2019

Ogłoszenie z dnia 13.06.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ JEDNOLOKALOWYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM PRZEZNACZONYM DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCY

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00025914/7

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

3488/1

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

231

 1. 4.      Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana jest jednolokalowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 63,89m2, położonym w Chodzieży przy ul. Marii Konopnickiej 8. Budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej, wybudowany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy, strop nad częścią mieszkalną o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką cementową. Budynek z lat powojennych.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do budynku drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do następujących przyłączy: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, telefonicznej. Otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa.

 

 

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 10.22 MN i stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej z prawem do budowy budynków na działkach niezabudowanych w pierzei ul. Świętokrzyskiej.

 

 

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – art. 34 ust. 6, 6a, 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość zabudowana jednolokalowym budynkiem mieszkalnym stanowiącym w całości przedmiot umowy najmu. Osoby korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 

 

 1. 7.      Cena nieruchomości

109.000,00,-zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100), a po udzieleniu 50% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r., cena wynosi 54.500,00,-zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Chodzież, 13 czerwca 2019 r.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ul. Łąkowa 13

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONYCH NAJEMCÓW, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00021395/4

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

1791

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

647

 1. 4.      Opis nieruchomości

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym. Budynek wybudowany w 1939 r.

Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Łąkowej 13/3 o powierzchni 49,74 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 21/100 części.Lokal posiada pomieszczenie przynależne: 1 piwnicę o pow. 9,27 m2.

 

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 4.25MN/MW i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej.

 

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Osoby korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.

 

 1. 7.      Cena nieruchomości

115.333,33,-zł (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) a po udzieleniu 97% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r. cena wynosi 3.460,00,-zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

 

 1. 8.      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONYCH NAJEMCÓW, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023505/3

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

2197/4

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

670

 1. 4.      Opis nieruchomości

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym. W poziomie przyziemia, piętra i poddasza zlokalizowane są lokale mieszkalne. Na nieruchomości zlokalizowane są dwa budynki gospodarcze wybudowane w technologii tradycyjnej, nie podpiwniczone, parterowe. Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze z lat przedwojennych.

1)      Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 12/2 o powierzchni 39,08 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5198/50747 części.Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1 piwnicę o pow. 3,30 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,60 m2.

2)      Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 12/7 o powierzchni 69,06 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 8146/50747 części.Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1 piwnicę o pow. 2,52 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,88 m2.

3)      Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 12/8 o powierzchni 60,69 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 7266/50747 części.Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1 piwnicę o pow. 2,17 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,80 m2.

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XVII/124/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem MW1 i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Osoby korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.

 1. 7.      Cena nieruchomości

1)      70.300,00,-zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100) a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r. cena wynosi 7.030,00,-zł

2)      113.000,00,-zł (słownie: sto trzynaście tysięcy 00/100) a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r. cena wynosi 11.300,00,-zł

3)      100.500,00,-zł (słownie: sto tysięcy pięćset złotych 00/100) a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r. cena wynosi 10.050,00,-zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

 1. 8.      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

z dnia 22 maja 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego nr 2, wykazu części nieruchomości gruntowej o pow. 299 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze, na okres do trzech lat, położonej w Chodzieży, przy ul. Zdrojowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0001, ark. mapy 48, nr działki ewidencyjnej 3443/7 o pow. 0.1023 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1H/00012576/1.

Ponadto wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

 

Informację w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami, pod nr tel. 67 2827171 wew. 412.

 

 

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00012576/1

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3443/7

Powierzchnia części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

299

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, położona w Chodzieży przy ul. Zdrojowej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RIVa

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym: 10.9.MW - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, bez prawa powiększania powierzchni zabudowy, z wyłączeniem dociepleń ścian zewnętrznych i ew. przebudowy partii wejściowej do budynku. (uchwała nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata za dzierżawę zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze.

Chodzież

22 maja 2019 r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 12.00, w sali sesyjnej nr 305 w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 1. Przedmiotem sprzedaży była zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położona przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży, oznaczona numerem geodezyjnym 3010/11 o pow. 1006m2, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.
 2. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
  Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronach internetowych - Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 17 maja 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 06.05.2019

Chodzież, dnia  06.05.2019r.

 Nr UE.271.2.2019                                                                         

 

Wszyscy Wykonawcy:

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm),   informuję,   że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej w  Chodzieży”,jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „WODBUD” T. i P., Ryczkowscy Sp. j.,  ul. Przemysłowa 31, 64-920 Piła. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu zostały  złożone następujące oferty:

 1. TK MASTER Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież. W kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów: cena oferty brutto – 30,02 pkt., okres gwarancji  w miesiącach – 40,00 pkt., łącznie 70,02 pkt.
 2. Zakład Usługowo Handlowy „BAZYL”, Ryszard Błażejak, ul. Żeromskiego 3, 64-830 Margonin.  W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów: cena oferty brutto – 45,77 pkt., okres gwarancji  w miesiącach – 40,00 pkt., łącznie 85,77 pkt.
 3. Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o., Sp. k., ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów.   

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów: cena oferty brutto – 46,66 pkt., okres gwarancji  w miesiącach – 24,00 pkt., łącznie 70,66 pkt.

 1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne RAF – BUD, Rafał Górka, ul. Łączna 10, Śmiłowo, 64-810 Kaczory. W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów: cena oferty brutto – 47,46 pkt., okres gwarancji  w miesiącach – 40,00 pkt., łącznie 87,46 pkt.

 

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

J.S.

Ogłoszenie z 17 kwietnia 2019 roku

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego w Chodzieży

Informacja z otwarcia ofert 19 04 2019

Chodzież, dnia 19.04.2018r.

Nr UE.271.2.2019

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej w Chodzieży”,  w dniu 19.04.2019r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

Okres gwarancji w miesiącach

 

Warunki płatności

1

 

TK MASTER

Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 23

64-800 Chodzieży

394.879,46 zł netto,

485.701,74 zł brutto

do 31.07.2019r.

 

60 m-cy

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni

 

2

 

 

 

Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnycg „WOBUD” T. i P. Ryczkowscy Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 31

64-920 Piła

197.600,00 zł netto,

243.048,00 zł brutto

do 31.07.2019r

60 m-cy

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni

 

3

Zakład Usługowo – Handlowy „BAZYL” Ryszard Błażejak

ul. Żeromskiego 31

64-830 Margonin

259.009,65 zł netto,

318.581,87 zł brutto

do 31.07.2019r

60 m-cy

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni

 

4

Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych

HYDROPEX

Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Sosnowa 6

77-400 Złotów

254.065,12 zł netto,

312.500,10 zł brutto

do 31.07.2019r

36 m-cy

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

 

5

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne RAF – BUD

Rafał Górka

ul. Łączna 10, Śmiłowo

64-810 Kaczory

 

250.000,00 zł netto

307.250,00 zł brutto

do 31.07.2019r

36 m-cy

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie

 308.837,89 zł brutto.

 Link:

Informacja z otwarcia ofert 19.04.2019r.

 

Ogłoszenie nr 533672-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej w Chodzieży ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.04.2019 r.
 2. SIWZ z dnia 04.04.2019 r.
 3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do 9a i 13.
 4. Załącznik Nr 10 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy
 5. Cd. Załącznik Nr 10 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy
 6. Załącznik Nr 11 do SIWZ – Specyfikacja techniczna
 7. Załącznik Nr 12 do SIWZ – Przedmiar robót (kosztorys ślepy)
 8. Zapytanie Nr 1 do SIWZ 11.04.2019 r.
 9. Wyjaśnienia do Zapytania Nr 1  - 12 04 2019

 

Ogłoszenie z 20 marca 2019 roku

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM 050320193 Mosir

oznaczenie nieruchomości według

Księgi wieczystej

P01H/00029672/6

oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

3502

Powierzchnia nieruchomości w m ²

14,00 m ²

Opis nieruchomości przeznaczonej na wynajem

Grunty położone w Chodzieży przy ul. Marii Konopnickiej o powierzchni 14,00 m²

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

US- teren rekreacji i sportu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 0050.18.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Do czynszu doliczany jest podatek VAT

Termin wnoszenia opłat

Opłata miesięczna

Opłata za dzierżawę , z góry za dany miesiąc, w terminie

14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

Informacja o przeznaczeniu do oddania użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Wynajem na działalność statutową Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego

 

Okres dzierżawy

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony

Chodzież, dnia 5 marca 2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM 050320192 Mosir

oznaczenie nieruchomości według

Księgi wieczystej

P01H/00004324/1, P01H/00028625/5

oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

2619/1, 2620/1, 2621

Powierzchnia nieruchomości w m ²

22,00 m ²

Opis nieruchomości przeznaczonej na wynajem

Pomieszczenie w budynku pływalni Delfin, przy ul. Stanisława Staszica 12 w Chodzieży.

Na wynajem przeznacza się pomieszczenia garażowe o powierzchni 22,00 m²

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

US- teren rekreacji i sportu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 0050.18.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Do czynszu doliczany jest podatek VAT

Termin wnoszenia opłat

Opłata miesięczna

Opłata za dzierżawę , z góry za dany miesiąc, w terminie

14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

Informacja o przeznaczeniu do oddania użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Wynajem na działalność gospodarczą firmy EKO-TECH

 

Okres dzierżawy

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony

Chodzież, dnia 5 marca 2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM 050320191 Mosir

oznaczenie nieruchomości według

Księgi wieczystej

P01H/00004324/1, P01H/00028625/5

oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

2619/1, 2620/1, 2621

Powierzchnia nieruchomości w m ²

36,96 m ²

Opis nieruchomości przeznaczonej na wynajem

Pomieszczenie w budynku pływalni Delfin, przy ul. Stanisława Staszica 12 w Chodzieży.

Na wynajem przeznacza się pomieszczenia garażowe o powierzchni 36,96 m²

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

US- teren rekreacji i sportu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 0050.18.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Do czynszu doliczany jest podatek VAT

Termin wnoszenia opłat

Opłata miesięczna

Opłata za dzierżawę , z góry za dany miesiąc, w terminie

14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

Informacja o przeznaczeniu do oddania użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Wynajem na działalność statutową UKS Przygoda

 

Okres dzierżawy

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony

Chodzież, dnia 5 marca 2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

 

oznaczenie nieruchomości według

Księgi wieczystej

P01H/00004324/1, P01H/00028625/5

oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

2619/1, 2620/1, 2621

Powierzchnia nieruchomości w m ²

51,96 m ²

Opis nieruchomości przeznaczonej na wynajem

Pomieszczenie w budynku pływalni Delfin, przy ul. Stanisława Staszica 12 w Chodzieży.

Na wynajem przeznacza się pomieszczenia o powierzchni 51,96 m²

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

US- teren rekreacji i sportu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 0050.18.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Do czynszu doliczany jest podatek VAT

Termin wnoszenia opłat

Opłata miesięczna

Opłata za dzierżawę , z góry za dany miesiąc, w terminie

14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

Informacja o przeznaczeniu do oddania użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Wynajem na działalność statutową UKS Delfinek

 

Okres dzierżawy

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony

Chodzież, dnia 5 marca 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 27.02.2019 r.

Chodzież, dnia 27.02.2019r.  

 

Nr UE.271.9.2018

                                                        ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm), informuję,    że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Odbieranie  i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w  2019 roku”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę Państwa firmy tj.: Altvater Piła Sp. z o.o.,  ul. Łączna 4a,   64-920 Piła. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

 W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– termin płatności  – 40,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

 

 Umowa zostanie  zawarta zgodnie z przepisami prawa określonymi w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 Link:

1. Zawiadomienie o wyborze oferty.

Ogłoszenie z 21.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

 z 21 lutego 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 3443/3 o powierzchni 262 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele manewrowo-parkingowe.

 

            Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00012576/1

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3443/3

Powierzchnia nieruchomości m2

 262 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona w Chodzieży u zbiegu ulic: Zdrojowa/ Świętokrzyska, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele manewrowo-parkingowe.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): 10.7U3 – obiekt usług handlu- bez prawa powiększania zabudowy oraz nadbudowy.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

78,60 zł + VAT 18,08 zł =96,68 zł brutto Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna,  płatna z góry za dany miesiąc, do dnia 10-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat,  na cele manewrowo-parkingowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

21 lutego 2019 r.

 

 

 

Ogłoszenie z 06.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

 z 6 luty 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 676 o powierzchni 192 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia pod ogródek przydomowy.

 

            Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C
 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00033469/1

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

676

Powierzchnia nieruchomości m2

 192 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Wiejskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się pod ogródek przydomowy.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): 2.25 MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

19,20 zł + VAT 4,42 zł =23,62 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna,  płatna do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat,  pod ogródek przydomowy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

6 luty 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 48b ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/329/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017r. w sprawie podjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019" zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmienia się pkt 2 ppkt c Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019, który otrzymuje brzmienie: "maksymalny koszt jednostkowy przewidziany na zaszczepienie 1 dziecka nie może przekroczyć 830 zł (w tym koszty edukacyjne, informacyjne, promocyjne itp.)".

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Linki do zarządzenia.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 04-02-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 48b ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLIII/329/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017r. w sprawie podjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019".

Burmistrz Miasta Chodzieży
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację części "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miejskiej w Chodzieży w roku 2019".

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja części "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Chodzieży na lata 2017-2019", w tym:

a) przeprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 ( lub jednego wspólnego dla tych szkół) spotkania informacyjno-edukacyjnego dotyczącego problematyki HPV wśród rodziców/opiekunów prawnych dziewcząt objętych programem na terenie Miasta Chodzieży,

b) przeprowadzenie na terenie Miasta Chodzieży spotkania z zakresu edukacji zdrowotnej skierowanej na zapobieganie rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt objętych programem oraz podkreślenie potrzeby wykonywania badań cytologicznych przez zaszczepione dziewczęta w życiu dorosłym,

c) przeprowadzenie spotkania na terenie Miasta Chodzieży z zakresu edukacji zdrowotnej dla chłopców w grupie wiekowej odpowiadającej dziewczętom objętym programem,

d) uzyskanie pisemnych imiennych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na objęcie dziewcząt programem, według treści uprzednio uzgodnionej z zamawiającym.

e) przyjmowanie zgłoszeń, informowanie o terminach szczepień i rejestrację pacjentek,

f) zakup szczepionek dziewięciowalentnych przeciwko wirusowi HPV, spełniających wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem,

g) przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia,

h) organizację i przeprowadzenie cyklu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), obejmującego podanie 2 dawek szczepionki w odstępach zgodnych z zaleceniami producenta szczepionki, wśród dziewcząt urodzonych w latach 2006-2007. Faktyczna ilość dziewcząt może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Szczepieniom mogą zostać objęte dziewczynki z rocznika 2005 (z grupy docelowej objętej programem),

i) przeprowadzenie szczepień na terenie Miasta Chodzieży, w pomieszczeniu z odpowiednim zestawem przeciwwstrząsowym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zadania,

j) wykonanie usługi szczepienia do dnia 31 grudnia 2019r.,

k) dokonanie oceny efektywności programu po jego zakończeniu na podstawie przedłożonego sprawozdania z realizacji zadania zgodnie z treścią określoną w umowie,

l) zamieszczenie informacji o programie w internecie, lokalnej prasie.

2. Na realizację przedmiotowego konkursu w roku 2019 przeznaczono kwotę 60 800 zł i:

a) zakłada się przeprowadzenie szczepień w 2019r. wśród dziewcząt urodzonych w roku 2006-2007  (szacunkowa liczba dziewcząt urodzonych w roku 2006-97 osób, a w 2007 – 85 osób),

b) zakłada się dostępność do wykonania szczepień na podstawie kolejności zgłoszeń,

c) maksymalny koszt jednostkowy przewidziany na zaszczepienie 1 dziecka nie może przekroczyć 810 zł (w tym koszty edukacyjne, informacyjne, promocyjne, itp.),

d) zamawiający dokona rozliczenia z wykonania usługi na podstawie faktury po podaniu każdej dawki szczepionki,

e) w przypadku nie zgłoszenia się wszystkich dziewcząt do programu urodzonych w roku 2006-2007 dopuszcza się zgłaszanie, według kolejności zgłoszeń, dziewcząt urodzonych w roku 2005.

3. Podmiotami zdolnymi do złożenia oferty są zakłady opieki zdrowotnej uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem oraz określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i posiadają warunki do realizacji zadania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz.739).

4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

5. Na świadczenie w/w usług zostanie zawarta umowa.

6. Konkurs ofert ogłoszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na stronie internetowej Urzędu www.chodziez.pl.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert, program zdrowotny-profilaktyka zakażeń brodawczka ludzkiego HPV na lata 2017-2019" w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 w terminie do 18 lutego 2019 roku do godziny 16.00. Termin ten dotyczy również ofert przesłanych pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chodzieży). Formularz stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

8. Wraz z kopertą należy przedłożyć następujące dokumenty:

1) kopię aktualnego wypisu z rejestru,

2) kopie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w całym okresie trwania umowy przy sumie gwarancyjnej nie niższej niż 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

3) inne informacje, które oferent chce przedstawić (np. rekomendacje, dotychczasowe osiągnięcia, dokumentację prasową dotyczącą działalności itp.).

9. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 19  lutego 2019 roku o godzinie 8.00 w siedzibie zamawiającego, a rozstrzygnięcie konkursu nastapi do dnia 22 lutego 2019 roku.

10. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty.

11. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę za cały zakres usług.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz innych zmian z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.

Linki do zarządzenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawieniana na cele rolnicze 2019

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA NA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00022697/8,

PO1H/00018832/6, PO1H/00018142/9,

PO1H/00032744/6, PO1H/00023712/7,

PO1H/00029201/4, PO1H/00025391/4,

PO1H/00028331/7, PO1H/00028785/4,

PO1H/00000240/0, PO1H/00006132/2,

PO1H/00023952/1, PO1H/00034577/8,

PO1H/00029076/8   

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   342/6

2)   2849

3)   2849

4)   3584/4

5)   3930, 349/3

6)   3050/18

7)   1556

8)   3050/5

9)   341/3, 680

10) 1466

11) 3705/12

12)470

13)1624/2

14)1624/2

15)2710

16)1093/4

17)2457

18)2466

19)1650/2, 1650/3, 1650/1

20)341/3

21)1859

22)1722/3

23)2819, 2820, 2766, 2767

24)565/5, 565/3

25)2797/3

26)1855/9

27)677

28)4159

29)3431/4

30 3584/1

31)2831

32)341/3

33)3166

34)1789, 1781/4

35) 1585/2, 1586/2, 1587/2, 1589/2, 1590, 1584, 1595, 1594, 1593, 1592

36)1726/1

37)3050/22

38)1855/9, 1859

39)1174

40)4199/6

41)2849

42)564/4

43) 1627/1

44)1627/1

45)1627/1

46)1627/1

47)4199/6, 199

48)2602/2

49)2602/2

50)145, 147, 149, 151, 153, 143/1, 4218, 4219, 4220, 28/7, 4223, 212, 4224, 227, 4225, 234/2, 4227, 1/6

51)1/3, 4206, 28/16, 4203, 44/2, 4204, 54/1, 4205, 4211, 4212, 78, 28/14, 65, 4213, 91/1, 104/1, 117/3

52)3649 (nr 1)

53)3649 (nr 2)

54)3649

55)3649 (nr 3)

56)3649, 3684

57)3649

58)3649

59)3649

60)3649

61)3648, 3649

62)3649

63)3647, 3649

64)3648, 3649

65)3649

66)401

67)429/2

68)1810/2

69)1624/2

powierzchnia nieruchomości m2

1)   150

2)   113

3)   119

4)   400

5)   653

6)   859

7)   554

8)   780

9)   6353

10) 558

11) 239

12) 62

13) 127

14)114

15)12.012

16)80

17)50

18)20

19)593

20)100

21)200

22)256

23)16.196

24)632

25)564

26)150

27)8.500

28)208

29)270

30)200

31)2.300

32)187

33)1363

34)616

35) 2.3310

36) 100

37) 600

38) 324

39) 585

40)640

41) 315

42)175

43)83,21

44)75,36

45)70,65

46)96,48

47)1700

48)294

49)356

50)51.231

51)39.508

52)190

53)190

54)180

55)190

56)373

57)163

58)100

59)137

60)174

61)233

62)168

63)421

64)213

65)108

66)573

67)107

68)516

69)94

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się na cele rolnicze i ogrodnicze

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem              NR 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat

 

Chodzież

 

31 stycznia  2019 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże, na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz pod punkt adopcyjny dla zwierząt

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ POD PUNKT ADOPCYJNY DLA ZWIERZĄT

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00026882/0,

PO1H/00030979/0, PO1H/00012576/1,

PO1H/00025391/4, PO1H/00024948/7, PO1H/00007336/9, PO1H/00033354/8, PO1H/00027892/0,

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   1624/2

2)   1650/3

3)   2313

4)   1490/5

5)   3443/11

6)   1650/1 (grunt nr 1)

7)   1650/1 (grunt nr 2)

8)   1650/1 (grunt nr 3)

9)   1635    (grunt nr 1)

10) 1635    (grunt nr 2)

11) 1635

12) 1635

13) 2191

14) 3003/9

15) 1574/1, 1574/2

16) 2032

17) 3077/3

18) 2032

19) 1827/45

20) 1759/2

21) 4199/6

22)643, 2801, 3430, 3684, 2259/1, 4086/6, 2311/3, 373/4

23) 2871/4

24) 2850 (grunt nr 1)

25) 2850 (grunt nr 2)

26) 2850 (grunt nr 3)

27) 2850 (grunt nr 4)

28) 2850 (grunt nr 5)

29) 2850 (grunt nr 6)

30) 4232/4

31) 1635

powierzchnia nieruchomości m2

1)    21

2)    26

3)    72

4)    25

5)    18

6)    17,60

7)    17,60

8)    17,60

9)    6

10)  6

11)  10

12)  7

13)  16

14)  189

15)  132

16)  60

17)  24

18)  40

19)  19,50

20)  40

21)  40

22)  11

23)  72

24)  50,40

25)  50,40

26)  50,40

27)  50,40

28)  50,40

29)  50,40

30)  64

31)  6

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się pod garaże, na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz punkt adopcyjny dla zwierząt

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem              NR 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu  będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat

Chodzież

31 stycznia 2019 r.

 

 

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 w Chodzieży

Ogłoszenie o przetargu

Zawiadomienie o wyborze oferty - program profilaktyki zakażeń HPV

Treść zawiadomienia

Ogłoszenie z 15 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE

z dnia 15 stycznia 2019 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3050/11, o pow. 540 m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego, stanowi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3050/11

powierzchnia nieruchomości m2

540

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego. Jest to nieruchomość niezabudowana. Stanowi zaplecze dla zabudowy mieszkalnej. Działka urządzona  z nasadzeniami, ogrodzona.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka zostanie przyłączona do którejś z działek sąsiednich. Działka nie posiada przyłączy. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i las.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży  Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. teren oznaczony jest symbolem 5.3 MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

cena nieruchomości

 

41.000,00 zł brutto

(Słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100 brutto

                 (33.333,33 netto + 7.666,67 VAT)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży                   w drodze przetargu ograniczonego do działek oznaczonych numerami: 3049, 3057/3, 3057/1, 3059, 3060, 3061, 3050/16.Jedynie właściciele w/w nieruchomości mogą nabyć przedmiotową działkę w celu poprawy zagospodarowania swoich nieruchomości.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 

 

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. 1.       W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

Chodzież,

15 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE

 

z dnia 11 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość położona jest w Chodzieży przy ulicy Topolowej 6, stanowi własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży, oznaczona jest numerem ewidencyjnym 3010/11, o pow. 1006 m2, dla której SądRejonowy w Chodzieży, Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę Nr P01H/00018842/9.

Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3010/11

 

powierzchnia nieruchomości m2

1006

 

opis nieruchomości

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Topolowej 6. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, o powierzchni zabudowy 146,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym, parterowym o powierzchni zabudowy 89,00 m2. Budynek gospodarczy niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Nieruchomość jest nieużytkowana.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową -  ul. Topolowa. Działka posiada przyłącza: wodociągowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu (w drodze):sieć wodociągowa, energetyczna, telefoniczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny inwestycyjne oraz las.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Topolowej zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXVIII/265/2001 z dnia 28 czerwca 2001, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielopolskiego Nr 106 z dnia 29 sierpnia 2001 r, nieruchomość oznaczona jest symbolem M – stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Na działce możliwa jest budowa nowego domu po rozbiórce istniejących budynków.

 

cena nieruchomości

120.000,00 zł brutto

(Słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

11 stycznia 2019 r.