Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2014
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 4 czerwca 2014 r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2014 zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wypoczynku dzieci i młodzieży.


§ 1. informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji