Ewidencja Ludności

Wnioski do pobrania

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Kiedy składasz dokumenty

 • najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,

 • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem – zamelduj się na pobyt stały,

 • jeśli mieszkasz czasowo dłużej niż 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal możesz mieć meldunek w miejscu swojego pobytu stałego

Co musisz przygotować

 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś:

  • JEDEN z następujących dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:

   • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,

   • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,

   • decyzja administracyjna,

   • orzeczenie sądu,

  • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie

  • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport,

 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować –przynieś:

  • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,

  • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,

  • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz się meldować na pobyt stały, jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego. Albo gdy będziesz meldować się na pobyt czasowy, wymeldować się z pobytu stałego.

Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

 

Zameldowanie na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)

Co musisz przygotować

 • formularz zgłoszenia pobytu czasowego –pobierz i wypełnij w domu. Możesz też dostać go w urzędzie,

 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:

  • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,

  • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,

  • decyzja administracyjna,

  • orzeczenie sądu,

 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie,

 • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:

  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo

 • jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA– przygotuj:

  • ważny dokument podróży,

  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości – inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,

 • jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 

  • ważny dokument podróży,

  • wizę. Jeśli twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE – przygotuj:

   • ważny dokument podróży

   • oraz JEDEN z następujących dokumentów:

    • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

    • karta pobytu,

    • „Zgoda na pobyt tolerowany”,

    • zezwolenie na pobyt czasowy,

    • zezwolenie na pobyt stały,

    • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

    • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Kiedy składasz dokumenty

 • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli będziesz w Polsce ponad 3 miesiące oraz jesteś:

  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

  • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

 • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli będziesz w Polsce ponad 30 dni i nie zaliczasz się do powyższej grupy.

Pamiętaj, że nie możesz być w Polsce dłużej, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza praWo do pobytu w Polsce.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

 

Wymeldowanie z pobytu stałego

Kiedy składasz dokumenty

Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Możesz zrobić to podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

Jeśli opuścisz miejsce pobytu stałego i się nie wymeldujesz, możesz zostać wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego – osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

Co musisz przygotować

 • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego– pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,

 • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Gdzie składasz dokumenty

Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

 • masz meldunek na pobyt stały,

 • będziesz meldować się na pobyt stały lub czasowy – możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania w nowym miejscu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

 

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Wymelduj się z pobytu czasowego

Gdy meldujesz się czasowo w jakimś miejscu –deklarujesz, jak długo będziesz tam mieszkać. Jeśli wyprowadzisz się przed tym terminem –zgłoś to w urzędzie. Osoba, która tego nie zrobi, zostanie wymeldowana z dniem upływu pobytu czasowego, na który się zameldowała.

Co musisz przygotować

 • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy,

 • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Kiedy składasz dokumenty

Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy. Możesz wymeldować się podczas meldowania w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

Jeśli opuścisz miejsce pobytu stałego i się nie wymeldujesz, możesz zostać wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego – osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

Gdzie składasz dokumenty

Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

 • masz meldunek na pobyt czasowy,

 • będziesz meldować się na pobyt stały lub czasowy – możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania w nowym miejscu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)