2020

Ogłoszenie z dnia 20.03.2020 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

996

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

183

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Chodzieży przy ul. gen. Józefa Hallera, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B- tereny mieszkaniowe

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym: 6.4 MW - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej. (Uchwała nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29.05.2006 r.)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata za dzierżawę zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna płatna do dnia 31 marca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze.

 

Chodzież

20 marca 2020 r.

 

 R.C.

 

Komunikat

KOMUNIKAT !!!

Drodzy Mieszkańcy, w związku z działaniami prewencyjnymi, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, każdy, kto ma do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodzieży może zrobić to za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

Zachęcamy do ograniczenia wizyt osobistych. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Mieszkańców zapraszamy do Urzędu wyłącznie w sprawach bardzo pilnych i takich, których nie można załatwić elektronicznie. Dokumenty prosimy składać wyłącznie w kancelarii.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie:

http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/biuro-obslugi-mieszkanca/formularz-elektroniczny.html

lub tel.   (067) 28-27-212, (067) 28-29-090,

(067) 28-27-171;  fax (067) 28-27-232

e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl

Komunikat w sprawie koronawirusa

Zachęcamy mieszkańców do śledzenia informacji na temat koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Informacje na ten temat oraz jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdą Państwo na stronie:
 

Ogłoszenie z dnia 12.03.2020 r.

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONEGO NAJEMCY, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00022829/3

 

2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

 ark. mapy 43, działka 3177/1

3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

 660

4.      Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 15 położony w Chodzieży przy ul. Jana Kochanowskiego 44 o powierzchni 50,55 m2 zlokalizowany na poddaszu budynku wielorodzinnego. Sprzedaż następuje wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5055/69035 części. Budynek wybudowany przed 1939 rokiem.

5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 5.8 MN i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

7.      Cena nieruchomości

57.726,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 00/100), a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, zgodnie z § 2 uchwały nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r., cena wynosi 5.772,60 zł.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106)

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl oraz w gazecie ”Chodzieżanin”.

Chodzież, 12 marca 2020 r.

 

Ogłoszenie z dnia 25.02.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

ark. mapy 21, działka 1736

3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

402

4.      Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 16. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 217,73 m2z częścią usługową- w tym powierzchnia dwóch lokali użytkowych – 33,55 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 46 m2. Budynek w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynki w złym stanie technicznym. Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowo-handlowa.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. Tadeusza Kościuszki.

Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 16 w Chodzieży wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 612/Wlkp/A decyzją z dnia 02.02.1959 r.

 

5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego Miasta Chodzieży zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XVII/124/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 47 z dnia 4 stycznia 2016 r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (m2), wydzielony funkcjonalnie z terenu MN/MW1- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodnej formy architektonicznej w pierzei ul. T. Kościuszki). Budynek mieszkalny jest wpisany do rejestru zabytków oraz położony jest w zasięgu historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków i objętego ochroną konserwatorską.

 

6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 tj.).

7.      Cena nieruchomości

399.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) a po udzieleniu 50 % bonifikaty zgodnie z art. 68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 tj.) cena wywoławcza w I przetargu wynosić będzie 199.500,00 zł.

 

Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 tj.)

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 tj.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 tj.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Chodzież, 25 lutego 2020 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej u zbiegu ulic: Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4 w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej u zbiegu ulic: Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4 w Chodzieży

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza*

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia(m²)

 

 

 

Chodzież, ul. Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4

 PO1H/00018842/9

ark. mapy 29

 

nr działki 2372

 

 

 471

 

 

 

 

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalno- usługowymi:

1) budynek mieszkano-usługowy ul. Rynek 7: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokale usługowe. Pow. zabudowy budynku 85 m². Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

2) budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 2: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Pow. zabudowy budynku 132 m².

3) budynek mieszkalno-usługowy ul. Wojska Polskiego 4: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokal usługowy. Pow. zabudowy budynku 82 m².

 

Budynki są w złym stanie technicznym.

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość jest nieużytkowana. Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telefoniczne. W drodze dostęp do sieci kanalizacji deszczowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i handlowo-usługowa oraz rynek miejski.

 

385 000,00 zł

 

 

60 000,00 zł

*Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 t.j.).

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 MARCA 2020 r. O GODZ. 11.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

-2-

I.     a) wyznacza się termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat od daty zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości- na zgłoszenie zakończenia budowy. Przez zakończenie budowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego. Powyższy termin będzie obowiązywał każdego następnego właściciela nieruchomości.

 

W razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nabywca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% ceny nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, do wysokości ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Co do obowiązku zapłaty kary umownej, odsetek, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji, nabywca nieruchomości podda się w umowie sprzedaży nieruchomości egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeks postępowania cywilnego, ze wskazaniem, że Gmina Miejska w Chodzieży będzie uprawniona do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 6 lat od upływu terminu, o którym mowa w pkt I lit. a).

 

b) nabywca nieruchomości zobowiąże się do ustanowienia na nabywanej nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży hipoteki do wysokości wylicytowanej ceny, zabezpieczającej zapłatę kary umownej, odsetek, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji.

 

c) termin, o którym mowa w pkt I lit. a) może ulec zmianie w przypadkach wyjątkowych oraz za zgodą Burmistrza Miasta Chodzieży.

 

d) Gmina Miejska w Chodzieży zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości na wypadek niezabudowania przez nabywcę nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt I lit. a). W razie wykonania prawa odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości, kosztów sprzedaży oraz poniesionych uzasadnionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, o ile te nakłady zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

 

e) Gmina Miejska w Chodzieży zastrzega sobie prawo pierwokupu w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości przez dotychczasowego właściciela nieruchomości na rzecz osób trzecich. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

 II.   Działka nr 2372 zlokalizowana jest na terenie założenia urbanistycznego Chodzieży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-98 decyzją z dnia 17 marca 1956 r. Jest to wpis przestrzennego założenia miejskiego, a nie wpis indywidualny. Budynek zlokalizowany przy ul. Rynek 7 wpisany jest w gminnej ewidencji zabytków.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

-3-

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXIX/278/01 z dnia 7 sierpnia 2001 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 14 września 2001 r. działka oznaczona jest symbolem Mu – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

III.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 60.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży Santander Bank Polska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 19.03.2020 roku.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, której nieruchomości dotyczy wpłata oraz kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może:

- odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

- wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży z osobą wyłonioną jako nabywca nieruchomości i to na warunkach ustalonych przez obie strony w protokole z przetargu.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości wynosi: 3.850,00 zł.

 

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:

- nr rachunku bankowego na wypadek konieczności zwrotu wadium,

- dokument tożsamości, ponadto,

 

-4-

a)      w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, a także aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

b)     w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu i zakupu nieruchomości,

c)      w przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie pisemnej (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy lub orzeczenie powodujące przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej,

d)     w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy przedstawić aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e)      nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na sutek przeprowadzonego przetargu,

f)      w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest:

 • wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców w wysokości odpowiedniej do nabywanych udziałów,
 • obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców lub tak jak w pkt b) i c) niniejszego ogłoszenia,

g)      nabywca ponosi koszty:

 • notarialne zgodne z taksą notarialną,
 • sądowe, zgodnie z ustawą z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2019r. poz.785),

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

 

-5-

 

Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

 

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412.

 

Ponadto ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl.

 

Chodzież, 10.02.2020 r.

Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże, na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz składowiska matariałów

WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ SKŁADOWISKA MATARIAŁÓW

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1) PO1H/00025914/7 

 2)   PO1H/00018842/9 

 3)   PO1H/00018842/9  

 4)   PO1H/00018842/9 

 5)   PO1H/00018842/9

 6)   PO1H/00018842/9

 7)   PO1H/00018842/9

 8)   PO1H/00018842/9

 9)   PO1H/00026882/0

10)  PO1H/00018842/9

11)  PO1H/00023712/7

12)  PO1H/00018842/9

13)  PO1H/00026961/8

14)  PO1H/00026961/8

15)  PO1H/00026961/8                                   

16)  PO1H/00026961/8

17)  PO1H/00026961/8

18)  PO1H/00022697/8

19)  PO1H/00018842/9

20)  PO1H/00018842/9

 

oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   3488/2

2)   2191         (grunt nr 1)

3)   2191         (grunt nr 2)

4)   1624/2      (grunt nr 1)

5)   2941/2

6)   3833/7

7)   1759/2

8)   1035/1)

9)   2313

10) 2597

11) 4159

12) 1200/7

13) 4188         (grunt nr 1)

14) 4188         (grunt nr 2)

15) 4188         (grunt nr 3)

16) 4188         (grunt nr 4)

17) 4188         (grunt nr 5)

18) 2027/6

19) 1624/2      (grunt nr 2)

20) 2941/1

 

powierzchnia nieruchomości zajętej pod dzierżawę m2

1)    40

2)    18

3)    16,50

4)    21

5)    26

6)    37

7)    20

8)    10

9)    72

10)  326

11)  150

12)  363

13)  12,50

14)  12,50

15)  12,50

16)  12,50

17)  12,50

18)  350

19)  16,80

20)   83

 

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny wydzierżawia się pod garaże, na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz składowiska materiałów

wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem              NR 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu  będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania  w dzierżawę

oddanie  nieruchomości w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat

 

Chodzież

21 stycznia 2020 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA  NA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1)   PO1H/00018842/9,

2)   PO1H/00018842/9,

3)   PO1H/00018842/9,

4)   PO1H/00018842/9,

5)   PO1H/00018842/9,

6)   PO1H/00018842/9,

7)   PO1H/00018842/9,

8)   PO1H/00018842/9,

9)   PO1H/00022697/8,

10) PO1H/00018842/9,

11) PO1H/00034757/4,

12) PO1H/00018842/9,

13) PO1H/00018842/9,

14) PO1H/00018842/9,

15) PO1H/00018842/9,

16) PO1H/00018842/9,

17) PO1H/00018842/9,

18) PO1H/00018842/9

19) PO1H/00018842/9,

20) PO1H/00018842/9,

21) PO1H/00018842/9,

22) PO1H/00018842/9,

23) PO1H/00018842/9,

24) PO1H/00018842/9,

25) PO1H/00018842/9,

26) PO1H/00018842/9,

27) PO1H/00018842/9,

28) PO1H/00018842/9,

29) PO1H/00006132/2,

30) PO1H/00018842/9,

31) PO1H/00018842/9,

32) PO1H/00025914/7,

33) PO1H/00018842/9,

34) PO1H/00018842/9,

35) PO1H/00018842/9,

36) PO1H/00018842/9,

37) PO1H/00006132/2,

38) PO1H/00006132/2,

39) PO1H/00018842/9,

40) PO1H/00034577/8,

      PO1H/00006132/2,    

41) PO1H/00018842/9,

42) PO1H/00018842/9,

43) PO1H/00006132/2,                         

44) PO1H/00018842/9   

oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   609

2)   360

3)   2911

4)   2941/1

5)   4457/4

6)   1575/4

7)   435/1

8)   2109/6

9)   3584/2

10)  435/1

11)  3050/22

12)  3650

13)  2276

14)  1559

15)  1207/16

16)  2849

17)  495/4

18)  495/6

19)  597/12

20)  634

21)  1859

22)  1200/8, 1200/10

23)  3491

24)  2753/2, 2754/2, 2755/3, 2756/2, 2757

25)  611

26)  1627/1

27)  1627/1

28)  1627/1

29)  3649

30)  3493/2

31)  3493/2

32)  3488/2

33)  1725/1, 1726/1

34)  4217, 54/3

35)  3480

36)  3008/11,

37)  3649

38)  3649

39)  2597

40)  3647, 3649

41)  564/4

42)  2911, 2913, 2941/2, 2941/3

43)  3649

44)  3928

powierzchnia nieruchomości zajętej pod dzierżawę m2

1)    188

2)    465

3)    600

4)    198

5)    378

6)    220

7)    225

8)    53

9)    294

10)  17

11)  1386

12)  248

13)  181

14)  640

15)  40

16)  316

17)  239

18)  476

19)  2651

20)  2549

21)  346

22)  317

23)  316

24)  5094

25)  347

26)  86,35

27)  75,36

28)  96,48

29)  193

30)  2417

31)  1106

32)  70

33)  194

34)  750

35)  313

36)  763

37)  169

38)  205

39)  148

40)  228

41)  494

42)  1098

43)  213

44)  76

opis nieruchomości

nieruchomości gruntowe niezabudowane

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

tereny wydzierżawia się na cele rolnicze                          i ogrodnicze

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

zgodnie z obowiązującym zarządzeniem              NR 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie nieruchomości  w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat

 

Chodzież

 

21 stycznia  2020 r.

 

 

 

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz uprawnionego najemcy, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONEGO NAJEMCY, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00027127/7

 

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

 ark. mapy 2, działka 342/5

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

 1150

 1. 4.      Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Wiejskiej 4/3 o powierzchni 80,30 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 912/2408 części. Zlokalizowany jest na parterze oraz na poddaszu budynku mieszkalnego.Lokal posiada dwa pomieszczenia przynależne na poddaszu o łącznej pow. 10,90 m2. Budynek wybudowany przed 1939 rokiem.

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 26 maja 2006 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 2.30 MN i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 1. 7.      Cena nieruchomości

99.111,33 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych 33/100), a po udzieleniu 97% bonifikaty od ceny sprzedaży, zgodnie z § 2 uchwały nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r., cena wynosi 2.973,34 zł.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl oraz w gazecie ”Chodzieżanin”.

Chodzież, 7 stycznia 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

 

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

ark. mapy 2, działka 429/2

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

107

 1. 4.      Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w Chodzieży przy ulicy Akacjowej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej- dojazd do nieruchomości drogą asfaltową oraz dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków funkcjonowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr geodez. 429/1.

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.), nieruchomość oznaczona jest symbolem 2.29 MN- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach szeregowych.

 

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym – art. 13 ust. 1 i art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

 1. 7.      Cena nieruchomości

10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

w tym podatek VAT w wysokości 23%.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Chodzież, 2 stycznia 2020 r.