Jesteś tutaj:   

OGŁOSZENIE z 6 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE 

 z 6 listopada 2018 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 2850 o powierzchni 50,40m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia pod pomieszczenie gospodarcze.

 

            Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

R.C

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00033534/8

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2850

Powierzchnia nieruchomości m2

 Miejsce E - 50,40 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona                         w Chodzieży przy ul. Grudzińskich 6, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się w celu lokalizacji pomieszczenia gospodarczego.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XVII/178/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.): MN - Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną wraz z usługami

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

50,40 zł + VAT 11,59 zł =61,99 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna,  płatna z góry za dany miesiąc, do dnia 10-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie                  z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do                               3 lat,  na cele lokalizacji pomieszczenia gospodarczego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

6 listopada 2018 r.