2020

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Chodzięzy z dnia 14.01.2020 r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Chodzięzy z dnia 14.01.2020 r.

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz uprawnionego najemcy, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONEGO NAJEMCY, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00027127/7

 

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

 ark. mapy 2, działka 342/5

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

 1150

 1. 4.      Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Wiejskiej 4/3 o powierzchni 80,30 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 912/2408 części. Zlokalizowany jest na parterze oraz na poddaszu budynku mieszkalnego.Lokal posiada dwa pomieszczenia przynależne na poddaszu o łącznej pow. 10,90 m2. Budynek wybudowany przed 1939 rokiem.

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 26 maja 2006 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 2.30 MN i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 1. 7.      Cena nieruchomości

99.111,33 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych 33/100), a po udzieleniu 97% bonifikaty od ceny sprzedaży, zgodnie z § 2 uchwały nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r., cena wynosi 2.973,34 zł.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl oraz w gazecie ”Chodzieżanin”.

Chodzież, 7 stycznia 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

 

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

ark. mapy 2, działka 429/2

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

107

 1. 4.      Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w Chodzieży przy ulicy Akacjowej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej- dojazd do nieruchomości drogą asfaltową oraz dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków funkcjonowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr geodez. 429/1.

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.), nieruchomość oznaczona jest symbolem 2.29 MN- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach szeregowych.

 

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym – art. 13 ust. 1 i art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

 1. 7.      Cena nieruchomości

10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

w tym podatek VAT w wysokości 23%.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Chodzież, 2 stycznia 2020 r.