Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży z dnia 04 stycznia 2019r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14, został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 1512 o powierzchni 148,90 m2 będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży, przeznaczonej do wynajmu na działalność usługową.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAT

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00032438/8

 

oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1512

 

powierzchnia nieruchomości m2

Piwnica – 148,9 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Chodzieży

przy ul. Władysława Reymonta 12 (piwnica)

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość wynajmuje się na działalność usługową

 

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

303,76 zł netto + 23 % VAT miesięcznie

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrz Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

Terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna z góry za dany miesiąc do dnia 10-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za wynajem będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele prowadzenia działalności usługowej

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

04 stycznia 2019 r.