Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Chodzieży


Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Oriana Rozmarynowska, zamieszkała w Chodzieży

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i wykazuje znajomość problematyki pracy na stanowisku związanym z gospodarką finansową.

 

 

Chodzież, 29 maja 2018r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

/-/ Jacek Gursz


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 

na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:

 

Pan Sebastian Czoperski, zamieszkały w Chodzieży

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wykształcenie średnie: technik informatyk, ma doświadczenie w pracy na stanowisku ds. informatyki i wykazuje znajomość problematyki pracy na tym stanowisku.

 

 

Chodzież, 28 maja 2018r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

/-/ Jacek Gursz


Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze :

informatyk w Urzędzie Miejskim w Chodzieży 

 1. Wymagania niezbędne ( formalne):

- spełnianie wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.)określonych dla stanowisk urzędniczych,

-  wykształcenie średnie techniczne lub wyższe, na kierunkach informatycznych;

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postepowaniu

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z dziedziny informatyki, telekomunikacji, bezpieczeństwa informacji,

 2. znajomość budowy sprzętu informatycznego oraz protokołów sieciowych,

 3. bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych i bardzo dobra znajomość programów biurowych (OpenOffice, LibraOffice, Microsoft Office),

 4. odpowiedzialność i rzetelność,

 5. umiejętność organizowania pracy własnej, komunikatywność. umiejętność pracy w zespole, 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie współpracowała z inna osoba obecnie zajmująca się całokształtem zagadnień związanych z informatyzacją procesów pracy Urzędu Miejskiego w Chodzieży. Planowany jest podział ról w administrowaniu siecią teleinformatyczną Urzędu oraz zapewnieniu poprawnego działania i bieżącego utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacji i konfiguracji urządzeń sieci LAN i WAN, w obszarze zadań realizowanych na stanowisku znajdują się: nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu Urzędu, nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego zainstalowanego w Urzędzie, zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci ,wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń, współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.),wsparcie techniczne w zakresie zastosowania informatyki w zadaniach przewidzianych do realizacji przez urząd w wyborach powszechnych, referendach i spisach powszechnych. 1. Informacja o warunkach pracy:

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 , II piętro ( brak windy); praca przy monitorze; współpraca w wykonywaniu zadań z informatykiem urzędu.

Warunki finansowe : wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od stopnia wykształcenia.

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec- lipiec 2018r. 

V. W kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wyniósł 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys -CV wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej,

 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym , w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie jeżeli kandydat był zatrudniony.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Oświadczenie kandydata, ze ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z rekrutacją.

 10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 22 maja 2018r.r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 64-800 Chodzież (adres dla poczty tradycyjnej) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres : urzadmiejski@chodziez.pl (opatrzone podpisem elektronicznym). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: informatyk w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM - stanowisko ds. kadr.

VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego. Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony: 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu , kolejna umowa. Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec-lipiec 2018r.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Urząd Miejski w Chodzieży, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chodzieży, z siedzibą w 64-800 Chodzież, ul. I.J. Paderewskiego 2 .

Pozyskane od kandydata dane osobowe są niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Chodzieży , a ich zakres wynika z art. 221 § 1 Kodeksu pracy( Dz. U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.). Dane przekazywane są dobrowolnie, a ich niepodanie skutkuje nieważnością oferty.

Kandydat posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Chodzież,7 maja 2018r. Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

w Wydziale Finansów w Urzędzie Miejskim w Chodzieży


I. Wymagania niezbędne (formalne):

- spełnianie wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.)określonych dla stanowisk urzędniczych,

- wykształcenie wyższe I lub II stopnia w specjalizacji: ekonomia, finanse publiczne, rachunkowość.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postepowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o samorządzie gminnym, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (...),

- ukończone kursy, szkolenia z zagadnień objętych działaniem stanowiska,

- znajomość pakietu biurowego Open Office i programów księgowych dedykowanych jednostkom budżetowym,

-dokładność, wnikliwość, skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność w wykonywaniu czynności.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych i budżetowych. Bieżące zakładanie nowych kont księgowych zgodnie z planem kont jednostki w zależności od potrzeb. Numerowanie dokumentów księgowych zgodnie z systemem informatycznym. Ścisła współpraca ze stanowiskami merytorycznymi i bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących wpływających do wydziału dokumentów. Przygotowywanie przeksięgowania dla księgowości organu na podstawie miesięcznych sprawozdań jednostek. Udział w pracach zespołu spisowego odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji tj. porównania zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi. Przygotowywanie zestawień sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych jednostek cele weryfikacji poprawności zagregowanych w systemie informatycznym sprawozdań zbiorczych. Prowadzenie ewidencji VAT dla UM w zakresie rejestru zakupu VAT i rozliczeń w ramach centralizacji VAT.IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 , II piętro ( brak windy); praca przy monitorze przez cały wymiar czasu pracy. Warunki finansowe : wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 2000-2500zł.

V. W marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wyniósł 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys -CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakty ( adres, telefon , adres poczty elektronicznej),

 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym , w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

 8. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 9. Oświadczenie kandydata, ze ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z rekrutacją.

 11. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 12. Referencje z innych miejsc pracy.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 18 maja 2018r.r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 64-800 Chodzież (adres dla poczty tradycyjnej) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres : urzadmiejski@chodziez.pl (opatrzone podpisem elektronicznym). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansów w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM - stanowisko ds. kadr.

VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego. Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony: 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu , kolejna umowa. Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec-lipiec 2018r.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Urząd Miejski w Chodzieży, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chodzieży, z siedzibą w 64-800 Chodzież, ul. I.J. Paderewskiego 2 .

Pozyskane od kandydata dane osobowe są niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Chodzieży , a ich zakres wynika z art. 221 § 1 Kodeksu pracy( Dz. U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.). Dane przekazywane są dobrowolnie, a ich niepodanie skutkuje nieważnością oferty.

Kandydat posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Chodzież, 30 kwietnia 2018r.Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz 

Informacja o wyniku naboru

Na stanowisko Naczelnika Wydziału Architektrury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Z dnia 30 listopada 2011r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

na stanowisko ds. komunikacji społecznej

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana 

Pani Paulina Panek, zamieszkała w Chodzieży

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wyższe wykształcenie kierunkowe w zakresie politologii, ukończone szkolenia i certyfikaty poszerzające umiejętności pracy w środowiskach lokalnych o zróżnicowanych potrzebach. Zdobyła doświadczenie w pracy w administracji samorządowej w różnych formach działania. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień środowiska lokalnego.

Chodzież, 25 października 2017r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Z dnia 30 listopada 2011r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży


 na stanowisko ds. użytkowania wieczystego i rozliczeń w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami UM

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

 

Pani Sandra Napierała, zamieszkała w Budzyniu

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wyższe wykształcenie w zakresie ekonomii: gospodarki przestrzennej i kontynuuje wykształcenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, ukończone szkolenia z zakresu problematyki użytkowania wieczystego, ma ponadto doświadczenie w pracy w administracji, w tym na stanowisku związanym z gospodarką przestrzenna i użytkowaniem wieczystym. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień objętych działaniem stanowiska.

Chodzież, 25 października 2017r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

 


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Z dnia 30 listopada 2011r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży


 

na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony zabytków w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami UM

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany

Pan Dawid Olejniczak, zamieszkały w Chodzieży

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wyższe wykształcenie kierunkowe w zakresie gospodarki przestrzennej w specjalności projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne. Zdobył doświadczenie w pracy w administracji, w tym na stanowisku związanym z gospodarką przestrzenną. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień objętych działaniem stanowiska.

 

 

Chodzież, 25 października 2017r.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży


/-/ Jacek Gursz

 


Informacja o wyniku naboru

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Z dnia 30 listopada 2011r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży


 

na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansów UM

 

 

 

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Natalia Miedzianowska, zamieszkała w Chodzieży 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wyższe wykształcenie kierunkowe w zakresie rachunkowości i skarbowości oraz studia podyplomowe w zakresie gospodarki, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, liczne szkolenia z problematyki finansów publicznych w administracji samorządowej. Zdobyła doświadczenie w pracy w administracji samorządowej na stanowiskach pomocniczych. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień objętych działaniem stanowiska.Chodzież, 25 października 2017r.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży


/-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  

w Wydziale Finansów w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

 

I. Wymagania niezbędne( formalne):

- spełnianie wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.)określonych dla stanowisk urzędniczych,

- wykształcenie wyższe I lub II stopnia w specjalizacji: ekonomia, finanse publiczne, rachunkowość.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postepowaniu.

II. Wymagania dodatkowe( będące przedmiotem oceny):

- znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o samorządzie gminnym, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (...),

- ukończone kursy, szkolenia z zagadnień objętych działaniem stanowiska,

- znajomość pakietu biurowego Open Office i programów księgowych dedykowanych jednostkom budżetowym,

-dokładność, wnikliwość, skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność w wykonywaniu czynności.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych i budżetowych. Bieżące zakładanie nowych kont księgowych zgodnie z planem kont jednostki w zależności od potrzeb. Numerowanie dokumentów księgowych zgodnie z systemem informatycznym. Ścisła współpraca ze stanowiskami merytorycznymi i bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących wpływających do wydziału dokumentów. Przygotowywanie przeksięgowania dla księgowości organu na podstawie miesięcznych sprawozdań jednostek. Udział w pracach zespołu spisowego odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji tj. porównania zapisów księgowych z dokumentami źródłowymi. Przygotowywanie zestawień sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych jednostek cele weryfikacji poprawności zagregowanych w systemie informatycznym sprawozdań zbiorczych. Prowadzenie ewidencji VAT dla UM w zakresie rejestru zakupu VAT i rozliczeń w ramach centralizacji VAT.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 , II piętro ( brak windy); praca przy monitorze przez cały wymiar czasu pracy. Warunki finansowe : wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 2000-2500zł.

V. W sierpniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wyniósł powyżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys -CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakty ( adres, telefon , adres poczty elektronicznej),

3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym , w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

8. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie kandydata, ze ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z rekrutacją.

11. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

12. Referencje z innych miejsc pracy.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 9 października 2017r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 64-800 Chodzież (adres dla poczty tradycyjnej) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres : urzadmiejski@chodziez.pl (opatrzone podpisem elektronicznym). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej  w Wydziale Finansów w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM - stanowisko ds. kadr.

 

 

VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego. Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony: 6 miesięcy,  a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu , kolejna umowa. Przewidywany termin zatrudnienia: listopad- grudzień 2017r.

 

Chodzież, 22 września 2017r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o naborze

 

Ogłoszenie o naborze  

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony zabytków w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

I. Niezbędne wymagania:

- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) dla stanowisk urzędniczych,

- wykształcenie wyższe I lub II stopnia w specjalności: urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II.  Wymagania dodatkowe:

 - znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnym, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- ukończone kursy, szkolenia lub inne formy kształcenia z zakresu działania stanowiska .

- doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach,

- znajomość oprogramowania pakietu biurowego Open Office,

- samodzielność, odpowiedzialność, dokładność , sumienność , umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za przygotowanie i przeprowadzanie procedur uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i jego zmian oraz przygotowania i przeprowadzenia procedur uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, za przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: pełen etat; miejsce pracy: Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, II piętro( brak windy); przewidywany czas zatrudnienia; listopad- grudzień 2017r.

Praca przy monitorze w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie.

Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 2000-2500zł

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wynosił w sierpniu 2017 roku powyżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w oryginale.
 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, ukończone kursy i szkolenia.
 6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922).

 

Złożone kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 9 października 2017r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 64-800 Chodzież ( adres dla poczty tradycyjnej) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres : urzadmiejski@chodziez.pl ( opatrzone podpisem elektronicznym). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony zabytków  w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

 VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego. Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony: 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu , kolejna umowa. Przewidywany termin zatrudnienia: listopad- grudzień 2017r.

 

Chodzież, 22 września 2017r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. komunikacji społecznej

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

I. Niezbędne wymagania ( formalne):

 

- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz.902 z późn.zm.), określonych dla stanowisk urzędniczych.

- wykształcenie wyższe I lub II stopnia w specjalności: dziennikarstwo, politologia, socjologia.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe( będące przedmiotem oceny):

 

1. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej , ustawy - Prawo prasowe, znajomość zagadnień konsultacji społecznych w praktyce samorządu gminnego.

 1. Ukończone kursy, szkolenia lub inne formy kształcenia z zakresu działania stanowiska .
 2. Doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach .
 3. Znajomość oprogramowania pakietu biurowego Open Office.
 4. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 5. Wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za współpracę z mediami o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, za kształtowanie wizerunku gminy w mediach elektronicznych - społecznościowych; realizację zadań z zakresu konsultacji społecznych, podejmowanie działań promocyjno-informacyjnych, działanie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców miasta.

 

 

IV. Informacja o warunkach pracy:

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 , II piętro ( brak windy); praca przy monitorze oraz częste wyjścia w teren, współpraca przy imprezach organizowanych przez Urząd Miejski w Chodzieży i jednostki organizacyjne miasta. Warunki finansowe : wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 2000-2500. Przewidywany termin zatrudnienia: listopad- grudzień 2017r.

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wynosił w sierpniu 2017 roku powyżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 

1. List motywacyjny.

2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w oryginale.

4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, ukończone kursy i szkolenia.

6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

8. Oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie kandydata, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922)

 

Złożone kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 9 października 2017r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 64-800 Chodzież (adres dla poczty tradycyjnej) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres : urzadmiejski@chodziez.pl (opatrzone podpisem elektronicznym). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM - stanowisko ds. kadr.

VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego. Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony: 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu , kolejna umowa. Przewidywany termin zatrudnienia: listopad- grudzień 2017r.

 

Chodzież, 22 września 2017r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. użytkowania wieczystego  i rozliczeń w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami  w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

- spełnianie wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych ( Dz. U. z 2016, poz.902 z poźn.zm.),

- wykształcenie wyższe I lub II stopnia w specjalizacji: ekonomia, gospodarka przestrzenna.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, zagadnienia użytkowania wieczystego w prawie polskim, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 - prawo jazdy kat.B,

- ukończone kursy, szkolenia z zagadnień objętych działaniem stanowiska,

- doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,

- znajomość pakietu biurowego Open Office,

- sprawność, dokładność, sumienność i dyspozycyjność, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Przygotowywanie do systemu księgowego przypisów i odpisów dotyczących wszystkich czynności wykonywanych przez pracowników Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami. Aktualizacja  i naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przygotowywanie pism dotyczących bonifikat, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty, ustalenia innych terminów płatności, z uwzględnieniem odpowiednio przepisów o pomocy publicznej. Aktualizacja i naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży. Kompletowanie dokumentacji do przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przygotowywanie projektu decyzji do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przygotowywanie dokumentacji do postępowań spadkowych „z urzędu"- niezbędnych do aktualizacji opłat, naliczania opłat za użytkowanie wieczyste w sytuacji nie podejmowania przez spadkobierców procedury postępowania spadkowego. Aktualizacja zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej na podstawie art. 23 ust.1c ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przygotowywanie zestawień dla spółdzielni mieszkaniowych dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przekształceń dla Starostwa Powiatowego i Sądu Rejonowego. Prowadzenie ewidencji działek Gminy Miejskiej. Pomoc i zastępstwo w czynnościach związanych z przeprowadzaniem procedury planistycznej- dotyczącej uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 , II piętro ( brak windy); praca przy monitorze oraz wyjazdy w teren w celach przeprowadzenia wizji lokalnych, bezpośredni kontakt z interesantami. Warunki finansowe : wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 2000-2500

V. W sierpniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wyniósł w sierpniu 2017roku powyżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty.

1. List motywacyjny.

2. Życiorys -CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakty ( adres, telefon , adres poczty elektronicznej),

3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

8. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z rekrutacją.

11. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

12. Referencje z innych miejsc pracy.

 

 

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 9 października 2017r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 64-800 Chodzież ( adres dla poczty tradycyjnej) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres : urzadmiejski@chodziez.pl ( opatrzone podpisem elektronicznym). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds.użytkowania wieczystego i rozliczeń w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

 Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM - stanowisko ds. kadr.

VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego. Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony: 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, kolejna umowa.

 

Chodzież, 22 września 2017r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze: naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejski w Chodzieży

Informacja o wynikach naboru

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Z dnia 30 listopada 2011r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

na stanowisko ds. rozliczeń w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Monika Skarbińska, zamieszkała w Chodzieży

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wyższe wykształcenie w zakresie administracji i ekonomii, ukończone szkolenia z zakresu gospodarki odpadami , ma ponadto doświadczenie w pracy w administracji różnego szczebla, w tym na stanowisku związanym z gospodarką odpadami i wykazuje dobrą znajomość problematyki pracy na tym stanowisku. 

Chodzież, 25 kwietnia 2016r.

Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

przyjmowanie korespondencji Wydziału w systemie tradycyjnym, opisywanie faktur, kompletowanie do nich załączników i przekazywanie do działu księgowości; prowadzenie ewidencji wydatkowanych środków budżetowych Wydziału; sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału; prowadzanie ewidencji środków zaangażowanych; sporządzanie dokumentacji OT -przyjęcia środka trwałego będącego pod nadzorem Wydziału i przekazywanie na stanowisko prowadzącego ewidencję środków trwałych; prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych w budowie; sporządzanie not księgowych, dotyczących rekompensaty za usługi transportowe; przekazywanie dokumentów Wydziału do archiwum zakładowego; prowadzenie zestawień udzielonych zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO; prowadzenie ewidencji deklaracji mieszkańców o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przypisywanie należności do programu WIP; prowadzenie rejestru udzielanych informacji publicznych dla Wydziału; naliczanie oraz zdejmowanie ulg w systemie RADIX GOK+ rodzinom objętych Chodzieską Kartą Dużej Rodziny; księgowanie wpłat na należności odpowiednio na konta podatników za gospodarowanie odpadami komunalnymi; księgowanie wpłat na zobowiązania wynikające ze strefy płatnego parkowania; prowadzenie ewidencji oraz wysyłka upomnień do osób zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnym i prowadzenie ewidencji oraz wysyłka tytułów wykonawczych do osób zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014 poz.1202 z późn.zm.), określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe, specjalność: ekonomia, administracja.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Ukończone kursy, szkolenia lub inne formy kształcenia z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami.
 2. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach podobnych.
 4. Znajomość oprogramowania pakietu biurowego Open Office.
 5. Umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 6. Wysoka kultura osobista.

Informacja o warunkach pracy wykonywanych na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat - 40 godz. tygodniowo.
 2. Miejsce pracy: Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.
 3. Umowa o pracę: pierwsza umowa na czas określony do 6.miesięcy.
 4. Przewidywany czas zatrudnienia; kwiecień- maj 2016r.
 5. Praca przy monitorze w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie.
 6. Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w oryginale.
 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, ukończone kursy i szkolenia.
 6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

Złożone kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Uwaga: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wynosił w lutym 2016 roku powyżej 6%.

 

Oferty należy składać bądź przesyłać w terminie do 31marca 2016r. (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miejski w Chodzieży

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

 

 

Chodzież, 14 marca 2016r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

na stanowisko ds. ochrony zieleni miejskiej


 

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Joanna Wyka, zamieszkała w StróżewieUzasadnienie dokonanego wyboru:


Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wyższe wykształcenie w zakresie kształtowania terenów zieleni, ma doświadczenie w pracy w urzędzie na stanowisku związanym z ochroną środowiska i zieleni miasta i wykazuje dobrą znajomość problematyki pracy na tym stanowisku.

 

 

Chodzież, 23 sierpnia 2013r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

na stanowisko ds. użytkowania wieczystego i rozliczeń

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Anna Zmudzińska, zamieszkała w Stróżewicach

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie administracji, ma doświadczenie w pracy w urzędzie na stanowisku związanym z rozliczaniem i przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego, zna oprogramowanie specjalistyczne i wykazuje dobrą znajomość problematyki pracy na tym stanowisku.

 

 

Chodzież, 23.08.2013r.

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony zieleni miejskiej

Burmistrz Miasta Chodzieży
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony zieleni miejskiej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

Prowadzenie spraw dotyczących wycinki drzew i krzewów. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Wykonywanie zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Prowadzenie ewidencji umów na wywóz odpadów komunalnych i ewidencji zbiorników bezodpływowych. Nadzór i kontrola zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych. Współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Wielkopolskiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej oraz z innymi organami w sprawach związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami komunalnymi. Współpraca w przygotowywaniu projektów decyzji wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prowadzenie sprawozdawczości do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Niezbędne wymagania:

1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), określonych dla stanowisk urzędniczych.
2. Wykształcenie wyższe, specjalność: ochrona środowiska, ochrona i kształtowanie terenów zieleni.
3. Staż pracy: minimum 2 lata.
4. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 


Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość oprogramowania pakietu biurowego.
2. Umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, umiejętność pracy pod presją czasu.
3. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach pracy o podobnym charakterze.

Informacja o warunkach pracy wykonywanych na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
2. Miejsce pracy: Chodzież, ul. Paderewskiego 2.
3. Umowa o pracę: pierwsza umowa na czas określony.
4. Przewidywany czas zatrudnienia; sierpień/wrzesień 2013r.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w oryginale.
4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, ukończone kursy i szkolenia.
6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
8. Oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie kandydata, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

Złożone kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Uwaga: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wynosił w czerwcu 2013 roku powyżej 6%.

Oferty należy składać bądź przesyłać w terminie do 2 sierpnia 2013r. (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony zieleni miejskiej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.


Chodzież, 15 lipca 2013r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. użytkowania wieczystego i rozliczeń

Burmistrz Miasta Chodzieży
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. użytkowania wieczystego i rozliczeń w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

Przygotowywanie do systemu księgowego przypisów i odpisów dotyczących czynności wykonywanych przez Wydział. Aktualizacja i naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej. Przygotowywanie pism dotyczących bonifikat, odroczeń, umorzeń, ustalenia innych terminów płatności. Przygotowywanie w Edytorze Aktów Prawnych uchwał sporządzonych przez Wydział. Kompletowanie dokumentacji do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przygotowywanie decyzji i postanowień. Praca z programem GEO-Info 6 Gamma oraz GEO-Info 6 Sigma. Prowadzenie wykazu dzierżaw i przekształceń, aktualizacja mienia Gminy Miejskiej.

Niezbędne wymagania:
1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), określonych dla stanowisk urzędniczych.
2. Wykształcenie wyższe magisterskie, kierunki: administracja, prawo.
3. Staż pracy: minimum 3 lata.
4. Znajomość przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks cywilny w zakresie nieruchomości i zobowiązań.
Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość oprogramowania pakietu biurowego.
2. Znajomość programu GEO-Info 6 Gamma, GEO-Info 6 Sigma, Legislator.
3. Umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, umiejętność pracy pod presją czasu.
4. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach o podobnym charakterze.

Informacja o warunkach pracy wykonywanych na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
2. Miejsce pracy: Chodzież, ul. Paderewskiego 2.
3. Umowa o pracę: pierwsza umowa na czas określony.
4. Przewidywany czas zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2013r.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w oryginale.
4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, ukończone kursy i szkolenia.
6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
8. Oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie kandydata, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

Złożone kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Uwaga: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wynosił w czerwcu 2013 roku powyżej 6%.

Oferty należy składać bądź przesyłać w terminie do 2 sierpnia 2013r. (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. użytkowania wieczystego i rozliczeń w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

Chodzież, 15 lipca 2013r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

na stanowisko ds. zamówień publicznychKomisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

 

Uzasadnienie

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

 

 

 

 

 

 

Chodzież, 8 lipca 2013r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Z dnia 30 listopada 2011r.INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

na stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana 

Pani Monika Borkowska zamieszkała w Nowym Brzeźnie, gm. Budzyń

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości, ma doświadczenie w pracy w urzędzie na stanowisku pomocniczym w księgowości budżetowej i wykazuje znajomość problematyki pracy na tym stanowisku.

 

Chodzież, 1 lipca 2013r.

 

 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży


Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w systemie księgowym, obsługa bankowa urzędu, bieżąca formalno - rachunkowa kontrola dokumentów, przygotowywanie danych do sprawozdań, sporządzanie zestawień list płac, rozliczanie delegacji zagranicznych, obsługa kont księgowych, współpraca ze stanowiskami merytorycznymi w zakresie wpływających do wydziału dokumentów, współpraca z osobą prowadzącą księgę inwentarzową w zakresie środków trwałych i udział w pracach dotyczących inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdań, prowadzenie rejestru spraw i korespondencji w programie elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacja dokumentów.

Niezbędne wymagania:

 1. Spełnianie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 ze zm.), określonych dla stanowisk urzędniczych,

 2. Wykształcenie wyższe,

 3. Co najmniej 4 - letni staż pracy, w tym minimum 3 lata doświadczenia w księgowości budżetowej,

 4. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość oprogramowania pakietu biurowego,

 2. Znajomość programu finansowo - księgowego FKB+,

 3. Umiejętność pracy w zespole, uczciwość, skrupulatność, umiejętność pracy pod presją czasu,

 4. Znajomość systemu SJOBeSTI@


Informacja o warunkach pracy wykonywanych na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat,

 2. Miejsce pracy: Chodzież, ul. Paderewskiego 2,

 3. Umowa o pracę: pierwsza umowa na czas określony,

 4. Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2013r.


Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w oryginale,

 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie, kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

 6. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 8. Oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. Oświadczenie kandydata, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 10. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,

 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

Złożone kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Uwaga: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wynosił w maju 2013 roku powyżej 6%.

Oferty należy składać bądź przesyłać w terminie do 25 czerwca 2013r. (liczy się data wpływu do Urzędu), na adres:


Urząd Miejski w Chodzieży

ul. Paderewskiego 2

64-800 Chodzież


w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży".Chodzież, dnia 14 czerwca 2013r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :

Prowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych dla Gminy Miejskiej w Chodzieży w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji postępowań, praca w charakterze członka komisji przetargowych, udział w czynnościach badania i oceny ofert, prowadzenie korespondencji z wykonawcami, sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień , zawieranie umów z wykonawcami , bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prowadzonych postępowań, sporządzanie planu zamówień dla jednostki i ustalanie wartości szacunkowej zamówień do 14 000 euro, prowadzenie ewidencji zamówień publicznych poniżej 14 000 euro, sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień poniżej 14 000 euro, prowadzenie procedur dla Urzędu w zakresie tych zamówień .

 

Niezbędne wymagania:

1)      Spełnianie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( Dz.U. Nr 223, poz.1458 ze zm.), określonych dla stanowisk urzędniczych,

2)      Wykształcenie wyższe,

3)      Co najmniej 3- letni staż pracy, w tym minimum 1 rok stażu na stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi,

4)      Znajomość Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi ,ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym ,

 Wymagania dodatkowe:

1)      Znajomość oprogramowania pakietu biurowego,

2)      Umiejętność pracy w zespole, uczciwość, skrupulatność, umiejętność pracy pod presją czasu,

 

Informacja o warunkach pracy wykonywanych na stanowisku:

1)      Wymiar czasu pracy: pełen etat,

2)      Miejsce pracy: Chodzież, ul. Paderewskiego 2,

3)      Umowa o pracę : pierwsza umowa na czas określony ,

4)      Przewidywany termin zatrudnienia : lipiec 2013r.

 

 

Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny,

2)      Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail,numeru telefonu,

3)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w oryginale,

4)      Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym , w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie, kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

5)      Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

6)      Referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

7)      Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8)      Oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      Oświadczenie kandydata , ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,

11)   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

 

Złożone kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Uwaga: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wynosiłw kwietniu 2013 roku powyżej 6%.

Oferty należy składać bądź przesyłać w terminie do 10 czerwca 2013r. ( liczy się data wpływu do Urzędu),na adres:

Urząd Miejski w Chodzieży

 ul. Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży".

 

 

Chodzież, dnia24 maja 2013r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Z dnia 30 listopada 2011r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Urzędzie Miejskim w Chodzieży na stanowisko ds. ewidencji ludności

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Anna Pawlaczyk, zamieszkała w Chodzieży 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wyższe wykształcenie w zakresie politologii, ma doświadczenie w pracy w urzędzie na stanowisku ds. ewidencji ludności i wykazuje znajomość problematyki pracy na tym stanowisku.

 

 

Chodzież, 17 stycznia 2012r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych oraz wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu, dokonywanie wpisów o zameldowaniu lub wymeldowaniu w książeczkach wojskowych, przeprowadzanie postepowania administracyjnego w sprawach wymeldowania, meldowanie cudzoziemców oraz prowadzenie rejestru pobytów czasowych cudzoziemców,zakładanie kart osobowych mieszkańców oraz aktualizowanie danych w nich zawartych, prowadzenie ewidencji mieszkańców w podsystemie informatycznym ELUD, obejmującym zbiór danych stałych mieszkańców oraz osób zameldowanych na czas określony, sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowychoraz wyborczych z posiadanych akt, korespondencja z sadami, prokuraturą,policją, organami wojskowymi , komornikami , jednostkami administracji publicznej w sprawach związanych z ewidencją mieszkańców.

Niezbędne wymagania:

1) Spełnianie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,

2) Wykształcenie wyższe, kierunki: administracja, politologia, prawo,

3) Co najmniej 2- letni staż pracy, w tym 1 rok w urzędach administracji publicznej,

4) Znajomość prawa samorządowego , kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych, kodeksu wyborczego,

Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość oprogramowania pakietu biurowego,

2) Znajomość topografii miasta i nazewnictwa ulic,

3) Znajomość reform administracyjnych prowadzących do uruchomienia ZMOKU,

4) Znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym komunikację .

Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail,numeru telefonu,

2) List motywacyjny,

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

5) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

7) Referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

8) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) Oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) Oświadczenie kandydata , ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,

12) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

Uwaga: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży w listopadzie 2011r. wynosił 8%.

Oferty należy składać bądź przesyłać w terminie do 23 grudnia 2011r. ( liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chodzieży),

na adres: Urząd Miejski w Chodzież

 ul. Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Chodzieży".

 

Chodzież, dnia 12 grudnia 2011r.

Informacja o wyniku naboru

 

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Inspektor ds. biura Rady Miejskiej w Chodzieży

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono kandydatkę na stanowisko inspektora ds. obsługi biura Rady Miejskiej w Chodzieży:

Panią Natalię Wierzbicką, zamieszkałą w Chodzieży

Kandydatka posiada wyższe wykształcenie w kierunku administracji samorządowej oraz posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży.

W trakcie procedury naboru kandydatka wykazała się znajomością funkcjonowania  samorządu chodzieskiego oraz znajomością obowiązków wynikających z pracy w Biurze Rady.

 

 

Chodzież, 10 stycznia 2011r.

Informacja o wyniku wyboru

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

na stanowisko kasjera

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kasjera została wybrana Pani Urszula Koczorowska, zamieszkała w Chodzieży.

 

 Uzasadnienie

Pani Urszula Koczorowska, kandydatka na stanowisko kasjera, posiada wykształcenie średnie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe , które częściowo było związane z pracą  w jednostkach samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie w wykonywaniu obowiązków  kasjera w urzędzie gminy. Kandydatka wykazała się znajomością programu kasa w powiązaniu z programami podatkowymi.

W trakcie testu kwalifikacyjnego wykazała się najlepszą znajomością przepisów dotyczących prowadzenia kasy w urzędzie gminy

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Urszula Koczorowska udzielała odpowiedzi na zadane pytania w sposób opanowany spokojny ,uwypuklając te cechy charakteru ,które mają duże znaczenie do prowadzenia kasy w urzędzie jak np. dobry kontakt z ludźmi. Na wszystkie zadawane pytania kandydatka merytorycznie udzielała odpowiedzi.

Biorąc pod uwagę wiedzę o prowadzeniu kasy, posiadane wykształcenie i doświadczenie w pracy samorządowej komisja kwalifikacyjna postanowiła przyznać kandydatce pierwsze miejsce na liście rankingowej kandydatów.

Chodzież, 31 grudnia 2010r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 - kasjer w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko kasjera powinien spełniać:

1) Obywatelstwo polskie,

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) Nieposzlakowana opinia,

5) Wykształcenie co najmniej średnie.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Minimum roczny staż na stanowisku kasjera,

2) Znajomość przepisów z zakresu:

a) rachunkowości budżetowej obejmującej obsługę kasową jednostki budżetowej,

b) podstaw klasyfikacji budżetowej,

c) finansów publicznych w zakresie funkcjonowania jednostki budżetowej,

3) umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego - Microsoft Office

4) znajomość komputerowego oprogramowania przeznaczonego do obsługi kasowej sprzężonego z windykacją podatków i opłat,

5) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

3. Zakres czynności na stanowisku kasjera obejmuje przede wszystkim:

1) Przyjmowanie wpłat i realizacja wypłat gotówkowych z jednoczesną rejestracją w ewidencji księgowej jednostki,

2) Przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej prawidłową ewidencję obrotu gotówkowego,

3) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

4. Wymagane dokumenty :

1) życiorys ( CV) zawierający przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata,

2) List motywacyjny,

3) potwierdzone przez kandydata kopie dokumentów:

a) wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższego stopnia),

b) staż pracy w tym w administracji samorządowej lub rządowej,

c) posiadane kwalifikacje lub umiejętności ( dyplomy, zaświadczenia ),

4) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5) Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do potrzeb związanych z rekrutacją,

7) Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5. Warunki pracy:

1) Wymiar zatrudnienia: 1 etat

2) Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2011r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko kasjera w Urzędzie Miejskim w Chodzieży" w terminie do dnia 22 grudnia 2010r..

Decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/urzad-miejski/ogloszenia-o-naborze.html oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Paderewskiego 2.

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru ( test, rozmowa kwalifikacyjna) kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.

Chodzież, 10 grudnia 2010r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

BURMISTRZ  MIASTA  CHODZIEŻY

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

inspektor ds. biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)       obywatelstwo polskie,

b)       wykształcenie wyższe: prawo, administracja, politologia

c)       znajomość przepisów prawa samorządowego tj. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

d)       posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

e)       niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)         nieposzlakowana opinia,

g)       znajomość pakietu MS Office

 1. Wymagania dodatkowe:

a)       doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

b)       komunikatywność, skrupulatność, samodzielność, opanowanie, odporność na stres  (umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych).

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       Obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Rady Miejskiej , komisji rady, Młodzieżowej Rady Miejskiej ,

b)       Prowadzenie rejestrów i zbiorów aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza,

c)       Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego,

 1. Warunki pracy:

a)       wymiar etatu : 1 etat

b)       przewidywany termin zatrudnienia :październik- grudzień 2010r.

 1. Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny

b)       życiorys (CV) z dokładnych opisem przebiegu pracy zawodowej, z podaniem danych

umożliwiających kontakt

c)       oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)       kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

f)         oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

g)       oświadczenia kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)       oświadczenie kandydata, ze ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta

      z pełni praw publicznych,

i)         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458)".

 

 

Aplikacje  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres: sekretarz@chodziez.pl w przypadku posiadanych uprawnień do kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. Biura Rady Miejskiej w Chodzieży w terminie do dnia 20 października 2010r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.chodzież.pl  / oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Paderewskiego 2.

 

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu  do II etapu naboru ( test wiedzy i kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne , nie będą rozpatrywane.

 

 

Chodzież, 8 .10.2010r.