Jesteś tutaj:   

Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków położonych przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży.

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków położonych przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży.

 

        Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

        W dniu 23 października 2018 r.  w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali  nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków położonych przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży,  oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1809/16, 1809/21, 1809/22 o łącznej pow. 2378 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00029148/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Chodzieży.

 

Do przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczona została 1 osoba, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium w wysokości 65.000,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych).

Brak jest osób niedopuszczonych do przetargu.

 

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości ustalona została na kwotę 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy  00/100 złotych). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

 

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości, położonej w Chodzieży przy ul. Łąkowej 2, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1809/16, 1809/21, 1809/22 o łącznej pow. 2378 m2 został Pan Rafał Wolski, który zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 656.500,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset 00/100 złotych).   

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego,  ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2,  na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia  31 października 2018 r.