Miejskie jednostki organizacyjne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy księgowy/księgowa 17092019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 17.09.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;

 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. Posiada wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku księgowego z minimum 2 letnim stażem;

 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;

 2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 3. Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • Finansów publicznych,

 • Rachunkowości,

 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

 • Podatku dochodowego od osób fizycznych,

 

 1. Dodatkowym atutem będzie:

  1. Doświadczenie w pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem;

  2. Wiedza z zakresu kadr i płac.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 1. Obowiązkowość;

 2. Odpowiedzialność;

 3. Komunikatywność;

 4. Umiejętność pracy w zespole;

 5. Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

 2. Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

 3. Bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym;

 4. Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych;

 5. Bieżące regulowanie zobowiązań jednostki;

 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 7. Współpraca z zakresu kadr i płac oraz zastępstwa podczas nieobecności pracownika ds. kadr i płac

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Umowa o pracę na czas określony;

 2. Pełen wymiar czasu pracy;

 3. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

 4. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys;

 2. List motywacyjny;

 3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na księgową/ księgowego" w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godz. 10:00.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14.

 

 1. Nabórprzeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

(http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html)

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Załączniki do pobrania

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 13.09.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 13.09.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

KIEROWNIK DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Magdalena Połczyńska.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Połczyńska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując największą liczbę punktów.

Sporządziła: E. Michalska

 

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 13.09.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

NA STANOWISKO

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

 

 

Informuję, iż w wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p. Imię i nazwisko

1. Magdalena Połczyńska

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Ogłoszenie o naborze na kierownika działu wsparcia środowiskowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 28.08.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada wykształcenie wyższe;

  5. Posiada co najmniej 5-letni staż pracy w tym: minimum 2 lata stażu na stanowisku kierowniczym w jednostce pomocy społecznej lub 3 lata w jednostce pomocy społecznej na stanowisku merytorycznym, którego zakres odpowiadał zakresowi pracy działu.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Posiada biegłą znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy,

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

  3. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.

 

 1. Dodatkowym atutem będzie:

 1. zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata – raport FRIS.

 

 1. Zakres obowiązków:

 1. organizowanie i kierowanie pracą Działu Wsparcia Środowiskowego, w którym realizowane są m.in. następujące zadania:

 1. przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin w miejscu ich zamieszkania,

 2. przeprowadzanie wywiadów na potrzeby dodatków mieszkaniowych,

 3. wykonywanie działań w środowisku na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin objętych wsparciem,

 4. wnioskowanie o pomoc w formie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, aktach wykonawczych do ustawy oraz aktach prawa lokalnego,

 5. organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej oraz rozwijanie nowych metod pracy socjalnej,

 6. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,

 7. współpraca z Sądem, przedszkolami, szkołami, służbą zdrowia na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin objętych wsparciem,

 8. uczestniczenie w pracach grup roboczych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 9. współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin,

 10. opracowywanie sprawozdań i informacji z realizowanych działań.

 

 1. kierowanie działalnością podległych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy,

 2. dokonywanie odpowiedniego podziału pracy oraz ustalanie zakresów czynności pracowników i przedstawianie ich Dyrektorowi do aprobaty,

 3. bieżące monitorowanie zmian obowiązujących przepisów oraz mających wejść w życie aktów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez podległy mu Dział oraz informowanie o zmianach Dyrektora oraz pracowników Działu,

 4. przeprowadzanie kontroli efektów pracy i okresowe oceny pracy podległych pracowników,

 5. informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem podległego mu Działu,

 6. opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu podległego Działu,

 7. nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników zachowania tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

 8. organizowanie okresowych narad pracowników na tematy związane z realizacją zadań Działu,

 9. organizowanie zastępstwa podległych pracowników,

 10. przeglądanie i dekretowanie poczty pomiędzy właściwych rzeczowo pracowników Działu,

 11. koordynowanie oraz nadzorowanie właściwego stosowania przez podległych pracowników instrukcji kancelaryjnej,

 12. koordynowanie oraz nadzorowanie działań podległych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz archiwizowania akt,

 13. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagradzania lub karania podległych pracowników.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne;

  2. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  3. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  4. Empatia, życzliwość;

  5. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  6. Kreatywność, komunikatywność;

  7. Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;

  8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  9. Samodzielność w podejmowaniu decyzji;

  10. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Pełen wymiar czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

8.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata) zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż;

  6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;

  7. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  8. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  1. Fakultatywne:

 1. Raport FRIS kandydata.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego” w terminie do dnia 12.09.2019 r. do godz. 10.00.

 

 1. Aplikacje,które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Nabórprzeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html)

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy, księgowa z dnia 02.08.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                      Ogłoszenie z dnia 02.08.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo polskie;
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c) Posiada wykształcenie wyższe lub średnie odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku księgowego z minimum 2 letnim stażem;
d) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 

2. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;
b) Umiejętność sprawnej organizacjpracy,
c) Posiada znajomość przepisów z zakresu:
• Finansów publicznych,
• Rachunkowości,
• Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
• Podatku dochodowego od osób fizycznych,

 

  

3. Dodatkowym atutem będzie:
a) Doświadczenie w pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem;
b) Wiedza z zakresu kadr i płac.

 

4. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) Obowiązkowość;
b) Odpowiedzialność;
c) Komunikatywność;
d) Umiejętność pracy w zespole;
e) Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;
b) Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
c) Bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym;
d) Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych;
e) Bieżące regulowanie zobowiązań jednostki;
f) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
g) Współpraca z zakresu kadr i płac oraz zastępstwa podczas nieobecności pracownika ds. kadr i płac

 

6. Warunki pracy na stanowisku:
a) Umowa o pracę na czas określony;
b) Pełen wymiar czasu pracy;
c) Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;
d) Praca w godzinach: Poniedziałek  Piątek od 730 do 1530

 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys;
b) List motywacyjny;
c) Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
e) Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
f) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
g) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
i) Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 

  

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na księgową/ księgowego" w terminie do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10:00.

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

11. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna. 

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14

  

12. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydacizostaną powiadomieni indywidualnie. 

  

13. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu InformacjiPublicznej:

      (http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html)

            oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

Załączniki do pobrania

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Ogłoszenie o naborze na Asystenta Rodziny z dnia 02.08.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                       Ogłoszenie z dnia 02.08.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży 

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO

ASYSTENTA RODZINY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

1) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
5) Posiada wykształcenie:
• wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

• wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co
 najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

• średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
2. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
2) Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) Umiejętność sprawnej organizacji pracy;
3. Dodatkowym atutem będzie :
• doświadczenie w pracy w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
• doświadczenie w pracy w charakterze animatora czasu wolnego,
• doświadczenie w pracy z rodziną,
• doświadczenie rodzicielskie,
• doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego;
• doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej,
• doświadczenie w pracy wspierającej rozwój integracji sensorycznej,
• doświadczenie w pracy w obszarze wspierania umiejętności szkolnych lub społecznych dzieci,
• umiejętności w zakresie sprawnego/efektywnego prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania zasobami finansowymi/budżetem domowym,
• zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata  raport FRIS.
4. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.).

5. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
1) Cierpliwość, odpowiedzialność;
2) Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, empatia;
3) Kreatywność, komunikatywność;
4) Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);
5) Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z innymi jednostkami i i
nstytucjami;
6) Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
7) Umiejętność budowania pozytywnych relacji
8) Zdolności manualne.
6. Warunki pracy na stanowisku
1) Pełen wymiar czasu pracy
2) Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;
3) Zadaniowy czas pracy
4) Miejsce pracy: Chodzież ul. Władysława Reymonta 12 i Zygmunta Kraińskiego 14oraz w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, z którą prowadzona będzie praca.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.
8. Wymagane dokumenty:

8.1. Obligatoryjne:

1) Życiorys;
2) List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko asystenta rodziny;
3) Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie;
4) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną – jeśli dokumenty te są wymagane;
6) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
7) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
8) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
10) Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

8.2. Fakultatywne:

1) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kompetencji i umiejętności mogących mieć wpływ na jakość pracy na stanowisku StarszegoAsystenta rodziny,
2) Raport FRIS kandydata.
9. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka zdopiskiem: Asystent rodziny” w terminie do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10.00.
10. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
11. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)

Załączniki do pobrania

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze na psychologa w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 10.07.2019 r.
ul. Zygmunta Krasińskiego 14
64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

PSYCHOLOGA

w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Ukończyła jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 

 1. Dodatkowym atutem będzie:

 1. Zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata – raport FRIS.

 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa,

 3. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze psychoedukacji i pracy grupowej.

 

 1. Zakres obowiązków

  1. Współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w zakresie ustalenia grupy osób wymagających pomocy psychologicznej.

  2. Udzielanie wsparcia psychologicznego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  3. Konsultacje psychologiczne na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  4. Udział w pracach grup roboczych.

  5. Psychoedukacja podopiecznych.

  6. Superwizja pracy pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

  7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  8. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodzi­ny w celu poprawy zakresu funkcjonowania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  9. Interwencja kryzysowa.

  10. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w zakresie ustalenia kompleksowych działań na rzecz podopiecznych.

  11. Podejmowanie wszelkich działań nakierowanych na ochronę praw dziecka.

  12. Inicjowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  13. Przestrzeganie w trakcie realizacji zadań norm i zasad społecznych warunkujących poszanowanie godności i praw podopiecznych Ośrodka.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  2. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  4. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  5. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność;

  6. Wrażliwość na problemy społeczne, empatia;

  7. Komunikatywność;

  8. Umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi;

  9. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. 1/2 wymiaru czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

8.1. Obligatoryjne:

 1. Życiorys;

 2. List motywacyjny;

 3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  1. Fakultatywne:

 1. Raport FRIS kandydata.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Psycholog” w terminie do dnia 23.07.2019 r. do godz. 10.00.

 

 1. Aplikacje,które nie będą zawierały podpisanej klauzuli oraz które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

 

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).

 Załączniki do pobrania

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

Na stanowisko pracy kierownika działu wsparcia środowiskowego w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 10.07.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada wykształcenie wyższe;

  5. Posiada co najmniej 5-letni staż pracy w tym: minimum 2 lata stażu na stanowisku kierowniczym w jednostce pomocy społecznej lub 3 lata w jednostce pomocy społecznej na stanowisku merytorycznym, którego zakres odpowiadał zakresowi pracy działu.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Posiada biegłą znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy,

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

  3. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.

 

 1. Dodatkowym atutem będzie:

 1. zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata – raport FRIS.

 

 1. Zakres obowiązków:

 1. organizowanie i kierowanie pracą Działu Wsparcia Środowiskowego, w którym realizowane są m.in. następujące zadania:

 1. przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin w miejscu ich zamieszkania,

 2. przeprowadzanie wywiadów na potrzeby dodatków mieszkaniowych,

 3. wykonywanie działań w środowisku na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin objętych wsparciem,

 4. wnioskowanie o pomoc w formie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, aktach wykonawczych do ustawy oraz aktach prawa lokalnego,

 5. organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej oraz rozwijanie nowych metod pracy socjalnej,

 6. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,

 7. współpraca z Sądem, przedszkolami, szkołami, służbą zdrowia na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin objętych wsparciem,

 8. uczestniczenie w pracach grup roboczych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 9. współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin,

 10. opracowywanie sprawozdań i informacji z realizowanych działań.

 

 1. kierowanie działalnością podległych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy,

 2. dokonywanie odpowiedniego podziału pracy oraz ustalanie zakresów czynności pracowników i przedstawianie ich Dyrektorowi do aprobaty,

 3. bieżące monitorowanie zmian obowiązujących przepisów oraz mających wejść w życie aktów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez podległy mu Dział oraz informowanie o zmianach Dyrektora oraz pracowników Działu,

 4. przeprowadzanie kontroli efektów pracy i okresowe oceny pracy podległych pracowników,

 5. informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem podległego mu Działu,

 6. opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu podległego Działu,

 7. nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników zachowania tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

 8. organizowanie okresowych narad pracowników na tematy związane z realizacją zadań Działu,

 9. organizowanie zastępstwa podległych pracowników,

 10. przeglądanie i dekretowanie poczty pomiędzy właściwych rzeczowo pracowników Działu,

 11. koordynowanie oraz nadzorowanie właściwego stosowania przez podległych pracowników instrukcji kancelaryjnej,

 12. koordynowanie oraz nadzorowanie działań podległych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz archiwizowania akt,

 13. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagradzania lub karania podległych pracowników.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne;

  2. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  3. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  4. Empatia, życzliwość;

  5. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  6. Kreatywność, komunikatywność;

  7. Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;

  8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  9. Samodzielność w podejmowaniu decyzji;

  10. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Pełen wymiar czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

8.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata) zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż;

  6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;

  7. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  8. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  1. Fakultatywne:

 1. Raport FRIS kandydata.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego” w terminie do dnia 23.07.2019 r. do godz. 10.00.

 

 1. Aplikacje,które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Nabórprzeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html)

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

Załączniki do pobrania

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 09.07.2019 r.

 

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

 

64-800 Chodzież

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

 

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

 

POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO

 

STARSZEGO ASYSTENTA RODZINY

 

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

 

  1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  5. Posiada wykształcenie:

 

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

 

lub

 

 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

 

lub

 

 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

oraz

 

 • studia podyplomowe na kierunku: socjoterapia, integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna, psychologia pozytywna, psychologia kryzysu lub mediacje rodzinne.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

 2. Dodatkowym atutem będzie :

 

 • doświadczenie w pracy w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 • doświadczenie w pracy w charakterze animatora czasu wolnego,

 • doświadczenie w pracy z rodziną,

 • doświadczenie rodzicielskie,

 • doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego;

 • doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej,

 • doświadczenie w pracy wspierającej rozwój integracji sensorycznej,

 • doświadczenie w pracy w obszarze wspierania umiejętności szkolnych lub społecznych dzieci,

 • umiejętności w zakresie sprawnego/efektywnego prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania zasobami finansowymi/budżetem domowym,

 • zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata – raport FRIS.

 

 1. Zakres obowiązków

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.).

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  2. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, empatia;

  3. Kreatywność, komunikatywność;

  4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  5. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
   z innymi jednostkami i instytucjami;

  6. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  7. Umiejętność budowania pozytywnych relacji

  8. Zdolności manualne.

 2. Warunki pracy na stanowisku

  1. Pełen wymiar czasu pracy

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Zadaniowy czas pracy

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Władysława Reymonta 12 i Zygmunta Kraińskiego 14 oraz w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, z którą prowadzona będzie praca.

 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.

 4. Wymagane dokumenty:

 

8.1. Obligatoryjne:

 

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko asystenta rodziny;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną – jeśli dokumenty te są wymagane;

  6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

  7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

  8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  10. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

8.2. Fakultatywne:

 

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kompetencji i umiejętności mogących mieć wpływ na jakość pracy na stanowisku Starszego Asystenta rodziny,

 2. Raport FRIS kandydata.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Starszy Asystent rodziny” w terminie do dnia 22.07.2019 r.do godz. 10.00.

 2. Aplikacje,które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)

 

 

 

Dyrektor

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

w Chodzieży

 

Arleta Galla

 

Załączniki do pobrania

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy: KIEROWNIK DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 02.07.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Informuję, iż nabór na Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego został zakończony. Komisja rekrutacyjna informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniła żadnej osoby na wskazane stanowisko. Kandydat nie wykazał się wystarczającą wiedzą niezbędną do pracy na powyższym stanowisku.

 

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 02.07.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Informuję, iż w wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p. Imię i nazwisko

1. Sylwia Woźniak

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy: KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 01.07.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Ewelina Michalska.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Michalska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując największą liczbę punktów.

Sporządziła: A. Zborowska

 

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 01.07.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

Informuję, iż w wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p. Imię i nazwisko

1. Małgorzata Semrau

2. Ewelina Michalska

3. Tola Lejba-Rataj

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy: REFERENT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 28.06.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

REFERENT

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Aleksandra Strzępka.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Strzępka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując największą liczbę punktów.

Sporządziła: A. Zborowska

 

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO REFERENT

Chodzież, dn. 25.06.2019 r.

 

 

 

 

 

 

Informuję, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp. Imię i nazwisko

1. Marta Gałkowska

2. Agnieszka Kowalska

3. Aleksandra Strzępka

4. Katarzyna Gościńska

5. Monika Mąka

6. Barbara Jankiewicz-Korcz

7. Daria Grochowalska

8. Maciej Tylek

9. Piotr Konik

10. Kinga Kempczyńska

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Ogłoszenie o naborze - referent

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO

REFERENT

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;

 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. Posiada wykształcenie średnie;

 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera (Word, Excel)

 2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

 

 1. Dodatkowym atutem będzie:

 1. Wykształcenie wyższe;

 2. Doświadczenie w pracy w obszarze ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w jednostkach samorządu terytorialnego,

 3. Znajomość obsługi systemu EZAR,

 4. Doświadczenie w pracy z klientem w jednostkach samorządu terytorialnego,

 5. Zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata – raport FRIS.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 1. Obowiązkowość;

 2. Odpowiedzialność;

 3. Komunikatywność;

 4. Umiejętność pracy w zespole;

 5. Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie wniosków dotyczących ustalania prawa do świadczeń;

 2. Przyjmowanie wniosków oraz innych dokumentów w zakresie ustalenia prawa do świadczeń;

 3. Rzetelne prowadzenie dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami;

 4. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu ustalanie uprawnień do korzystania ze świadczeń oraz weryfikacja tych uprawnień;

 5. Udzielanie interesantom niezbędnych informacji w zakresie realizowanych zadań;

 6. Wydawanie zaświadczeń;

 7. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz ich sporządzanie w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy;

 8. Prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami łącznie z przygotowywaniem dokumentacji potrzebnej do wszczęcia postępowania egzekucyjnego;

 9. Egzekucja należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

 10. Przygotowywanie list wypłat;

 11. Rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami;

 12. Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

 13. Obsługa programów informatycznych;

 14. Składanie zapotrzebowań na środki związane z wypłatą świadczeń;

 15. Opracowywanie planów i sprawozdań.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Umowa o pracę na czas określony;

 2. Pełen wymiar czasu pracy;

 3. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

 4. Praca w godzinach:

Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

 1. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

8.1. Obligatoryjne:

 1. Życiorys;

 2. List motywacyjny;

 3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  1. Fakultatywne:

 1. Raport FRIS kandydata

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent" w terminie do dnia 24.06.2019 r.do godz. 10.00.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Nabórprzeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

(http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html)

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Załączniki do pobrania

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

 

Ogłoszenie o naborze - księgowa / księgowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 11.06.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;

 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. Posiada wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku księgowego z minimum 2 letnim stażem;

 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 6. Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • Finansów publicznych,

 • Rachunkowości,

 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

 • Podatku dochodowego od osób fizycznych,

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;

 2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 

 1. Dodatkowym atutem będzie:

  1. Doświadczenie w pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem;

  2. Wiedza z zakresu kadr i płac.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 1. Obowiązkowość;

 2. Odpowiedzialność;

 3. Komunikatywność;

 4. Umiejętność pracy w zespole;

 5. Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

 2. Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

 3. Bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym;

 4. Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych;

 5. Bieżące regulowanie zobowiązań jednostki;

 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 7. Współpraca z zakresu kadr i płac oraz zastępstwa podczas nieobecności pracownika ds. kadr i płac

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Umowa o pracę na czas określony;

 2. Pełen wymiar czasu pracy;

 3. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

 4. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys;

 2. List motywacyjny;

 3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na księgową/ księgowego" w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10:00.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14.

 

 1. Nabórprzeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

(http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html)

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Załączniki do pobrania

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Ogłoszenie o naborze - psycholog

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 10.06.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

PSYCHOLOGA

w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Ukończyła jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 

 1. Dodatkowym atutem będzie:

 1. Zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata – raport FRIS.

 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa,

 3. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze psychoedukacji i pracy grupowej.

 

 1. Zakres obowiązków

  1. Współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w zakresie ustalenia grupy osób wymagających pomocy psychologicznej.

  2. Udzielanie wsparcia psychologicznego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  3. Konsultacje psychologiczne na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  4. Udział w pracach grup roboczych.

  5. Psychoedukacja podopiecznych.

  6. Superwizja pracy pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

  7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  8. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodzi­ny w celu poprawy zakresu funkcjonowania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  9. Interwencja kryzysowa.

  10. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w zakresie ustalenia kompleksowych działań na rzecz podopiecznych.

  11. Podejmowanie wszelkich działań nakierowanych na ochronę praw dziecka.

  12. Inicjowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  13. Przestrzeganie w trakcie realizacji zadań norm i zasad społecznych warunkujących poszanowanie godności i praw podopiecznych Ośrodka.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  2. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  4. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  5. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność;

  6. Wrażliwość na problemy społeczne, empatia;

  7. Komunikatywność;

  8. Umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi;

  9. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. 1/2 wymiaru czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

8.1. Obligatoryjne:

 1. Życiorys;

 2. List motywacyjny;

 3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  1. Fakultatywne:

 1. Raport FRIS kandydata.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Psycholog” w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10.00.

 

 1. Aplikacje,które nie będą zawierały podpisanej klauzuli oraz które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

 

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).

 Załączniki do pobrania

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze na Kierownika działu wsparcia środowiskowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 10.06.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada wykształcenie wyższe;

  5. Posiada co najmniej 5-letni staż pracy w tym: minimum 2 lata stażu na stanowisku kierowniczym w jednostce pomocy społecznej lub 3 lata w jednostce pomocy społecznej na stanowisku merytorycznym, którego zakres odpowiadał zakresowi pracy działu.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Posiada biegłą znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy,

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

  3. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.

 

 1. Dodatkowym atutem będzie:

 1. zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata – raport FRIS.

 

 1. Zakres obowiązków:

 1. organizowanie i kierowanie pracą Działu Wsparcia Środowiskowego, w którym realizowane są m.in. następujące zadania:

 1. przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin w miejscu ich zamieszkania,

 2. przeprowadzanie wywiadów na potrzeby dodatków mieszkaniowych,

 3. wykonywanie działań w środowisku na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin objętych wsparciem,

 4. wnioskowanie o pomoc w formie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, aktach wykonawczych do ustawy oraz aktach prawa lokalnego,

 5. organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej oraz rozwijanie nowych metod pracy socjalnej,

 6. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,

 7. współpraca z Sądem, przedszkolami, szkołami, służbą zdrowia na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin objętych wsparciem,

 8. uczestniczenie w pracach grup roboczych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 9. współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin,

 10. opracowywanie sprawozdań i informacji z realizowanych działań.

 

 1. kierowanie działalnością podległych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy,

 2. dokonywanie odpowiedniego podziału pracy oraz ustalanie zakresów czynności pracowników i przedstawianie ich Dyrektorowi do aprobaty,

 3. bieżące monitorowanie zmian obowiązujących przepisów oraz mających wejść w życie aktów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez podległy mu Dział oraz informowanie o zmianach Dyrektora oraz pracowników Działu,

 4. przeprowadzanie kontroli efektów pracy i okresowe oceny pracy podległych pracowników,

 5. informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem podległego mu Działu,

 6. opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu podległego Działu,

 7. nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników zachowania tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

 8. organizowanie okresowych narad pracowników na tematy związane z realizacją zadań Działu,

 9. organizowanie zastępstwa podległych pracowników,

 10. przeglądanie i dekretowanie poczty pomiędzy właściwych rzeczowo pracowników Działu,

 11. koordynowanie oraz nadzorowanie właściwego stosowania przez podległych pracowników instrukcji kancelaryjnej,

 12. koordynowanie oraz nadzorowanie działań podległych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz archiwizowania akt,

 13. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagradzania lub karania podległych pracowników.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne;

  2. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  3. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  4. Empatia, życzliwość;

  5. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  6. Kreatywność, komunikatywność;

  7. Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;

  8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  9. Samodzielność w podejmowaniu decyzji;

  10. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Pełen wymiar czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

8.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata) zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż;

  6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;

  7. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  8. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  1. Fakultatywne:

 1. Raport FRIS kandydata.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego” w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10.00.

 

 1. Aplikacje,które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Nabórprzeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html)

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Załączniki do pobrania

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na starszego asystenta rodziny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 10.06.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO

STARSZEGO ASYSTENTA RODZINY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  5. Posiada wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

oraz

 • studia podyplomowe na kierunku: socjoterapia, integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna, psychologia pozytywna, psychologia kryzysu lub mediacje rodzinne.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

 2. Dodatkowym atutem będzie :

 • doświadczenie w pracy w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 • doświadczenie w pracy w charakterze animatora czasu wolnego,

 • doświadczenie w pracy z rodziną,

 • doświadczenie rodzicielskie,

 • doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego;

 • doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej,

 • doświadczenie w pracy wspierającej rozwój integracji sensorycznej,

 • doświadczenie w pracy w obszarze wspierania umiejętności szkolnych lub społecznych dzieci,

 • umiejętności w zakresie sprawnego/efektywnego prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania zasobami finansowymi/budżetem domowym,

 • zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata – raport FRIS.

 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.).

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  2. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, empatia;

  3. Kreatywność, komunikatywność;

  4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  5. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
   z innymi jednostkami i instytucjami;

  6. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  7. Umiejętność budowania pozytywnych relacji

  8. Zdolności manualne.

 2. Warunki pracy na stanowisku

  1. Pełen wymiar czasu pracy

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Zadaniowy czas pracy

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Władysława Reymonta 12 i Zygmunta Kraińskiego 14 oraz w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, z którą prowadzona będzie praca.

 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.

 4. Wymagane dokumenty:

8.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko asystenta rodziny;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną – jeśli dokumenty te są wymagane;

  6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

  7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

  8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  10. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

8.2. Fakultatywne:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kompetencji i umiejętności mogących mieć wpływ na jakość pracy na stanowisku Starszego Asystenta rodziny,

 2. Raport FRIS kandydata.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Starszy Asystent rodziny” w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10.00.

 2. Aplikacje,które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

  Załączniki do pobrania

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

Informacja o wynikach naboru - Dyrektor MCUW

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy:

Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

 

        Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

 

Pani  Katarzyna Szymczak, zamieszkała w Chodzieży

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka  spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada  wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie gospodarki i finansów samorządowych oraz ekonomiki pracy i zarządzania kadrami , wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą na  stanowiskach  pracy związanych z rachunkowością i finansami samorządowymi.

 

Chodzież, 28 lutego 2019 r.

 

                                                                                 Burmistrz Miasta Chodzieży

                                                                                  /-/   Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o naborze na Kierownika działu wsparcia środowiskowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada wykształcenie wyższe;

  5. Posiada co najmniej 5-letni staż pracy.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Co najmniej roczny staż pracy w ośrodkach pomocy społecznej;

  2. Posiada biegłą znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy,

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

  2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

  4. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.

 

 1. Zakres obowiązków

 1. organizowanie i kierowanie pracą Działu Wsparcia Środowiskowego,

 2. kierowanie działalnością podległych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy,

 3. dokonywanie odpowiedniego podziału pracy oraz ustalanie zakresów czynności pracowników i przedstawianie ich Dyrektorowi do aprobaty,

 4. bieżące monitorowanie zmian obowiązujących przepisów oraz mających wejść w życie aktów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez podległy mu Dział oraz informowanie o zmianach Dyrektora oraz pracowników Działu,

 5. przeprowadzanie kontroli efektów pracy i okresowe oceny pracy podległych pracowników,

 6. informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem podległego mu Działu,

 7. opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu podległego Działu,

 8. nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników zachowania tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

 9. organizowanie okresowych narad pracowników na tematy związane z realizacją zadań Działu,

 10. organizowanie zastępstwa podległych pracowników,

 11. przeglądanie i dekretowanie poczty pomiędzy właściwych rzeczowo pracowników Działu,

 12. koordynowanie oraz nadzorowanie właściwego stosowania przez podległych pracowników instrukcji kancelaryjnej,

 13. koordynowanie oraz nadzorowanie działań podległych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz archiwizowania akt,

 14. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagradzania lub karania podległych pracowników.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne;

  2. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  3. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  4. Empatia, życzliwość;

  5. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  6. Kreatywność, komunikatywność;

  7. Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;

  8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  9. Samodzielność w podejmowaniu decyzji;

  10. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Pełen wymiar czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata) zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż;

  6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;

  7. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  8. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego” w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 14.00.

 

 1. Aplikacje,które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Nabórprzeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Załączniki do pobrania

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Usług Wspólnych

Ogłoszenie o naborze

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

dyrektor  Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

I. Wymagania niezbędne (formalne):

- spełnia wymagania  określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) -  dla stanowisk urzędniczych,

- posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce     w  specjalizacji: finanse i rachunkowość , zarządzanie zasobami ludzkimi,

- posiada doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletni staż pracy (lub wykonywaną przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą) o charakterze zgodnym z wymaganiami na opisanym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, prawa oświatowego, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy - Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych ,  ustawy – Karta Nauczyciela, 

- ukończone kursy, szkolenia z zagadnień objętych działaniem jednostki,

- znajomość pakietu biurowego Open Office,

- zdolność samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, także pod presją czasu, dyspozycyjność, odporność na stres.

prawo jazdy kat. B,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy

Zarządzanie  pracą podległej jednostki organizacyjnej: Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w zakresie jego działalności statutowej tj. w szczególności: obsługi finansowej, księgowo-rachunkowej, sprawozdawczej oraz administracyjno-organizacyjnej obsługiwanych jednostek organizacyjnych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie jednostki; praca przy monitorze oraz wizytacja współpracujących i obsługiwanych jednostek organizacyjnych.

Warunki finansowe: wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 4000-4500 zł.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – CV z opisem pracy zawodowej.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie; kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności  gospodarczej.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Potwierdzone własnoręcznym podpisem:

  a)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym    stanowisku pracy,

  b)     oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  c)      oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  d)     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  e)      klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

 8. Referencje z innych miejsc pracy/ fakultatywnie/.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 21 lutego 2019 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 64-800 Chodzież (adres dla poczty tradycyjnej). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko:dyrektor Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani w sposób wskazany w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w bip.chodziez.pl

Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM – stanowisko ds. kadr.

VII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony: 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu - kolejna umowa.

Przewidywany najbliższy  termin zawarcia pierwszej umowy – 1 kwietnia 2019r.

VIII. Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty oraz kwestionariusz  osobowy są dostępne na stronie  http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy.html

 

 

Chodzież, 6 lutego  2019 r.                                                         Burmistrz Miasta

                                                                                               /-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo asystenta rodziny

 

Ogłoszenie z dnia 25.01.2019 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA ZASTĘPSTWO

ASYSTENTA RODZINY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  5. Posiada wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

  4. Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 • doświadczenie w pracy w charakterze animatora czasu wolnego,

 • doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną,

 • doświadczenie rodzicielskie,

 • doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego;

 • umiejętności w zakresie sprawnego/efektywnego prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania zasobami finansowymi/budżetem domowym.

 

 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.).

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  2. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, empatia;

  3. Kreatywność, komunikatywność;

  4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  5. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
   z innymi jednostkami i instytucjami;

  6. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  7. Zdolności manualne.

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku

  1. Pełen wymiar czasu pracy

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Zadaniowy czas pracy

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Władysława Reymonta 12 i Zygmunta Kraińskiego 14 oraz w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, z którą prowadzona będzie praca.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu grudniu 2018 r. powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko asystenta rodziny;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną – jeśli dokumenty te są wymagane;

  6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

  7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

  8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  10. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.2. Fakultatywne:

  1. Studia podyplomowe do prowadzenia terapii z zakresu integracji sensorycznej

  2. Terapia pedagogiczna

  3. Terapia ręki

  4. Raport Indywidualny FRIS.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Asystent rodziny-zastępstwo” w terminie do dnia 07.02.2019 r. do godz. 15.00.

 

 1. Aplikacje,które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naboze na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 13.11.2018 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • pomocy społecznej

 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

oraz zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

  2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
2017 r., poz. 1769 ze zm.).

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne, empatia, życzliwość;

  2. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  3. Cierpliwość, odpowiedzialność, komunikatywność;

  4. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  5. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole;

  6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  7. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

  8. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Pełen wymiar czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach:

Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

  1. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz przydzielony rejon.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata) zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko pracownika socjalnego;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż;

  6. Podpisane oświadczenie o:

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia

  1. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko Pracownika socjalnego, ogłoszonej w dniu 13.11.2018 r. prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

  1. Fakultatywne:

 1. Raport Indywidualny FRIS.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem:„Pracownik socjalny”w terminie do dnia30.11.2018r. do godz. 12.00.

 

 1. Aplikacje,które nie będą zawierały podpisanej klauzuli oraz które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

 

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

 1. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 17.09.2018 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

PSYCHOLOGA

w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/4 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Ukończyła jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa będzie dodatkowym atutem;

  2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

 1. Zakres obowiązków

  1. Współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w zakresie ustalenia grupy osób wymagających pomocy psychologicznej.

  2. Udzielanie wsparcia psychologicznego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  3. Konsultacje psychologiczne na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  4. Udział w pracach grup roboczych.

  5. Psychoedukacja podopiecznych.

  6. Superwizja pracy pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

  7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  8. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodzi­ny w celu poprawy zakresu funkcjonowania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  9. Interwencja kryzysowa.

  10. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w zakresie ustalenia kompleksowych działań na rzecz podopiecznych.

  11. Podejmowanie wszelkich działań nakierowanych na ochronę praw dziecka.

  12. Inicjowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  13. Przestrzeganie w trakcie realizacji zadań norm i zasad społecznych warunkujących poszanowanie godności i praw podopiecznych Ośrodka.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  2. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  4. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  5. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność;

  6. Wrażliwość na problemy społeczne, empatia;

  7. Komunikatywność;

  8. Umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi;

  9. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. 1/4 wymiaru czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata) zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko psychologa;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż;

  6. Podpisane oświadczenie o:

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia

  1. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko Psychologa, ogłoszonej w dniu 17.09.2018 r. prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

  1. Fakultatywne:

 1. Raport Indywidualny FRIS.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Psycholog” w terminie do dnia 28.09.2018 r. do godz. 14.00.

 

 1. Aplikacje,które nie będą zawierały podpisanej klauzuli oraz które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

 

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

 1. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy referent

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 04.09.2018 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

REFERENT

 

 

 

Informuję, że nabór na referenta został zakończony. Komisja rekrutacyjna informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniła żadnej osoby na wskazane stanowisko. Jeden z kandydatów zrezygnował, a drugi nie wykazał się wystarczającą wiedzą niezbędną do pracy na powyższym stanowisku.

Sporządziła: S. Szafran

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

 

Informacja o liście kandydatów spełniającej wymagania formalne

Chodzież, dn. 31.08.2018 r.

 

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

 

NA STANOWISKO

REFERENT

 

 

Informuję, iż w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.      Imię i nazwisko                     Miejsce zamieszkania

1.         Emilia Durecka                      zam. Kaczory

2.         Magdalena Strojek                 zam. Białośliwie

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejChodzież, dnia 23.08.2018 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

REFERENT

 

 

 

Informuję, iż nabór na referenta został zakończony. Komisja rekrutacyjna informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Anna Ćwik zamieszkała w Lipiej Górze.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Ćwik spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

Sporządziła: S. Szafran

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zygmunta Krasińskiego 14
64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

REFERENT

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

1.      Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)    Posiada obywatelstwo polskie;

b)    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)    Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)    Posiada wykształcenie średnie.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)    Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy Kodeks pracy,
 • ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 • Rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

b)    Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

c)    Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

d)    Wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem;

e)    Doświadczenie w pracy w obszarze kadr, płac i zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem

 

3.      Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)    Obowiązkowość, odpowiedzialność;

b)    Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

c)    Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

d)    Radzenie sobie w sytuacjach trudnych;

e)    Umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi;

f)     Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (w oparciu o w/w akty prawne):

a)    prowadzenie kompletnej dokumentacji płacowej oraz rozliczeń z ZUS i US,

b)    prowadzenie spraw pracowniczych, dokumentacji osobowej pracowników Ośrodka, dokumentacji czasu pracy oraz spraw socjalnych związanych z ZFŚS,

c)    przygotowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników,

d)    przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń dotyczących spraw organizacyjnych, pracowniczych, socjalnych, bhp i p.poż.,

e)    opracowywanie i sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw pracowniczych i przekazywanie ich do Urzędu Statystycznego,

f)     prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i dokształcaniem pracowników,

g)    rozliczanie podróży służbowych,

h)    prowadzenie spraw związanych z profilaktyką zdrowotną pracowników, w tym kierowanie na badania lekarskie,

i)     prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,

j)     prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych,

k)    sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy oraz w drodze „do pracy i z pracy",

l)     dokonywanie zakupów niezbędnych do działalności Ośrodka z zachowaniem procedur zamówień publicznych.

 

5.      Warunki pracy na stanowisku:

a)    Pełen wymiar czasu pracy;

b)    Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

c)    Praca w godzinach: Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530;

d)    Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

6.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu br. wynosił powyżej 6%.

 

7.      Wymagane dokumenty:

a)    Życiorys;

b)    List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata);

c)    Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;

d)    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)    Kopie dokumentów potwierdzających staż;

f)     Podpisane oświadczenie o:

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia

g)    Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko Referenta, ogłoszonej w dniu 13.08.2018 r. prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

8.      Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na referenta" w terminie do dnia 24.08.2018 r. do godz. 13.00.

 

9.      Aplikacje, które nie będą zawierały podpisanej klauzuli oraz które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

 

10.  Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

11.  Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

12.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

(http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

13.   Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Chodzieży

Arleta Galla

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO REFERENT

Chodzież, dn. 31.07.2018 r.


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


NA STANOWISKO

REFERENTInformuję, iż w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Anna Ćwik zam. Lipia Góra
Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

Ogłoszenie o naborzeDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

REFERENT

w pełnym wymiarze czasu pracy

 


 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;

 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. Posiada wykształcenie średnie.


 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",

 • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start",

 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

 2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

 3. Wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem;

 4. Doświadczenie w pracy w obszarze ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" oraz doświadczenie w pracy z klientem w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem.


 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 1. Obowiązkowość, odpowiedzialność;

 2. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

 3. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

 4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

 5. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

 6. Umiejętność szybkiego uczenia się.


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (w oparciu o w/w akty prawne):

 1. wydawanie i przyjmowanie wniosków dotyczących ustalania prawa do świadczeń,

 2. podejmowanie wszelkich działań mających na celu ustalanie prawa do świadczeń,

 3. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w zakresie realizowanych zadań,

 4. wydawanie zaświadczeń,

 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz ich sporządzanie w oparciu
  o aktualnie obowiązujące przepisy,

 6. prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami łącznie z przygotowywaniem dokumentacji potrzebnej do wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz ich egzekucji,

 7. ścisła współpraca z radcą prawnym i główną księgową Ośrodka,

 8. prowadzenie monitoringu finansowego (zaangażowanie środków),

 9. przygotowywanie i tworzenie budżetów,

 10. sporządzanie kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz opisowych związanych z realizacją zadań wynikających z indywidualnego zakresu obowiązków pracownika,

 11. przekazywanie wskazanych przez ustawodawcę sprawozdań drogą elektroniczną przez aplikację CAS w zakresie przyznanych świadczeń,

 12. sporządzanie i przekazywanie zbiorów centralnych,

 13. przygotowywanie analiz związanych z zabezpieczeniem środków na wypłaty świadczeń przy współpracy z właściwym rzeczowo pracownikiem do spraw funduszu alimentacyjnego oraz w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne,

 14. sporządzanie list wypłat i sprawdzanie zgodności ujętych na nich kwot z wysokością świadczeń wynikających z decyzji administracyjnych,

 15. przekazywanie zbiorczego wydruku list wypłat świadczeń rodzinnych wypłacanych na konta świadczeniobiorców i dostarczanie ich do realizacji głównej księgowej Ośrodka co najmniej na 7 dni przed ich wypłatą,

 16. przekazywanie zbiorczego wydruku gotówkowych list wypłat świadczeń rodzinnych i dostarczanie ich do realizacji głównej księgowej Ośrodka co najmniej na 3 dni przed ich wypłatą,

 17. przygotowywanie i składanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe związane z wypłatą świadczeń,

 18. bieżące zgłaszanie osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz osób do wyrejestrowania z ubezpieczeń właściwemu rzeczowo pracownikowi Działu Organizacyjno-Finansowego,

zadania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów i procedur związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy
  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o systemie oświaty,

 2. wydawanie i przyjmowanie wniosków dot. ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz stypendiów i zasiłków szkolnych.


 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Pełen wymiar czasu pracy;

 2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

 3. Praca w godzinach: Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530;

 4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu br. wynosił powyżej 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys;

 2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata);

 3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż;

 6. Podpisane oświadczenia o:

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

których wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia

 1. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko Referenta, ogłoszonej w dniu 18.07.2018 r. prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, którego wzór stanowi załącznik nr 3do ogłoszenia.


 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na referenta" w terminie do dnia 30.07.2018 r. do godz. 13.00.


 1. Aplikacje, które nie będą zawierały podpisanej klauzuli oraz które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.


 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.


 1. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

(http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.


 1. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla


Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież 1. Wymagania niezbędne ( formalne):

 1. spełnianie wymagań określonych w art.6 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz.1260) określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych;

 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki techniczne (budownictwo), ekonomiczne, prawo, administracja, politologia;

 3. co najmniej 3 - letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych, wiedza z zakresu  prawa finansów publicznych i prawa zamówień publicznych, znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, kodeksu cywilnego;

 2. doświadczenie w pracy lub kierowaniu jednostkami o charakterze podobnym;

 3. znajomość specyfiki i problemów mieszkaniowego zasobu gminnego w Chodzieży;

 4. umiejętność organizowania pracy zespołu, komunikatywność.


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Kierowanie bieżącą działalnością jednostki, reprezentowanie jej na zewnątrz, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań statutowych; gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; gospodarowanie zasobem komunalnym Gminy Miejskiej w Chodzieży obejmującym mieszkaniowy zasób gminy oraz inne nieruchomości przekazane do administrowania jednostce.

Wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników jednostki.

 1. Informacja o warunkach pracy:

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie jednostki w Chodzieży , ul. Młyńska 3, parter ( brak podjazdów dla niepełnosprawnych i windy); praca przy monitorze; warunki finansowe do uzgodnienia w efekcie pozytywnego rozstrzygnięcia aplikacji.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys z opisem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - CV wraz z numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej,

 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie jeżeli kandydat był zatrudniony.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Oświadczenie kandydata, ze ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z rekrutacją.

 10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 11. Koncepcja zarządzania jednostką w perspektywie najbliższych 5 lat.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 31 lipca 2018r.r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 64-800 Chodzież (adres dla poczty tradycyjnej) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres : urzadmiejski@chodziez.pl (opatrzone podpisem elektronicznym). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.


Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM - stanowisko ds. kadr.

VII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego. Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony: 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, kolejna umowa. Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2018r.

VIII. Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty :

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Urząd Miejski w Chodzieży, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chodzieży, z siedzibą w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2 .

Pozyskane od kandydata dane osobowe są niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież , a ich zakres wynika z art. 221 § 1 Kodeksu pracy ( Dz. U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ). Dane przekazywane są dobrowolnie, a ich niepodanie skutkuje nieważnością oferty.

Kandydat posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Chodzież, 12 lipca 2018r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 27.06.2018 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

KIEROWNIK DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO
Informuję, iż nabór na Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego został zakończony. Komisja rekrutacyjna informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniła żadnej osoby na wskazane stanowisko. Kandydaci nie wykazali się wystarczającą wiedzą niezbędną do pracy na powyższym stanowisku.

 

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Lista Kandydatów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 04.06.2018 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 ChodzieżLISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

NA STANOWISKO

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGOInformuję, iż w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Cecylia Antczak Piła

2. Joanna Szymkowiak Budzyń

3. Anna Kowalczyk Budzyń

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży ogłasza nabór na stanowisko inspektor ds. technicznych.

 

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 16.05.2018 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.


 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość przepisów z zakresu:

 • pomocy społecznej

 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

  3. Dodatkowym atutem będzie ostatni rok studiów o kierunku praca socjalna.


 1. Zakres obowiązków:

  1. Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie udzielania wsparcia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  2. Praca socjalna w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą Ośrodka przy udziale i pod nadzorem pracownika socjalnego.

  3. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

  4. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

  5. Współpraca z radcą prawnym Ośrodka na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin.

  6. Obsługa systemu informatycznego POMOST. Nanoszenie wszelkich danych i informacji uzyskanych w toku wywiadu środowiskowego, ustaleń dokonanych w ramach kontraktu socjalnego, niebieskich kart i innych danych.


 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne, empatia, życzliwość;

  2. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  3. Cierpliwość, odpowiedzialność, komunikatywność;

  4. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  5. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole;

  6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  7. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

  8. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.


 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Pełen wymiar czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach:

Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

  1. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz teren miasta Chodzieży.


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu br. wynosił powyżej 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko aspiranta pracy socjalnej;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  7. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  1. Fakultatywne:

 1. Raport Indywidualny FRIS.


 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Aspirant pracy socjalnej" w terminie do dnia 06.06.2018 r. do godz. 14.00.


 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla


Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 15.05.2018 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada wykształcenie wyższe;

  5. Posiada co najmniej 5-letni staż pracy.


 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Co najmniej roczny staż pracy w ośrodkach pomocy społecznej;

  2. Posiada biegłą znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy,

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

  2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.


 1. Zakres obowiązków

 1. organizowanie i kierowanie pracą Działu Wsparcia Środowiskowego,

 2. kierowanie działalnością podległych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy,

 3. dokonywanie odpowiedniego podziału pracy oraz ustalanie zakresów czynności pracowników i przedstawianie ich Dyrektorowi do aprobaty,

 4. bieżące monitorowanie zmian obowiązujących przepisów oraz mających wejść w życie aktów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez podległy mu Dział oraz informowanie o zmianach Dyrektora oraz pracowników Działu,

 5. przeprowadzanie kontroli efektów pracy i okresowe oceny pracy podległych pracowników,

 6. informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem podległego mu Działu,

 7. opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu podległego Działu,

 8. nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników zachowania tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

 9. organizowanie okresowych narad pracowników na tematy związane z realizacją zadań Działu,

 10. organizowanie zastępstwa podległych pracowników,

 11. przeglądanie i dekretowanie poczty pomiędzy właściwych rzeczowo pracowników Działu,

 12. koordynowanie oraz nadzorowanie właściwego stosowania przez podległych pracowników instrukcji kancelaryjnej,

 13. koordynowanie oraz nadzorowanie działań podległych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz archiwizowania akt,

 14. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagradzania lub karania podległych pracowników.


 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne;

  2. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  3. Cierpliwość; odpowiedzialność;

  4. Empatia, życzliwość;

  5. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  6. Kreatywność, komunikatywność;

  7. Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;

  8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  9. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

  10. Samodzielność w podejmowaniu decyzji;

  11. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.


 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Pełen wymiar czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach: Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu br. wynosił powyżej 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata) zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż;

  6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;

  7. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  8. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.


 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego" w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 14.00.


 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.


 1. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).


Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o wynikach naboru

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 15.05.2018 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

KIEROWNIK DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGOInformuję, iż nabór na Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego został zakończony. Nie wyłoniono żadnej osoby na ww. stanowisko w związku z brakiem kandydatów.
Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Informacja o wynikach naboru

     Chodzież, dnia 24.04.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                         

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

KIEROWNIK DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

 

 

Komisja rekrutacyjna informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniła osoby na wskazane stanowisko.

 

 

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Ogłoszenie o naborze

  Ogłoszenie z dnia 24.04.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                      

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)    Posiada obywatelstwo polskie;

b)   Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)    Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)   Posiada wykształcenie wyższe;

e)    Posiada co najmniej 5-letni staż pracy.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a)    Co najmniej 3-letni staż pracy w ośrodkach pomocy społecznej;

b)   Co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z tworzeniem/redagowaniem decyzji administracyjnych;

c)    Posiada biegłą znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

d)   Doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

e)    Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

f)    Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

 1. Zakres obowiązków

1)      organizowanie i kierowanie pracą Działu Wsparcia Środowiskowego,

2)      kierowanie działalnością podległych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy,

3)      dokonywanie odpowiedniego podziału pracy oraz ustalanie zakresów czynności pracowników i przedstawianie ich Dyrektorowi do aprobaty,

4)      bieżące monitorowanie zmian obowiązujących przepisów oraz mających wejść w życie aktów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez podległy mu Dział oraz informowanie o zmianach Dyrektora oraz pracowników Działu,

5)      przeprowadzanie kontroli efektów pracy i okresowe oceny pracy podległych pracowników,

6)      informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem podległego mu Działu,

7)      opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu podległego Działu,

8)      nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników zachowania tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

9)      organizowanie okresowych narad pracowników na tematy związane z realizacją zadań Działu,

10)  organizowanie zastępstwa podległych pracowników,

11)  przeglądanie i dekretowanie poczty pomiędzy właściwych rzeczowo pracowników Działu,

12)  koordynowanie oraz nadzorowanie właściwego stosowania przez podległych pracowników instrukcji kancelaryjnej,

13)  koordynowanie oraz nadzorowanie działań podległych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz archiwizowania akt,

14)  wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagradzania lub karania podległych pracowników.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne;

b)      Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

c)      Cierpliwość; odpowiedzialność;

d)      Empatia, życzliwość;

e)      Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

f)       Kreatywność, komunikatywność;

g)      Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;

h)      Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

i)        Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

j)        Samodzielność w podejmowaniu decyzji;

k)      Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

a)      Pełen wymiar czasu pracy;

b)      Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

c)      Praca w godzinach: Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

d)      Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata) zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego;

c)      Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających staż;

f)       Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;

g)      Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

h)      Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)        Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego" w terminie do dnia 14.05.2018 r. do godz. 12.00.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

11.  Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

12.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze

  Ogłoszenie z dnia 24.04.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                       

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)    Posiada obywatelstwo polskie;

b)   Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)    Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)   Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

oraz zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

e)    posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

f)    ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

g)    do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)      Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
2017 r., poz. 1769 ze zm.).

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne, empatia, życzliwość;

b)      Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

c)      Cierpliwość, odpowiedzialność, komunikatywność;

d)      Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

e)      Kreatywność, umiejętność pracy w zespole;

f)       Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

g)      Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

h)      Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

a)      Pełen wymiar czasu pracy;

b)      Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

c)      Praca w godzinach:

Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

d)      Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz przydzielony rejon.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko pracownika socjalnego;

c)      Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.2  Fakultatywne:

a)      Raport Indywidualny FRIS.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Pracownik socjalny" w terminie do dnia 14.05.2018 r. do godz. 12.00.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze

   Ogłoszenie z dnia 24.04.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                      

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)    Posiada obywatelstwo polskie;

b)   Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)    Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)   Posiada wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku;

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a)    Znajomość przepisów z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

b)   Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)    Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

d)   Dodatkowym atutem będzie ostatni rok studiów o kierunku praca socjalna.

 

 1. Zakres obowiązków:

a)    Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie udzielania wsparcia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

b)   Praca socjalna w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą Ośrodka przy udziale i pod nadzorem pracownika socjalnego.

c)    Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

d)   Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

e)    Współpraca z radcą prawnym Ośrodka na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin.

f)    Obsługa systemu informatycznego POMOST. Nanoszenie wszelkich danych i informacji uzyskanych w toku wywiadu środowiskowego, ustaleń dokonanych w ramach kontraktu socjalnego, niebieskich kart i innych danych.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne, empatia, życzliwość;

b)      Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

c)      Cierpliwość, odpowiedzialność, komunikatywność;

d)      Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

e)      Kreatywność, umiejętność pracy w zespole;

f)       Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

g)      Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

h)      Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

a)      Pełen wymiar czasu pracy;

b)      Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

c)      Praca w godzinach:

Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

d)      Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz teren miasta Chodzieży.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko aspiranta pracy socjalnej;

c)      Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

f)       Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g)      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.2  Fakultatywne:

a)      Raport Indywidualny FRIS.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Aspirant pracy socjalnej" w terminie do dnia 14.05.2018 r. do godz. 12.00.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Chodzieży

Arleta Galla

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Chodzież, dn. 23.04.2018 r.LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

NA STANOWISKO

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGOInformuję, iż w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Lucyna Chlund zam. Chodzież

 

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 10.04.2018 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada wykształcenie wyższe;

  5. Posiada co najmniej 5-letni staż pracy.


 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Wykształcenie wyższe uprawniające do pracy na stanowisku pracownika socjalnego lub na kierunku prawa;

  2. Co najmniej 3-letni staż pracy w ośrodkach pomocy społecznej;

  3. Co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z tworzeniem/redagowaniem decyzji administracyjnych;

  4. Posiada biegłą znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy,

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

  2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.


 1. Zakres obowiązków

 1. organizowanie i kierowanie pracą Działu Wsparcia Środowiskowego,

 2. kierowanie działalnością podległych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy,

 3. dokonywanie odpowiedniego podziału pracy oraz ustalanie zakresów czynności pracowników i przedstawianie ich Dyrektorowi do aprobaty,

 4. bieżące monitorowanie zmian obowiązujących przepisów oraz mających wejść w życie aktów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez podległy mu Dział oraz informowanie o zmianach Dyrektora oraz pracowników Działu,

 5. przeprowadzanie kontroli efektów pracy i okresowe oceny pracy podległych pracowników,

 6. informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem podległego mu Działu,

 7. opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu podległego Działu,

 8. nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników zachowania tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

 9. organizowanie okresowych narad pracowników na tematy związane z realizacją zadań Działu,

 10. organizowanie zastępstwa podległych pracowników,

 11. przeglądanie i dekretowanie poczty pomiędzy właściwych rzeczowo pracowników Działu,

 12. koordynowanie oraz nadzorowanie właściwego stosowania przez podległych pracowników instrukcji kancelaryjnej,

 13. koordynowanie oraz nadzorowanie działań podległych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz archiwizowania akt,

 14. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagradzania lub karania podległych pracowników.


 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne;

  2. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  3. Cierpliwość; odpowiedzialność;

  4. Empatia, życzliwość;

  5. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  6. Kreatywność, komunikatywność;

  7. Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;

  8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  9. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

  10. Samodzielność w podejmowaniu decyzji;

  11. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.


 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Pełen wymiar czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach: Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu br. wynosił powyżej 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata) zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż;

  6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;

  7. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  8. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.


 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego" w terminie do dnia 23.04.2018 r. do godz. 11.00.


 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.


 1. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).


Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 04.04.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zygmunta Krasińskiego 14
64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)    Posiada obywatelstwo polskie;

b)    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)    Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)    Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

oraz zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

e)    posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

f)     ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

g)    do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a)       Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
2017 r., poz. 1769 ze zm.).

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)       Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne, empatia, życzliwość;

b)      Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

c)       Cierpliwość, odpowiedzialność, komunikatywność;

d)      Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

e)       Kreatywność, umiejętność pracy w zespole;

f)       Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

g)      Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

h)      Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

a)       Pełen wymiar czasu pracy;

b)      Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

c)       Praca w godzinach:

Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

d)      Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz przydzielony rejon.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

a)       Życiorys;

b)      List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko pracownika socjalnego;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)       Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.2   Fakultatywne:

i)        Raport Indywidualny FRIS.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Pracownik socjalny" w terminie do dnia 17.04.2018 r. do godz. 12.00.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze

  Chodzież, 2018-01-24

SA.110.2.2018DYREKTOR MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ

NA ZASTĘPSTWO, NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

INSPEKTORA DS. GOSPODAROWANIA ZASOBEM


 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. stan zdrowia kwalifikujący do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku pracy,

 5. wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie gospodarki nieruchomościami.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. podstawowa znajomość zagadnień merytorycznych związanych ze stanowiskiem pracy, w tym znajomość uregulowań prawnych w zakresie: gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, gospodarki komunalnej, kodeksu cywilnego oraz podstaw budownictwa, zamówień publicznych.

 2. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji samorządowej,

 3. znajomość topografii miasta Chodzieży,

 4. biegła znajomość pakietu MS Office,

 5. prawo jazdy kat. B.

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 1. umiejętność dobrej organizacji pracy i działania pod presją czasu,

 2. systematyczność, obowiązkowość, samodzielność, inicjatywa, komunikatywność,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. wysoka kultura osobista.

 1. Zakres obowiązków:

Zakres szczegółowych obowiązków obejmuje zarządzanie budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i administracyjnymi oraz innymi nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy lub w posiadaniu samoistnym gminy, przekazanymi do MZGM, w szczególności:

 1. Przejmowanie do zarządzania budynków mieszkalnych, użytkowych i administracyjnych.

 2. Prowadzenie ogółu spraw finansowych dotyczących bieżącego utrzymania nieruchomości, w tym:

 1. przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców dostawy mediów do zarządzanych nieruchomości (dostawa wody i odprowadzanie ścieków, dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu) oraz utrzymania porządku i czystości, itp. w tym: przygotowanie wniosków oraz przygotowanie dokumentacji technicznej zamówienia,

 2. przygotowywanie umów lub zleceń na bieżące utrzymanie nieruchomości oraz monitorowanie prawidłowości realizacji tych umów i zleceń,

 3. kontrola merytoryczna umów, rachunków i faktur za realizację dostaw i usług dotyczących bieżącego utrzymania nieruchomości, egzekwowanie kar umownych z tytułu nieprawidłowego wykonania dostaw i usług.

 4. analizowanie i bilansowanie potrzeb finansowych dotyczących zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie nieruchomości,

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wodomierzy i odczytów zużycia wody na budynkach i lokalach, w tym: przyjmowanie wodomierzy wraz z ich plombowaniem, zapewnienie okresowych przeglądów liczników oraz inicjowanie wymiany w przypadku upływu okresu legalizacji zapewnienie odczytów zużycia wody, sporządzenie wykazów niezbędnych do obliczenia zużycia wg poszczególnych najemców.

 2. Zapewnienie odczytów liczników/podzielników na dostawę ciepła, sporządzenie wykazów niezbędnych do obliczenia zużycia wg poszczególnych najemców, prowadzenia spraw dotyczących innych mediów,

 3. Prowadzenie spraw wywozu nieczystości stałych, sporządzanie deklaracji.

 4. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości oraz uczestniczenie wspólnie z ubezpieczycielem majątku w oględzinach szkód, sporządzanie protokołów z oględzin.

 5. Prowadzenie ogółu spraw dotyczących lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych oraz lokali użytkowych i garaży, w tym:

 1. uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu najemcom lokali i pomieszczeń przynależnych, sporządzanie protokołów zdawczo - odbiorczych, zapewnienie aktualnych rzutów lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych lub wyrysów innych wynajmowanych nieruchomości, dokonywanie w miarę potrzeb ich pomiarów lokali w uzgodnieniu z referatem ds. technicznych, uczestniczenie w eksmisjach;

 2. opracowanie dokumentacji fotograficznej przed i po opróżnieniu lokalu przez lokatora,

 3. zabezpieczenie zwolnionych lokali przed nielegalnym zajęciem,

 4. zapewnienie opróżnienia lokali i pomieszczeń po zdaniu lokalu,

 5. przeprowadzanie inwentaryzacji piwnic i pomieszczeń gospodarczych oraz ich użytkowników,

 6. sporządzanie umów najmu lokali i ich aktualizacje,

 7. inicjowanie wypowiadania umów najmu lokali i pomieszczeń z przyczyn innych niż zadłużenie;

 8. okresowa weryfikacja osób zamieszkujących w lokalu i kierowanie spraw do Urzędu Miejskiego o wymeldowanie,

 9. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem pomieszczeń przynależnych do lokalu; weryfikowanie użytkowników pomieszczeń przynależnych;

 10. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem strychów, suszarni, pralni i innych części wspólnych;

 11. zakładanie i zamykanie kartotek najemców w programie Probit Czynsze, aktualizacje związane z nabyciem lub utratą tytułu prawnego (w tym ustalenie odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu), aktualizacje wynikające z aneksów umów, wprowadzanie stanów liczników wody do programu Probit Czynsze.

 12. prowadzenie rejestrów umów najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, pomieszczeń tymczasowych, lokali użytkowych, innych nieruchomości;

 13. prowadzenie teczek najemców;

 14. dokonywanie we współpracy z referatem ds. technicznych wizji lokalowych i oceny stanu technicznego zwalnianych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych oraz ustalanie wspólnie zakresu potrzeb remontowych w lokalach przejmowanych do ponownego zasiedlenia, w tym wskazywanie prac obciążających najemcę i prac, których koszt ponosi gmina, rozliczenie kosztów na najemcę w uzgodnieniu z referatem ds. technicznych;

 15. sporządzanie umów dotyczących ulepszenia lokalu w uzgodnieniu z referatem ds. technicznych; rozliczanie poniesionych przez najemców nakładów na ulepszenia lokalu w uzgodnieniu z referatem ds. technicznych;

 16. nadzór nad prawidłowością użytkowania lokali, (współpraca ze strażą miejską i policją),

 17. bieżąca współpraca z Urzędem Miejskim dotycząca lokali, w tym:

 • informowanie o opróżnionych lokalach,

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zamiany lub wykupu lokalu.

 1. Prowadzenie ogółu spraw dotyczących lokali użytkowych, garaży oraz gruntów, w szczególności:

 1. prowadzenie działań marketingowych w odniesieniu do wolnych lokali użytkowych, garaży i gruntów;

 2. organizowanie i prowadzenie przetargów lub konkursów na najem lokali użytkowych, garaży i gruntów;

 3. przygotowanie projektów uchwał dotyczących wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych, garaży oraz gruntów oraz w trybie bezprzetargowym;

 1. Prowadzenie spraw reklam na nieruchomościach, w tym przygotowanie umów.

 2. Prowadzenie spraw dotyczących obsługi najemców, w szczególności poprzez przyjmowanie ustnych i pisemnych zgłoszeń najemców oraz załatwianie spraw zgłaszanych przez najemców, w tym w zakresie:

 • utrzymania czystości i porządku,

 • rażącego naruszania przez najemców regulaminu porządku domowego, dewastacji nieruchomości i ich wyposażenia, nielegalnego poboru energii elektrycznej, wody, itp.

 • niezgodnego z prawem podnajmu lokalu osobom trzecim.

 1. Przygotowania materiałów do celów opracowania wieloletniego programu gospodarowania zasobem oraz innych opracowań i analiz dotyczących wykorzystania gminnego zasobu mieszkaniowego w zakresie wynikającym ze stanowiska pracy.

 2. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji i eksploatacji zasobu mieszkaniowego w zakresie wynikającym ze stanowiska pracy.

 1. Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: na zastępstwo, pełny wymiar czasu pracy,

 2. Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2018r.,

 3. Miejsce pracy: siedziba MZGM, ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież,

 4. Praca w siedzibie i na terenie administrowanym przez MZGM,

 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,

 6. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas  usprawiedliwionej nieobecności  pracownika, od lutego 2018r, stanowisko inspektora ds. gospodarowania zasobem, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.).

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV (życiorys),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz nabyte umiejętności, uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm./".

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres:

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3

64-800 Chodzież

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MZGM (pokój nr 2) w terminie do 5 lutego 2018r. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - inspektor ds. gospodarowania zasobem".

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone zostaną rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 28-20-322

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży

Zatrudni na umowę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko pracy podinspektor ds. windykacji

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie z dnia 16.01.2018 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)    Posiada obywatelstwo polskie;

b)    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)    Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a)    Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika gospodarczego oraz w ogrodzie;

b)    Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

c)    Mile widziane doświadczenie w pracach remontowo-budowlanych-malarskich.

 

 1. Zakres obowiązków

1)      Utrzymywanie czystości w obiektach Ośrodka i ogrodzie:

a)       zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego terenu i chodników na zewnątrz,

b)      przycinanie roślin (drzew i krzewów) w ogrodzie Ośrodka, koszenie trawy, zbieranie skoszonej trawy, grabienie, wyrównywanie terenu, kopanie trawnika, usuwanie śmieci,

c)       podlewanie i pielęgnacja roślin w ogrodzie,

d)      obsługa kosiarki,

e)       zamiatanie i mycie schodów wejściowych, schodów do piwnicy,

f)       sprzątanie i utrzymywanie w czystości chodników, trawników, kwietników i otoczenia budynków,

g)      utrzymywanie w czystości tarasów, śmietnika, pomieszczeń piwnicy i pomieszczenia gospodarczego.

2)      Prace organizacyjno-porządkowe:

a)       wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe,

b)      utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy,

c)       oprócz czynności codziennych pracownik gospodarczy ma obowiązek:

 • przygotować pomieszczenia do remontów (usuwanie sprzętów i umeblowania i należyte ich zabezpieczenie, ustawianie sprzętów po remoncie),
 • wykonywanie innych drobnych prac remontowo-budowlanych-malarskich, nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu w budynku i na terenie należącym do Ośrodka, zleconych przez dyrektora.

3)      Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia Ośrodka:

a)      czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy

 • systematyczne lokalizowanie usterek występujących w Ośrodku poprzez dokonywanie przeglądów pomieszczeń,
 • dokonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętów, wyposażenia pomieszczeń (urządzeń, mebli),
 • systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie napraw, bieżących drobnych remontów zgłaszanych ustnie przez pracowników oraz zapisanych w zeszycie usterek w sekretariacie Ośrodka,
 • zgłaszanie dyrektorowi poważnych awarii i usterek,
 • podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia Ośrodka przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji technicznych,
 • alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji) oraz dyrektora Ośrodka w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,
 • kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja urządzeń technicznych działających w Ośrodku (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektroenergetycznych),
 • kontrola terminowości wywozu śmieci,
 • zgłaszanie dyrektorowi wszelkich nieprawidłowości.

b)      dbałość o zabezpieczenie Ośrodka w godzinach pracy:

 • opieka nad bezpieczeństwem budynków i całością sprzętu,
 • codzienna kontrola zabezpieczenia mienia na obiektach przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,
 • zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia Ośrodka.

c)       dbałość o zabezpieczenie Ośrodka po zakończeniu pracy:

 • po zakończeniu godzin urzędowania Ośrodka sprawdzenie zamknięć drzwi wejściowych i bocznych, okien, sprawdzenie kurków wodociągowych, instalacji elektrycznej,
 • wygaszanie świateł w piwnicy i innych pomieszczeniach,
 • zamknięcie okien i drzwi w piwnicy i innych pomieszczeniach,
 • zabezpieczenie kluczy do piwnicy i innych pomieszczeń poprzez zawieszanie ich w gablocie.

d)      Inne

 • otwieranie i zamykanie Ośrodka zgodnie z ustalonymi godzinami,
 • wymiana żarówek wewnątrz i na zewnątrz budynków,
 • roznoszenie poczty do instytucji funkcjonujących na terenie Chodzieży,
 • dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
 • troska o wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, zamawianie materiałów w placówkach handlowych w uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka,
 • rozładowywanie i przenoszenie sprzętu i materiałów dostarczonych do Ośrodka,
 • wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności związanych z bezpiecznym i skutecznym zabezpieczeniem Ośrodka w zakresie BHP i p.poż.
 • wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP,
 • udostępnianie uprawnionym osobom liczniki i instalacje oraz zapewnienie dostępu do tablic rozdzielczych,
 • podejmowanie interwencji w przypadku naruszania porządku oraz informowanie właściwych służb,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)       Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

b)      Cierpliwość, odpowiedzialność, komunikatywność;

c)       Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu).

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

a)       Pełen wymiar czasu pracy;

b)      Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

c)       Praca w godzinach:

Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

d)      Miejsce pracy: 2 budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży -
ul. Zygmunta Krasińskiego 14, ul. Władysława Reymonta 12 oraz przyległy do budynków teren

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a)       Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

e)       Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f)       Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Pracownik gospodarczy" w terminie do dnia 23.01.2018 r. do godz. 13.00.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie z dnia 13.12.2017 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)    Posiada obywatelstwo polskie;

b)    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)    Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)    Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

oraz zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

e)    posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

f)     ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

g)    do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a)       Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
2017 r., poz. 1769 ze zm.).

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)       Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne, empatia, życzliwość;

b)      Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

c)       Cierpliwość, odpowiedzialność, komunikatywność;

d)      Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

e)       Kreatywność, umiejętność pracy w zespole;

f)       Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

g)      Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

h)      Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

a)       Pełen wymiar czasu pracy;

b)      Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

c)       Praca w godzinach:

Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

d)      Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz przydzielony rejon.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie br. wynosił powyżej 6%.
 2. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

a)       Życiorys;

b)      List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko pracownika socjalnego;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)       Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.2   Fakultatywne:

i)        Raport Indywidualny FRIS.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Pracownik socjalny" w terminie do dnia 27.12.2017 r. do godz. 13.00.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie z dnia 01.06.2017 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

ASYSTENTA RODZINY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  5. Posiada wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.


 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

  4. Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 • doświadczenie w pracy w charakterze animatora czasu wolnego,

 • doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną,

 • doświadczenie rodzicielskie,

 • doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego;

 • umiejętności w zakresie sprawnego/efektywnego prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania zasobami finansowymi/budżetem domowym.


 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697).


 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  2. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, empatia;

  3. Kreatywność, komunikatywność;

  4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  5. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
   z innymi jednostkami i instytucjami;

  6. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  7. Zdolności manualne.


 1. Warunki pracy na stanowisku

  1. Pełen wymiar czasu pracy

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Zadaniowy czas pracy

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, z którą prowadzona będzie praca.


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu kwietniu br. powyżej 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko asystenta rodziny;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną - jeśli dokumenty te są wymagane;

  6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

  7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

  8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  10. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.2. Fakultatywne:

  1. Raport Indywidualny FRIS.


 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Asystent rodziny" w terminie do dnia 14.06.2017 r. do godz. 11.00.


 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze


Ogłoszenie z dnia 28.04.2017 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

SEKRETARKI

na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada wykształcenie wyższe lub średnie.

  5. Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy o pomocy społecznej,

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość obsługi programów biurowych;

  2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.


 1. Zakres obowiązków

 1. wykonywanie zadań Ośrodka związanych z obowiązkiem koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chodzieży na lata 2009 - 2020,

 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi,

 3. współpraca z mediami w zakresie promowania działań MOPS w uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka,

 4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamieszczaniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,

 5. obsługa elektronicznej skrzynki podawczej Ośrodka,

 6. obsługa biura Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora,

 7. obsługa centrali telefonicznej i urządzeń biurowych,

 8. prowadzenie książki korespondencyjnej Ośrodka i zeszytu faktur,

 9. prowadzenie i przechowywanie książek podawczych,

 10. współpraca z Urzędem Pocztowym w Chodzieży w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji,

 11. wydawanie i przyjmowanie wniosków dot. ustalania prawa do świadczeń w obszarze ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne i ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 12. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w zakresie realizowanych zadań,

 13. wydawanie zaświadczeń,

 14. rzetelne prowadzenie dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami,

 15. przygotowywanie pism urzędowych oraz innej korespondencji na potrzeby Ośrodka,

 16. prowadzenie biblioteki Ośrodka,

 17. współpraca z pozostałymi Działami w zakresie realizacji ich zadań.


 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość;

  2. Odpowiedzialność;

  3. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  4. Kreatywność;

  5. Komunikatywność;

  6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

  7. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.


 1. Warunki pracy na stanowisku

  1. Pełen wymiar czasu pracy

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu marcu br. powyżej 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  7. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.2. Fakultatywne:

  1. Raport Indywidualny FRIS.


 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Sekretarka" w terminie do dnia 09.05.2017 r. do godz. 11.00.


 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie z dnia 19.04.2017 r.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

ASYSTENTA RODZINY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  5. Posiada wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.


 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

  4. Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie rodzicielskie,

 • półroczne doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego;

 • umiejętności w zakresie sprawnego/efektywnego prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania zasobami finansowymi/budżetem domowym.


 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697).


 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość;

  2. Odpowiedzialność;

  3. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  4. Kreatywność;

  5. Komunikatywność;

  6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

  7. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
   z innymi jednostkami i instytucjami;

  8. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 1. Warunki pracy na stanowisku

  1. Pełen wymiar czasu pracy

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Zadaniowy czas pracy

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, z którą prowadzona będzie praca.


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu marcu br. powyżej 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko asystenta rodziny;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną - jeśli dokumenty te są wymagane;

  6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

  7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

  8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  10. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.2. Fakultatywne:

  1. Raport Indywidualny FRIS.


 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Asystent rodziny" w terminie do dnia 26.04.2017 r. do godz. 11.00.


 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie z dnia 02.09.2016 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • pomocy społecznej

 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

oraz zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r., poz. 930) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie


 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

  2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.


 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
2016 r., poz. 930).


 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi;

  2. Wrażliwość na problemy społeczne;

  3. Samodyscyplina;

  4. Empatia;

  5. Życzliwość;

  6. Cierpliwość;

  7. Odpowiedzialność;

  8. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  9. Kreatywność;

  10. Umiejętność pracy w zespole;

  11. Komunikatywność;

  12. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

  13. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

  14. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 2. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Pełen wymiar czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach:

Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

  1. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz przydzielony rejon opiekuńczy


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu sierpniu br. powyżej 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko pracownika socjalnego;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  1. Fakultatywne:

  1. Raport Indywidualny FRIS.


 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Pracownik socjalny" w terminie do dnia 09.09.2016 r. do godz. 14.00.


 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Ogłoszenie o naborze


Ogłoszenie z dnia 02.09.2016 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

ASYSTENTA RODZINY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  5. Posiada wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną


 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Półroczne doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego będzie dodatkowym atutem;

  2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

  4. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575).


 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość;

  2. Odpowiedzialność;

  3. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  4. Kreatywność;

  5. Komunikatywność;

  6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

  7. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
   z innymi jednostkami i instytucjami;

  8. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.


 1. Warunki pracy na stanowisku

  1. Pełen wymiar czasu pracy

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Zadaniowy czas pracy

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, z którą prowadzona będzie praca.


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu sierpniu br. powyżej 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko asystenta rodziny;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną - jeśli dokumenty te są wymagane;

  6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

  7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

  8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  10. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.2. Fakultatywne:

  1. Raport Indywidualny FRIS.


 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Asystent rodziny" w terminie do dnia 09.09.2016 r. do godz. 14.00.


 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Chodzież, dnia 29.07.2016 r.

  

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

REFERENT

 

 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Hanna Maria Łukaszczyk zamieszkała w Chodzieży.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Hanna Łukaszczyk spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując największą liczbę punktów.

Sporządziła: S. Szafran

 

 

 

 

                                                                                                  Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

                                                                                                    mgr Arleta Galla

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Chodzież, dn. 28.07.2016 r.


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

NA STANOWISKO

REFERENTInformuję, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Anna Ćwik zam. Lipia Góra

2. Joanna Jankowska zam. Chodzież

3. Hanna Maria Łukaszczyk zam. Chodzież

4. Izabela Majewska zam. Chodzież

5. Milena Marmurowicz zam. Lipia Góra

6. Adrian Matuszak zam. Chodzież

7. Katarzyna Miętkiewicz zam. Chodzież

8. Sandra Napierała zam. Budzyń

9. Jagoda Katarzyna Podolska zam. Kąkolewice

10. Aneta Przesławska zam. Podstolice

11. Monika Stefańska zam. Chodzież

12. Anna Szozda zam. Budzyń

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla


Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 15.07.2016 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

REFERENT

na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

1.     Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)      Posiada wykształcenie wyższe lub średnie;

d)      Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

2.     Wymagania dodatkowe:

a)      Doświadczenie w pracy w obszarze ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem;

b)      Znajomość obsługi komputera (Word, Excel) i programu EZAR+;

c)      Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

d)      Doświadczenie w pracy z klientem w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

3.     Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Obowiązkowość;

b)      Odpowiedzialność;

c)      Komunikatywność;

d)      Umiejętność pracy w zespole;

e)      Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

4.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      Wydawanie wniosków dotyczących ustalania prawa do świadczeń;

b)      Przyjmowanie wniosków oraz innych dokumentów w zakresie ustalenia prawa do świadczeń;

c)      Rzetelne prowadzenie dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami;

d)      Podejmowanie wszelkich działań mających na celu ustalanie uprawnień do korzystania ze świadczeń oraz weryfikacja tych uprawnień;

e)      Udzielanie interesantom niezbędnych informacji w zakresie realizowanych zadań;

f)       Wydawanie zaświadczeń;

g)      Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz ich sporządzanie w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy;

h)      Prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami łącznie z przygotowywaniem dokumentacji potrzebnej do wszczęcia postępowania egzekucyjnego;

i)       Egzekucja należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

j)       Przygotowywanie list wypłat;

k)      Rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami;

l)       Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

m)   Obsługa programów informatycznych;

n)      Składanie zapotrzebowań na środki związane z wypłatą świadczeń;

o)      Opracowywanie planów i sprawozdań.

 

5.     Warunki pracy na stanowisku:

a)      Umowa o pracę na czas określony;

b)      Pełen wymiar czasu pracy;

c)      Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

d)      Praca w godzinach:

Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

e)      Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14

 

6.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu czerwcu br. powyżej 6%.

 

7.     Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)      Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.2.   Fakultatywne:

a)      Raport Indywidualny FRIS

 

8.     Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na referenta" w terminie do dnia 26.07.2016 r. do godz. 14.00.

 

9.     Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

10. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

11. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/chodziezm/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Ogłoszenie


Ogłoszenie z dnia 13.07.2016 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

ASYSTENTA RODZINY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  5. Posiada wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną


 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Półroczne doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego będzie dodatkowym atutem;

  2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

  4. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575).


 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość;

  2. Odpowiedzialność;

  3. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  4. Kreatywność;

  5. Komunikatywność;

  6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

  7. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
   z innymi jednostkami i instytucjami;

  8. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

 1. Warunki pracy na stanowisku

  1. Pełen wymiar czasu pracy

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Zadaniowy czas pracy

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, z którą prowadzona będzie praca.


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu lipcu br. powyżej 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko asystenta rodziny;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
   o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną - jeśli dokumenty te są wymagane;

  6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

  7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

  8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  10. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7.2. Fakultatywne:

  1. Raport Indywidualny FRIS.


 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Asystent rodziny" w terminie do dnia 22.07.2016 r. do godz. 14.00.


 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla


Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 13.07.2016 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • pomocy społecznej

 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

oraz zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r., poz. 930) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie


 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

  2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.


 1. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
2016 r., poz. 930).


 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi;

  2. Wrażliwość na problemy społeczne;

  3. Samodyscyplina;

  4. Empatia;

  5. Życzliwość;

  6. Cierpliwość;

  7. Odpowiedzialność;

  8. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  9. Kreatywność;

  10. Umiejętność pracy w zespole;

  11. Komunikatywność;

  12. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

  13. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

  14. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 2. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Pełen wymiar czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach:

Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

  1. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14 oraz przydzielony rejon opiekuńczy


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu lipcu br. powyżej 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

7.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko pracownika socjalnego;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  1. Fakultatywne:

  1. Raport Indywidualny FRIS.


 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Pracownik socjalny" w terminie do dnia 22.07.2016 r. do godz. 14.00.


 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Chodzież, dnia 29.09.2015 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

REFERENT

 

 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Edyta Kołodziejczyk zamieszkała w Chodzieży.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Edyta Kołodziejczyk spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując największą liczbę punktów.

Sporządziła: S. Szafran

 

 

 

 

                                                                                                  Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

                                                                                                    mgr Arleta Galla

                                                                                         

 

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Chodzież, dn. 28.09.2015 r.


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

NA STANOWISKO

REFERENTInformuję, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Natalia Blada zam. Chodzież

2. Edyta Kołodziejczyk zam. Chodzież

3. Magdalena Kalkstein zam. Wągrowiec

4. Weronika Roszkiewicz zam. Chodzież

5. Paulina Karamucka zam. Margonin

6. Monika Lisiewicz zam. Budzyń

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie z dnia 02.09.2015 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

REFERENT

na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

 


 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;

 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. Posiada wykształcenie wyższe lub średnie;

 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawy o zasiłku dla opiekuna,

 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w obszarze ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o dodatkach mieszkaniowych w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem;

 2. Znajomość obsługi komputera (Word, Excel) i programów EZAR+, NDM+, WIP+, FA+;

 3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

 4. Bezpośrednia praca z klientem w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 1. Obowiązkowość;

 2. Odpowiedzialność;

 3. Komunikatywność;

 4. Umiejętność pracy w zespole;

 5. Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków dot. ustalania prawa do świadczeń;

 2. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu ustalanie uprawnień do korzystania ze świadczeń oraz weryfikacja tych uprawnień;

 3. Udzielanie interesantom niezbędnych informacji w zakresie realizowanych zadań;

 4. Wydawanie zaświadczeń;

 5. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz ich sporządzanie w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy;

 6. Prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami łącznie z przygotowywaniem dokumentacji potrzebnej do wszczęcia postępowania egzekucyjnego;

 7. Egzekucja należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

 8. Przygotowywanie list wypłat;

 9. Rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami;

 10. Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

 11. Obsługa programów informatycznych;

 12. Składanie zapotrzebowań na środki związane z wypłatą świadczeń;

 13. Opracowywanie planów i sprawozdań.


 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Umowa o pracę na czas określony;

 2. Pełen wymiar czasu pracy;

 3. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

 4. Praca w godzinach:

Poniedziałek - Piątek od 730 do 1530

 1. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu sierpniu br. powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys;

 2. List motywacyjny;

 3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na referenta" w terminie do dnia 16.09.2015 r.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/chodziezm/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla


Informacja o wyniku naboru

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DYREKTOR MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektor w dziale finansowo - windykacyjnym

Bliższe informacje na stronie BIP:

http://www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl/bip/nabor-pracownikow/news/nabor-na-stanowisko-inspektor-w-dziale-finansowo-windykacyjnym

Informacja o wyniku konkursu

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży

Informuję, że w wyniku zakończenia konkursu na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:

 

Pan Tomasz Jagodziński

Kandydat spełnił wymogi określone w ogłoszonym konkursie.

Chodzież, 14 maja 2015 r.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica
w Chodzieży.

OGŁOSZENIE NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY

Ogłoszenie z dnia 09.02.2015 r.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

na okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy


 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • pomocy społecznej

 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  2. Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  3. Do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158).

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

  2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 2. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r.,
poz. 163).

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi;

  2. Wrażliwość na problemy społeczne;

  3. Samodyscyplina;

  4. Empatia;

  5. Życzliwość;

  6. Cierpliwość;

  7. Odpowiedzialność;

  8. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  9. Kreatywność;

  10. Umiejętność pracy w zespole;

  11. Komunikatywność;

  12. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

  13. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych;

  14. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 2. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny;

  2. Pełen wymiar czasu pracy.

 3. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko pracownika socjalnego;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy
  ul. Zygmunta Krasińskiego 14 (pokój nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Pracownik socjalny" w terminie do dnia
  23 lutego 2015 r. do godz. 1100.

 5. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 6. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

DYREKTOR
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY:
inspektora w dziale finansowo-windykacyjnym

 

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora

OR.DK.2111.1.2014

 

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

dnia 26 MARCA 2014 r.

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Miejskiego Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U.z 2009 Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)


 1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

 2. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, dla której jest ogłoszony konkurs

 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 5. uzyskała:

 • co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 2. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014,poz.191.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 2012, poz 572, z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 5. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. , poz 168, z późn. zm.)

 6. stanowisko dyrektora może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania wymienione w § 5.1 ww rozporządzenia.


II. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

 2. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację:

- o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3;

 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz.168, z późn.zm.);

 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. , poz.138, z późn. zm.)

 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;

 9. oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97,poz 674, z późn.zm), lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz.572, z późn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz.926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;


Oferty należy składać do: Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Gimnazjum" w terminie do 16 kwietnia 2014 r. (decyduje data dostarczenia dokumentów do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chodzieży).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru


na stanowisko pracy w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież

- inspektor w dziele finansowo-windykacyjnym

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Magdalena Menska zam. W Chodzieży Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz wymagany staż pracy, ma doświadczenie w pracy w administracji i wykazuje dobrą znajomość problematyki pracy na tym stanowisku, ponadto posiada doświadczenie w obsłudze programu Czynsze Probit.

 

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

Iwona Szmyt

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież

- samodzielny referent ds. administracyjnych

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Dominika Maćkowiak zamieszkała w StudzieńcuUzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz wymagany staż pracy, ma doświadczenie w pracy w administracji i wykazuje dobrą znajomość problematyki pracy na tym stanowisku.


 

Dyrektor

Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

Iwona Szmyt

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY:

DYREKTOR MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY:
inspektora w dziale finansowo-windykacyjnym

OGŁOSZENIE O NAORZE NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

DYREKTOR
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY:
samodzielny referent ds. administracyjnych

 

Ogłoszenie na stanowisko pracownik socjalny MOPS

Ogłoszenie z dnia 10.09.2013 r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)       Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

e)      Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

f)       Ukończyła studia wyższe o kierunku praca socjalna;

g)      Ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158).

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Cierpliwość;

b)      Odpowiedzialność;

c)       Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

d)      Kreatywność;

e)      Umiejętność pracy w zespole;

f)       Komunikatywność;

g)      Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych).

 1. Warunki pracy na stanowisku:

a)      Umowa o pracę na czas określony do 31.12.2013 r.;

b)      Pełen wymiar czasu pracy.

 1. Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Pracownik socjalny" w terminie do dnia 18 września 2013 r. do godz. 1400.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy: KSIĘGOWA/KSIĘGOWY-MOPS

Chodzież, dnia 25.06.2013 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

 

 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Anna Zborowska zamieszkała w Chodzieży.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Zborowska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

Sporządziła: S. Szafran

 

 

 

 

                                                                                                  Kierownik  MOPS

                                                                                                    mgr Arleta Galla

                                                                                        

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE-MOPS

Chodzież, dn. 20.06.2013 r.

 

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

 

NA STANOWISKO

KSIĘGOWEJ / KSIĘGOWEGO

 

 

Informuję, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.      Imię i nazwisko                     Miejsce zamieszkania

1.         Karolina Grabowska              zam. Laskowo gm. Szamocin

2.       Anna Zborowska                   zam. Chodzież

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

NABÓR NA STANOWISKO PRACY KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY MOPS

Ogłoszenie z dnia 07.06.2013 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY

na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

1.     Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)      Posiada wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne;

d)     Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

f)       Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • Finansów publicznych,
 • Rachunkowości,
 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • Pomocy społecznej.

 

2.     Wymagania dodatkowe:

a)      Doświadczenie w pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;

c)      Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

3.     Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Obowiązkowość;

b)      Odpowiedzialność;

c)      Komunikatywność;

d)     Umiejętność pracy w zespole;

e)      Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

4.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

b)      Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

c)      Bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym;

d)     Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych;

e)      Bieżące regulowanie zobowiązań jednostki;

f)       Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 

5.     Warunki pracy na stanowisku:

a)      Umowa o pracę na czas określony;

b)      Pełen wymiar czasu pracy;

c)      Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

d)     Praca w godzinach:

Poniedziałek od 800 do 1600

Wtorek-piątek od 730 do 1530

 

6.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.

 

7.     Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)      Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

i)        Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

8.     Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na księgową/ księgowego" w terminie do dnia 18.06.2013 r.

 

9.     Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

10. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14.

 

11. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/chodziezm/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Ogłoszenie-praca na zastępstwo-ASYSTENT RODZINY

Ogłoszenie z dnia 23.04.2013 r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA ZASTĘPSTWO

ASYSTENTA RODZINY w wymiarze 1/1 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

b)      Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

c)       Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

e)      Posiada wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r.
  Nr 149, poz. 887 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
  z dziećmi lub rodziną

lub

 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 2. Wymagania dodatkowe:

a)      Półroczne doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego będzie dodatkowym atutem;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

d)      Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Cierpliwość;

b)      Odpowiedzialność;

c)       Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

d)      Kreatywność;

e)      Komunikatywność;

f)       Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

g)      Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z innymi jednostkami i instytucjami;

h)      Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

 

 4. Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną - jeśli dokumenty te są wymagane;

f)       Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

g)      Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

h)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)        Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

j)        Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Asystent rodziny - zastępstwo" w terminie do dnia 06 maja 2013 r. (tj. poniedziałek) do godz. 1500.
 6. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Ogłoszenie-praca na zastępstwo - księgowa/y

Ogłoszenie z dnia 17.04.2013 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA ZASTĘPSTWO

 KSIĘGOWĄ/KSIĘGOWEGO w wymiarze 1/1 etatu

 

1.      Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)       Posiada wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne (preferowana specjalność: finanse i rachunkowość);

d)       Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

f)       Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • Finansów publicznych,
 • Rachunkowości,
 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • Pomocy społecznej.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      Doświadczenie w pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3.      Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Obowiązkowość;

b)      Odpowiedzialność;

c)       Komunikatywność;

d)      Umiejętność pracy w zespole;

e)      Umiejętność szybkiego uczenia się.

4.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

b)      Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

c)       Bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym;

d)      Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych;

e)      Bieżące regulowanie zobowiązań jednostki;

f)       Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

5.      Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

i)        Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

6.      Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Księgowa/ księgowego na zastępstwo" w terminie do dnia 26.04.2013 r.

7.      Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8.      Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Ogłoszenie-praca na zastępstwo- głowna/y księgowa/y

Ogłoszenie z dnia 17.04.2013 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA ZASTĘPSTWO

GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ/GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w wymiarze 1/1 etatu

 

1.       Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)       Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowana specjalność: finanse
i rachunkowość) i co najmniej 3-letni okres pracy w księgowości/wydziale finansowym
(mile widziane w jednostkach samorządu terytorialnego);

d)      Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

f)       Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • Finansów publicznych,
 • Rachunkowości,
 • Szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
 • Szczegółowych klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • Sprawozdawczości budżetowej,
 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • Pomocy społecznej,
 • Świadczeń rodzinnych,
 • Dodatków mieszkaniowych.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;

b)      Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

c)       Ukończone szkolenie/kurs z zakresu kwalifikowalności kosztów i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych będzie dodatkowym atutem;

d)      Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów będzie dodatkowym atutem.

3.      Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Obowiązkowość;

b)      Odpowiedzialność;

c)       Komunikatywność;

d)      Umiejętność pracy w zespole;

e)      Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

4.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      Prowadzenie rachunkowości jednostki;

b)      Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

c)       Dokonywanie wstępnej kontroli:

 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych;

d)        Sporządzanie planów rzeczowo - finansowych, sprawozdań i analiz.

5.       Wymagane dokumenty:

a)        Życiorys;

b)        List motywacyjny;

c)         Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie;

d)        Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)        Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w księgowości/wydziale finansowym;

f)         Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g)        Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

h)        Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 168);

i)          Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;

6.       Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
ul. Krasińskiego 14(w pokoju nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Główna księgowa/Główny księgowy na zastępstwo"
w terminie do dnia 26.04.2013 r.

7.       Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8.       Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Ogłoszenie-praca na zastępstwo-asystent rodzinyOgłoszenie z dnia 16.04.2013 r.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chodzieży
ul. Krasińskiego 14POSZUKUJE
DO PRACY NA ZASTĘPSTWO

ASYSTENTA RODZINY w wymiarze 1/1 etatu


   1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w
stanowisko może być osoba, która:

a)  Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

b)  Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w
stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

c)       Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych;

e)      Posiada wykształcenie:


 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia,
  socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub


 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione
  szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi
  lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia
  określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o
  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r.

  Nr 149, poz. 887 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z
  dziećmi lub rodziną

lub


 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub
  rodziną

  2. Wymagania dodatkowe:

a)      Minimum półroczne doświadczenie w pracy z osobami z obszaru
wykluczenia społecznego;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

d)      Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.

  3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Cierpliwość;

b)      Odpowiedzialność;

 c)       Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

d)      Kreatywność;

e)      Komunikatywność;

f)       Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

g)      Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

h)      Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

  4.Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną -
jeśli dokumenty te są wymagane;

f)       Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

g)      Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w
przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu
egzekucyjnego;

h)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

j)       Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  5. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego
     Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy   ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data   stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Asystent rodziny - zastępstwo" w terminie do dnia   22 kwietnia 2013 r. (tj.  poniedziałek) do godz. 1500.

 6.. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą
     rozpatrywane.


  7. Osoby spełniające wymagania określone w
     ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy
     kwalifikacyjne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

KierownikMiejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznejw Chodzieżymgr Arleta
GallaINFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W CHODZIEŻY.

 

   Rada Nadzorcza spółki  Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży informuje , że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży został wybrany: Pan Krzysztof Spychalski -zamieszkały w Chodzieży.

 

                                                                               Przewodniczący Rady Nadzorczej
                                                                                           Mariusz Prukała

 

 

Chodzież, dnia 01.03.2013r

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży

ogłasza konkurs na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20 lutego 2013 r. w sekretariacie MZK sp. z o.o. w Chodzieży , ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, w godzinach 800- 1500. Zgłoszenie powinno zostać dostarczone w zamkniętej kopercie z adnotacją : „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu MZK w Chodzieży".

Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane jeśli wpłyną w terminie określonym wyżej.

 

Wymagania w stosunku do kandydata:

 1. wykształcenie wyższe, preferowany kierunek techniczny lub ekonomiczny

 2. co najmniej 5 letni staż pracy w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym bądź samodzielnym

 3. znajomość zarządzania spółką prawa handlowego i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem ludzkim

 4. znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej

 5. znajomość zagadnień z zakresu komunikacji miejskiej, transportu zbiorowego

 6. pełną zdolność do czynności prawnych

 7. korzystanie z pełni praw publicznych

 8. niekaralność

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

 10. dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
• list motywacyjny,
• CV,
• kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata i doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• opracowanie przez kandydata koncepcji zarządzania, funkcjonowania i rozwoju Spółki
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego.

W/w dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie oryginałów lub kopii oryginałów względnie kopii odpisów, poświadczonych przez kandydata.

Kandydaci mogą do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać w siedzibie Spółki następujące informacje o Spółce: KRS, umowę Spółki, sprawozdanie finansowe za 2011 r

 

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu
• Otwarcia ofert dokona Rada Nadzorcza w dniu 21 lutego 2013 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
• Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych rozpocznie się 27 lutego 2013 r.
• O dokładnym terminie oraz godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub telefonicznie, co najmniej na trzy dni przed terminem rozmowy na adres wskazany w zgłoszeniu.
• Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie
• Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie każdego z kandydatów o wyniku konkursu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

Informacja o wynikach naboru

Chodzież, dnia 02.01.2013r.

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

Głównego Specjalisty ds kontroli wewnętrznej i

monitorowania systemu kontroli zarządczej

w wymiarze ½ etatu - czas określony

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

 

Uzasadnienie:

Nierozstrzygnięcie naboru związane jest z brakiem kandydata spełniającego oczekiwania pracodawcy.

 

Wobec braku rozstrzygnięcia dyrektor rozważy powtórzenie procedury naboru.

 

 

 Dyrektor

Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej

Chodzież

mgr Wiesław Bidziński

 

 

 

 

 

 

 

Oferty osób uczestniczących w naborze można odbierać osobiście w pok. 2 MZGM Chodzież do dnia 31.01.2013r.

Konkurs na stanowisko

Dyrektor

Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

ogłasza konkurs na stanowisko:

Głównego Specjalisty ds kontroli wewnętrznej i

monitorowania systemu kontroli zarządczej

w wymiarze ½ etatu - czas określony

 

Zakres zadań:

1.       Organizowanie, wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież z zachowaniem standardów kontroli zarządczej, a w szczególności:

 • Weryfikacja obszarów ryzyka,
 • Sporządzenie planu kontroli problemowych,
 • Wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli,
 • Sporządzanie dokumentacji pokontrolnej,
 • Przeprowadzanie kontroli doraźnych w zakresie objętym systemem kontroli zarządczej,

2.      Udział w organizowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządzanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych postępowań,

3.      Udział w organizowaniu  konkursów dotyczących wynajmu lokali użytkowych.

 

Niezbędne wymagania:

1.      wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,

2.      doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

3.      bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o gospodarce nieruchomościami, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

4.      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.      obywatelstwo polskie,

6.      pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

7.      nieposzlakowana opinia,

8.      dobry stan zdrowia.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      wiedza z zakresu funkcjonowania jednostek budżetowych,

2.      umiejętność pracy w zespole ,

3.      dyspozycyjność,

Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny,

2.      dokumenty potwierdzające wykształcenie,

3.      świadectwa pracy dokumentujące pracowniczy staż,

4.      inne dodatkowe dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności, uprawnienia,

5.      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

7.      oświadczenie o niekaralności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

8.      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

9.      życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

10.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 20 grudnia 2012 r. (liczy się data wpływu) na adres:

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3

64-800 Chodzież

Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds kontroli wewnętrznej i monitorowania systemu kontroli zarządczej

Uwaga: Oferty, które wpłyną do MZGM Chodzież niekompletne lub po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz na tablicy informacyjnej w

budynku MZGM Chodzież przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży.

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie o dalszym postępowaniu konkursowym.

 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Gontyniec" w Chodzieży, ul. Strzelecka 17

 

 

 

 

 

Uczestnikiem konkursu może być osoba, która spełnia wymagania określone w paragrafie 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół  i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

 

1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkolnego schroniska młodzieżowego,

 

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającą obywatelstwo kandydata,

 

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

 

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

 

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

j) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

 

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,

 

l) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674,  z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm),

 

m) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

2. Wyłoniony kandydat będzie zatrudniony w niepełnym wymiarze tj. ¼ etatu (5 godzin tygodniowo).

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego", w terminie do 17 października 2012r. na adres: Urząd Miejski ul. Paderewskiego 2,  64-800 Chodzież.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.

 

 

 

 

 

Chodzież, 1.10.2012r.

Informacja o wyniku naboru

 

 Informacja

 o wyniku naboru na stanowisko Kierownika

 Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży

 

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownika MORPA, została wybrana

Pani Romana OTTO, zamieszkała w Chodzieży.

 

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wszystkie postawione w ogłoszeniu wymagania formalne oraz dodatkowo wykazała bogate doświadczenie zawodowe związane z obszarem działania Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży.

Chodzież, 19.06.2012r.

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza konkurs na stanowisko:


Kierownik Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży, ul. Reymonta 12


Wyłoniony kandydat będzie zarządzał jednostką powołaną w celu realizacji miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przedmiotem działalności, oprócz kierowania bieżącą pracą placówki będzie między innymi:


Zakres zadań:

 1. organizowanie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 2. koordynowanie prac świetlic socjoterapeutycznych podległych ośrodkowi,

 3. współpraca z instytucjami i jednostkami działającymi w środowisku na rzecz profilaktyki alkoholowej i zapobieganiu narkomanii.

Niezbędne wymagania:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

 2. minimum pięcioletni staż pracy,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. obywatelstwo polskie,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie preferowane: psychologia, pedagogika,

 2. predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odporność na stres, empatia,

 3. dobra znajomość zagadnień związanych z profilaktyką alkoholową i narkomanią oraz zagadnień problemów środowiska gminnego,

 4. umiejętność zarządzania personelem,

 5. doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi problemami patologii społecznych,

 6. odbyte szkolenia z zakresu działań w obszarze objętym statutową działalnością MORPA.


Warunki pracy:

 1. miejsce: Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży, ul. Reymonta 12

 2. wymiar: pełen etat


Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,

 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie,

 3. świadectwa pracy dokumentujące pracowniczy staż,

 4. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności, uprawnienia,

 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

 7. oświadczenie o niekaralności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

 9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 10. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 11. koncepcja pracy na stanowisku kierownika Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 1 czerwca 2012 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chodzieży) na adres:

Urząd Miejski w Chodzieży

ul. Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko kierownika Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres sekretarz@chodziez.pl pod warunkiem potwierdzenia ich certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga: Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM, tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Paderewskiego 2 oraz w siedzibie jednostki.

Osoby, które spełnią wymagania formalne w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie o dalszym postępowaniu konkursowym.


Chodzież, 21.05.2012 r.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy pracownik socjalny

Ogłoszenie z dnia 20.01.2012 r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)       Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

d)      Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

e)      Ukończyła studia wyższe o kierunku praca socjalna;

f)       Ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
 1. Wymagania dodatkowe:

a)      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

b)      Znajomość zagadnień samorządu terytorialnego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

d)      Posiada znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy społecznej;

e)      Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Cierpliwość;

b)      Odpowiedzialność;

c)       Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

d)      Kreatywność;

e)      Umiejętność pracy w zespole;

f)       Komunikatywność;

g)      Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych).

 1. Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

f)       Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g)      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego" w terminie do dnia 27 stycznia 2012 r. do godz. 1200.
 2. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14.

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Nabór przeprowadzi Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Chodzież, dnia 16 stycznia 2012 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w dziale księgowości w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana p. Karolina Czapczyk, zamieszkała w Chodzieży.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja pozytywnie oceniła wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja stwierdziła , że Pani Karolina Czapczyk posiada wymagane kwalifikacje, pozytywnie przeszła test i wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku księgowego uzyskując największą liczbę punktów.

  

Dyrektor

Kamila Pytlak

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Chodzież, dnia 16.01.2012 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

KSIĘGOWA

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Aneta Stój zamieszkała w Szamocinie.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Stój spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

Sporządziła: S. Szafran

 

 

 

 

Kierownik MOPS

mgr Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Dyrektor Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

księgowego w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych

w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3 1. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie min. średnie ekonomiczne,

 • nieposzlakowana opinia.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku MS Ofice (Word, Exel),

 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, ustawy o systemie oświaty, klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych, sprawozdawczości budżetowej sektora finansów publicznych, Karty Nauczyciela.

3. Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności : ekonomia, finanse samorządowe, rachunkowość,

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań,

 • znajomość programu księgowego Księgowość Optivum firmy Vulcan.

4. Zakres obowiązków:

 • prowadzenie urządzeń księgowych w oparciu o plan kont oraz klasyfikację budżetową,

 • dekretacja dokumentów, uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych w rozbiciu na obsługiwane placówki,

 • kompletowanie dokumentów księgowych,

 • sporządzanie przelewów systemem elektronicznym, • w razie potrzeby obsługa kasowa podległych jednostek

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • prowadzenie kont zaangażowania wydatków.


5. Wymagane dokumenty

- życiorys (C.V.)

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw

 

publicznych,

 

- oświadczenie o niekaralności.

Uwaga : Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospprawnych w Zespole Obsługi Miejskich Placówek

Oświatowych w listopadzie 2011 r. był niższy niż 6 %.6. Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie ZOMPO :

Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych

ul. Jagiellońska 3

64-800 Chodzież

lub dostarczyć osobiście do działu kadr ZOMPO w nieprzekraczalnym terminie do dnia

09 stycznia 2012 r. z dopiskiem: "Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - księgowy w dziale księgowości"

Za datę nadesłania oferty uważa się datę wpływu do ZOMPO. Oferty nadsyłane po tym terminie

nie będą rozpatrywane.

 Szczegółowych informacji udziela pracownik działu kadr pod nr tel. 067/ 282-08-75 w. 205.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chodzieży oraz na tablicy informacyjnej w budynku ZOMPO przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży.Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o stanie zdrowia.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

 

 

 

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. windykacji w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież.

 

 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Dominika Karnowska.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Dominika Karnowska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Ponadto komisja stwierdziła, iż jej predyspozycje psychiczne oraz wiedza merytoryczna wykazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej predestynują ją do zatrudnienia na powyższym stanowisku.

 

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
mgr Wiesław Bidziński

NABÓR NA STANOWISKO PRACY KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie z dnia 19.12.2011 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

 KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY

na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1.      Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)      Posiada wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne (preferowana specjalność: finanse i rachunkowość);

d)     Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

f)       Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • Finansów publicznych,
 • Rachunkowości,
 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • Pomocy społecznej.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;

b)      Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

3.      Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Obowiązkowość;

b)      Odpowiedzialność;

c)      Komunikatywność;

d)     Umiejętność pracy w zespole;

e)      Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

4.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

b)      Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

c)      Bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym;

d)     Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych;

e)      Bieżące regulowanie zobowiązań jednostki;

f)       Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 

 

5.      Warunki pracy na stanowisku:

a)      Umowa o pracę na czas określony;

b)      Pełen wymiar czasu pracy;

c)      Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

d)     Praca w godzinach:

Poniedziałek od 800 do 1600

Wtorek-piątek od 730 do 1530

 

6.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży na dzień 19.12.2011 r. wynosi 11 %.

 

7.      Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)      Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

i)        Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

8.      Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6, Ip.) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na księgową/ księgowego" w terminie do dnia 30.12.2011 r.

 

9.      Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

10.  Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14.

 

11.  Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

12.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/chodziezm/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.        o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia   21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

DYREKTOR MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektor ds. windykacji

 

 

 1. Wymagania niezbędne :

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie minimum średnie o kierunku preferowanym ekonomicznym,

c) posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia kwalifikujący do wykonywania obowiązków na określonym

stanowisku pracy,

f) umiejętność samodzielnej organizacji pracy i działania pod presją czasu,

g) dyspozycyjność,

h) znajomość pakietu MS Office

 

 1. Wymagania dodatkowe :

a) znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego,

b) preferowane doświadczenie w zakresie windykacji należności oraz pracy w jednostce budżetowej,

c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

d) umiejętność redagowania pism,

e) znajomość topografii miasta.

 

 

 1. Zakres obowiązków:

a) stały nadzór nad terminowym regulowaniem należności Jednostki w celu

niedopuszczenia do ich przedawnienia lub ich niedochodzenia,

b) współdziałanie ze stanowiskiem pracy ds. rachunkowości czynszowej w zakresie

analizy płatności najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,

c) kontrola realizacji wezwań do zapłaty,

d) kompletowanie materiałów dot. dłużników kierowanych do postępowania sądowego,

e) kontrola realizacji sądowych nakazów zapłaty,

f) wnoszenie wniosków do sądu o nadanie klauzuli wykonalności nakazom, wyrokom i

ugodom sądowym,

g) występowanie do komornika o wszczęcie egzekucji sądowej zasądzonych należności

pieniężnych oraz formułowanie wszelkich pism podczas egzekucji należności

pieniężnych,

h) analiza wszczętych egzekucji komorniczych,

i) współdziałanie z komornikiem, kuratorem, sądem, strażą miejską,

j) przygotowywanie sprawozdań z powierzonego odcinka pracy.

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty :

a) list motywacyjny,

b) CV ( życiorys ),

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz nabyte umiejętności w formie kursów oraz szkoleń ( z poświadczoną przez kandydata zgodnością z

oryginałem )

e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

f) oświadczenie kandydata o tym, iż nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacyjnych,

h) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

 

 1. Termin składania dokumentów:

Oferty zawierające wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres :

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3

64-800 Chodzież

lub dostarczyć osobiście do działu kadr MZGM w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2011r. z dopiskiem: „ Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze- inspektor ds. windykacji"

 

Za datę nadesłania oferty uważa się datę wpływu do MZGM Chodzież.

Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz na tablicy informacyjnej w

budynku MZGM Chodzież przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży.

 

Zawarcie umowy o pracę z wyłonionym kandydatem może poprzedzić umowa na okres

próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

Duplikat Ogłoszenie - Praca na zastępstwo - Głowna Księgowa

Ogłoszenie z dnia 09.11.2011 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

poszukuje do pracy na zastępstwo

Głównego Księgowego w wymiarze 1/1 etatu

 

1.      Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

1)      Posiada obywatelstwo polskie;

2)      Cieszy się nieposzlakowaną opinią;

3)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

4)      Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowana specjalność: finanse i rachunkowość) i co najmniej 3-letni okres pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego;

5)      Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

2.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)        Prowadzenie rachunkowości jednostki;

2)        Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)        Dokonywanie wstępnej kontroli:

a)        zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

b)        kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4)        Sporządzanie planów rzeczowo - finansowych, sprawozdań i analiz.

 

3.      Wymagane dokumenty:

1)        Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2)        Życiorys;

3)        List motywacyjny;

4)        Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5)        Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego;

6)        Oświadczenie o niekaralności;

7)        Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

8)        Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);

9)        Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

10)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

4.      Okres aktualności oferty: do 05.12.2011 r.

Prosimy o telefoniczne umówienie spotkania - tel. 67 28-10-454

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w dziale księgowości w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży.

Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży

Główny Księgowy

1/2 etatu


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Radosław Federkiewicz zamieszkały w Podaninie. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego

w Miejskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży na ½ etatu niezbędne kryteria wymienione w ogłoszeniu na stanowisko Głównego Księgowego spełnił kandydat:

Pan Radosław Federkiewicz zam. w Podaninie.

Pan Radosław Federkiewicz ma ukończone wyższe studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu jednostki samorządu terytorialnego na stanowisku Głównego Księgowego.

 

p.o Kierownik
Miejskiego Ośrodka
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chodzieży
mgr Romana Otto

Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy

Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy

 

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222).

p.o kierownika Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży ogłasza otwarty konkurs na stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

Wymiar czasu pracy: ½ etatu. Informacje o naborze umieszczone zostają na BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o niekaralności, czyli prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu , działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, spełnienie jednego z poniższych warunków:

Wykształcenie :

Wyższe lub średnie:

Ukończone:

a)  ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości na stanowisku głównego księgowego,

b)  średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowości i  posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości na stanowisku głównego księgowego.

2. Doświadczenie zawodowe:

Staż pracy minimum 6 lat przy wykształceniu średnim, 3 lata przy wykształceniu wyższym,  doświadczenie w zakresie spraw księgowo - płacowych.

 

3.Wymagana wiedza specjalistyczna:

Znajomość przepisów:

- Kodeks pracy.

- Ustawa o pracownikach samorządowych i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów

wykonawczych.

- Ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

- Ustawa budżetowa.

- Ustawa prawo zamówień publicznych.

- Ustawa o rachunkowości.

- Ustawa o finansach publicznych.

- Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz

niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych klasyfikacji dochodów

i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Wymagania dodatkowe

1. Obsługa  - komputera, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia:

Praca na stanowisku głównego księgowego wymaga znajomości obsługi komputera w środowisku WINDOWS (WORD, EXCELL) oraz obsługi faksu i kopiarki, poczty elektronicznej, programu Płatnik ZUS. Preferowana obsługa programów Vulcan. Znajomość programu ProgMan.

2. Praktyczna umiejętność stosowania procedur zamówień publicznych

3. Wiedza z zakresu realizacji wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

UE.

4. Umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych i projektów umów

6. Cechy osobowości:

Komunikatywność,odporność na stres, wytrwałość, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,

7.Umiejętności:

Umiejętność logicznego, analitycznego myślenia, techniczna obsługa komputera, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Zakres obowiązków:

- Opracowywanie planów finansowych.

- Kontrolowanie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków

- Opracowywanie analiz wykonania planu i budżetu oraz wniosków wynikających z tych

analiz

- Dekretowanie dowodów księgowych.

- Zatwierdzenie dowodów do wypłat gotówkowych i bezgotówkowych, sprawdzania

dokumentów finansowych, faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym

- Sporządzanie wniosków o dofinansowanie.

- Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej.

- Kontrolowanie kasy i organizacja sprawnej wypłaty.

- Rozliczanie delegacji służbowych.

- Opracowywanie projektu zarządzania w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji oraz

czuwanie nad prawidłowym rozliczeniem inwentaryzacji.

- Przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w

zakresie gospodarki budżetowej

- Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

- Załatwianie korespondencji dot. księgowości.

- Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych,

sprawozdań finansowych, książeczek czekowych i innej dokumentacji związanej

z księgowością.

- Ciągła troska o sprawną i fachową organizację pracy oraz atmosferę życzliwości

i zawodowego spokoju wśród podległych pracowników

 • Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika w zakresie księgowości.

 •  

2. Zakres odpowiedzialności:

Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionym w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

3. Zakres uprawnień:

Główny księgowy posiada uprawnienia do:

- Osobistych kontaktów z odpowiednimi oddziałami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

i odpowiednimi Urzędami Skarbowymi oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Chodzieży

w sprawach wynikających z wykonywanych zadań.

- Żądania wyjaśnień dotyczących dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań od

Pracowników Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV.

 • List motywacyjny.

 • Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

 • Świadectwo pracy potwierdzające wymagany staż.

 • Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach.

 • Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 • Adres i telefon kontaktowy.

 • Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzuli o treści: wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr101,poz.926 z poź.zm).

 

Termin składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

2 listopada 2009 roku w Miejskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Chodzieży, ul. Reymonta 12.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży, ul. Reymonta 12 ,opatrzonej napisem:

 

Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze -główny księgowy"

adres i telefon składającego ofertę


Za datę nadesłania oferty uważa się datę wpływu do MORPA . Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela pracownik MORPA pod nr tel. 067/28-27-864.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chodzieży oraz na tablicy informacyjnej w MORPA, przy ul. Reymonta 12.

Informacja o wynikach naboru

Chodzież, 2009.03.17

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na wolne stanowisko pracy - referent w dziale księgowości w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.
stanowisko został wybrany p. Maciej Kalupa, zamieszkały w Chodzieży.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po przeprowadzonej procedurze naboru komisja pozytywnie oceniła wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze, znajomość przepisów prawnych, konstruktywność wypowiedzi, komunikatywność, umiejętne wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce, a także otwartość na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Dyrektor        
Kamila Pytlak     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież na wolne urzędnicze stanowisko Specjalisty ds.Kadr i Płac.

 

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież informuje, iż w wyniku przeprowadzonych przez komisję rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych na wyżej wymienione stanowisko wybrano: Panią Anetę Ciecieląg.   Uzasadnienie wyboru:

Pani Aneta Ciecieląg spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a ponadto komisja stwierdziła, iż jej predyspozycje psychiczne oraz wiedza merytoryczna wykazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej predestynują ją do zatrudnienia na powyższym stanowisku

 

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
mgr Wesław Bidziński                        

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - referent w dziale księgowości

Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- referent w dziale księgowości -Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zmianami).Dyrektor Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
ogłasza otwarty konkurs

na stanowisko urzędnicze - referent w dziale księgowości. 1. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie min. średnie ekonomiczne,

 • nieposzlakowana opinia.

 


 1. Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku MS Ofice (Word, Exel), internet,

 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, ustawy o systemie oświaty, klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych, sprawozdawczości budżetowej sektora finansów

publicznych, Karty Nauczyciela.3. Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość rachunkowości budżetowej,

 • wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, studiów samorządowych.

4. Zakres obowiązków:

 • prowadzenie urządzeń księgowych w oparciu o plan kont oraz klasyfikację budżetową,

 • dekretacja dokumentów, uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych w rozbiciu na obsługiwane placówki,

 • kompletowanie dokumentów księgowych,

 • sporządzanie przelewów systemem elektronicznym,

 • w razie potrzeby obsługa kasowa podległych jednostek,

 • sporządzanie danych na potrzeby: sprawozdawczości GUS, budżetowej oraz analiz,

 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych,

 • usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

 • przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  5. Wymagane dokumenty

  - życiorys (C.V.)

  - list motywacyjny,

  - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy,

  - oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

  popełnione umyślnie,

 

  - pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzuli o treści: wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z poźn.zm).

6. Termin składania dokumentów:

Oferty zawierające wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres:

Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych

ul. Jagiellońska 3

64-800 Chodzież

lub dostarczyć osobiście do działu kadr ZOMPO w nieprzekraczalnym terminie do dnia

04 marca 2009 r. z dopiskiem: "Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - referent w dziale księgowości"

Za datę nadesłania oferty uważa sie datę wpływu do ZOMPO. Oferty nadsyłane po tym terminie

nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela pracownik działu kadr pod nr tel. 067/ 282-08-75 w. 25.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chodzieży oraz na tablicy informacyjnej w budynku ZOMPO przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o stanie zdrowia.D Y R E K T O R

Kamila Pytlak 

 


Ogłoszenie na wolne stanowisko

Ogłoszenie na wolne stanowisko

w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież

 

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież ogłasza nabór na  stanowisko specjalisty ds. kadrowo-płacowych w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież, ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież.


1.Wymagania niezbędne
:
a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie co najmniej średnie,
c) legitymowanie się kwalifikacjami zawodowymi wymaganymi do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
d) ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e) dyspozycyjność,
f) niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
h) umiejętność samodzielnej organizacji pracy i działania pod presją czasu.


2.Wymagania dodatkowe:

a)wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów  o szkolnictwie wyższym,
b) ukończone studia podyplomowe w zakresie rachunkowości lub zarządzania zasobami ludzkimi.
c) posiadanie łącznie co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych lub w służbie cywilnej.
d) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości,

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
b) prowadzenie akt osobowych pracowników, ewidencji pracowników oraz kart ewidencji czasu pracy, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych,
c) prowadzenie rejestru badań okresowych oraz czuwanie nad terminami przeprowadzenia badań,
d) opracowywanie planu urlopów wypoczynkowych pracowników i czuwanie nad ich realizacją,
e) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników MZGM Chodzież,
f) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia pracowników,
g) przygotowywanie wniosków o emerytury, renty - współdziałając w tym zakresie z ZUS,
h)prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym pracowników,
i) wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych i służbowych - prowadząc ich ewidencję,
j) sporządzanie informacji i analiz w zakresie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej kadr i płac,
k) wykonywanie czynności związanych z urlopami wypoczynkowymi, szkoleniowymi, zdrowotnymi, okolicznościowymi i bezpłatnymi,
l) prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów MZGM Chodzież,
ł) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wszelkich działań podejmowanych w jego ramach,
m) obliczanie i sporządzanie listy wypłat, zasiłków: chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich,
n) obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS i innych pochodnych od wynagrodzeń,
o) obliczanie składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, wypadkowe,
p) prowadzenie rejestru zarządzeń jednostki,
r) nadzór nad sprawami ubezpieczeniowymi majątku jednostki,
s) nadzór nad ewidencją środków trwałych jednostki,
t) nadzorowanie najmu lokali użytkowych gminy miejskiej,
u) controlling jednostki,

4.Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty potwierdzające  wykształcenie (dyplomy,  zaświadczenia, świadectwa)
d) kwestionariusz osobowy,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
f)oświadczenie kandydata o tym, iż nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 23 lutego 2009 roku, na adres:
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież,
ul. Młyńska 3,
64-800 Chodzież,

w zabezpieczonej kopercie z napisem : nabór na stanowisko specjalista  ds. kadrowo-płacowych.

 

Dyrektor Mieszkaniowego
Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Chodzież, dnia 30.01.2009 r.

 

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU
na  2 stanowiska pracy: STARSZEGO REFERENTA

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na 2 stanowiska pracy: starszy referent zostały wybrane dwie Panie:

1.      Pani Michalina Kulczyńska zam. w Szamocinie
2.      Pani Magdalena Prange zam. w Chodzieży

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Obie Panie spełniły wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowiska. Pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną uzyskując największą liczbę punktów.

 

Kierownik  MOPS
mgr Arleta Galla

Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy główny księgowy

Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
główny księgowy

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222).

Dyrektor Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży ogłasza otwarty konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy.
 1. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:
  posiadanie obywatelstwa polskiego,
  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
  oświadczenie o niekaralności, czyli prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko:  mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  spełnianie jednego z poniższych warunków:
  1/ ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów
  zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3. letniej praktyki w księgowości, 
  2/ ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 5. letniej praktyki w księgowości,
  3/ wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4/ posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Wymagania dodatkowe:
  bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Open Office (zwłaszcza Writer, Calc),
  bardzo dobra znajomość obsługi pakietu programów Optivum Księgowość oraz programu Sigma,
  bardzo dobra znajomość obsługi bankowości elektronicznej Minibank24 oraz BZWBK24,
  bardzo dobra umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,
  biegła umiejętność prowadzenia w pełnym zakresie komputerowej księgowości budżetowej,
  znajomość obsługi  urządzeń biurowych, typu kserokopiarka, faks,
  znajomość obsługi poczty elektronicznej,
  znajomość obsługi internetowej bazy przepisów prawa InforLex,
  umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych i projektów umów,
  umiejętność pracy w zespole,
  umiejętność logicznego myślenia,
  łatwość nawiązywania kontaktów.
 3. Zakres obowiązków:
  - kontrolowanie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków,
  - opracowywanie analiz wykonania planu i budżetu oraz wniosków wynikających z tych analiz
  - dekretowanie dowodów księgowych,
  - zatwierdzenie dowodów do wypłat gotówkowych i bezgotówkowych, sprawdzania dokumentów finansowych, faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym,
  - prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
  - kontrolowanie kasy i organizacja sprawnej wypłaty,
  - rozliczanie delegacji służbowych,
  - przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki budżetowej,
  - przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
  - należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, książeczek czekowych i innej dokumentacji związanej z księgowością,
  - ciągła troska o sprawną i fachową organizację pracy oraz atmosferę życzliwości i zawodowego spokoju wśród podległych pracowników.
 4. Zakres odpowiedzialności
  Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionym w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Zakres uprawnień
  W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:
  żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
  wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej (art. 45 ust. 6 uofp).
 6. Wymagane dokumenty
  - CV,
  - list motywacyjny,
  - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  - potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  - świadectwo pracy potwierdzające wymagany staż,
  - potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczeń o ukończonych szkołach i kursach,
  - oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  - adres i telefon kontaktowy,
  - pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzuli o treści: wyrażam zgodę na    przetwarzania moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz.U.z 2002 r. Nr101,poz.926 z poź.zm).
 7. Termin składania dokumentów:
  Oferty zawierające wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres:
  Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych
  ul. Jagiellońska 3
  64-800 Chodzież
  lub dostarczyć osobiście do działu kadr ZOMPO w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2008 r.  z dopiskiem: “Nabór kandydatów na stanowisko  urzędnicze -  główny księgowy”

  Za datę nadesłania oferty uważa sie datę wpływu do ZOMPO. Oferty nadsyłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  Szczegółowych informacji udziela pracownik działu  kadr pod  nr tel. 067/ 282-08-75 w. 25.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chodzieży oraz  na tablicy informacyjnej w budynku ZOMPO przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży.

  Zawarcie umowy o pracę z wyłonionym kandydatem może poprzedzić umowa na okres próbny, nieprzekraczający 3. miesięcy.
  Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o stanie zdrowia.

Ogłoszenie na wolne stanowisko w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież

Ogłoszenie na wolne stanowisko w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież

Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież,
ul. Młyńska 3,
64-800 Chodzież

Nazwa stanowiska: inspektor: (wymiar czasu pracy: ½ etatu)
 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie minimum średnie,
  b) ukończony 18 rok życia oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
  c) stan zdrowia kwalifikujący do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku
  pracy,
  d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  e) umiejętność samodzielnej organizacji pracy i działania pod presją czasu,
  f) dyspozycyjność,
  g) umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Microsoft Office lub Open Office.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów ustaw: ustawy o finansach publicznych, ustawy kodeks 
  postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
  b) preferowane doświadczenie w zakresie funkcjonowania gospodarki mieszkaniowej oraz pracy w jednostce budżetowej,
  c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  d) umiejętność redagowania pism, pozyskiwania informacji, komunikatywność,
  e) sumienność, systematyczność, samodzielność,
  f) odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
  g) znajomość topografii miasta.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem lokalami użytkowymi zasobu mieszkaniowego,
  - analiza ściągalności należnych opłat,
  - nadzór nad przestrzeganiem realizacji umów dotyczących lokali użytkowych,
  b) rozliczanie opłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych i użytkowych Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież,
  c) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych,
  d) analiza kart czynszowych.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz nabyte umiejętności w formie kursów oraz szkoleń ( z poświadczoną przez kandydata zgodnością z oryginałem),
  d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  e) kwestionariusz osobowy,
  f) oświadczenie kandydata o tym, iż nie został prawomocnie skazany za przestępstwo 
  popełnione umyślnie,
  g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacyjnych,
  h) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

  Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 18 czerwca 2008 rok, na adres:
  Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież,
  ul. Młyńska 3,
  64-800 Chodzież
          w zabezpieczonej kopercie z napisem: nabór na stanowisko inspektora