Zawiadomienie o wyborze oferty na "Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży”

                     Chodzież, dnia 16.05.2014r.

 

 

  Nr SP3/322/3/2014                                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm.),   informuję, że ogłoszony w dniu 30.04.2014r.  przetarg nieograniczony na  „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży”, został  rozstrzygnięty  w dniu 16.05.2014r. 

Za  ofertę najkorzystniejszą  ekonomicznie  uznano   ofertę firmy  WZB-U HORBUDEX, ul. Brzozowa 15, 64-800 Chodzież.

Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.   W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała 100 punktów.

W niniejszym  postepowaniu została złożona jedna oferta.  Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.