 2019 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.


12. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 12 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl


13. Warunki realizacji zadania publicznego:
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej RozporządzeniuPrzewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

§ 3. Zasady realizacji i rozliczania zadania.
1. Zasady rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską w Chodzieży a podmiotem wyłonionym w konkursie.
2. Do sprawozdania z realizacji zadania należy dołączyć zestawienie faktur.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii...

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 12 sierpnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej - ekologia

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 6 sierpnia 2019 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


Na podstawie § 13. uchwały nr LVII/422/2018 Rady Miejskiej W Chodzieży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w składzie jak niżej: Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Paulina Panek - oddelegowana przez zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Eugeniusz Pleśnierski – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.


§ 2. Regulamin komisji konkursowej:
1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech członków komisji.
3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne
z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.


6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.
10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ekologii...

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 18 lipca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506), oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
2. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2018 i 2019 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostkiorganizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.
2. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy o wykonanie zadania.
3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych,
multimedialnych i innych, które będą dostępne.
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 12 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;

6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2019 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.
5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy dwóch lub więcej oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.
8. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do
oferty należy dołączyć:
a) wypis z właściwej ewidencji, w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta,
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.
9. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,

15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
10. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.chodziez.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.
11. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 12 sierpnia 2019 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 12 sierpnia 2019 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.
12. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 6 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
13. Warunki realizacji zadania publicznego:
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej RozporządzeniuPrzewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

§ 3. Zasady realizacji i rozliczania zadania.
1. Zasady rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską w Chodzieży a podmiotem wyłonionym w konkursie.
2. Do sprawozdania z realizacji zadania należy dołączyć zestawienie faktur.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dziec

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2019
RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY
z dnia 5 lipca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin komisji konkursowej - wypoczynek letni 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży


Na podstawie § 13. uchwały nr LVII/422/2018 Rady Miejskiej W Chodzieży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w składzie jak niżej: Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Paulina Panek - oddelegowana przez zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Eugeniusz Pleśnierski – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.


§ 2. Regulamin komisji konkursowej:
1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech członków komisji.
3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami
statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.
10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - wypoczynek dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 12 czerwca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688.), oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży, w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2018 i 2019 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować
zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.
2. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.
3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 5 lipca 2019 r. do 31 listopada 2019 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowanew kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2019 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.
5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy dwóch lub więcej oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.
8. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:
a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta,
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.
9. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
10. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.chodziez.pl oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.
11. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 5 lipca 2019 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 5 lipca 2019 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.
12. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 1 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
13. Warunki realizacji zadania publicznego:
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
§ 3. Zasady realizacji i rozliczania zadania.
1. Zasady rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską w Chodzieży
a podmiotem wyłonionym w konkursie.
2. Do sprawozdania z realizacji zadania należy dołączyć zestawienie faktur.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

--------------------------------------------------

Wzory aktualnych dokumentów

1. Wzór oferty

2. Wzór sprawozdania

3. Wzór zestawienia faktur

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert maj 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 31 maja 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 29 maja 2019 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ustalenia regulaminu komisji.

Na podstawie § 13. uchwały nr LVII/422/2018 Rady Miejskiej W Chodzieży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w składzie jak niżej: Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Paulina Panek - oddelegowana przez zarząd
Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Eugeniusz Pleśnierski – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

§ 2. Regulamin komisji konkursowej:
1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech członków komisji.
3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.
10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 8 maja 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;


Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506), oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


2. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2018 i 2019 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować
zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


2. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.


3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;


3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 31 maja 2019 r. do 31 listopada 2019 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;


4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);


5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;


6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.


4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2019 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.


5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.


6. Ofertę należy złożyć na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.


7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy dwóch lub więcej oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.


8. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:


a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta,
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.
9. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
10. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.chodziez.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.
11. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 31 maja 2019 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 31 maja 2019 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.
12. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 29 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
13. Warunki realizacji zadania publicznego:
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.


§ 3. Zasady realizacji i rozliczania zadania.
1. Zasady rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską w Chodzieży a podmiotem wyłonionym w konkursie.
2. Do sprawozdania z realizacji zadania należy dołączyć zestawienie faktur.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

--------------------------------------------------

Wzory aktualnych dokumentów

1. Wzór oferty

2. Wzór sprawozdania

3. Wzór zestawienia faktur

 

 

 

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego...

nformacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje odbyły się w oparciu o przepisy art. 5 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 11 do 19 marca 2019 r. i zostały ogłoszone w trybie zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży nr 0050.24.2019 z dnia 7 marca 2019 r.

 

W określonym w zarządzeniu terminie, do Urzędu Miejskiego w Chodzieży wpłynęło 5 wniosków konsultacyjnych, złożonych przez pięć organizacji pozarządowych z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Szczegółową relację z przebiegu konsultacji, zawierająca uwagi, sugestie i opinie uczestników konsultacji, zestawione z odpowiedziami udzielonymi przez Burmistrza Miasta Chodzieży, stanowi załączona tabela.

 

lpPrzedmiot konsultacjiZgłaszający uwagęTreść uwagi / opinii / propozycji z uzasadnieniemodpowiedź
1 projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania Fundacja Ukryte Marzenia, Polskie Stowarzyszenie WIDOKI, Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO W §4. Fundacja proponuje zmniejszenie ilości członków rady do 10 tak aby w skład Rady wchodziła następująca ilość członków: 1) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Chodzieży 2) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Chodzieży 3) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży 10 osób w RDPP w Gminie Miejskiej gdzie ilość mieszkańców nie przekracza 20 000 mieszkańców wyczerpuje ustawowe minimum 8 członków i pozwala na efektywną pracę Rady, zmuszając jednocześnie organizacje do współpracy i wspólnego odpowiedzialnego wybierania wspólnych przedstawicieli do rady. Nadmierny przerost ilości osób w Radzie na szczeblu Gminnym I Powiatowym nie jest zalecany przez osoby i zespoły, które tematyką pożytku publicznego zajmują się na co dzień. W załączeniu do niniejszej formularza przesyłamy Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego czyli dokument wypracowany w celu prawidłowego i efektywnego powoływania i zarządzania Radami na różnym szczeblu, powstał on przy współpracy praktyków mających doświadczenie z już istniejącymi radami Gmina Miejska w Chodzieży jest gminą niewielką, ale specyficzną, ponieważ na jej terenie działa bardzo dużo (około 80) podmiotów z sektora pozarządowego. Organizacje działają w wielu różnych dziedzinach. Zgodnie z art 41g. ust 1 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie: „Organ stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad.” Wynika stąd nadrzędny postulat, aby gminna rada działalności pożytku publicznego, w możliwie jak najpełniejszym stopniu stanowiła organ reprezentatywny dla środowiska pozarządowego na terenie swojego działania. Kiedy w gminie jest tak wiele różnych organizacji, pełniejsze odzwierciedlenie ich spektrum uzyska się przez rozszerzenie składu rady w granicach możliwości obsługi przez administrację. Wzorem jest przewidziany ustawowo piętnastoosobowy skład Rady Miejskiej w Chodzieży, w oparciu o który powstały Młodzieżowa Rada Miejska oraz Miejska Rada Seniorów.
2 projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania Fundacja Ukryte Marzenia, Polskie Stowarzyszenie WIDOKI, Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO Sposób zgłaszania i wyboru członków Rady powinien również zostać zmieniony i opracowany zgodnie z istniejącymi standardami w związku z tym zmienić i dopracować należało by 55 pkt. 4, 55 pkt. 8. W propozycji regulaminu działalności Rady złożonym razem z wnioskiem o powołanie Rady w 453 pkt. 2 zaproponowany został następujący sposób zgłaszania kandydatów i wyboru członków: 1. Procedura wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych: a) kandydatów organizacji pozarządowych na członków rady, zwanych dalej kandydatami, zgłasza się na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, którego wzór, w trybie zarządzenia określi Burmistrz Miasta Chodzieży b) Każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez przynajmniej 3 organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie Chodzieży, przy czym kandydat nie musi być członkiem organizacji pozarządowej. c) Te same 3 organizacje, nie mogą zgłosić więcej niż jednego wspólnego kandydata. d) kandydatów można zgłaszać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia naboru przez Burmistrza Miasta Chodzieży e) ogłoszenie o naborze kandydatów, zawierające szczegółowe informacje na jego temat, jest umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego na podstronie Chodzieskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży f) Lista kandydatów do Chodzieskiej Rady Pożytku zgłoszonych przez organizacje umieszczona zostaje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na podstronie Chodzieskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży niezwłocznie po zakończeniu naboru g) w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów, każda organizacja pozarządowa, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Chodzieży, która prowadzi działania na rzecz mieszkańców Miasta Chodzieży, może głosować na 3 spośród kandydatów z listy, o której mowa w § 3 pkt 2 ppkt g, na karcie do głosowania, której wzór określi Burmistrz Miasta Chodzieży, przy czym wybór danego kandydata winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej h) karty do głosowania, które wpłyną po terminie granicznym głosowania oraz podpisane przez osoby nieupoważnione, nie będą rozpatrywane i) wyniki głosowania ustala zespół złożony z przedstawicieli Burmistrza Miasta Chodzieży, Rady Miejskiej w Chodzieży oraz organizacji pozarządowych, powołany przez Burmistrza Miasta Chodzieży j) wyniki głosowania, uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o kandydatach, którzy weszli w skład rady, Burmistrz ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na podstronie Chodzieskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania k) do rady wchodzi 5 kandydatów z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie l) Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu glosowania należy zgłaszać w ciągu 5 dni od zakończenia głosowania do Burmistrza Miasta Chodzieży a) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży b) i c) zgodnie z duchem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób zgłaszania i wyłaniania kandydatów na członków rady, powinien być możliwie jak najprostszy, przez co większa ilość organizacji, w tym również mniej sprawnych biurokratycznie, będzie miała szanse zgłosić swoich kandydatów, a więc w projekcie uchwały pozostanie utrzymany zapis, iż każda organizacja może zgłosić jednego kandydata. Kandydat musi być członkiem organizacji zgłaszającej. Natomiast zasadna jest propozycja, aby doprecyzować, iż prawo zgłaszania i wybierania kandydatów mają podmioty wymienione w art. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Chodzieży, która prowadzi działania na rzecz mieszkańców Miasta Chodzieży. d) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży e) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży f) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży g) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży, ze zmianą iż każda z określonych w tekście organizacji może głosować na 6 spośród kandydatów z wymienionej listy h) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży i) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży, z dopiskiem iż zespół zostanie powołany w trybie zarządzenia j) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży k) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży, z modyfikacją iż do rady wchodzi 11 kandydatów z największą ilością głosów, a losowanie dotyczy tylko kandydatów z najmniejszą równą liczbą głosów umożliwiają wejście do rady, o ile liczba tych kandydatów jest większa niż przewiduje to skład rady. l) zapis zostanie ujęty w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży.
3 Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Powołanie Rady Pożytku Publicznego uważamy za potrzebne i b. istotne dla prawidłowego działania organizacji pozarządowych Wyrażenie opinii uznające zasadność powołania rady, brak uwag względem projektu uchwały
4 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie (…) Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży (...) Fundacja Centrala Młodych Opinia: Projekt uchwały czytelny i konkretny. Powstanie rady z pewnością usprawni współpracę pomiędzy samorządem a organizacjami. Uwagi: Proponujemy w § 7 dopisać, iż informacja o planowanych posiedzeniach rady, musi być wysłana do członków minimum 7 dni przed planowanym terminem obrad Uwaga zostanie ujęta w projekcie uchwały przedstawionym Radzie Miejskiej w Chodzieży.
 
 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (524.2.2019)

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 15 marca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Konsultacje uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu będącego

przedmiotem konsultacji.

§ 2. Organizacja konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 11 marca 2019 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 19 marca 2019 roku.

3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:

1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) – poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej:

promocja@chodziez.pl,

2) osobiście – poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

4. Wzór arkusza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Postanowienia końcowe.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.24.2019
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 7 marca 2019 r.

projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Miejskiej Chodzieży, jej organizacji i trybu działania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej
w Chodzieży, jej organizację i tryb działania.

§ 2. Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym utworzonym przez Burmistrza Miasta Chodzieży na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży; 

2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

§ 4. Rada składa się z 15 członków, w tym:

1) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Chodzieży;

2) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Chodzieży;

3) 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

§ 5. 1. Członków Rady powołuje Burmistrz Miasta Chodzieży w drodze zarządzenia.

2. Kandydatów na przedstawicieli Rady Miejskiej w Chodzieży wskazuje Rada Miejska w Chodzieży.

3. Kandydatów na przedstawicieli, o których mowa w § 4 pkt. 3 wskazują organizacje pozarządowe.

4. Każda z organizacji ma prawo zgłosić jednego kandydata do Rady.

5. Zgłoszenia kandydatów należy składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2 w Chodzieży.

6. Zgłoszenie powinno zawierać dane organizacji zgłaszającej, dane kandydata i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej.

7. Kandydat na członka Rady jest zobowiązany do złożenia pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

8. Członków Rady wybierają spośród siebie zgłoszeni kandydaci, podczas zebrania wyborczego, zwoływanego przez Burmisrza Miasta Chodzieży. Termin zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz termin zebrania wyborczego i zasady głosowania nad wyborem członków Rady, zostaną okreslone przez Burmistrza Miasta Chodzieży w odrębnym zarządzeniu.

9. Skład Rady jest jawny. Informacje o członkach Rady umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

10. Członkowie Rady wykonkują swoją działalność społecznie.

§ 6. 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza bezwzględną większością głosów utworzonego składu Rady w głosowaniu tajnym.

2. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza następuje w takim samym trybie jak powołanie, na pisemny wniosek co najmniej 4 członków Rady.

§ 7. 1. Rada obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są przez przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego lub na wniosek, co najmniej 4 członków Rady, wyłączając pierwsze posiedzenie Rady, które zwoływane jest przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

2. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady może odbyć się drogą pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany przez każdego z członków Rady.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

§ 8. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

2. Rozstrzygnięcia podjęte przez Radę są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu Rady.

3. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Zajęte stanowisko, opinię, uchwałę przekazuje się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 9. 1. Termin wyrażania przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektów uchwał,

programów oraz innych dokumentów.

2. Nieprzedstawienie opinii w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do jej wyrażania.

§ 10. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Urząd Miejski w Chodzieży.

§ 11. W kwestii trwania kadencji oraz odwoływania członków Rady przed upływem kadencji, a także

w innych sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) .

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.24.2019
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 7 marca 2019 r.

Wzór formularza konsultacyjnego

 

 

Pełna treść zarządzenia, wraz z załącznikiem będącym projektem uchwały, jest dostępna do pobrania w formacie pdf  - pobierz dokument -

 

 

 

Regulamin komisji konkursowej marzec 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz ustalenia regulaminu komisji.

Na podstawie § 13. uchwały nr LVII/422/2018 Rady Miejskiej W Chodzieży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w składzie jak niżej: Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Paulina Panek - oddelegowana przez zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Eugeniusz Pleśnierski – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

§ 2. Regulamin komisji konkursowej:

1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech członków komisji.

3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena

wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności

i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego

zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,

10) ilość beneficjentów,

11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,

12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2019

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY 

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, Dz. U. z 2019 r. poz. 37) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej

w Chodzieży w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku

2018 i 2019 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

 

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

2. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.

3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 15 marca 2019 r. do 31 listopada 2019 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;

4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);

5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;

6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2019 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.

5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

6. WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

 

7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy dwóch lub więcej oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.

8. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:

a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,

d) informację o numerze konta bankowego oferenta,

e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.

9. Kryteria wyboru oferty:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) całkowity koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,

10) wysokość wkładu osobowego oferenta,

11) ilość beneficjentów,

12) okres realizacji zadania,

13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,

15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.

10. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.chodziez.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.

11. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 13 marca 2019 r, wybór ofert nastąpi nie później niż

15 marca 2019 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

12. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 11 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

13. Warunki realizacji zadania publicznego:

1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy

Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym

wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej,

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzini osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; rewitalizacji;

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; rewitalizacji.

§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin pracy komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w roku
2019 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; rewitalizacji oraz ustalenia
regulaminu komisji.

Na podstawie § 13. uchwały nr LVII/422/2018 Rady Miejskiej W Chodzieży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; rewitalizacji, w składzie jak niżej: Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Paulina Panek - oddelegowana przez zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Eugeniusz Pleśnierski – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

§ 2. Regulamin komisji konkursowej:

1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech członków komisji.

3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,

10) ilość beneficjentów,

11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,

12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchylenie zarządzenia ws kokursu oraz ponowne ogłoszenie konkursu

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 18 grudnia 2018 r.


w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.115.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; rewitalizacji;


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:


§ 1. Traci moc zarządznie nr 0050.115.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych; rewitalizacji; w związku z nieprawidłowym wzorem oferty konkursowej.


§ 2. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; rewitalizacji;


1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2018 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie


1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


2. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.


3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:


1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 9 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.


4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2019 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.
5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
6. WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html


7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy maksymalnie dwóch oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.


8. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:


a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta,
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.


9. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena
wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności
i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
10. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.chodziez.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.


11. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 9 stycznia 2019 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 10 stycznia 2019 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.


12. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 7 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl


13. Warunki realizacji zadania publicznego:
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; rewitalizacji;


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; rewitalizacji;


1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2018 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.


4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.


5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2018 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.
6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
7. WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057) .Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2057/1


8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy maksymalnie dwóch oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.


9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:


a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,


c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,


d) informację o numerze konta bankowego oferenta,


e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.


10. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.


11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.chodziez.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.


12. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 28 grudnia 2018 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 1 stycznia 2019 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.


13. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl


14. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdaniaz wykonania zadania.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 5 października 2018 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 650 i 723) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

 

Nazwa zadania: Działania na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i zagospodarowania odpadów zielonych na terenie Miasta Chodzieży

Nazwa wybranego oferenta: Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg w Pile

Kwota przyznanej dotacji: 10.500,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacja o przebiegu konsultacji Programu Współpracy z NGO na rok 2019

Informacja o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

W wyniku konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, odbytych w dniach 27 września 2018 r. - 4 października 2018 r. (ogłoszonych Zarządzeniem nr 0050.88.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 września 2018 r.), do Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w określonym terminie wpłynął jeden wniosek, nadesłany pocztą elektroniczną przez Fundację Ukryte Marzenia z Chodzieży w dniu 4 października. Wniosek fundacji przedstawia szczegółowe propozycje rozwinięcia zadań mieszczących się w ramach zadań priorytetowych już ujętych w projekcie programu ( § 7. 1. pkt. 10,11 i 13).

 

Załącznik: tabela wniosków i odpowiedzi

Regulamin komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ustalenia regulaminu komisji.

Na podstawie § 13. Uchwały nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w składzie jak niżej: Kamila Pytlak (Skarbnik Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Roman Kołodziejczyk - oddelegowany przez zarząd Chodzieskiego

Towarzystwa Rowerowego, Ryszard Hulida – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński –

pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. 

§ 2. Regulamin komisji konkursowej:

1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech członków komisji.

3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień.

Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,

10) ilość beneficjentów,

11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,

12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Konsultacje programu współpracy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2018

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 21 września 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 650 i 723) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu będącego przedmiotem konsultacji.

§ 2. Organizacja konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chodzieży.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 27 września 2018 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 4 października 2018 roku.

3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:

1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) – poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej: promocja@chodziez.pl,

2) osobiście – poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

4. Wzór arkusza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Postanowienia końcowe.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

------------------------------------------------------------

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.88.2018

Burmistrza Miasta Chodzieży--

z dnia 21 września 2018 r.

 

Projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

§ 1. 1. Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, określa formy, zasady i zakres współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za realizację programu.

2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 650 i 723);

2) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., na rok 2019;

3) gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską w Chodzieży;

4) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Chodzieży;

5) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na realizację zadań gminy w 2019 roku;

6) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz gminy i jej mieszkańców.

§ 3. 1. Podstawowym celem programu jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu z organizacjami.

2. Cele szczegółowe programu:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę;

2) określenie zasad współpracy samorządu z organizacjami;

3) tworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Ze strony gminy program realizują:

1) Rada Miejska w Chodzieży – w zakresie uchwalenia programu;

2) Burmistrz Miasta Chodzieży – w zakresie współpracy, przyznawania dotacji celowych i innych form udzielania pomocy;

3) Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami.

§ 4. Współpraca gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych przez organizacje oraz inne podmioty, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, terminowy;

2) suwerenności stron – strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;

3) partnerstwa – strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach; 

4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) jawności, uczciwej konkurencji – zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

§ 5. Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy przy spełnieniu następujących warunków:

1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom gminy,

2) obie strony wyrażają wolę współpracy opartą na zasadach dialogu i partnerstwa,

3) przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.

§ 6. 1. Gmina przewiduje następujące formy współpracy finansowej z organizacjami:

1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

2) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez powierzanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

2. Gmina przewiduje następujące formy pozafinansowej współpracy z organizacjami:

1) wymiana informacji o podejmowanych działaniach;

2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

3) promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje m.in. poprzez możliwość umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu;

4) wspólna organizacja imprez i realizacja programów, w tym także udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów będących w posiadaniu gminy,

5) konsultowanie projektów aktów normatywnych, przy czym zakres konsultacji będzie obejmował przyjmowanie opinii organizacji do projektów uchwał, na etapie ich tworzenia;

6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych.

§ 7. 1. Zadania, które w roku 2019 gmina będzie wspierać w szczególności:

1) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu miasta;

2) organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji;

3) organizacja działań rehabilitacyjnych, aktywizujących i integracyjnych dla osób niedowidzących i niepełnosprawnych;

4) upowszechnianie tradycji i historii Chodzieży;

5) organizacja imprez społeczno-kulturalnych;

6) działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej chodzieskich seniorów, promocji zdrowia i upowszechniania kultury w środowisku osób starszych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

7) upowszechnianie wiedzy oraz kształcenia się osób w wieku poprodukcyjnym;

8) zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach;

9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11) organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans oraz szkolenie wolontariatu,

12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

13) działania związane z rewitalizacją.

2. Określenie zadań wymienionych w ust. 1 jako priorytetowe nie wyklucza wspomagania innych zadań pożytku publicznego w roku 2019, w miarę dysponowania przez gminę odpowiednimi środkami.

3. Gmina będzie współpracować z organizacjami również w zakresie promocji gminy.

§ 8. Program obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 9. Program będzie realizowany poprzez:

1) przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w programie;

2) wspólne organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych i społecznych na terenie gminy;

3) wzajemne informowanie o kierunkach podejmowanych działań.

§ 10. W 2019 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości …................... zł. Powyższe środki zapewnione zostaną w budżecie gminy na 2019 rok.

§ 11. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

1) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

2) ilości zadań, których realizację zlecono organizacjom w oparciu o środki budżetowe;

3) liczby beneficjentów realizowanych zadań;

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych przez organizacje na realizację zadań publicznych,

5) wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

§ 12. 1. Niniejszy projekt Programu współpracy utworzony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 650 i 723).

2. Projekt programu zostaje podany do publicznej wiadomości, celem przeprowadzenia konsultacji jego treści zgodnie z Uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

3. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna urzędu sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach i przedkłada je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży

4. Burmistrz Miasta Chodzieży po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie programu.

5. Zgodnie z §8 Uchwały nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki przeprowadzonych onsultacji publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Burmistrz Miasta Chodzieży przedstawia Radzie Miejskiej w Chodzieży wyniki przeprowadzonych konsultacji w uzasadnieniu do projektu niniejszej uchwały.

§ 13. Burmistrz Miasta Chodzieży powołuje komisje konkursowe i ustala szczegółowe zasady oceniania ofert oraz ustala regulamin pracy komisji w trybie zarządzenia.

---------------------------------------------------------------

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.88.2018

Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 21 września 2018 r.

Formularz arkusza konsultacyjnego.

 

 Załączniki do pobrania:

1. Zarządzenie

2. formularz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania zakresu ekologii

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2018 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 650 i 723) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: "Działania na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i zagospodarowania odpadów zielonych na terenie Miasta Chodzieży."

 

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2017 i 2018 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 3 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;

4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);

5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;

6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2018 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

7. WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy maksymalnie dwóch oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.

9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:

a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,

d) informację o numerze konta bankowego oferenta,

e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.

10. Kryteria wyboru oferty:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) całkowity koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,

10) wysokość wkładu osobowego oferenta,

11) ilość beneficjentów,

12) okres realizacji zadania,

13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,

15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.

11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.

12. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 3 października 2018 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 5 października 2018 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

13. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 28 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

14. Warunki realizacji zadania publicznego.

1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 6 czerwca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;ratownictwa i ochrony ludności.


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;ratownictwa i ochrony ludności.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wydłużenie terminu składania ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2018 
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.37.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży, w roku 2018, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności.

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650), w związku z ustaleniem dnia wolnego od pracy dla
Urzędu Miejskiego w Chodzieży w dniu 1 czerwca 2018 r. (piątek), na podstawie zarządzenia nr 0050.41.2018 Burmistrza Mista Chodzieży z dnia 25 maja 2018 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmiena się § 1. ust. 4 pkt 3) zarządzenia nr 0050.37.2018, który uzyskuje brzmienie: 
„termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 5 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;”.

§ 2. Zmiena się § 1. ust.5 zarządzenia nr 0050.37.2018, który uzyskuje brzmienie:
„Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2018 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.”.

§ 3. Zmiena się § 1. ust.12 zarządzenia nr 0050.37.2018, który uzyskuje brzmienie:
„Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 5 czerwca 2018 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 6 czerwca 2018 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności oraz ustalenia regulaminu komisji.

Na podstawie § 13. Uchwały nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności, w składzie jak niżej: Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Roman Kołodziejczyk - oddelegowany przez zarząd Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego, Ryszard Hulida – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

§ 2. Regulamin komisji konkursowej:
1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech członków komisji.

3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego
w Chodzieży.

5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne
oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2018

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 11 maja 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży, w roku 2018, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności. 

 

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2017 i 2018 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

 

 

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 4 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;

4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);

5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;

6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2018 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

7. WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej: 

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html a także w zakładce Pożytek publiczny - Otwarte konkursy i inne ogłoszenia - Nowe wzory ofert i sprawozdań na stronie www.chodziez.pl 

8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy maksymalnie dwóch oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.

9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:

a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,

d) informację o numerze konta bankowego oferenta,

e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.

10. Kryteria wyboru oferty:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) całkowity koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,

10) wysokość wkładu osobowego oferenta,

11) ilość beneficjentów,

12) okres realizacji zadania,

13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,

15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.

16) dodatkowym atutem będzie wpisanie się oferty w działania na rzecz uczczenia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.

12. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 4 czerwca 2018 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 5 czerwca 2018 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

13. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 28 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

14. Warunki realizacji zadania publicznego.

1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na budowę pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "Wybudowanie pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu".
§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji.
W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży pn. "Wybudowanie pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu", dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 20.000,00 zł zostało przyznane dla oferty złożonej przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2018

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ustalenia regulaminu komisji.

Na podstawie § 13. Uchwały nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w składzie jak niżej: Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Roman Kołodziejczyk - oddelegowany przez zarząd Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego, Ryszard Hulida – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

§ 2. Regulamin komisji konkursowej:

1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech członków komisji.

3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,

10) ilość beneficjentów,

11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,

12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2018

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; oraz ratownictwa i ochrony ludności. 

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; oraz ratownictwa i ochrony ludności.

 

§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 5 kwietnia 2018 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; oraz ratownictwa i ochrony ludności oraz ustalenia regulaminu komisji.

 

Na podstawie § 13. Uchwały nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; oraz ratownictwa i ochrony ludności, w składzie jak niżej: Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie:
Roman Wieczorek - oddelegowany przez zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Ryszard Hulida – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.


§ 2. Regulamin komisji konkursowej:


1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.


2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech członków komisji.


3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.


4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.


5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena
wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności
i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.


7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.


8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.


9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.
10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na budowę pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 29 marca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na budowę pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2017 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.


4. Warunki realizacji zadania:


1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na
wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne;

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 20 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania;
7) Zleconiobiorca jest zobowiazany do uregulowania tytułu własności pomnika.


5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.


6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.


7. WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druki ofert
można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html a także w zakładce Pożytek publiczny - Otwarte konkursy i inne ogłoszenia - Nowe wzory ofert i sprawozdań na stronie www.chodziez.pl


8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie nie będą dzielone pomiędzy kilku oferentów. Gmina dofinansuje maksymalnie 30% wartości zadania. Wymagany finansowy wkład własny co najmniej 70% wartości zadania.


1) Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.Do oferty należy dołączyć:


a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta,
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców,
f) dokument potwierdzający tytuł prawny do działki, na której zostanie wybudowany pomik,
g) potwierdzenie posiadania przez oferenta co najmniej 80% pozostałych środków niezbędnych do
realizacji zadania zgodnie z kosztorysem zawartym w ofercie;
h) oświadczenie oferenta o przeznaczeniu ww srodków wyłącznie na realizację zadania;
i) oświadczenie oferenta o przyjęciu odpowiedzialnosci za wszelkie zobowiązania finasowe i pozafinansowe związane z realizacją zadania, również po jego zakończeniu.
9. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
12) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.

10. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.
11. Termin wyboru oferty: 20 kwietnia 2018 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.


12. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 19 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl


13. Realizacja zadania
1) Po dokonaniu wyboru ofert, z wybranym zleceniobiorcą zostanie zawara pisemna umowa na realizację zadania publicznego i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie w umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania .
3) Dotacja zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem z zastrzeżniem, że środki z dotacji zostaną uruchomione jako ostatnie środki inwestycji. Warunkiem wypłaty dotacji jest realizacja poszczególnych punktów harmonogramu poprzedzających zaangażowanie dotacji.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania zadania.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 14 marca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; oraz ratownictwa i ochrony ludności.


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); działalności na rzecz osób niepełnosprawnych kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; oraz ratownictwa i ochrony ludności.


1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2017 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

 

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.


4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoichmateriałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez MiastoChodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania orazdo przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postacizdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 11 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2087 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.


5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.


6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.


7. WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań.Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html a także w zakładce Pożytek publiczny - Otwarte konkursy i inne ogłoszenia - Nowe wzory ofert i sprawozdań na stronie www.chodziez.pl


8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy maksymalnie dwóch oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.


9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.Do oferty należy dołączyć:


a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta,
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.


10. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) całkowity koszt realizacji projektu,


4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
16) dodatkowym atutem będzie wpisanie się oferty w działania na rzecz rewitalizacji miasta.

11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.


12. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 9 kwietnia 2018 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 11 kwietnia 2018 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.


13. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 5 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl


14. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania .
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Regulamin komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018
roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji
i organizacji wolontariatu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ustalenia
regulaminu komisji.
Na podstawie § 13. Uchwały nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zarządza się,
co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku
zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji
i organizacji wolontariatu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w składzie jak niżej: Piotr
Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Roman
Wieczorek - oddelegowany przez zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Ryszard Hulida –
Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.
§ 2. Regulamin komisji konkursowej:
1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji
obecni na posiedzeniu.
2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza
Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech
członków komisji.
3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów
za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego
w Chodzieży.
5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone
w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot
przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz
z 2017 r. poz. 60 i 573.), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy
proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie
dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku
stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do
uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem
merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę
nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena
wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności
i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje
do publicznej wiadomości.
10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami
zadań, które powierza się im do wykonania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uwaga – nie działa strona pozytek.gov.pl. Wzory oferty i sprawozdania przeniesione pod inny adres

W związku z zawieszeniem działania serwisu pozytek.gov.pl i przeniesieniem jej treści do działu „Archiwum" strony internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejhttp://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl, formularze ofert i rozliczenia realizacji zadania publicznego w edytowalnym formacie .docx zostały przeniesione i można je pobrać pod adresem:http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

Formularze nadal można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz pobrać w formacie .pdf ze strony internetowej Dziennika Ustaw:http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1300/1

Nadal obowiązuje w tym względzie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2018 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2017 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:
 
 
2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia bądź powierzenia wykonania zadania.

4. Zadania powinny być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych,multimedialnych i innych, które będą dostępne;

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 8 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie wsparcia bądź powierzenia realizacji zadania;

4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);

5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;

6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2018 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

7. Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html a także w zakładce Pożytek publiczny – Otwartekonkursy i inne ogłoszenia - Nowe wzory ofert i sprawozdań na stronie www.chodziez.pl8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać podzielone pomiędzy dwóch lub więcej oferentów za wyjątkiem zadań nr 6 i nr 7.9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:a) wypis z KRS w przypadku podmiotów, które figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź innej właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta, 

c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,

d) informację o numerze konta bankowego oferenta,

e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.10. Kryteria wyboru oferty:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) całkowity koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,

10) wysokość wkładu osobowego oferenta,

11) ilość beneficjentów,

12) okres realizacji zadania,

13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,

15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,

16) dodatkowym atutem będzie wpisanie się oferty w działania na rzecz rewitalizacji miasta oraz upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem:

http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.

12. Termin wyboru oferty nastąpi 8 lutego 2018 r, Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

13. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 5 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

14. Warunki realizacji zadania publicznego.

1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

§ 2. Szczegółowe warunki realizacji zadań

1. Zadanie nr 7: Działalność Dziennego Domu Senior - WIGOR polegać będzie na zapewnieniu bieżącej działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” dla 15 osób w wieku 60+ (nieaktywnych zawodowo) zamieszkujących na terenie Miasta Chodzieży, zakwalifikowanych do korzystania z usług DDS-W przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. Realizacja zadania zgodnie ze standardami Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020.

1) Podmiot przyjmujący realizację zadania będzie zobowiązany do:

a) przyjęcia co najmniej 15 pensjonariuszy DDS-W skierowanych przez kierownika MOPS w Chodzieży;

b) zapewnienia utrzymania bieżącej działalności Dziennego Domu "Senior-Wigor" w okresie od dnia podpisnia umowy do 31 grudnia 2018 r.,

c) DDS-W będzie czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,

d) zapewnienia całodziennej pomocy dla pensjonariuszy DDS-W przez pracownika zatrudnionego przez podmiot przyjmujacy realizację zadania, 

e) zapewnienia ogólnorozwojowych zajęć ruchowych dla pensjonariuszy dwa razy po 45 minut w tygodniu, odbywających się pod okiem fizjoterapeuty, zarówno wewnątrz DDS-W, jak i na wolnym powietrzu,

f) zapewnienia terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, bądź inne - według potrzeb) - 90 minut w tygodniu,

g) zapewnienia indywidualnych konsultacji i porad specjalistów - psychologa (120 minut w tygodniu) i innych w zależności od potrzeb i oczekiwań,

h) zapewnienia zajęć komputerowych w ramach wolontariatu młodzieży i integracji międzypokoleniowej,

i) zapewnienia codziennie ciepłego posiłku dla pensjonariuszy DDS-W,

j) zapewnienia środków czystości,

k) zatrudnienia pracownika DDS-W w pełnym wymiarze godzin,

l) zapewnienia pielęgniarki bądź fizjoterapeuty w wymiarze 8 godzin w miesiącu,

m) zapewnienia lekarza specjalisty w zależności od potrzeb w wyymiarze 3 godzin w miesiącu,

n) zapewnienia prowadzącego terapię zajęciową w wymiarze 6 godzin w miesiącu.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 11 stycznia 2018 r. 


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert 

 
Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Regulamin komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2018 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY  z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej oraz ustalenia regulaminu komisji

 

Na podstawie § 13. Uchwały nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej, w składzie jak niżej: Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczący komisji oraz członkowie: Łukasz Nochowicz - oddelegowany przez zarząd Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego, Ryszard Hulida – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

§ 2. Regulamin komisji konkursowej:

1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech członków komisji.

3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostępnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,

10) ilość beneficjentów,

11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,

12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2017

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej w roku 2018

Na podstawie art. 3 ust. 3 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej na rok 2018.

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2017 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.

4. Zadania powinny być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne;

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 11 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie wsparcia zadania;

4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);

5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;

6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2018 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

7. Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html a także w zakładce Pożytek publiczny – Otwarte konkursy i inne ogłoszenia - Nowe wzory ofert i sprawozdań na stronie www.chodziez.pl

8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie nie bedą dzielone pomiędzy dwóch lub więcej oferentów.

9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

Do oferty należy dołączyć:

a) wypis z KRS w przypadku podmiotów, które figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź innej właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,

d) informację o numerze konta bankowego oferenta,

e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.

10. Kryteria wyboru oferty:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) całkowity koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,

10) wysokość wkładu osobowego oferenta,

11) ilość beneficjentów,

12) okres realizacji zadania,

13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,

15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
16) dodatkowym atutem będzie wpisanie się oferty w działania na rzecz rewitalizacji miasta oraz upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.
12. Termin wyboru oferty nastąpi 11 stycznia 2018 r, Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.
13. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 8 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
14. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
§ 2. Szczegółowe warunki realizacji zadań
1. Zadanie nr 1: Działalność klubu sąsiedzkiego w obszarze zdegradowanym, przeznaczonym do rewitalizacji.
1) Podmiot przyjmujący realizację zadania będzie zobowiązany do:
a) zapewnienia osoby obsługującej klub;
b) zapewnienia utrzymania bieżącej działalności klubu w okresie od dnia podpiasnia umowy do 31 grudnia 2018 r.;
c) klub będzie czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 16.30 do 18.30, z możliwością otwarcia w innych godzinach w zależności od potrzeb;
d) zapewnienia animacji, zajęć interakcyjnych, międzypokoleniowych i integracyjnych dla mieszkańców;
e) udostepniania klubu mieszkańcom, zarówno reprezentującym zorganizowane grupy, jak i niezrzeszonym w organizacjach.
2. Zadanie nr 2: Działalność Dziennego Domu Senior - WIGOR polegać będzie na zapewnieniu bieżącej działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” dla 15 osób w wieku 60+ (nieaktywnych zawodowo) zamieszkujących na terenie Miasta Chodzieży, zakwalifikowanych do korzystania z usług DDS-W przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. Realizacja zadania zgodnie ze standardami Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020.
1) Podmiot przyjmujący realizację zadania będzie zobowiązany do:
a) przyjęcia co najmniej 15 pensjonariuszy DDS-W skierowanych przez kierownika MOPS w Chodzieży;
b) zapewnienia utrzymania bieżącej działalności Dziennego Domu "Senior-Wigor" w okresie od dnia podpisnia umowy do 31 grudnia 2018 r.,
c) DDS-W będzie czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,
d) zapewnienia całodziennej pomocy dla pensjonariuszy DDS-W przez pracownika zatrudnionego przez podmiot przyjmujacy realizację zadania,
e) zapewnienia ogólnorozwojowych zajęć ruchowych dla pensjonariuszy dwa razy po 45 minut w tygodniu, odbywających się pod okiem fizjoterapeuty, zarówno wewnątrz DDS-W, jak i na wolnym powietrzu,
f) zapewnienia terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, bądź inne - według potrzeb) - 90 minut w tygodniu,
g) zapewnienia indywidualnych konsultacji i porad specjalistów - psychologa (120 minut w tygodniu) i innych w zależności od potrzeb i oczekiwań,
h) zapewnienia zajęć komputerowych w ramach wolontariatu młodzieży i integracji międzypokoleniowej,
i) zapewnienia codziennie ciepłego posiłku dla pensjonariuszy DDS-W,
j) zapewnienia środków czystości,
k) zatrudnienia pracownika DDS-W w pełnym wymiarze godzin,
l) zapewnienia pielęgniarki bądź fizjoterapeuty w wymiarze 8 godzin w miesiącu,
m) zapewnienia lekarza specjalisty w zależności od potrzeb w wymiarze 3 godzin w miesiącu,
n) zapewnienia prowadzącego terapię zajęciową w wymiarze 6 godzin w miesiącu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2017 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

 

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie pomocy społecznej.

§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Regulamin komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 18 października 2017 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie pomocy społecznej.

Na podstawie § 13. Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie pomocy społecznej, w składzie jak niżej: Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Roman Kołodziejczyk - oddelegowany przez zarząd Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego, Ryszard Hulida – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

 

§ 2. Regulamin komisji konkursowej:

1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw,rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,

10) ilość beneficjentów,

11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,

12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2017

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 10 października 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:


§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu będącego
przedmiotem konsultacji.


§ 2. Organizacja konsultacji.
1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chodzieży.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 10 października 2017 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 18 października 2017 roku.
3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:
1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) - poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej:
promocja@chodziez.pl,
2) osobiście - poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. I. J. Paderewskiego 2.
4. Wzór arkusza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Postanowienia końcowe.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

 

Załączniki:

 

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresów: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie pomocy społecznej.


1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

 

 

  

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.


4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne;
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 25 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie wsparcia zadania; 
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach
zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami - umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.


5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2017 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.


6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.


7. Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druki ofert można pobrać
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:
http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

a także w zakładce Pożytek publiczny - Otwarte 
konkursy i inne ogłoszenia - Nowe wzory ofert i sprawozdań na stronie www.chodziez.pl


8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy maksymalnie dwóch oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.


9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:
a) wypis z KRS w przypadku podmiotów, które figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź innej właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach
statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta,
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.


10. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
16) dodatkowym atutem będzie wpisanie się oferty w działania na rzecz rewitalizacji miasta.


11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny".

12. Termin wyboru oferty nastąpi najpóźniej do dnia 25 października 2017 r, Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.


13. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 18 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl


14. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania zadania.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 22 sierpnia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresów: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573.) zarządza się, co następuje: 


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresów: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


§ 2. Ze względu na brak ofert złożonych w terminie konkurs pozostaje nierozstrzygnięty. Środki nie zostały przyznane.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2017 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przyjęcia regulaminu komisji.

Na podstawie § 13. Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w składzie jak niżej:
Kamila Pytlak (Skarbnik Miasta Chodzieży) - przewodniczaca komisji oraz członkowie: Roman Kołodziejczyk - oddelegowany przez zarząd Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego, Ryszard Hulida - Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński - pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

§ 2. Regulamin komisji konkursowej:
1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573.), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności
i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.
10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert

W związku z błędem jaki pojawił sie w zarządzeniu nr 0050.93.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży, zarządzenie to traci moc, a z dniem 18 lipca 2017 r., w sprawie konkursu obowiązuje zarządzenie nr 0050.97.2017, którego treść przedstawiamy poniżej:ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2017

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 18 lipca 2017 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej

w Chodzieży Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573.) oraz §2 i §9 Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017,zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresów: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;


1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:


2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki

organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia

wykonania zadania.

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne;

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 22 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie wsparcia zadania;

4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);

5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;

6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy

informację o tym zamieścić we wniosku.

7. NOWY WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html a także w zakładce Pożytek publiczny - Otwarte konkursy i inne ogłoszenia - Nowe wzory ofert i sprawozdań na stronie www.chodziez.pl

8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty.

Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy maksymalnie dwóch oferentów.

W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.

9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:

a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego

w ofercie,

d) informację o numerze konta bankowego oferenta,

e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.

10. Kryteria wyboru oferty:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) całkowity koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności

i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,

10) wysokość wkładu osobowego oferenta,

11) ilość beneficjentów,

12) okres realizacji zadania,

13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,

15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.

16) dodatkowym atutem będzie wpisanie się oferty w działania na rzecz rewitalizacji miasta.

11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.

12. Termin wyboru oferty: 22 sierpnia 2017 r, Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

13. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 22 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

14. Warunki realizacji zadania publicznego.

1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 0050.94.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 13 lipca 2017 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573.) oraz §2 i §9 Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017,zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresów: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;


1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych
w roku 2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.


4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz
do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne;
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 7 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania.
W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji
zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami - umowami, fakturami, itp.);

5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania. 


5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2017 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.


6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.


7. NOWY WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.


Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:
http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html a także w zakładce Pożytek publiczny - Otwarte konkursy i inne ogłoszenia - Nowe wzory ofert i sprawozdań na stronie www.chodziez.pl


8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy maksymalnie dwóch oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.


9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:


a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego
w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta,
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.
10. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,

11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
16) dodatkowym atutem będzie wpisanie się oferty w działania na rzecz rewitalizacji miasta.


11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny".

12. Termin wyboru oferty: 4 lipca 2017 r, Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.
13. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie
do wglądu od dnia 1 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl
14. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2017 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

 

lp nazwa oferenta kwota przyznanej dotacji
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto
1 ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Chodzież 9750,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Miasta Chodzież pozostających w mieście
2  dotacji nie przyznano 0,00 zł
Organizacja ogólnodostepnego plenerowego wydarzenia na terenie Miasta Chodzieży, promującego historię tradycję i kulturę Miasta Chodzieży
3 Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej 3.000,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, celem ich aktywizacji społecznej
4 Chodzieski Klub Gospodarczy 30.000,00 zł

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2017 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573.) oraz §2 i §9 Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresów:pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków:

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować
zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.
3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.
4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 14 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2017 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.
6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
7. NOWY WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej: http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html a także w zakładce Pożytek publiczny - Otwarte konkursy i inne ogłoszenia - Nowe wzory ofert i sprawozdań na stronie www.chodziez.pl
8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy maksymalnie dwóch oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.
9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta. Do oferty należy dołączyć:
a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.
10. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
16) dodatkowym atutem będzie wpisanie się oferty w działania na rzecz rewitalizacji miasta.
11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.
12. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 12 czerwca 2017 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 14 czerwca 2017 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.
13. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 12 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
14. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

1. Nazwa zadania: "Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskiech akwenach i zabezpieczenie imprez odbywających sie na chodzieskich akwenach, których organizatorem, bądź współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży".


2. Nazwa oferenta i przyznana kwota:
1) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Chodzieży - 5.000,00 zł


2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejski w Chodzieży - 9.000,00 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 24 marca 2017 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ratownictwa i ochrony ludności.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

§ 3. Konkurs na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskiech akwenach i zabezpieczenie imprez odbywających sie na chodzieskich akwenach, których organizatorem, bądź współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży", nie został rozstrzygnięty z uwagi na konieczność pobrania od oferentów dodatkowych informacji o sposobie realizacji zadania, a co za tym idzie konieczność ponownego zebrania się komisji i uwzględnienia uzupełnień złożonych przez oferentów. Termin drugiego posiedzenia komisji planowany jest na dzień 27 marca 2017 r. Termin podania do publicznej wiadomości informacji o rozstrzygnięciu konkursu - na dzień 29 marca 2017 r.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie ws powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ratownictwa i ochrony ludności oraz przyjęcia regulaminu komisji.


Na podstawie § 13. Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ratownictwa i ochrony ludności w składzie jak niżej:

Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Roman Kołodziejczyk - oddelegowany przez zarząd Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego, Ryszard Hulida – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

§ 2. Regulamin komisji konkursowej:

1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego
w Chodzieży.

5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień.
1) Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami
zadań, które powierza się im do wykonania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 27 lutego 2017 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej
w Chodzieży 


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817) i oraz §2 i §9 Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, zarządza się, co
następuje:


§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresów: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz ratownictwa i ochrony ludności;


1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku
2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.


4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 24 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;

6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.


5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2017 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.


6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.


7. NOWY WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej: http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html a także w zakładce Pożytek publiczny - Otwarte konkursy i inne ogłoszenia - Nowe wzory ofert
i sprawozdań na stronie www.chodziez.pl


8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy maksymalnie dwóch oferentów. W przypadku podziału dotacji, pod uwagę będą brane wyłącznie te oferty, dla których wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 40%.


9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

Do oferty należy dołączyć:
a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców.


10. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
16) dodatkowym atutem będzie wpisanie się oferty w działania na rzecz rewitalizacji miasta.


11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.


12. Termin wyboru oferty: otwarcie ofert odbędzie się 22 marca 2017 r, wybór ofert nastąpi nie później niż 24 marca 2017 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.


13. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 20 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl


14. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania .
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 27 stycznia 2017 r.

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 23 stycznia 2017 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Na podstawie § 13. Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; w składzie jak niżej: Piotr Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Maria Zychla - oddelegowana przez zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Ryszard Hulida - Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński - pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

§ 2. Regulamin komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy proponowane działania są zgodne z celami statutowymi
oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień.
1) Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.
10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 5 stycznia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Miejskiej w Chodzieży


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie(Dz. U. z 2016 r. nr 1817) oraz §2 i §9 Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, Burmistrz Miasta Chodziezy zarządza, co następuje:


§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresów: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować
zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.


4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania.oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 30 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2017 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.
6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
7. NOWY WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:


dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1300/D2016000130001.pdf8

8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski bedą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.


9. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
10. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
16) W zadaniu nr 5 preferowane będą dyscypliny olimpijskie


11. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.


12. Termin wyboru oferty: 27 stycznia 2017 r


13. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 24 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl 14. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 130/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2017.


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 118/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 20 grudnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Na podstawie § 13. Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w składzie jak niżej:


1) przewodniczący komisji: Piotr Witkowski - Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży,
2) członkowie: Roman Kołodziejczyk - oddelegowany przez zarząd Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego, Ryszard Hulida – Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.


§ 2. Regulamin komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817). W przypadku stwierdzenia braków formalnych komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty.
1) Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.


6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł, 10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.


7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.


8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.


9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja dla wszystkich starajacych się o dotację w ramach otwartych konkursów ofert

UWAGA Nowe wzory oferty. Informacja dla wszystkich starajacych się o dotację w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego. Obowiązują nowe wzory dokumentów oferty, umowy i rozliczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Dziennik Ustaw z 2016 r. pozycja 1300.

Pobierz dokument

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 111/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817) oraz §2 i §9 Uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017., Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


2. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2015 i 2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

 

§ 2. 1. Zadanie nr 1 Zapewnienie czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych z Miasta Chodzieży w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
2. Termin zadania: realizacja zadania przewidziana jest w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
3. Warunki realizacji zadania:
1) beneficjentami będą dzieci niepełnosprawne z Miasta Chodzieży do momentu ustania ich obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, zajęcia bądą odbywać się w dni nauki szkolnej;
2) oferent jest zobowiązany wskazać lokal, w którym będzie realizaowane zadanie oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu;
3) w ofercie należy zawrzeć informację o realizacji dowozu beneficjentów.


§ 3. 1. Zadanie nr 2 Działalność Dziennego Domu Senior - WIGOR polegać będzie na zapewnieniu bieżącej działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR" dla 15 osób w wieku 60+ (nieaktywnych zawodowo) zamieszkujących na terenie Miasta Chodzieży, zakwalifikowanych do korzystania z usług DDS-W przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. Realizacja zadania zgodnie ze standardami Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR" na lata 2015-2020.
2. Termin i miejsce realizacji zadania:
1) realizacja zadania przewidziana jest w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.;
2) lokalizacja w pomieszczeniach Dworca PKP przy ul. Dworocowej w Chodzieży.
3. Warunki realizacji zadania:
1) Podmiot przyjmujący realizację zadania będzie zobowiązany do:
a) przyjęcia co najmniej 15 pensjonariuszy DDS-W skierowanych przez kierownika MOPS w Chodzieży;

b) zapewnienia utrzymania bieżącej działalności Dziennego Domu "Senior-Wigor" w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
c) DDS-W będzie czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,
d) zapewnienia całodziennej pomocy dla pensjonariuszy DDS-W przez pracownika zatrudnionego przez podmiot przyjmujacy realizację zadania,

e) zapewnieninia ogólnorozwojowych zajęć ruchowych dla pensjonariuszy dwa razy po 45 minut w tygodniu, odbywających się pod okiem fizjoterapeuty, zarówno wewnątrz DDS-W, jak i na wolnym powietrzu,
f) zapewnienia terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, bądź inne - według potrzeb) - 90 minut w tygodniu,
g) zapewnienia indywidualnych konsultacji i porad specjalistów - psychologa (120 minut w tygodniu) i innych w zależności od potrzeb i oczekiwań,
h) zapewnienia zajęć komputerowych w ramach wolontariatu młodzieży i integracji międzypokoleniowej,
i) zapewnienia codziennie ciepłego posiłku dla pensjonariuszy DDS-W,
j) zapewnienia środków czystości,
k) zatrudnienia pracownika DDS-W w pełnym wymiarze godzin,
l) zapewnienia pielęgniarki bądź fizjoterapeuty w wymiarze 8 godzin w miesiącu,
m) zapewnienia lekarza specjalisty w zależności od potrzeb w wyymiarze 3 godzin w miesiącu,
n) zapewnienia prowadzącego terapię zajęciową w wymiarze 6 godzin w miesiącu.


§ 4. 1 W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.
2. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.
3. Termin składania ofert: oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2016 r., do godziny 15.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski bedą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty.
Środki przeznaczone na jedno zadanie nie będą dzielone pomiędzy kilku oferentów. Do kadego zadania zostanie wybrany jeden wykonawca. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru.
5. NOWY WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź pod linkiem:

http://poradnik.ngo.pl/files/1poradnik.ngo.pl/public/akty_prawne_sierpien2016/rozporzadzenie_w_sprawi
e_wzorow_ofert_i_ramowych_wzorow_umow.pdf

§ 5. 1. Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania.
2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie.

3. Termin realizacji zadań ogłoszonuych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.
4. w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami - umowami, fakturami, itp.);
5. Dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
7. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
8. Pobieranie opłat od beneficjentów: jeżeli oferent przewiduje pobieranie opłat od beneficjentów, to informację o tym należy zawrzeć we wniosku.
§ 6. Wybór oferty
1. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny".
2. Termin wyboru oferty: 30 grudnia 2016 r.
3. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
12) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
4. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 20 grunia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl
5. Po dokonaniu wyboru ze zleceniobiorcą zostanie zawarta pisemna umowa na realizację zadania i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowyo wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

6. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie w umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zakończenie konsultacji programu współpracy

Wyniki konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W wyniku konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, odbytych w dniach 16 - 23 listopada 2016 r. (ogłoszonych Zarządzeniem Nr 104/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży), do Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w określonym terminie wpłynął jeden wniosek, nadesłany pocztą elektroniczną przez Fundację Ukryte Marzenia z Chodzieży. Wniosek fundacji nie przedstawia zmian do programu, a jedynie własne propozycje dwóch projektów (organizacja Festiwalu Dobrofest oraz organizacja cyklu szkoleń dla wolontariuszy i miejsca spotkań i współpracy między wolontariuszami) mieszczących się w ramach zadań priorytetowych już ujętych w programie.

 

W załącznikach znajduje się oryginalny wniosek złożony przez fundację oraz wniosek wraz z odpowiedzią.

 

1. Formularz konsultacyjny wypełniony przez wniosodawcę

2. Formularz konsultacyjny z odpowiedzią

Konsultacje Programu współpracy na rok 2017

2016.11.16

ZARZĄDZENIE NR 104/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 16 listopada 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 1817) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2. Organizacja konsultacji.
1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chodzieży.


2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 16 listopada 2016 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 23 listopada 2016 roku.
3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:
1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) - poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej: promocja@chodziez.pl,
2) osobiście - poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

4. Wzór arkusza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Postanowienia końcowe.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

 

Załączniki

1. Projekt Programu współpracy na rok 2017

2. Wzór arkusza konsultacyjnego

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 75/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 23 sierpnia 2016 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239, poz. 395) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


§ 1. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

lp  Nazwa zadania  Nazwa oferenta Przyznana kwota
1

Zapewnienie czasu wolnego dla dzieci
niepełnosprawnych z Miasta Chodzieży

w okresie od 1 września

do 31 grudnia 2016 r.

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Wielkopolska
32.000,00 zł


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 74/2016
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 18 sierpnia 2016 r.


Regulamin komisji komisji konkursowej powołanejcelu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków komisji.
2. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
3. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
5. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
§ 2. 1. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395). W przypadku stwierdzenia braków formalnych komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty.
2. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.
§ 3. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
§ 4. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
§ 5. 1. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
§ 6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.
§ 7. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania oraz wielkość przyznanej dotacji.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 66/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz §2 Uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016", Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2015 i 2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

 

 2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność
statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź
wsparcia wykonania zadania.


4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) beneficjentami będą dzieci niepełnosprawne z Miasta Chodzieży do momentu ustania ich obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki, zajęcia bądą odbywać się w dni nauki szkolnej;
2) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach
informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież;
3) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o
pożytku publicznym i o wolontariacie;
4) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 września 2016 r. do 31
grudnia 2016 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia
zadania;
5) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji
pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w
kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie
z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami -
umowami, fakturami, itp.);
6) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
7) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r., w kancelarii
Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.
6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Druki ofert można pobrać w
Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych: http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf
http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc
8. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego
dokumentu niż odpis z KRS,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015,
4) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania się środki publiczne,
5) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,
6) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,
7) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).
8) tytuł prawny do lokalu, w którym wykonywanie będzie zadanie.
9) w ofercie należy zawrzeć informację o realizacji dowozu beneficjentów.
9. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski bedą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty.
Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
10. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
11. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta, więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
12. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny".
13. Termin wyboru oferty: 22 sierpnia 2016 r
14. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 19 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i
w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl
15. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cyt. wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 61/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 1 lipca 2016 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


§ 1. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2016
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 27 czerwca 2016 r.


Regulamin komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 rokuzadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji.
2. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
5. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
§ 2. 1. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239). W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty.
2. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.
§ 3. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty, własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
§ 4. Wnioski z obrad Komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
§ 5. 1. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez Komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
§ 6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.
§ 7. 1. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać:
1) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,
2) wielkość przyznanej dotacji.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 51/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 9 czerwca 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239) oraz §2 Uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016", Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


2. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2015 i 2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

 

3. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


4. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.


5. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć, materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami - umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
6. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.
7. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
8. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron
internetowych:

http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc


9. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015.
4) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania się środki publiczne,
5) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,
6) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,
7) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).


10. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski bedą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy nie więcej niż dwóch oferentów, a kwota dotacji przyznanej nie może być niższa niż 50% wnioskowanej kwoty dotacji.


11. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
12. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
13. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym
Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny".


14. Termin wyboru oferty: 1 lipca 2016 r.
15. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 27 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl

16. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 49/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 24 maja 2016 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności.


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
ratownictwa i ochrony ludności.


§ 1. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2016
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 20 maja 2016 r.

Regulamin komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności.

§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji.
2. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
5. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
§ 2. 1. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239). W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty.
2. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.
§ 3. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
§ 4. Wnioski z obrad Komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
§ 5. 1. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez Komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
§ 6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.
§ 7. 1. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać:
1) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,
2) wielkość przyznanej dotacji.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 42/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239) oraz §2 Uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016", Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności.


2. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2015 i 2016 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

3. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

4. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.


5. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć, materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne.
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 24 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami - umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.


6. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

 
7. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.


8. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych:


http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf

http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc


9. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015.
4) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania się środki publiczne,
5) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,
6) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,
7) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).


10. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski bedą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ilość beneficjentów,
12) okres realizacji zadania,
13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,
15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.


13. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny".


14. Termin wyboru oferty: 24 maja 2016 r.


15. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 20 maja 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl


16. Warunki realizacji zadania publicznego.
1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 23/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 10 marca 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
§ 1. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji
 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Regulamin komisji konkursowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2016
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 3 marca 2016 r.


Regulamin komisji Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji.

2. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

3. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza

Miasta Chodzieży.

4. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

5. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§ 2. 1. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty.

2. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

§ 3. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,

10) ilość beneficjentów,

11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,

12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

§ 4. Wnioski z obrad Komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

§ 5. 1. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2) przeprowadzenia przez Komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

§ 7. 1. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać:

1) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,

2) wielkość przyznanej dotacji.

3) koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich

podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,

10) ilość beneficjentów,

11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,

12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

§ 4. Wnioski z obrad Komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

§ 5. 1. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2) przeprowadzenia przez Komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

§ 7. 1. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać:

1) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,

2) wielkość przyznanej dotacji.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 19/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 29 lutego 2016 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

§ 1. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2016
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 26 lutego 2016 r.

Regulamin komisji Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w2016 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji.
2. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
5. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§ 2. 1. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty.
2. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.

§ 3. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.

§ 4. Wnioski z obrad Komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.

§ 5. 1. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez Komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.

§ 7. 1. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać:
1) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,
2) wielkość przyznanej dotacji.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 17/2016

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 12 lutego 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: promocji i organizacji wolontariatu; pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz §2 Uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016", Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: promocji i organizacji wolontariatu; pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

  1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2015 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

1) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież oraz do przedstawienia, na wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne. 

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 10 marca 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;

4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);

5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;

6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2016 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy

informację o tym zamieścić we wniosku.

7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych:

http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc

8. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innegodokumentu niż odpis z KRS,

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015, bądź 2014,

4) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania się środki publiczne,

5) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,

6) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,

7) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).

9. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski bedą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

10. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

11. Kryteria wyboru oferty:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) całkowity koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,

10) wysokość wkładu osobowego oferenta,

11) ilość beneficjentów,

12) okres realizacji zadania,

13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,

15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.

12. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.

13. Termin wyboru oferty: 10 marca 2016 r

14. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 3 marca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

15. Warunki realizacji zadania publicznego.

1) Po dokonaniu wyboru ofert, ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 11/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 5 lutego 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Miejskiej w Chodzieży


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz §2 Uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016", Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2015 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

 

  

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

1) beneficjentami będą dzieci niepełnosprawne z Miasta Chodzieży do momentu ustania ich obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;

2) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież;

3) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie;

4) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania;

5) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);

6) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;

7) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2016 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy

informację o tym zamieścić we wniosku.

7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych:

http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc

8. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innegodokumentu niż odpis z KRS,

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015, bądź 2014,

4) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania się środki publiczne,

5) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,

6) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,

7) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).

8) tytuł prawny do lokalu, w którym wykonywanie będzie zadanie.

9) w ofercie należy zawrzeć informację o realizacji dowozu beneficjentów.

9. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski bedą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

10. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

11. Kryteria wyboru oferty:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) całkowity koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,

10) wysokość wkładu osobowego oferenta,

11) ilość beneficjentów,

12) okres realizacji zadania,

13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,

15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.

12. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.

13. Termin wyboru oferty: 29 lutego 2016 r

14. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 26 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

15. Warunki realizacji zadania publicznego.

1) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 10/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
§ 1. Nie przyznano środków w związku z tym, iż złożona oferta nie daje gwarancji prawidłowego wykonania zadania.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2016
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 26 stycznia 2016 r.


Regulamin komisjikonkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków komisji.
2. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
3. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
5. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
§ 2. 1. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia braków formalnych komisja może wezwać oferentów do uzupełnienia oferty.
2. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.
§ 3. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena
wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości
ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
§ 4. Wnioski z obrad Komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
§ 5. 1. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez Komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
§ 6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.
§ 7. 1. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać:
1) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,
2) wielkość przyznanej dotacji.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 6/2015
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 1. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin komisji konkursowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 12 stycznia 2016 r.


Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji.
2. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
5. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.


§ 2. 1. Ocena Formalna. Na pierwszym posiedzeniu Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515). W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wzywa oferentów do uzupełnienia oferty w terminie do kolejnego posiedzenia Komisji.
2. Ocena Merytoryczna. Na drugim posiedzeniu Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne, nieuzupełnione po pierwszym posiedzeniu Komisji oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy zostaną uznane za nieważne i nie będą rozpatrywane. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru.


§ 3. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,

10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.


§ 4. Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.


§ 5. 1. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez Komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.


§ 6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje do publicznej wiadomości.


§ 7. 1. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać:
1) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,
2) wielkość przyznanej dotacji.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 1/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 7 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznycznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz §2 Uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”, Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2015 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.

 

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

1) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,

3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania,

4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.),

5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji,

6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2016 r, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

 

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

 

7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych: http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc

 

8. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015, bądź 2014,

4) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne,

5) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,

6) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,

7) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).

 

9. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski bedą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

 

10. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

 

11. Kryteria wyboru oferty:

1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,

2) wartość merytoryczna projektu,

3) całkowity koszt realizacji projektu,

4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,

6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,

9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,

10) wysokość wkładu osobowego oferenta,

11) ilość beneficjentów,

12) okres realizacji zadania,

13) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,

14) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania,

15) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.

 

12. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.

 

13. Termin wyboru oferty: 28 stycznia 2016 r

 

14. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 26 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

 

15. Warunki realizacji zadania publicznego.

1) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.