Jesteś tutaj:   

Ogłoszeni o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE
o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-202 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) Gmina Miejska w Chodzieży/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu konkursowego (zwanego dalej Projektem). Okres realizacji projektu wynosił będzie maksymalnie 36 miesięcy.

 Ogłoszenie skierowane jest wyłącznie do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

 Projekt realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 Projekt, którego Partnerem wiodącym (Liderem) zostanie Gmina Miejska w Chodzieży/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, przygotowany będzie wspólnie z wyłonionym Partnerem zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 w ramach WRPO 2014-2020 oraz innymi wytycznymi, właściwymi dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Podmiot, wyłoniony w ramach niniejszego naboru, wraz z Gminą Miejską w Chodzieży/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodzieży, wspólnie opracuje:

 1. koncepcję planowanego do realizacji projektu z uwzględnieniem obowiązujących zasad
  i wytycznych, w szczególności „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Uszczegółowienie WRPO 2014+)”;

 2. wniosek o dofinansowanie projektu - z uwzględnieniem zapisów Regulaminu konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 WRPO 2014-2014;

 3. Umowę Partnerską określającą zasady realizacji projektu.

 Celem Partnerstwa będzie wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają z usług społecznych, przy czym cel ten może ulec zmianie
w przypadku modyfikacji celów szczegółowych Poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 Cel Partnerstwa będzie realizowany poprzez przygotowanie, a następnie prowadzenie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakładającego realizację działań w zakresie typów projektów przewidywanych do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 I. Formalne warunki uczestnictwa w naborze:

 1. Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

 1. Oferty należy składać wyłącznie w formie papierowej, wypełniając Ofertę współpracy (wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i – jeśli dotyczyDeklarację współpracy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PROJEKT 7.2.2 WRPO 2014-2020: USŁUGI SPOŁECZNE” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież w godzinach pracy Ośrodka.

 1. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do dostarczenia wraz z Ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:

 1. aktualnego odpisu z rejestru KRS lub innego rejestru poświadczającego osobowość prawną,

 2. oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni zamknięty rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności (zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.),

 3. oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego statutu organizacji lub dokumentu równoważnego,

 4. jeśli dotyczy: Deklarację współpracy osoby/podmiotu, posiadającej doświadczenie w opracowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020, jednoznacznie stwierdzającą, że w przypadku wyboru oferty Oferenta wskazana osoba/podmiot uczestniczyć będzie w procesie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 w ramach WRPO 2014-2014 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie dokumentów po terminie lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania oferty. Dokumenty spełniające wymogi formalne, złożone przez uprawiony podmiot, zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji powołanej w MOPS Chodzież.

 III. Ogólne warunki uczestnictwa w naborze:

 Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), spełniające łącznie następujące warunki:

 1. Oferent deklaruje gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach opracowanego projektu działań w wysokości odpowiadającej wielkości budżetu jemu przypisanemu.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniającego ten warunek uznany zostanie jedynie Oferent, który w treści złożonej oferty (pkt. 6) zadeklaruje gotowość wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania zaplanowanych zadań. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 1. Oferent nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniającego ten warunek uznany zostanie jedynie Oferent, który w treści złożonej oferty (pkt. 7) zawrze stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 1. Oferent prowadzi działalność statutową na rzecz osób, wskazanych jako grupy docelowe w Regulaminie konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 w ramach WRPO 2014-2020.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniającego ten warunek uznany zostanie jedynie Oferent, który w treści złożonej oferty (pkt. 8) zawrze stosowne oświadczenie oraz przedłoży statut lub dokument równoważny. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA oraz na podstawie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego statutu organizacji lub dokumentu równoważnego.

IV. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze we współpracy z jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego:

Oferty spełniające formalne warunki uczestnictwa w naborze oraz ogólne warunki uczestnictwa w naborze poddane zostaną ocenie w zakresie Doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze we współpracy z jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego. Oceny dokona Komisja, powołana w MOPS Chodzież. Ocena dokonana zostanie według niżej wskazanych punktów:

 1. Oferent jest podmiotem, który w ramach Partnerstwa otrzymał dofinansowanie w ramach projektu/projektów pozakonkursowych realizowanego/ych w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020 (kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta, obejmujące wskazania tytułu i numeru projektu, w ramach którego otrzymał dofinansowanie oraz wskazanie Partnera wiodącego):

 

L.p.

Opis spełnienia kryterium

Punktacja

1.

Oferent jest podmiotem, który w ramach Partnerstwa otrzymał dofinansowanie w ramach 1 projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020)

10 pkt

2.

Oferent jest podmiotem, który w ramach Partnerstwa otrzymał dofinansowanie w ramach 2 projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020)

20 pkt

3.

Oferent jest podmiotem, który w ramach Partnerstwa otrzymał dofinansowanie w ramach 3 projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020)

30 pkt

4.

Oferent jest podmiotem, który w ramach Partnerstwa otrzymał dofinansowanie w ramach 4 i więcej projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020)

40 pkt

 

 1. Łączna liczba uczestników projektu/projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, którzy objęci zostali działaniami realizowanymi przez Oferenta (kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta, obejmujące wskazania tytułu i numeru projektu, w ramach którego realizował swoje działania, wskazanie Partnera wiodącego oraz liczby uczestników objętych działaniami przez Oferenta w danym projekcie do dnia sporządzenia niniejszej oferty):

 

L.p.

Opis spełnienia kryterium

Punktacja

1.

Oferent w ramach projektu/projektów realizowanych ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, realizowanymi przez siebie działaniami objął przynajmniej 100 osób.

10 pkt

2.

Oferent w ramach projektu/projektów realizowanych ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, realizowanymi przez siebie działaniami objął przynajmniej 200 osób.

20 pkt

3.

Oferent w ramach projektu/projektów realizowanych ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, realizowanymi przez siebie działaniami objął przynajmniej 300 osób.

30 pkt

4.

Oferent w ramach projektu/projektów realizowanych ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, realizowanymi przez siebie działaniami objął przynajmniej 400 osób.

40 pkt

5.

Oferent w ramach projektu/projektów realizowanych ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, realizowanymi przez siebie działaniami objął przynajmniej 500 osób.

50 pkt

 

V. Kryteria premiujące:

 

 1. Oferent jest podmiotem, który w okresie realizacji Projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa wielkopolskiego (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta w złożonej przez niego Ofercie współpracy):

 

L.p.

Opis spełnienia kryterium premiującego

Punktacja

1.

Oferent oświadcza, że w okresie realizacji Projektu nie będzie prowadził biura na terenie województwa wielkopolskiego.

0 pkt

2.

Oferent oświadcza, że w okresie realizacji Projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa wielkopolskiego.

 1. pkt

 

 1. Oferent posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta w złożonej Ofercie współpracy oraz na podstawie dokumentów rejestrowych, złożonych przez Oferenta razem z ofertą):

 

L.p.

Opis spełnienia kryterium premiującego

Punktacja

1.

Oferent posiada krótsze niż 3-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

0 pkt

2.

Oferent posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

10 pkt

3.

Oferent posiada przynajmniej 6-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

20 pkt

4.

Oferent posiada przynajmniej 9-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

30 pkt

 

 1. Oferent posiada i załącza do oferty Deklarację współpracy osoby/podmiotu, posiadającej doświadczenie w opracowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020, jednoznacznie stwierdzającą, że w przypadku wyboru oferty Oferenta wskazana osoba/podmiot uczestniczyć będzie w procesie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 w ramach WRPO 2014-2014. Ocenie podlegać będzie liczba wniosków opracowanych przez deklarującą współpracę osobę/podmiot, których złożenie zakończyło się zawarciem umowy o dofinansowanie.

 

L.p.

Opis spełnienia kryterium premiującego

Punktacja

1.

Przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie Oferent współpracował będzie z osobą/podmiotem, która/y w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020 złożył/a min. 2 wnioski o dofinansowanie, na podstawie których zawarto umowy o dofinansowanie

2 pkt

2.

Przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie Oferent współpracował będzie z osobą/podmiotem, która/y w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020 złożył/a min. 4 wnioski o dofinansowanie, na podstawie których zawarto umowy o dofinansowanie

4 pkt

3.

Przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie Oferent współpracował będzie z osobą/podmiotem, która/y w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020 złożył/a min. 6 wniosków o dofinansowanie, na podstawie których zawarto umowy o dofinansowanie

6 pkt

4.

Przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie Oferent współpracował będzie z osobą/podmiotem, która/y w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020 złożył/a min. 8 wniosków o dofinansowanie, na podstawie których zawarto umowy o dofinansowanie

8 pkt

 VI. Warunki i termin realizacji

 W ramach naboru wyłoniony zostanie nie więcej niż 1 Partner określony art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

 1. Wybór podmiotu określonego art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), nie jest jednoznaczny z zawarciem Umowy Partnerskiej na realizację Projektu.

 1. Zasady współpracy i Partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej Umowy Partnerskiej, opracowanej wspólnie przez Partnerów.

 1. Gmina Miejska w Chodzieży/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru Partnerów bez podania przyczyny.

 1. Gmina Miejska w Chodzieży/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży zastrzega sobie prawo do odstąpienia od planów zawiązania Partnerstwa w szczególności w następujących przypadkach:

  1. gdyby nie udało się uzyskać porozumienia pomiędzy Partnerami w kwestii akceptowalnej dla poszczególnych podmiotów koncepcji projektu lub akceptowalnych dla wszystkich stron zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu;

  2. gdyby pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odstąpił od planów realizacji projektów w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18;

  3. gdyby pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie zaakceptował przygotowanego wspólnie przez Partnerów wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 w ramach WRPO 2014-2020;

  4. w innych uzasadnionych przypadkach.

 

VI. Wyniki naboru:

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie (http://bip.chodziez.pl/).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPS Chodzież, tel. (67) 281 04 54w godzinach pracy Ośrodka.

Chodzież, dnia 07 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2