Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

 

Gmina Miejska w Chodzieży, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),  przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień  jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.                     

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane,

dostawy, usługi)

 

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

 

Orientacyjna wartość

Zamówienia

 

Przewidywany termin

wszczęcia postępowania                w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

 

1

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w latach 2019-2020 r.

Usługa

przetarg nieograniczony

4 445 000,00 zł netto

IV kwartał 2018 r.

2

 

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2019 r.

 

Usługa

przetarg nieograniczony

247 000,00 zł netto

IV kwartał 2018 r.

3

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2019 r.

Usługa

przetarg nieograniczony

408 000,00 zł netto

IV kwartał 2018 r.

4

 

Budowa separatora wód opadowych i roztopowych na rowie dosyłowym w rejonie ulicy Budzyńskiej w Chodzieży

 

Roboty budowlane

przetarg nieograniczony

400 000,00 zł netto

III kwartał 2018 r.

5

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz podległych obiektów na terenie Gminy Miejskiej                                  w Chodzieży

Dostawa

przetarg nieograniczony

810.000,00 zł netto

III -IV kwartał 2018r.

 

 Chodzież, dnia 15 styczeń 2018 r. 

 

 

  J.S.