Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.

Chodzież, dnia 14.01.2020r.

Nr UE-ZP.271.1.2020

  

 

                                                    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020r.

 

 

Gmina Miejska w Chodzieży, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), 

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień  jakie przewiduje przeprowadzić w 2020r.                      

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane,

dostawy, usługi)

 

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

 

Orientacyjna wartość

zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

1

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2020r. i 2021r.

 

Usługa

przetarg nieograniczony

7.500.000,00 zł netto

II kwartał 2020r.

2

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01,2021r. do 31.12.2021r. dla Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Dostawa

przetarg nieograniczony

1.035.000,00 zł netto

II półrocze 2020r.

3

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi na okres od 2021r. do 2023r.

 

Usługa

przetarg nieograniczony

618.000,00 zł netto

II półrocze 2020r.

4

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2021r. i 2022r.

 

 

Usługa

przetarg nieograniczony

 

700.000,00 zł netto

 

III-IV kwartał 2020r.

5

 

 

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2021r i 2022r.

 

Usługa

przetarg nieograniczony

 

1.110.000,00 zł netto

 

III-IV kwartał 2020r.

6

 

 

Przebudowa oświetlenia ulicznego i nawierzchni chodnika na ul. Jagiellońskiej w Chodzieży. 

 

Roboty budowlane

przetarg nieograniczony

300.000,00 zł netto

III-IV kwartał 2020r.

 

Link:

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020r. - skan dokumentu