Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.

Gmina Miejska w Chodzieży, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.

Lp.


Przedmiot zamówienia


Rodzaj zamówienia (roboty budowlane,

dostawy, usługi)


Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia


Orientacyjna wartość

Zamówienia


Przewidywany termin

wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym


1

Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

147.685,44 zł netto

II kwartał 2017r.

2

Urządzenie boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 435/1 w rejonie ul. Wiejskiej w Chodzieży.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

125.514,63 zł netto

II kwartał 2017r.

3

Przebudowa sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych oraz budowa boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3.853.651,22 zł netto

I-II kwartał 2017r.

4

Przebudowa sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych oraz budowa boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży - instalacje sanitarne

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

457.672,65 zł netto

I-II kwartał 2017r.

5

Infrastruktura transportu publicznego w ramach zadania pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

Roboty budowlane

przetarg nieograniczony

7.614.686,29 zł netto

I kwartał 2017r.

6

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2017r. i 2018r.

Usługa

przetarg nieograniczony

4.200.000,00 zł netto

I kwartał 2017r.

7

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2018r.

Usługa

przetarg nieograniczony

240.000,00 zł netto

IV kwartał 2017r.

8

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2018r.

Usługa

przetarg nieograniczony

400.000,00 zł netto

IV kwartał 2017r.

9

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Dostawa

przetarg nieograniczony

810.536,56 zł netto

IV kwartał 2017r.

 

Chodzież, dnia 18 styczeń 2017r.