2013

Informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/7 o pow. 1129 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 26 września 2013r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/7 o pow. 1129 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zakwalifikowały się 2 osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 112.668,00zł brutto (słownie: sto dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowa/Sikorskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/7 zostali Państwo Małgorzata i Sławomir Wołyńscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 113.798,00zł brutto (słownie: sto trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 4 października 2013r.