Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy: naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

        Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani  Anita Jasińska, zamieszkała w Rogoźnie

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka  spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada  wykształcenie wyższe, wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą na podobnym stanowisku pracy i  wykazała się znajomością zagadnień w kolejnych etapach naboru.

 

Chodzież, 6 lutego 2019 r.

 

                                                                                 Burmistrz Miasta Chodzieży

                                                                                  /-/   Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

- spełnia wymagania  określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) -  dla stanowisk urzędniczych,

- posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce w  specjalizacji: zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka, geodezja i kartografia, prawo, administracja,

- posiada doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletni staż pracy (lub wykonywaną przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą) o charakterze zgodnym z wymaganiami na opisanym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu cywilnego oraz innych przepisów z zakresu zagadnień realizowanych przez wydział,

- prawo jazdy kat. B,

- ukończone kursy, szkolenia z zagadnień objętych działaniem wydziału,

- znajomość pakietu biurowego Open Office,

- zdolność samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, także pod presją czasu, dyspozycyjność, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy

Kierowanie pracą podległego wydziału Architektury i Gospodarki Terenami, kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań, planowanie zadań miasta w tym obszarze, a w szczególności: nadzorowanie czynności podległych pracowników związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi oraz planowaniem zagospodarowania przestrzennego miasta, opracowywanie projektów aktów prawnych burmistrza i rady, udział w przetargach związanych ze sprzedażą nieruchomości, udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w Chodzieży oraz reprezentowanie miasta przed innymi organami na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, II piętro (brak windy); praca przy monitorze oraz wyjazdy w teren w celach przeprowadzenia wizji lokalnych; wyjazdy służbowe poza miasto, bezpośredni kontakt z interesantami.

Warunki finansowe: wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 3000-4500 zł.

V. W grudniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wyniósł powyżej 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – CV z opisem pracy zawodowej.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie; kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalność gospodarczej.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Potwierdzone własnoręcznym podpisem:

  a)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym    stanowisku pracy,

  b)     oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  c)      oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  d)     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  e)      klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

 8. Referencje z innych miejsc pracy.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2019 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 64-800 Chodzież (adres dla poczty tradycyjnej). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko: naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani w sposób wskazany w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM – stanowisko ds. kadr.

VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony: 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu - kolejna umowa.

Przewidywany najbliższy  termin zawarcia pierwszej umowy – 1 marca 2019r.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty jest dostępna na stronie  http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/urzad-miejski/zarzadzenia-w-sprawch-naboru.html

 

 

Chodzież, 16 stycznia 2018r.                                                Burmistrz Miasta

                                                                                               /-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

na zastępstwo na  stanowisko urzędnicze  ds. podziałów nieruchomości i ewidencji nieruchomości komunalnych w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami  w Urzędzie  Miejskim w Chodzieży

I. Wymagania niezbędne (formalne):

- spełnia wymagania określone w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) odnośnie  stanowisk urzędniczych,

- posiada wykształcenie średnie lub  wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce w  specjalizacji: ekonomia, administracja, geodezja, gospodarka przestrzenna.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału  w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

-  znajomość ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ukończone kursy, szkolenia z zagadnień objętych działaniem stanowiska, znajomość pakietu biurowego Open Office,

-dokładność, wnikliwość, skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność w wykonywaniu czynności.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - Prowadzenie postępowań w sprawie podziałów i scaleń nieruchomości,

 - Prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczeń nieruchomości.

- Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej  w Chodzieży (w tym nabywanie gruntów przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne).

- Prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych.

- Przygotowanie dokumentacji i wniosków do wojewody ws. komunalizacji nieruchomości.

- Prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych (wg ustawy o finansach publicznych).

- Przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego (w zakresie nieruchomości).

- Prowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości.

- Przygotowanie i aktualizacja rocznej deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości oraz rolnego i leśnego dla nieruchomości gminnych.

- Administrowanie w Wydziale programem „Ewidencji gruntów i budynków”.

- Przygotowywanie umów na wykonanie wycen i usług geodezyjnych.

- Uzupełnianie i aktualizowanie zestawienia nieruchomości gminy i sporządzanie w okresach półrocznych dla Wojewody sprawozdania z procesu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności Gminy.

- Monitorowanie zagadnień związanych z pomocą publiczną.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 , II piętro ( brak windy); praca przy monitorze oraz wyjścia na teren miasta.  Warunki finansowe : wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od stopnia wykształcenia.

V. W grudniu  2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w Chodzieży przekroczył   6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys -CV z dokładnym opisem pracy zawodowej.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .
 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym , w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Potwierdzone własnoręcznym podpisem:

  a)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

  b)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  c)      oświadczenie kandydata, ze ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  d)      podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na zastępstwo na  stanowisko urzędnicze.

  e)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 8. Referencje z innych miejsc pracy.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 31 stycznia  2019r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2  64-800 Chodzież . O zachowaniu terminu decyduje  data wpływu do Urzędu. Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na zastępstwo na stanowisko  ds. podziałów nieruchomości i ewidencji nieruchomości komunalnych w Wydziale AGT w Urzędzie  Miejskim w Chodzieży.

Oferty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani  o terminie   i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru w sposób określony w złożonym  kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Chodzieży. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM – stanowisko ds. kadr.

VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na zastępstwo. Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2019r.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty jest dostępna na stronie  http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/urzad-miejski/zarzadzenia-w-sprawch-naboru.html

 

 

 

Chodzież,  16 stycznia 2019r.                                                         Burmistrz Miasta

                                                                                                          /-/ Jacek Gursz