Wykaz pomieszczeń położonych w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego 1 przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańcóe Wielkopolskich w Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz pomieszczeń, położonych w Chodzieży, przy ul. Kochanowskiego 1, przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKOW

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

nie dotyczy

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

nie dotyczy

powierzchnia nieruchomości m2

85,91

opis nieruchomości

pomieszczenia kuchenne w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 wydawanie posiłków

cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

czynsz w wysokości 100,-zł miesięcznie + VAT

terminy wnoszenia opłat

czynsz miesięczny,  płatny  do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

czynsz za dzierżawę będzie aktualizowany w przypadku zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości czynszów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na cele wydawania posiłków

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

9 sierpnia 2012 r.

     

 

  Plany pomieszczeń.