2009

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Chodzież, dnia 29.12.2009r. 

Nr ZP/341/19/2009
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 21.12.2009r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2010r" został rozstrzygnięty w dniu 29.12.2009r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Zakładu Oczyszczania Miasta S.C., ul. Fabryczna 4, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 207.739,03 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.


Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Chodzieży

 

Na podstawie art. 28 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) ogłaszam

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 

1. Rodzaj zadania i wysokość przeznaczonej dotacji w 2010 r.

 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskie­go Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w okresie od lutego 2010 r. do stycznia 2011 r. z uwzględnieniem organizacji letniego wypoczynku

 

Wysokość dotacji w 2010 r.

Dotacja w roku 2010 na wykonanie zadania wynosi 66 018,00 zł

Wysokość dotacji na miesiąc styczeń 2011 r. ustalona będzie aneksem do umowy.

Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinanso­wanie.

 

2. Warunki przyznawania dotacji:

 

Dotacja może być przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert posiadają­cemu wkład własny na realizację zadania.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1.      Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

2.      Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związ­ków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmu­ją prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

Formularz oferty dostępny jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 2, piętro I) w godz. 8.00 - 15.00 oraz na stronie internetowej BIP Gminy Miejskiej w Chodzieży www.chodziez.pl (jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - Urząd Miejski- zamówienia publiczne i ogłoszenia)

 

Do oferty należy dołączyć:

1.       Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawne­go uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty jego uzyskania);

2.       Kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

3.       Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przy­padku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;

4.       Szczegółowy zakres rzeczowy i merytoryczny proponowanego do realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem opisu sposobu realizacji zadania w okresie wakacji letnich;

5.       Tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na realizację zadania;

6.       Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach wydane w okre­sie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

7.       Kosztorys realizacji zadania z uwzględnieniem źródeł finansowania oraz czasokresu realizacji zadania na rok 2010 i 2011 oraz wakacji letnich.

 

Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji na realizację zadania:

1.       Koszty osobowe: Wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami - zgodnie z cenami panującymi na rynku lokalnym.

2.       Koszty rzeczowe wynikające ze specyfiki przedsięwzięcia:

a)       żywność/wyżywienie,

b)       transport,

c)       zakup materiałów edukacyjnych,

d)       zakup materiałów do zajęć,

e)       bilety wstępu (basen, kino, muzeum, ZOO, etc.)

f)         środki czystości i higieniczne,

g)       zakup leków,

h)       koszty noclegu.

3.       Koszty administracyjne zadania (koszty telekomunikacyjne - bez abonamentu, zakup znaczków, materiałów biurowych) - tylko w części dotyczącej realizacji zadania.

4.       Koszty dotyczące eksploatacji lokalu (gaz, energia, woda, wywóz nieczystości) - tylko w części dotyczącej realizacji zadania.

 

Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

1.       Zakup gruntów, budowa bądź zakup budynków lub lokali.

2.       Zadania i zakupy inwestycyjne.

3.       Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów.

4.       Prowadzenie działalności gospodarczej.

5.       Pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego.

6.       Działalność polityczna i religijna.

 

3. Termin realizacji zadania:

 

 Od 01.02.2010 r. do 31.01.2011 r.

 

4. Warunki realizacji powyższego zadania:

 

Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskie­go Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w okresie od lutego 2010 r. do stycznia 2011 r. z uwzględnieniem organizacji letniego wypoczynku

1.      Zapewnienie 30 dzieciom/młodzieży (uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych) pochodzącym z rodzin obję­tych wsparciem MOPS w Chodzieży posiadającym skierowanie wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, opieki i możliwości konstruk­tywnego spędzania czasu wolnego we właściwych warunkach lokalowych (określonych w odpowiednich przepisach) w szczególności od poniedziałku do piątku przez minimum 5 godzin dziennie.

2.      Organizacja czasu wolnego - rozwój zainteresowań, organizacja zabaw, organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych.

3.      Pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych.

4.      Organizowanie zajęć edukacyjno - wychowawczych.

5.      Organizowanie w pomieszczeniach świetlicy dożywiania w formie zróżnicowanych posiłków.

6.      Współpraca z rodziną dziecka, szkołą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sądem oraz innymi instytucjami w rozwią­zywaniu problemów wychowawczych dzieci.

7.      Zapewnienie w okresie wakacyjnym zorganizowanego wypoczynku letniego dla 30 dzieci i młodzieży z rodzin objętych wspar­ciem MOPS w Chodzieży posiadających skierowanie wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cho­dzieży.

8.      Zapewnienie uczestnikom atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych, sportowych i kultural­nych.

9.      Objęcie uczestników fachową opieką pedagogiczną oraz pielęgniarską.

10.   Zapewnienie uczestnikom wypoczynku odpowiednich warunków sanitarnych.

 

5. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z odpowiednim dopiskiem:

 

„Konkurs ofert - Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskie­go Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w okresie od lutego 2010 r. do stycznia 2011 r. z uwzględnieniem organizacji letniego wypoczynku"

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 2, piętro I) w terminie do 01 lutego 2010 r. do godz. 9.00

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Sylwia Szafran.

 

 

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

Oferty na realizację zadania rozpatrzy powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży Komisja opiniująca oferty. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 01 lutego 2010 r. o godz. 10.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofert do siedziby Ośrodka, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty wadliwe, niekompletne oraz dostarczone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Gminy Miejskiej w Chodzieży - www.chodziez.pl (jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - Urząd Miejski - zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń Gminy Miejskiej Chodzieży oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

1.       Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej oraz kadry do wykonania zadania;

2.       Doświadczenie w realizacji podobnych zadań;

3.       Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania;

4.       Poziom wkładu własnego w kosztach realizacji zadania;

5.       Dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowych rozliczeń środków finansowych.

 

7. Informacja o zrealizowanych zadaniach w bieżącym i poprzednim roku:

 

 

L.p.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Dotacja w

2009 r. (w zł)

Dotacja w

2010 r. (w zł)

1.

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra" CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Chodzieży, ul. Ujska 31

W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.

Przyznana: 21 816,00 zł

Wykorzystana: 20 973,60 zł

Zadanie nie będzie realizowane

2.

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra" CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Chodzieży, ul. Ujska 31

Przyznana: 18 720,00 zł

Wykorzystana: 18 439,20 zł

Zadanie nie będzie realizowane

 

3.

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w roku szkolnym 2009/2010

Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra" CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Chodzieży, ul. Ujska 31

W okresie od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r.

Przyznana: 17 688,00 zł

 

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.01.2010 r.

Przyznana: 4 422,00 zł

 

4.

 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskie­go Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w okresie od lutego 2010 r. do stycznia 2011 r. z uwzględnieniem organizacji letniego wypoczynku

 

 

Zadanie nie było realizowane

Zadanie stanowi przedmiot otwartego konkursu ofert

 

 

Załączniki:
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Chodzież, dnia 21.12.2009r.

Nr ZP/341/18/2009 
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 11.12.2009r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2010r." został rozstrzygnięty w dniu 21.12.2009r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy Pana Tadeusza Dąbrowicza - Zakład Usług Komunalnych, ul. Młyńska 4, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 285.765,36 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta. 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Chodzież, dnia 21.12.2009r.

Nr ZP/341/19/2009                                                                                                                              

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1.     Zamawiający: Gmina Miejska w Chodzieży

ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

NIP 607-00-59-82, REGON 570790992

e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

www.chodziez.pl    BIP - specyfikacja

 

2.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

3.      Postępowanie o wartości zamówienia poniżej  kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa   zamówień publicznych.

4.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 302.

5.      Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan  Zbigniew Bielacki i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

6.      Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl w Biuletynie Informacji  Publicznej.

7.      Przedmiot zamówienia.

 

„Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2010r"

 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane, 90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania  ulic, 90620000-9 Usługi odśnieżania, 90630000-2  Usługi usuwania oblodzeń.

 

Załączniki:

Regulamin Komisji Konkursowej

Regulamin Komisji Konkursowej


do wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji zadania publicznego miasta Chodzieży w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; ratownictwa i ochrony ludności; krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

§1
1.Burmistrz Miasta Chodzieży, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej wyznacza czteroosobową Komisję konkursową do wyboru najkorzystniejszej oferty zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; ratownictwa i ochrony ludności; krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży. Skład osobowy Komisji zostanie określony przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

§2
1.Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczący.
Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
2.W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
3.Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
4.Dokumentację prac Komisji, którą stanowią – podpisany przez biorących udział w głosowaniu protokół z posiedzenia oraz indywidualne karty głosowania członków komisji – przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§3
1.Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie prawem określone załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu spełnia kryteria wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz.2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651.)
Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wymaganych prawem załączników oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie spełnia kryteriów wskazanych w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.
2.O przyczynach odrzucenia przewodniczący Komisji poinformuje zainteresowanych w formie pisemnej.

§4
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość merytoryczną projektu,
b) walory promocyjne projektu,
c) koszt realizacji projektu,
d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,
e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.
2.Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.
3.Ocena odbywa się przy pomocy jednakowych kart do głosowania, zawierających zestawienie ofert, ostemplowanych pieczęcią Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§5
Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§6
Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1).nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2).przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej obecności jej członków,
3).innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Chodzież, dnia 16.12.2009r.

 

 

 

 

l.dz. 159/2009

 

 


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 08.12.2009r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 420920-2009 oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 16 grudnia 2009r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Pani Alicji Ignasiak - Stacja Paliw, ul. Buszczaka 13, 64-800 Chodzież

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 228.340,08 zł brutto, w kryterium oceny oferta otrzymała 60 punktów, w kryterium marża 40 punktów - łącznie 100 pkt.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.

 

Regulamin Komisji KonkursowejRegulamin Komisji Konkursowej


do wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji zadania publicznego miasta Chodzieży w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży – organizacja na terenie miasta Chodzieży turniejów w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży, przygotowanie zawodników do turnieju


§1
1.Burmistrz Miasta Chodzieży, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej wyznacza czteroosobową Komisję konkursową do wyboru najkorzystniejszej oferty zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Skład osobowy Komisji zostanie określony przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

§2
1.Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczący.
Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
2.W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
3.Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
4.Dokumentację prac Komisji, którą stanowią – podpisany przez biorących udział w głosowaniu protokół z posiedzenia oraz indywidualne karty głosowania członków komisji – przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§3
1.Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie prawem określone załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu spełnia kryteria wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz.2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651.)
Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wymaganych prawem załączników oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie spełnia kryteriów wskazanych w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.
2.O przyczynach odrzucenia przewodniczący Komisji poinformuje zainteresowanych w formie pisemnej.

§4
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość merytoryczną projektu,
b) walory promocyjne projektu,
c) koszt realizacji projektu,
d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,
e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.
2.Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.
3.Ocena odbywa się przy pomocy jednakowych kart do głosowania, zawierających zestawienie ofert, ostemplowanych pieczęcią Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§5
Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§6

Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1).nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2).przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej obecności jej członków,
3).innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Chodzież, dnia 11.12.2009r.

Nr ZP/341/18/2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 1. Zamawiający : Gmina Miejska w Chodzieży

ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

NIP 607-00-59-82, REGON 570790992

e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

www.chodziez.pl BIP - specyfikacja


 1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

 2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 302.

 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Zbigniew Bielacki i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

 5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 6. Przedmiot zamówienia.

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2010r."


Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa, 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew, 772116000-8 Sadzenie drzew, 77300000-3 Usługi ogrodnicze, 77312000-0 Usuwanie chwastów, 77314100-5 Usługi w zakresie trawników.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Chodzież, dnia 08.12.2009r.L.dz. 159/2009

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 1. Zamawiający :

Miejski Zakład Komunikacji Spółka Z o.o.

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież

tel., fax. 0-67 28-10-183

NIP 764-20-24-253, REGON 570347966

e:mail: mzkspzoochz@wp.pl

www.chodziez.pl BIP - specyfikacja

 1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

 2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. Z o.o. przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży.

 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Pan Stefan Jerynkicz, Tomasz Janke (0-67) 28-10-183, fax.(0-67) 27-10-184, e-mail: mzkspzoochz@wp.pl

 5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 6. Przedmiot zamówienia.

Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży"


Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 09134100-8 Olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa

 

Załączniki:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96, poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży w sferze zadań publicznych na rok 2010” będącego załącznikiem do uchwały nr XL/351/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 listopada 2009r.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek podległych organom administracji publicznej, bądź przez nie nadzorowanym oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane).

1. Rodzaj zadania

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2009

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1

Promocja historii i tradycji miasta Chodzież

7.000 PLN

6.700 PLN

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2

Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

1.300 PLN

1.000 PLN

3

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

13.800 PLN

5.800 PLN

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

4

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z miasta Chodzież oraz udział w zawodach sportowych

198.000 PLN

200.000 PLN

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

5

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niedowidzących z miasta Chodzieży

5.600 PLN

5.600 PLN

6

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób po endoprotezoplastyce biodra z miasta Chodzieży

3.000 PLN

1.360 PLN

W zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia

7

Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzież

12.400 PLN

12.000 PLN

8

Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Chodzieży w zakresie zorganizowanej aktywności emerytów i rencistów z miasta Chodzieży

36.000 PLN

34.600 PLN

W zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 

9

Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach

10.800 PLN

10.500 PLN

W zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

 

10

Wypoczynek zimowy – organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500 PLN

2 500 PLN

11

Wypoczynek zimowy – organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500 PLN

2 500 PLN

2. Tryb przekazywania dotacji :
a) termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.
b) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000 zł
c) w pozostałych wypadkach, w transzach kwartalnych, które będą szczegółowo określone w umowie.

3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2010 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

6. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005.264.2207)

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

http://chodziez.pl/index.php?Dzial=135&Artykul=100

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2009 lub 2008,
 • oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne
 • oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach

  Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

  6. Kryteria wyboru oferty: dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań, koszt zadania i udział własny w kosztach, atrakcyjność formy organizacji zadania, kryterium ilości uczestników, kryterium kwalifikacji kadry.

  7. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, wyznaczonej przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty.

  8. Termin wyboru oferty: 4 stycznia 2010 r.

  9. Regulamin pracy Komisji Konkursowej będzie do wglądu od dnia 20 grudnia 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
 • Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

  OGŁOSZENIE
  Burmistrza Miasta Chodzieży
  z dnia 24 listopada 2009r.


  w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281, poz.2782 z 2005 r.

  Dz.U.Nr 130, poz. 1087, Dz.U.Nr 169. poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz. 1459).

  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 684 o pow. 578m2 położoną w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich , stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena nieruchomości brutto wynosi 9.900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) Cena nie zawiera podatku VAT od gruntu.

   

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przedmiotowa nieruchomość stanowi teren gruntów rolnych (użytki rolne, stawy, urządzenia melioracji wodnych) oraz zieleni (zadrzewienia, zakrzewienia, ogrody przydomowe).Informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Chodzieży

  ogłasza

  I przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

  Przedmiotem zbycia jest nieruchomość składająca się z wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z jego udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, położona w Chodzieży przy ul. Kilińskiego 1a/13 na IV piętrze, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2253/2 o pow. 0.0363 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 18156, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


  Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 108.086,00 zł

  (słownie: sto osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

  Cena zawiera 22% podatek VAT od gruntu

   

  • wadium 10.000,00 zł,

   

  Przetarg odbędzie się dnia 28 grudnia 2009r. ( poniedziałek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu

  Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

   

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zakazem nowej zabudowy.


  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 21 grudnia 2009r. (poniedziałek).


  Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

  wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


  Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

  WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  O g ł o s z e n i e
  Burmistrza Miasta Chodzieży
  z dnia 18 listopada 2009r.

   

  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież. 

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Dz.U. Nr 130, poz.1087, Dz.U. Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz.708, Dz.U.Nr 220, poz. 1600, poz.1601 z 2007r, Dz.U. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz.U. Nr 59, poz.369, Dz.U. 2008 Nr 220 poz.1412,Dz. U. Z 2009 Nr 19 poz. 100, Dz.U. Z 2009r. Nr 42 poz.335 i 340)

  Przeznaczam do zbycia lokale mieszkalne wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku z zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, zgodnie z załącznikiem.

   

   

  WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

   

  lp.

  Kw

  Nr działki

  pow. m2

  Opis nieruchomości

  Sposób zagospodarowania

  Forma zbycia

  Uzbrojenie terenu

  Cena lokalu

  Cena udziału w gruncie i opłaty

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  12653

  1621

  624 m²

  Chodzież, ul. Nowa 6/5

  Lokal mieszkalny składa się z :

  3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. skrytki

  o pow.49,72 m²

   

  Lokal na własność.

  Udział w działce w użytkowanie wieczyste.

  Droga, prąd, woda, gaz, kanalizacja,

  51.945,00 zł

  9.259,00 zł

  I wpłata wynosi 15%, co stanowi kwotę 1.905,95 zł (brutto)

  Opłata roczna wynosi 1%, co stanowi kwotę 127,06 zł (brutto)

  Ogłoszenie o wyborze oferty

  Chodzież, dnia 09.12.2009 r.

  MOPS.SO-34/341/1/2009


  OGŁOSZENIE

  O WYBORZE OFERTY

  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na


  Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2010 r."

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 01.12.2009 r. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 413370-2009 przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2010 r.", został rozstrzygnięty w dniu 09.12.2009 r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę:

  Agencja Usługowa

  Wiesława Krzyścin

  ul. Ludowa 4

  64-800 Chodzież


  Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, cena jest korzystna ekonomicznie, nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena wykonania zamówienia wynosi 95 040,00 zł brutto. Oferta otrzymała w kryterium cena i referencje łącznie 100 pkt.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta.


  Ogłoszenie

  Chodzież, dnia 24 listopada 2009 roku

   

  Ogłoszenie

   

  Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 115, poz.741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem następujących pomieszczeń:

  1. Lokal użytkowy o pow. użytkowej 26,04 m2 położony w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 5.

  czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł wadium 812,45 zł

   

  Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.

  Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2009 roku o godz. 10.00  w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul.Młyńskiej 3, sala nr 9.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na trzy dni przed przetargiem na konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

  Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.

  Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

  Przed zawarciem umowy najmu lokalu, osoba która wygrała przetarg zobowiązana jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego na czas trwania najmu w wysokości 1015,56 zł.

  Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

  Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 15-16 grudnia 2009r , w godz. 10 00 - 12 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067)28-20-322.

  Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

  W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu

  Ogłoszenie

  Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież informuje, że posiada do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego:

  • pomieszczenie gospodarcze o pow. 25,37 m2 przy ul. Młyńskiej 2 w Chodzieży
  • lokal użytkowy o pow. 13,48 m2 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Chodzieży
  • garaż o pow. 59,46 m2 przy ul. Młyńskiej 24 w Chodzieży

   

  Jednocześnie informujemy, że został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 26,04 m2 położonego przy ul. Krasińskiego 5 w Chodzieży.

  Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie MZGM Chodzież przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 9.

  Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 67/ 28 20 322.

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, na cele handlowe

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, na cele handlowe  Lp

  Nr działki i m2

  Adres

  Miesięczna wysokość czynszu

  1.

  dz. Nr 2027/9 (część) pow. 4m2


  Chodzież rejon ulicy Jagiełły

  24,00 zł+5,28zł Vat łącznie 29,28 zł brutto

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele handlowo-gastronomiczne

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele handlowo-gastronomiczne.  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  Miesięczna wysokość czynsz

  1.

  dz. Nr 2027/6 (część) pow. 200 m2


  Chodzież ulica Jagiełły

  1.464,00 zł brutto

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chodzież, dnia 28 października 2009r.

  Zaproszenie

  ZAPROSZENIE

  Dnia 26 listopada br o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży odbędzie się spotkanie w sprawie finansowania badań geologicznych dla potrzeb dokumentacji ekofizjograficznej.

  Wykonanie odwiertów pozwoli ocenić poziom wód gruntowych, jego nośność oraz stopień zagęszczenia.

  Dysponując takim materiałem będzie można rozważyć możliwość przyszłego zagospodarowania terenów wyłączonych w studium z zabudowy pod kątem Państwa oczekiwań.

  Zapraszam osoby, które juz zadeklarowały chęć wykonania odwiertów na swój koszt, jak i pozostałych zainteresowanych tematem.


  Burmistrz Miasta

  /-/ Jacek Gursz 

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

  OGŁOSZENIE
  Burmistrz Miasta Chodzieży
  ogłasza
  I przetarg ustny nieograniczony
  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

   

  Przedmiotem zbycia są nieruchomości gruntowe, położone w Chodzieży przy ul. Topolowej/ Sikorskiego

  1) nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3008/1 o pow. 1218 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena wywoławcza brutto wynosi 70.000,00 zł, cena zawiera podatek VAT

  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

  • wadium 7.000,00 zł

  Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2009r. (środa ) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2,

  2) nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3008/2 o pow. 1053 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena wywoławcza brutto wynosi 78.000,00 zł, cena zawiera podatek VAT

  (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)

  • wadium 8.000,00 zł

  Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2009r. (środa ) o godz 12.30 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

  3) nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3008/3 o pow. 1068 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena wywoławcza brutto wynosi 80.000,00 zł, cena zawiera podatek VAT

  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

  • wadium 8.000,00 zł

   

  Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2009r. (środa ) o godz 13.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na każdy z wyżej wymienionych przetargów w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 09 grudnia 2009r. (środa).

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

  wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Chodzież, dnia 06.11.2009r.

  Nr ZP/341/17/2009

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 27.10.2009r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanera, projektora, kopiarki i niszczarek dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży" został rozstrzygnięty w dniu 05.11.2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy Intertrading Systems Technology Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 19f/3, 61-142 Poznań. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 18.181,66 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym ofertę złożyła również firma Business Communication Group Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8 biuro 507, 64-920 Piła. Cena oferty to 19.999,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 90 punktów.

  Otrzymują:

  1. Business Communication Group Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 biuro 507, 64-920 Piła.
  2. Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 19f/3, 61-142 Poznań.
  3. a/a

  Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży


  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Chodzieży

  ogłasza

  I przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


  Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży u zbiegu ulic: Noteckiej/ Dąbrowskiej oznaczona numerem geodezyjnym 1202/4 o pow. 0.0796 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


  Cena wywoławcza brutto wynosi 20.000,00 zł

  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

  • wadium 2.000,00 zł,

   

  Przetarg odbędzie się dnia 02 grudnia 2009r. (środa) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu

  Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

   


  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zieleni naturalnej, izolacyjnej, częściowo urządzonej bez prawa zabudowy.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 24 listopada 2009r. (wtorek).


  Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

  wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.


  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

  Ogłoszenie w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Chodzieży

  z dnia 28 października 2009 r.

   

  w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281, poz.2782 z 2005 r. Dz.U.Nr 130, poz.1087, Dz.U.Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459).

  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 564/4 o powierzchni 0.0669 ha, położoną w Chodzieży przy ul. Miodowej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena nieruchomości brutto wynosi 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące 00/100 złotych brutto)

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość przeznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Informuję, że na wyżej opisanej nieruchomości zlokalizowany jest słup energetyczny wraz z linią energetyczną.

  Informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

  R.C

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku, na cele składowania materiałów budowlanych

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku, na cele składowania materiałów budowlanych.  Lp

  Nr działki i m2

  Adres

  Miesięczna wysokość czynszu

  1.

  dz. Nr 823 pow. 2642m2

  Chodzież ulica Ofiar Gór Morzewskich/Okrzei

  396.30,00 zł+87,19zł Vat łącznie 483,49 zł brutto

   

   

  Chodzież, dnia 12 listopada 2009r.

  Zakup sprzętu komputerowego...

   

   

   

  Nr ZP/341/17/2009 Chodzież, dnia 27.10.2009r.

   

   

  O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U


  1. Zamawiający : Gmina Miejska w Chodzieży

  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

  NIP 607-00-59-82, REGON 570790992

  e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  www.chodziez.pl BIP - specyfikacja


  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 302.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Radosław Fengier i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

  6. Przedmiot zamówienia.

  Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanera, projektora,

  kopiarki i niszczarek dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży"

  Kod CPV: Kod CPV: 30213300-8 komputer biurkowy, 38520000-6 skanery, 30232110-8 drukarki laserowe, 38652100-1 projektory, 32351200-0 ekrany, 30125110-5 tonery do drukarek laserowych/faksów, 39134000-0 meble komputerowe, 30191400-8 niszczarki.


  Opis przedmiotu zamówienia:

  1.Zestaw Komputerowy wer. 1

  Procesor w technologii dwurdzeniowej, Cache min. 1 MB

  Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzną - chipset intel, sieciową i muzyczną,

  Wolny slot pci-e x16

  Dysk Twardy min 250 GB 7200 obr. Serial ATA II

  Pamięć operacyjna DDR2 min 2GB

  Obudowa ATX z zasilaczem min 350W typu Silent

  Nagrywarka DVD+RW z oprogramowaniem

  Płyta główna objęta gwarancją min 36m-cy

  Klawiatura i mysz optyczna (ze scrollem) z podkładką do myszy optycznych

  Oprogramowanie:

  Microsoft Windows 7 professional 32BIT PL OEM oem Pl. wersja 32 bitowa

  Monitor LCD

  Przekątna min 17 cali

  Rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele

  Kontrast min 500:1

  Jasność min 300 cd/m2

  Czas reakcji plamki max 8 ms

  Brak błędnych pixeli

  UPS

  Min. 2 gniazda do podtrzymania napięcia, z kablami

  do podłączenia jednostki i monitora

  Oprogramowanie z kablem do bezpiecznego zamknięcia systemu

  Moc pozorna: min 600 VA; Moc rzeczywista min 400 Wat

   

  2.Drukarka Laserowa mono:

  Złącza zewnętrzne: LPT ; USB

  Obsługiwane języki: PCL5e lub PCL6

  Kabel do drukarki LPT

  Prędkość druku 30 str/min

  Normatywny czas pracy min 25000 arkuszy/miesiąc

  Efektywna rozdzielczość wyjściowa do 1200 dpi

  Możliwa praca w DOS

  Pierwsza wydrukowana strona w czerni: < 8 s (z trybu "gotowości")

  2 podajniki; pierwszy:liczba arkuszy: min 50, obsługujący formaty A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL); drugi: arkuszy: 250 obsługujący formaty A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL);

   

  3.Dodatkowy toner pełnowartościowy do wybranej drukarki laserowej (dopuszczalny zamiennik).

   

  4.Projektor multimedialny:

  Technologia: DLP

  Wielkość obrazu min 24" max 300"

  Możliwe rozdzielczości VGA(640 x 350) do SXGA(1280 x 1024)

  Rozdzielczość podstawowa: min XGA (1024 x 768)

  Długość życia lampy 3000/4000 godz (tryb normalny / tryb ekonomiczny)

  Jasność min 3000.00 ANSI lum.

  Kontrast min 2500:1

  Wbudowane głośniki

  Torba w zestawie

  Gwarancja min 3 lata

  Złącza zewnętrzne: Analog RGB : D-Sub 15 pin x 1
  Digital : HDMI x 1
  Component Video : D-Sub 15 pin (dzielony z analog RGB)
  S-Video : Mini Din 4 pin x 1
  Composite Video : RCA x 1
  Stereo Mini Jack x 1
  Serial Connector : RS232 D-Sub 9 pin x 1

   

  5.Statyw stojak pod projektor.

  Z możliwością regulacji: szerokości ramion i głębokości, kąta półki oraz wysokości, na kółkach z możliwością ich blokowania

   

  6.Ekran do projektora na stojaku.

  Wymiary: min 170x 170 max 200x200[cm]

   

  7.Kopiarka:

  Prędkość kopiowania / drukowania A4: Do 16 ppm
  A3: Do 7 ppm

  Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi

  Kopiowanie wielokrotne, odliczanie wsteczne, tryb przerwania

  Format oryginału A5 - A3

  Posiadająca możliwość rozbudowy:Skan do eMail (opcja), Skan do FTP (opcja)

  Interfejs USB 2.0 (standard) z możliwością rozbudowy
  10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opcja)

  Wymiary systemu (szer.xgłęb.xwys., mm) max 599 x max 620 x max 520 mm (z pokrywą oryginałów)

   

  8.Toner pełnowartościowy do kopiarki (dopuszczalny zamiennik).

  9.Pamięć DDR2 2GB PC667.

   

  10.Pamięć DDR1 1GB PC667.

   

  11.Kolorowy płaski skaner nabiurkowy:

  Typ skanera Płaski

  Rozdzielczość optyczna skanera -główna 4800 dpi

  Rozdzielczość optyczna skanera -dodatkowa 9600 dpi

  Przyciski szybkiego dostępu

  Interfejs USB 2.0

  Dołączone oprogramowanie OCR

   

  12. Niszczarka do dokumentów:

  - liczba kartek niszczonych jednorazowo min 10 szt.

  - niszczy papier, płyty i zszywki,

  - rodzaj cięcia: paski lub ścinki

  - szerokość wejścia od 220 - 240 mm,

  - pojemność kosza min. 35 l,


  13.Wtyk sieciowy RJ45 (do kabla typu skrętka).

  Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę.


  8. Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


  9. Oferty częściowe

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


  10. Termin wykonania zamówienia:

  Zamówienie należy zrealizować w terminie 20 dni od daty podpisania umowy.


  11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania ` tych warunków.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

  3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  5) Akceptują w całości projekt umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.


  1. Sposób oceny spełniania warunków:

  1. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt poniżej, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione wyżej warunki. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

  2. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione wyżej warunki. Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia.


  1. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - według wzoru określonego w Załączniku nr 2;

  2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - według wzoru określonego w Załączniku nr 3;

  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  4. Specyfikację oferowanego sprzętu.

   

  Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.


  1. Wadium.

  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


  1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa

  w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  1. Kryteria oceny ofert.

  1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące

  kryterium - przypisując mu odpowiednio wagę procentową:

  - cena oferty brutto - 100%


  2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

  Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

  Cena wykonania zamówienia - 100 %

  Cena oferty najniższej

  Cena = -------------------------- x 100 % x 100

  Cena oferty badanej


  3. Powyższe kryterium będzie przeliczane według następujących zasad:


  Oferta cenowa:

   1. oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt x 100% = 100 pkt,

   2. każda następna oferta otrzymuje pkt za cenę według obliczania

  ze wzoru.

  4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

  5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


  15. Oferty należy składać do dnia 05.11.2009r. do godz. 10:00 w Urząd Miejski ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat - biuro nr 203


  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2009r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.


  1. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia składania ofert.


  1. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

  wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.


  1. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów, wniosków, informacji i

  protestów odbywać może się w formie elektronicznej, faksu bądź pisemnie.


   

   

  J.S.

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   

   

   

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Nr ZP/341/15/2009

  Chodzież, dnia 23.10.2009r.


  ZAWIADOMIENIE

   

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 30.09.2009r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 339270-2009 oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę ulicy Dzrymały w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 23 października 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych CHABER-BUD, ul. Kazimierza Wielkiego 35/2, 64-920 Piła, Zakład Usług Komunalnych, Dobino 23, 78-600 Wałcz. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 67.083,70 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

  1. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, ul. Wodna 5B, 64-700 Czarnków. Cena oferty to 76.387,47 zł brutto.  W kryterium cena oferta otrzymała 88 punktów.

  2. Przedsiębiorstwo „ARBET", Kamionka 1A, 64-800 Chodzież. Cena oferty to 71.169,33 zł brutto.  W kryterium cena oferta otrzymała 94 punkty.

  3. „BUDOMAX", ul. Jagiellońska 6, 64-800 Chodzież. Cena oferty to 79.998,71 zł brutto.  W kryterium cena oferta otrzymała 83 punkty.

  4. Firma VIABUD, Walkowice 87, 64-700 Czarnków. Cena oferty to 84.442,53 zł brutto.  W kryterium cena oferta otrzymała 79 punktów.

  1. Zakład Powroźniczy, ul. Ogrodowa 24/26, 62-100 Wągrowiec. Cena oferty to 76.845,95 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 87 punktów.

   

   

  Otrzymują:

   

  1. „BUDOMAX", ul. Jagiellońska 6, 64-800 Chodzież

  2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie ul. Wodna 5B, 64-700 Czarnków.

  1. Przedsiębiorstwo ARBET, Kamionka 1A, 64-800 Chodzież

  2. Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych CHABER-BUD ul. Kazimierza Wielkiego 35/2, 64-920 Piła

  1. Zakład Powroźniczy, ul. Ogrodowa 24/26, 62-100 Wągrowiec

  2. Firma VIABUD, Walkowice 87, 64-700 Czarnków.

  3. a/a

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Chodzież, dnia 22.10.2009r.

  Nr ZP/341/16/2009
  ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 30.09.2009r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 339292-2009 oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont chodnika przy ul. Noteckiej w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 22 października 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy „BUDOMAX", ul. Jagiellońska 6, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 47.820,02 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

  1. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, ul. Wodna 5B, 64-700 Czarnków. Cena oferty to 48.080,64 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 99 punktów.

  2. Przedsiębiorstwo ARBET, Kamionka 1A, 64-800 Chodzież. Cena oferty to 49.357,86 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 96 punktów.

  3. Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych CHABER-BUD, ul. Kazimierza Wielkiego 35/2, 64-920 Piła, Zakład Usług Komunalnych, Dobino 23, 78-600 Wałcz. Cena oferty to 56.775,75 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 84 punkty.

  4. CHOD-BRUK, os. Dębowe 11, Rataje, 64-800 Chodzież. Cena oferty to 48.006,02 zł brutto.

  W kryterium cena oferta otrzymała 99 punktów.

   

   

  Otrzymują:

  1. „BUDOMAX", ul. Jagiellońska 6, 64-800 Chodzież

  2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie ul. Wodna 5B, 64-700 Czarnków.

  1. Przedsiębiorstwo ARBET, Kamionka 1A, 64-800 Chodzież

  2. Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych CHABER-BUD ul. Kazimierza Wielkiego 35/2, 64-920 Piła Zakład Usług Komunalnych, Dobino 23, 78-600 Wałcz.

  1. CHOD-BRUK, os. Dębowe 11, Rataje, 64-800 Chodzież.

  2. a/a

  Ogłoszenie na najem w drodze przetargu nieograniczonego

  Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież informuje, że posiada do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego:

  • pomieszczenie gospodarcze o pow. 25,37 m2 przy ul. Młyńskiej 2 w Chodzieży

  • lokal użytkowy o pow. 13,48 m2 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Chodzieży


  Jednocześnie informujemy, że został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 144,15 m2 położonego przy ul. Rynek 10 w Chodzieży.

  Przetarg odbędzie się 20 listopada 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie MZGM Chodzież przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 9.

  Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 67/ 28 20 322.

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń

  Ogłoszenie


  Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
  , działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 115, poz.741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem następujących pomieszczeń:

  1. Lokal użytkowy o pow. użytkowej 144,15 m2 położony w Chodzieży przy ul. Rynek 10.
   czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 16,00 zł wadium 461,28 zł

   Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.
   Przetarg odbędzie się 20 listopada 2009 roku o godz. 10 00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul.Młyńskiej 3, sala nr 9.

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na trzy dni przed przetargiem na konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

   Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.
   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

   Przed zawarciem umowy najmu lokalu, osoba która wygrała przetarg zobowiązana jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego na czas trwania najmu w wysokości 6919,20 zł.

   Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.
   Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 5-6 listopada 2009r , w godz. 10 00 - 12 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067)28-20-322.

   Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

   W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

   

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

   

  OGŁOSZENIE
  Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza ustny przetarg nieograniczony na trzyletnią  dzierżawę terenu dla lokalizacji punktu gastronomicznego.

   

  Przetarg dotyczy oddania do korzystania  gruntu o powierzchni 350 m2 stanowiącego część działek geodezyjnych nr 2653 i 2654  pod punkt gastronomiczny nad Jeziorem Miejskim                 w Chodzieży.

  Ustalenia szczegółowe:

  • 1. Okres dzierżawy: od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
  • 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, mające zarejestrowaną działalność gospodarczą, które wpłacą wadium w określonej wysokości w wyznaczonym terminie i nie zalegają wobec Gminy Miejskiej Chodzież z żadnymi płatnościami z tytułu opłat i podatków.
  • 3. Usytuowanie punktu gastronomicznego ma być zgodne z mapką sytuacyjną dostępną u Wydzierżawiającego.
   Przed przetargiem (do dnia 10 listopada 2009 roku) należy przedłożyć w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami tutejszego Urzędu Miejskiego projekt urządzenia punktu gastronomicznego wraz z projektem hali namiotowej i otoczenia punktu gastronomicznego, celem jego akceptacji.
  • 4. Zapewnienie zasilania elektrycznego oraz warunków higieniczno - sanitarnych na koszt Dzierżawcy i do uzgodnienia we własnym zakresie z Wydziałem Techniczno- Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego oraz SANEPID -em.
  • 5. Przed podpisaniem umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest okazać umowę z właściwym podmiotem na utrzymanie i obsługę kabin WC na własny koszt.
  • 6. Dzierżawca zostanie zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej po godzinie 22.00 oraz nie używania głośnej muzyki w czasie działalności punktu gastronomicznego.
  • 7. Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2009 r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 305 tut. Urzędu Miejskiego.
  • 8. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za punkt gastronomiczny wynosi 10.000,00 zł + 22% VAT.

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 10 listopada 2009 r. (wtorek).

   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
   Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.

   Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Ogłoszenie w sprawie wykazu przeznaczonych do sprzedaży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Chodzieży

  z dnia 12 października 2009r.

   

  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży składających się z wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z jego udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261,poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281,poz.2782 z 2005 r. Dz.U.Nr 130,poz.1087,Dz.U.Nr 169,poz.1420,Dz.U.Nr 175,poz.1459).

  Przeznaczam do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość składającą się z wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z jego udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku położoną w Chodzieży przy ul. Kilińskiegio 1a/13 na IV piętrze, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2253/2 o pow.363 m2, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 18156, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena nieruchomości brutto wynosi 108.086,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) cena zawiera 22% podatek VAT od gruntu.

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zakazem nowej zabudowy.

  W przypadku uchylenia się przez nowonabywcę od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

  Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

  OGŁOSZENIE
  Burmistrza Miasta Chodzieży
  z dnia 09 października 2009r.

   

  w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261,poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281,poz.2782 z 2005 r. Dz.U.Nr 130,poz.1087,Dz.U.Nr 169,poz.1420,Dz.U.Nr 175,poz.1459).

  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 3640/13 o pow.168 m2, położoną w Chodzieży przy ul. T. Siejaka, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 23914, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Nieruchomosc zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej około 16 m2 po byłej hydroforni.

  Cena nieruchomości brutto wynosi 22.821,66 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 66/100)

  Cena zawiera 22% podatek VAT od gruntu.

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przedmiotowa nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy produkcyjnej i usługowej, z prawem rozbudowy i przebudowy istniejących budynków, bez prawa nadbudowy.

  Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  O g ł o s z e n i e

  Burmistrza Miasta Chodzieży

  z dnia 08 października 2009r.

   

   

  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Dz.U. Nr 130, poz.1087, Dz.U. Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz.708, Dz.U.Nr 220, poz. 1600, poz.1601 z 2007r, Dz.U. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz.U. Nr 59, poz.369, Dz.U. 2008 Nr 220 poz.1412,Dz. U. Z 2009 Nr 19 poz. 100, Dz.U. Z 2009r. Nr 42 poz.335 i 340)

  Przeznaczam do zbycia lokale mieszkalne wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku z zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, zgodnie z załącznikiem.

  Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Chodzieży

  ogłasza

  I przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


  Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Gałczyńskiego oznaczona numerem geodezyjnym 3050/11 o pow. 0.0540 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


  Cena wywoławcza brutto z podatkiem VAT wynosi 26.000,00 zł

  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)

  • wadium 3.000,00 zł,

   

  Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2009r. ( wtorek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu

  Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

   


  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


  Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej a uzyskanie dostępu do drogi publicznej należeć będzie do nabywcy nieruchomości.


  Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu z prawem umieszczania sieci kanalizacji sanitarnej, dokonywania konserwacji i remontów oraz usuwania awarii w wymaganym zakresie dla jej funkcjonowania z ograniczeniem lokalizowania budynków, budowli stałych i tymczasowych, składowania materiałów, upraw rolnych, trwałych nasadzeń na całej długości urządzeń o szerokości 1,50m po obu stronach od osi urządzeń.


  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 03 listopada 2009r. (wtorek).


  Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

  wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


  Ogłoszenie o zamówieniu

  Chodzież, dnia 30.09.2009r.

  Nr ZP/341/16/2009 

   

  O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U


  1. Zamawiający : Gmina Miejska w Chodzieży

  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

  NIP 607-00-59-82, REGON 570790992

  e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  www.chodziez.pl BIP - specyfikacja


  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 302.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Zbigniew Bielacki i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

  6. Przedmiot zamówienia.

  Remont chodnika przy ul. Noteckiej w Chodzieży"

  Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

  Załączniki:

  Treść Ogłoszenia

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2. Specyfikacja techniczna
  3. Przedmiar robót
  4. Projekt przebudowy

   

   

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Chodzież, dnia 30.09.2009r. 

  Nr ZP/341/15/2009

   

  OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU


  1. Zamawiający : Gmina Miejska w Chodzieży

  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

  NIP 607-00-59-82, REGON 570790992

  e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  www.chodziez.pl BIP - specyfikacja


  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 302.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Zbigniew Bielacki i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

  6. Przedmiot zamówienia.

  Przebudowa ulicy Drzymały w Chodzieży"

  Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

   

  Załączniki:

  Treść Ogłoszenia

  1. Specyfikaja istotnych warunków zamówienia
  2. Specyfikacja techniczna
  3. Przedmiar robót
  4. Projekt przebudowy

   

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

  Przedmiotem zbycia są nieruchomości gruntowe, położone w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego:


  1. nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 3628/1, 3629/4 o łącznej pow. 0.0773 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 26044 i KW 18842, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

   Cena wywoławcza brutto z podatkiem VAT wynosi 78.568,00 zł
   (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych)

  • wadium 8.000,00 zł,

   Przetarg odbędzie się dnia 05 listopada 2009r. ( czwartek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


  1. nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 3627, 3629/3, 3630/5, 4462 o łącznej pow. 0.1336 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 26044 i KW 18842, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

   Cena wywoławcza brutto z podatkiem VAT wynosi 122.366,00 zł
   (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych)

  • wadium 12.000,00 zł,

   Przetarg odbędzie się dnia 05 listopada 2009r. ( czwartek) o godz 12.30 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomości przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

  Nabywca każdej z nieruchomości ustanowi na rzecz dysponenta rowu przydrożnego służebność korzystania z części nabytego gruntu zajętego pod rów.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 28 października 2009r. (środa).

  Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

  wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

  Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem na okres 3 lat

   

  Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem na okres 3 lat

   

  Nr działki

  Położenie

  Powierzchnia
  użytkowa

  Miesięczny wymiar
  czynszu brutto

  przeznaczenie

  wyposażenie

  Termin
  wnoszenia
  opłat

  2366/4

  Staszica 19

  70 m 2

  418,46 zł

  cele magazynowe

  instalacja:
  elektryczna
  wod-kan
  wc

  z góry do 10 dnia
  każdego miesiąca

   

   

   

  Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności czynszu w przypadku zmiany wysokości stawek.

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

  O G Ł O S Z E N I E

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

  zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

  w rejonie ulicy Marcinkowskiego.

   

   

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr X/96/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Marcinkowskiego, obejmującego teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usług (była piekarnia) oraz w części teren usług ogólnomiejskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września (czwartek) do 10 listopada (wtorek) 2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 900-1500.


  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada (poniedziałek) 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.1500.


  Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


  Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2009 r.


  Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.
   

  Burmistrz Miasta Chodzieży

  /-/ Jacek Gursz

   

  Ogłoszenie w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Chodzieży

  z dnia 15 września 2009r.

   

  w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261,poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281,poz.2782 z 2005 r. Dz.U.Nr 130,poz.1087,Dz.U.Nr 169,poz.1420,Dz.U.Nr 175,poz.1459).

  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 823 o pow.2642 m2, położoną w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich/ Okrzei, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena działki brutto wynosi 90.280,00 zł , cena zawiera podatek VAT

  (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w/w teren przeznaczony jest dla zabudowy usługowej lub usługowo- produkcyjnej o funkcji nie powodującej uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej; obowiązuje zabudowa o wysokości I kondygnacji nadziemnej stosownie do przeznaczenia obiektu oraz wskaźnik zabudowy nie większy niż 50%.

  Nieruchomość wytypowana do sprzedaży nie posiada dostępu do drogi publicznej, jednak ze względu na jej przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oraz powierzchnię i cechy geometryczne została wytypowana do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

  Uzyskanie dostępu do drogi publicznej należeć będzie do nabywcy nieruchomości.

  W przypadku uchylenia się przez nowonabywcę od zawaria umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.


  Ogłoszenie w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Chodzieży

  z dnia 15 września 2009r.

   


  w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261,poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281,poz.2782 z 2005 r. Dz.U.Nr 130,poz.1087,Dz.U.Nr 169,poz.1420,Dz.U.Nr 175,poz.1459).

  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 3008/1 o pow.1218 m2, położoną w Chodzieży przy ul. Topolowej/Sikorskiego, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena działki brutto wynosi 70.000,00 zł , cena zawiera podatek VAT

  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w/w teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

   

  Przez wyżej opisaną nieruchomość przebiega linia energetyczna kablowa i napowietrzna.

  Na terenie działki zlokalizowany jest słup energetyczny.

  W przypadku uchylenia się przez nowonabywcę od zawaria umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   


  Informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.


  R.C

  ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

  Chodzież, dnia 14.09.2009r.
  
  Nr ZP/341/14/2009
   
  

  ZAWIADOMIENIE

  O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), zawiadamiam o wykluczeniu ofert z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Przebudowę oświetlenia drogowego na ulicy Buszczaka w Chodzieży"

  Wykluczono ofertę firmy:

  1. Zakład Budowy Sieci Energetycznych i Telekomunikacyjnych „EL-TEL", ul. Boczna 10, 64-800 Chodzież. Oferta została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2, pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów nie złożył aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków.

  2. ZPUH Elektroinstalatorstwo ul. Rogozińska 10, 64-840 Budzyń. Oferta została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2, pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów nie złożył aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków OIIB kierownika robót, oświadczenia lub zaświadczenia o posiadaniu środków finansowych, referencji oraz wypełnionego wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.

  3. Usługowy Zakład Instalatorstwa Energetycznego, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów. Oferta została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2, pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów nie złożył oświadczenia lub zaświadczenia o posiadaniu środków finansowych oraz kosztorysu ofertowego.

  Otrzymują:

   1. PNP Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

   2. PPHU „RAGAMA" ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

   3. Zakład Budowy Sieci Energetycznych i Telekomunikacyjnych „EL-TEL" ul. Boczna 10, 64-800 Chodzież

   4. ZPUH Elektroinstalatorstwo ul. Rogozińska 10, 64-840 Budzyń

   5. Usługowy Zakład Instalatorstwa Energetycznego ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów

   6. a/a   
  

  ODRZUCENIE OFERT

  Chodzież, dnia 14.09.2009r.

   Nr ZP/341/14/2009


  ODRZUCENIE OFERT

  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), zawiadamiam o odrzuceniu ofert z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę oświetlenia drogowego na ulicy Buszczaka w Chodzieży"

  Odrzucono ofertę firmy:

  1)Zakład Budowy Sieci Energetycznych i Telekomunikacyjnych „EL-TEL", ul. Boczna 10, 64-800 Chodzież. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na fakt, iż nie złożył żądanych dokumentów w niniejszym postępowaniu pomimo wezwania do ich uzupełnienia.

  2)ZPUH Elektroinstalatorstwo ul. Rogozińska 10, 64-840 Budzyń. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na fakt, iż nie złożył żądanych dokumentów w niniejszym postępowaniu pomimo wezwania do ich uzupełnienia.

  3)Usługowy zakład Instalatorstwa Energetycznego, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na fakt, iż nie złożył żądanych dokumentów w niniejszym postępowaniu pomimo wezwania do ich uzupełnienia.

  Otrzymują:
  1. PNP Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las
  2. PPHU „RAGAMA" ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno
  3. Zakład Budowy Sieci Energetycznych i Telekomunikacyjnych „EL-TEL" ul. Boczna 10, 64-800 Chodzież
  4. ZPUH Elektroinstalatorstwo ul. Rogozińska 10, 64-840 Budzyń
  5. Usługowy Zakład Instalatorstwa Energetycznego ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów
  6. a/a

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Chodzież, dnia 14.09.2009r.

   

  Nr ZP/341/14/2009


  ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 18.08.2009r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę oświetlenia drogowego na ulicy Buszczaka w Chodzieży", został ostatecznie rozstrzygnięty w dniu 14 września 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „RAGAMA", ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 42.642,46 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

  1. PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las. Cena oferty to 75.765,03 zł. W kryterium cena oferta otrzymała 57 punktów.

  2. Zakład Budowy Sieci Energetycznych i Telekomunikacyjnych „EL-TEL", ul. Boczna 10, 64-800 Chodzież. Cena oferty to 60.939,00. W kryterium cena oferta otrzymała 70 punktów.

  3. ZPUH Elektroinstalatorstwo, ul. Rogozińska 10, 64-840 Budzyń. Cena oferty to 51.118,00 zł. W kryterium cena oferta otrzymała 84 punkty.

  4. Usługowy Zakład Instalatorstwa Energetycznego, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów. Cena oferty to 73.522,08 zł. W kryterium cena oferta otrzymała 58 punktów.
  Otrzymują:

   1. PNP Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

   2. PPHU „RAGAMA" ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

   3. Zakład Budowy Sieci Energetycznych i Telekomunikacyjnych „EL-TEL" ul. Boczna 10, 64-800 Chodzież

   4. ZPUH Elektroinstalatorstwo ul. Rogozińska 10, 64-840 Budzyń

   5. Usługowy Zakład Instalatorstwa Energetycznego ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów

   6. a/a

  Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Chodzieży

  z dnia 27 sierpnia 2009r.


  w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami z 2004r. Dz.U.Nr 281, poz.2782 z 2005r. Dz.U.Nr 130, poz.1087, Dz.U.Nr 130, poz. 1087, Dz.U.Nr 169, poz. 1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459).

  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 1202/4 o pow. 796m2 położoną w Chodzieży przy ul. Dąbrowskiej w Chodzieży, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena nieruchomości brutto wynosi 20.000,00 zł
  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży powyższa nieruchomość przeznaczona jest jako teren zieleni naturalnej, izolacyjnej, częściowo urządzonej bez prawa zabudowy.

  Informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

   

  Ogłoszenie o rozpatrzeniu konkursu

  Ogłoszenie 

  Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży rozpatrzyła w dniu 26 sierpnia 2009 r. ofertę otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dot.: Prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w roku szkolnym 2009/2010

  Realizację zadania powierzono Świetlicy Środowiskowej „Promyk Dobra" CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Chodzieży przy ul. Ujskiej 31.

   

   

                                                                                         Członkowie Komisji:                                                                                            

                                                                                          Jankowska Małgorzata
                                                                                          Górska Iwona
                                                                                          Szafran Sylwia

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZOYCH DO SPRZEDAŻY

  WYKAZ

  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZOYCH DO SPRZEDAŻY

  NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

  GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ        

  LP.

  Oznaczenie nieruchomości

  Położenie

  Cena rynkowa nieruchomości netto

  Cena nieruchomości umniejszona o wartość prawa użytkowania wieczystego

  Vat od nieruchomości

  Cena nieruchomości brutto

  1.

  Dz. nr. Geodez. 3858

  o pow. 85 m2

  KW 17992

  Chodzież

  ul. Harcerska 17

  7.610,00 zł

  2.854,00 zł

  627,88 zł

  3.481,88 zł

  2.

  Dz. nr. Geodez. 1452/5

  o pow. 823 m2

  KW 16041

  Chodzież

  ul. Zwycięstwa

   

  72.292,00 zł

  25.085,00 zł

  5.518,70 zł

  30.603,70 zł

  3.

  Dz.nr. Geodez. 1433

  o pow. 2023 m2

  KW 7234

  Chodzież

  ul. Leona Kruczkowskiego

  61.327,00 zł

  22.446,00 zł

  4.938,12 zł

  27.384,12 zł

  4.

  Dz. nr. Geodez. 2605/2

  o pow. 1636 m2

  KW 17922

  Chodzież

  ul. Buszczaka

  85.448,00 zł

  33.239,00 zł

  7.312,58 zł

  40.551,58 zł

  5.

  Dz. nr. Geodez. 2912/1

  o pow. 397 m2

  KW 26530

  Chodzież

  ul. Buczkowska

  25.408,00 zł

  8.926,00 zł

  1.963,72 zł

  10.889,72 zł

   

  Chodzież, dnia 19 sierpnia 2009r.

   

   

   

  WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  WYKAZ

  POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

  lp..

  KW

  Nr działki

  pow. m2

  Opis nieruchomości

  Sposób zagospodaro-

  wania

  Forma

  zbycia

  Uzbrojenie terenu

  Cena lokalu brutto

  W tym grunt netto

  Opłaty za grunt

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  23756

  2797/1

  785m2

  Chodzież, ul. Świętokrzyska 29

   

  Pomieszczenie strychowe o pow. 26,76 m2 na poprawienie warunków użytkowania lokalu

  nr 1

  Pomieszczenie nieużytkowane

  Pomieszczenie na własność

   

  Udział w gruncie w prawo użytkowania wieczystego.

  Droga, prąd, woda, gaz, kanalizacja,

  10.804,00 zł

  2.817,00 zł

  I wpłata wynosi 15% co stanowi kwotę 515,51 zł brutto

   

  Po zastosowaniu ulgi 94% opłata wynosi 30,93 zł w tym Vat.

   

  Opłata roczna wynosi 1% co stanowi kwotę 34,37zł w tym Vat.

   

   

   

  Chodzież , dnia 19 sierpnia 2009r.

   

   

  R.C.

  Ogłoszenie o zamówieniu_Przebudowa oświetlenia drogowego

  Chodzież, dnia 18.08.2009r.

  Nr ZP/341/14/2009
     O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
  1. Zamawiający :

  Gmina Miejska w Chodzieży

  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

  e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl  Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 301.

  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Zbigniew Bielecki i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

  Przedmiot zamówienia.

  "Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy

  Buszczaka w Chodzieży"


  Kod CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 31521200-6 lampy stojące, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu


  7. Opis przedmiotu zamówienia:

  Demontaż istniejących napowietrznych urządzeń oświetlenia ulicznego.

  Montaż nowej kablowej doziemnej oświetleniowej linii zasilającej.

  Montaż latarni oświetlenia ulicznego w ilości 13 szt. Słupy stalowe ocynkowane cylindryczne. Wysięgnik rurowy ocynkowany na słupie W - 1,5. Fundament betonowy typu F150/200. Oprawy sadowe typu SGS203 1xSON-T Plus 150 W lub równoważne.

   

  Szczegółowy zakres robót został określony w niżej wymienionej dokumentacji:

  Przedmiar robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ.

  Projekt budowlany - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

  W/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.chodziez.pl

  Zawarte w dokumentacji wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie.
  Wizja lokalna terenu budowy:

  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu dokonania własnego obmiaru a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
  Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Oferty częściowe

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  Termin wykonania zamówienia:

  Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

   

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

  3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  5) Akceptują w całości projekt umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

  Sposób oceny spełniania warunków:

  1. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt IV podpunkt 3 SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione wyżej warunki. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

  2. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione wyżej warunki. Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia.
  Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:

  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w art. 22 ust. 1 oraz że, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - według wzoru określonego w Załączniku nr 2;

  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  Koncesje, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym;

  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;

  lub pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował

  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o przeciętnej liczbie osób zatrudnionych w ostatnich 3 latach a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tych latach - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4;

  lub pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,

  Dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami osoby, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z jej aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

  Referencje potwierdzające wykonanie robót budowlanych w podobnym zakresie.

  Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w kwocie min. 80.000,00 zł przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia lub zaświadczenie z banku albo SKO-K wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót który stanowi załączniki do niniejszej SIWZ.

   

  Wymagane dokumenty mają być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  Wadium.

  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Kryteria oceny ofert.

  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące

  kryterium - przypisując mu odpowiednio wagę procentową:

  cena oferty brutto - 100%
  2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

  Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
  Cena wykonania zamówienia - 100 %
  Cena oferty najniższej

  Cena = -------------------------- x 100 % x 100

  Cena oferty badanej

   

  Powyższe kryterium będzie przeliczane według następujących zasad:

  Oferta cenowa:

  oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt x 100% = 100 pkt,

  każda następna oferta otrzymuje pkt za cenę według obliczania

  ze wzoru.

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie

  najwyższą liczbę punktów.

  Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc

  po przecinku.
  Oferty należy składać do dnia 08.09.2009r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego:

  Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, sekretariat - biuro nr 203
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2009r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego - sala Nr 305
  Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia składania ofert.
  Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

  wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.
  Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów, wniosków, informacji

  i protestów odbywać może się w formie elektronicznej, faksu bądź pisemnie.

  - Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

  - Przedmiar robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ.

  - Projekt budowlany - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

  ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

  Nr/ZP/341/13/2009                                                                                                     Chodzież, dnia 17.08.2009r.

   

   


  ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU


   

  Działając na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), po rozpatrzeniu protestu złożonego w postępowaniu na „Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży" w dniu 03.08.2009r. przez firmę Business Communication Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8 biuro 507, postanawia się protest oddalić w całości.

  UZASADNIENIE

  Poprzednie postępowanie przetargowe na „Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży" - Nr ZP/341/11/2009, zostało unieważnione ze względu na fakt, iż było one obarczone wadą. Zamawiający popełnił błąd w opisie przedmiotu zamówienia na dostawę niszczarek. Po otrzymaniu protestu w postępowaniu Nr ZP/341/11/2009, Zamawiający ponownie przeanalizował zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w stosunku do złożonych ofert, po czym uznał, że żaden z Wykonawców nie zaoferował niszczarki opisanej w SIWZ.

  Mając na uwadze zapisy art. 24 ustawy Prawa Zamówień publicznych, Zamawiający nie ma podstawy prawnej do wykluczenia firmy „LOGOS" z obecnego postępowania jak i również innych Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym jak i poprzednim postępowaniu.

   

   

   

  Otrzymują:

  1. INFOS Systemy Komputerowe, ul. Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk.

  2. Bisness Communication GROUP, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła.

  3. Intertrading Systems Technology, ul. Św. Rocha 19f/3, 61-142 Poznań,

  4. FORCOM, ul Głęboka 8a, 20-612 Lublin.

  5. LOGOS, ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież

  6. Sklep SHIFT, ul. Bohaterów Staliningradu 21, 64-920 Piła

  7. .ALTECH, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock,

  8. a/a

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia pod garażami wybudowanymi ze środków własnych

  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  Wysokość czynszu za I miesiąc dzierżawy

  Miesięczna wysokość czynszu za pozostały okres dzierżawy

  1

  dz. Nr 2191 (część) pow. 16,50 m2

  Chodzież rejon ulicy Jagiellońskiej

  45,13 zł

  20,13 zł

  2

  dz. Nr 2366/3 (część) pow. 4,00 m2

  Chodzież ulica Staszica 2

  29,88 zł

  4,88 zł

  3

  dz. Nr 4086/13 (część) pow. 11,50 m2

  Chodzież ulica Wojska Polskiego 16

  39,03 zł

  14,03 zł

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  Wysokość czynszu za I rok dzierżawy

  Roczna wysokość czynszu za pozostałe lata dzierżawy

  1.

  dz. Nr 495/2, dz. Nr 495/1(część)

  dz. Nr 502 (część) łączna pow. 303 m2


  Chodzież ulica Sosnowa

  55,30 zł brutto

  30,30 brutto

  WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

  W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Dz.U. Nr 130, poz.1087, Dz.U. Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz.708, Dz.U.Nr 220, poz. 1600, poz.1601 z 2007r, Dz.U. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz.U. Nr 59, poz.369, Dz.U. 2008 Nr 220 poz.1412,Dz. U. Z 2009 Nr 19 poz. 100, Dz.U. Z 2009r. Nr 42 poz.335 i 340) Przeznaczam do zbycia lokale mieszkalne wraz z ich udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku z zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, zgodnie z załącznikiem.

   

  lp.

  kw

  Nr działki pow. m2

  Opis nieruchomości

  Sposób zagospodarowania

  Forma zbycia

  Uzbrojenie terenu

  Cena lokalu brutto

   W tym grunt

   netto

  Vat od gruntu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  18156

  2253/2

  363 m²

  Chodzież, ul. Kilińskiego 1B/2

   

  Lokal mieszkalny składa się z :

  3 pokoi,kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.

  o pow. 60,44 m²

   

  Lokal na własność

  Udział w gruncie w prawo własności.

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  85.712,52 zł

   

  1.388,71 zł

  305,52 zł

  2

  18156

  2253/2

  363m2

  Chodzież, ul. Kilińskiego 1B/12

  Lokal mieszkalny składa się z :

  2 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z w.c.

  o pow.55,02 m²

   

  Lokal na własność.

  Udział w gruncie w prawo własności.

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  78.877,36 zł

  1.247,12 zł

  274,36 zł

  3

  18156

  2253/2

  363 m2

  Chodzież, ul. Kilińskiego 1A/15

  Lokal mieszkalny składa się z :

  2 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z wc

  o pow.54,20 m2

   

  Lokal na własność.

  Udział w gruncie w prawo własności.

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  77.821,00 zł

  1.327,30 zł

   

  292,00 zł

  5

  18156

  2253/2

  363 m2

  Chodzież, ul. Kilińskiego 1B/8

  Lokal mieszkalny składa się z :

  2 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z wc

  o pow.49,46 m2

   

  Lokal na własność.

  Udział w gruncie w prawo własności

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  71.970,95 zł

  958,86 zł

   

  210,95 zł

  Ogłoszenie w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowych przeznaczonej do sprzedaży

  OGŁOSZENIE
  Burmistrza Miasta Chodzieży
  z dnia 06 sierpnia 2009r.

  w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowych, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261,poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281,poz.2782 z 2005 r. Dz.U.Nr 130,poz.1087,Dz.U.Nr 169,poz.1420,Dz.U.Nr 175,poz.1459).

  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości:

  - działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3008/2 o pow.1053 m2, położoną w Chodzieży przy ul. Topolowej/Sikorskiego, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena działki brutto wynosi 78.000,00zł

  (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)

  - działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3008/3 o pow.1068 m2, położoną w Chodzieży przy ul. Topolowej/Sikorskiego, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena działki brutto wynosi 80.000,00,-zł

  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w/w teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

  Informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

  Ogłoszenie w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Chodzieży

  z dnia 06 sierpnia 2009 r.

   

  w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281, poz.2782 z 2005 r. Dz.U.Nr 130, poz.1087, Dz.U.Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459).

  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 3050/11 o powierzchni 0.0540ha, położoną w Chodzieży przy ul. Gałczyńskiego, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


  Cena nieruchomości brutto wynosi 26.000,00 zł

  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100 złotych brutto)


  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   

  Informuję, że działka nie posiada dostępu do drogi publicznej a uzyskanie dostępu do drogi publicznej należeć będzie do nabywcy nieruchomości.


  Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu z prawem umieszczania sieci kanalizacji sanitarnej, dokonywania konserwacji i remontów oraz usuwania awarii w wymaganym zakresie dla jej funkcjonowania z ograniczeniem lokalizowania budynków, budowli stałych i tymczasowych, składowania materiałów, upraw rolnych, trwałych nasadzeń na całej długości urządzeń o szerokości 1,50 m po obu stronach od osi urządzeń.


  Informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

  Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Chodzieży

  z dnia 04 sierpnia 2009 r.

   

  w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież.


  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281, poz.2782 z 2005 r. Dz.U.Nr 130, poz.1087, Dz.U.Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459).


  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 564/4 o powierzchni 0.0540ha, położoną w Chodzieży przy ul. Miodowej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


  Cena nieruchomości brutto wynosi 32.000,00 zł

  (słownie: trzydzieści dwa tysiące 00/100 złotych brutto)

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość przeznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   

  Informuję, że na wyżej opisanej nieruchomości zlokalizowany jest słup energetyczny wraz z linią energetyczną.

  Informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.


  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

  w sprawie wykazu terenów wytypowanych do wydzierżawienia w drodze przetargu

  na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze.  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  wysokość czynszu za I rok dzierżawy

  Roczna wysokość czynszu za pozostałe lata

  1.

  dz. Nr 635/1 (część) pow. 1013 m2


  Chodzież rejon ulicy Ofiar Gór Morzewskich

  75,00 zł brutto

  50,00 zł brutto

  2.

  dz. Nr 634 (część) pow. 920 m2


  Chodzież rejon ulicy Ofiar Gór Morzewskich

  95,00 zł brutto

  70,00 zł brutto

   


  Wyłonienie Dzierżawcy działek nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 24 sierpnia 2009r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, pokój nr 410, na podstawie ustnych ofert złożonych przez chętnych na tym posiedzeniu.

   

   

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń 03 sierpnia 2009r.

  Odrzucenie ofert

  Nr ZP/341/13/2009

  Chodzież, dnia 31.07.2009r.  ODRZUCENIE OFERT


  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), zawiadamiam o odrzuceniu ofert z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania

  dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży"

  Odrzucono ofertę firmy:

  1. INFOS Systemy Komputerowe, ul. Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk., - ze względu na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Zamawiający zmienił formularz ofertowy.


  Otrzymują:


  1. Intertrading Systems Technology, ul. Św. Rocha 19f/3, 61-142 Poznań,

  2. Bisness Communication GROUP, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła.

  3. FORCOM, ul Głęboka 8a, 20-612 Lublin.

  4. Sklep SHIFT, ul. Bohaterów Staliningradu 31, 64-920 Piła.

  5. LOGOS, ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież

  6. ALTECH, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock,

  7. INFOS Systemy Komputerowe, ul. Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk.

  8. a/a

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Nr ZP/341/13/2009

  Chodzież, dnia 31.07.2009r.
  ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 17.07.2009r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 31 lipca 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy LOGOS - Tomasz Kiżewski, ul.Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 21.794,28 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

  1. Intertrading Systems Technology, ul. Św. Rocha 19f/3, 61-142 Poznań. Cena oferty to 22.188,14 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 98 punktów.

  2. ALLTECH, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock. Cena oferty to 31.495,52 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 69 punktów.

  3. Bisness Communication GROUP, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła. Cena oferty to 24.712,98 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 88 punktów.

  4. FORCOM, ul Głęboka 8a, 20-612 Lublin. Cena oferty to 27.177,94 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 80 punktów.

  5. Sklep SHIFT, ul. Bohaterów Staliningradu 21, 64-920 Piła. Cena oferty to 33.402,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 65 punktów.

  Otrzymują:
  1. Intertrading Systems Technology, ul. Św. Rocha 19f/3, 61-142 Poznań,

  2. Bisness Communication GROUP, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła.

  3. FORCOM, ul Głęboka 8a, 20-612 Lublin.

  4. Sklep SHIFT, ul. Bohaterów Staliningradu 31, 64-920 Piła.

  5. LOGOS, ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież

  6. ALLTECH, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock,

  7. INFOS Systemy Komputerowe, ul. Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk.

  8. a/a

  Ogłoszenie w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Chodzieży

  z dnia 22 lipca 2009r.

   

  w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież.

   

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami z 2004r. Dz.U.Nr 281, poz.2782 z 2005r. Dz.U.Nr 130, poz.1087, Dz.U.Nr 130, poz. 1087, Dz.U.Nr 169, poz. 1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459).

   

  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości:

  1. Nieruchomość oznaczona nr geodezyjnymi: 3628/1, 3629/4 o łącznej pow. 0,0773 ha położona przy ul. Kochanowskiego w Chodzieży, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisana w księgach wieczystych KW 26044 i KW 18842, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena nieruchomości brutto z Vat-em wynosi 78.568,00 zł

  (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych brutto)

   

  1. Nieruchomość oznaczona nr geodezyjnymi: 3627, 3629/3, 3630/5, 4462 o łącznej pow. 0,1336 ha, położona przy ul. Kochanowskiego w Chodzieży, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisana w księgach wieczystych KW 26044 i KW 18842, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena nieruchomości brutto z Vat-em wynosi 122.366,00 zł

  (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć 00/100 złotych brutto).

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży powyższe nieruchomości przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   

  Nabywca każdej z nieruchomości ustanowi na rzecz dysponenta rowu przydrożnego służebność korzystania z części nabytego gruntu zajętego pod rów.

  WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Chodzież, dnia 22.07.2009r.

   Nr ZP/341/13/2009

   

   

   

   

  WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

   

  Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2009r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, niszczarek oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży", dotyczące niszczarek do dokumentów o następującej treści:

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie SIWZ.

  Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie niszczarki w punkcie 5 opisu przedmiotu zamówienia o szerokości wejścia 230 mm?"

  na które udziela się następującej odpowiedzi:

  Zamawiający dopuszcza szerokość wejścia do cięcia papieru od 220 do 240 mm, w związku z tym 230 mm również.

   

  Treść zapytania

  Dokument bez nazwy

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia zabudowanych garażem wybudowanym przez dotychczasowego dzierżawcę.

   

   

  Lp.

  Nr działki i  m2

  Adres

  Miesięczna wysokość czynszu

  1

  dz. Nr 1624/2 (część)

   pow. 21m2

  Chodzież ulica Nowa

  25,62 zł brutto

   

   

   

  Dzierżawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z zamieszczeniem niniejszej informacji o wykazie w lokalnej Gazecie.

   

  Dokument bez nazwy

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Chodzieży

  ogłasza

  I przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

   

  Przedmiotem  zbycia  jest nieruchomość położona  w Chodzieży  przy ul. Kasprzaka:

   

  1. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3574/2 o pow. 0.0975 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 17256, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena wywoławcza brutto wynosi  94.000,00  zł

  (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych )

  -     wadium 9.000,00  zł,

  Przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia 2009r.  (poniedziałek) o godz 12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

  Przez wyżej wymienioną nieruchomość wzdłuż granicy z działką oznaczoną numerem geodezyjnym 3571 przebiega linia energetyczna.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział   w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 18 sierpnia  2009r. (wtorek).

  Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,  jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

  OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Chodzieży


  Na podstawie art. 28 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) ogłaszam


  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej


  1. Rodzaj zadania i wysokość przeznaczonej dotacji w 2009 r.


  Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskie­go Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w roku szkolnym 2009/2010


  Wysokość dotacji w 2009 r.

  Dotacja w roku 2009 na wykonanie zadania wynosi 17 688,00 zł.

  Wysokość dotacji na miesiąc styczeń 2010 r. ustalona będzie aneksem do umowy.

  Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinanso­wanie.


  2. Warunki przyznawania dotacji:


  Dotacja może być przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert posiadają­cemu wkład własny na realizację zadania.

  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

  1. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związ­ków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmu­ją prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.


  Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

  Formularz oferty dostępny jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 2, piętro I) w godz. 8.00 - 15.00 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Chodzieży www.chodziez.pl (jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - Urząd Miejski - zamówienia publiczne i ogłoszenia)


  Do oferty należy dołączyć:

  1. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawne­go uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty jego uzyskania);

  2. Kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

  3. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przy­padku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;

  4. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowa­nego działania;

  5. Tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na realizację zadania;

  6. Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach wydane w okre­sie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.


  Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji na realizację zadania:

  1. Koszty osobowe: Wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami - zgodnie z cenami panującymi na rynku lokalnym.

  2. Koszty rzeczowe wynikające ze specyfiki przedsięwzięcia:

   1. żywność/wyżywienie,

   2. transport,

   3. zakup materiałów edukacyjnych,

   4. zakup materiałów do zajęć,

   5. środki czystości i higieniczne,

   6. zakup leków.

  3. Koszty administracyjne zadania (koszty telekomunikacyjne - bez abonamentu, zakup znaczków, materiałów biurowych) - tylko w części dotyczącej realizacji zadania.

  4. Koszty dotyczące eksploatacji lokalu (gaz, energia, woda, wywóz nieczystości) - tylko w części dotyczącej realizacji zadania.


  Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

  1. Zakup gruntów, budowa bądź zakup budynków lub lokali.

  2. Zadania i zakupy inwestycyjne.

  3. Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów.

  4. Prowadzenie działalności gospodarczej.

  5. Pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego.

  6. Działalność polityczna i religijna.


  3. Termin realizacji zadań:

   

  od 01 września 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.


  4. Warunki realizacji powyższych zadań:


  Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

  Zapewnienie 30 dzieciom/młodzieży (uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych) pochodzącym z rodzin obję­tych wsparciem MOPS w Chodzieży posiadającym skierowanie wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, opieki i możliwości konstruk­tywnego spędzania czasu wolnego we właściwych warunkach lokalowych (określonych w odpowiednich przepisach) od poniedziałku do piątku przez minimum 4 godziny dziennie.

  1. Organizacja czasu wolnego - rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, organi­zacja imprez i uroczystości okolicznościowych.

  2. Pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych.

  3. Organizowanie zajęć edukacyjno - wychowawczych.

  4. Organizowanie w pomieszczeniach świetlicy dożywiania w formie zróżnicowanych posiłków.

  5. Współpraca ze szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sądem oraz innymi instytucjami w rozwią­zywaniu problemów wychowawczych dzieci.


  5. Miejsce i termin składania ofert:


  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z odpowiednim dopiskiem:

  „Konkurs ofert - Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskie­go Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w roku szkolnym 2009/2010"

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 2, piętro I) w terminie do 25 sierpnia 2009 r. do godz.15.00

  Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Sylwia Szafran.


  6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:


  Oferty na realizację zadania rozpatrzy powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży Komisja opiniująca oferty. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2009 r.

  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofert do siedziby Ośrodka, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  Oferty wadliwe, niekompletne oraz dostarczone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

  Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Chodzieży - www.chodziez.pl (jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - Urząd Miejski - zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chodzieży oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

  1. Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej oraz kadry do wykonania zadania;

  2. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań;

  3. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania;

  4. Poziom wkładu własnego w kosztach realizacji zadania;

  5. Dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowych rozliczeń środków finansowych.

  7. Informacja o zrealizowanych zadaniach w bieżącym i poprzednim roku:

   

   

  L.p.

  Nazwa zadania

  Nazwa podmiotu

  Dotacja w

  2008 r. (w zł)

  Dotacja w

  2009 r. (w zł)

  1.

  Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Chodzieży

  Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra" CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Chodzieży, ul. Ujska 31

  W okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

  Przyznana: 18 000,00

  Wykorzystana: 18 000,00

  Zadanie nie było realizowane

  2.

  Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

  Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra" CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Chodzieży, ul. Ujska 31

  W okresie od 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r.

  Przyznana: 14 716,00

  Wykorzystana: 14 346,80

  W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.

  Przyznana: 21 816,00

  Wykorzystana: całkowite rozliczenie zadania nastąpi w m-cu: lipiec 2009

   Załącznik:

  Oferta podmiotu uprawnionego

   

  Burmistrz Miasta Chodzieży

  Jacek Gursz

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Chodzież, dnia 16.07.2009r

  Nr ZP/341/12/2009

   

    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   

  Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży" zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 7, Ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  UZASADNIENIE

  Zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na fakt, iż było one obarczone wadą uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający popełnił błąd w opisie przedmiotu zamówienia na dostawę niszczarek. Zapisano w wymaganiach sprzętu stopnie tajności nieodpowiadające rodzajom cięcia dokumentów. Opisana przez zamawiającego niszczarka najprawdopodobniej nie istnieje. Po otrzymaniu protestu zamawiający ponownie przeanalizował zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w stosunku do złożonych ofert, po czym uznał, że żaden z Wykonawców nie zaoferował niszczarki opisanej w SIWZ.

  Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte kolejne postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie wraz z SIWZ zostało zamieszczone w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej, www.chodziez.pl.

   

  Otrzymują:

  1. FHU LINK, ul. Zdrojowa 2, 82-522 Sadlina.

  2. INFOS Systemy Komputerowe, ul. Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk.

  3. Hardsoff Telekom, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań.

  4. Bisness Communication GROUP, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła.

  5. Intertrading Systems Technology, ul. Św. Rocha 19f/3, 61-142 Poznań,

  6. FORCOM, ul Głęboka 8a, 20-612 Lublin.

  7. LOGOS, ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież

  8. a/a

   

  J.S.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Chodzież, dnia 17.07.2009r.

  Nr ZP/341/13/2009

   

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  1. Zamawiający :

  Gmina Miejska w Chodzieży

  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

  e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

   

  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej http://www.chodziez.pl/. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 407.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Radosław Fengier i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

  6. Przedmiot zamówienia.

  Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży"

  Kod CPV: 30213300-8 komputer biurkowy, 33195100-4 monitory, 30237460-1 klawiatury komputerowe, 30232110-8 drukarki laserowe, 48310000-4 pakiety oprogramowania dla

  tworzenia dokumentów, 30191400-8 niszczarki.

  1.

  Zestaw Komputerowy wer. 1 - 3 szt.

   

  Procesor w technologii dwurdzeniowej, Cache min. 1 MB

   

  Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzną - chipset intel, sieciową i muzyczną,

   

  Wolny slot pci-e x16

   

  Dysk Twardy min 250 GB 7200 obr. Serial ATA II

   

  Pamięć operacyjna DDR2 min 2GB

   

  Obudowa ATX z zasilaczem min 350W typu Silent

   

  Nagrywarka DVD+RW z oprogramowaniem

   

  Płyta główna objęta gwarancją min 36m-cy

   

  Klawiatura i mysz optyczna (ze scrollem) z podkładką do myszy optycznych

   

  Oprogramowanie:

   

  Microsoft VISTA BUSINESS 32BIT PL OEM oem Pl. wersja 32 bitowa

   

  Monitor LCD

   

  Przekątna min 17 cali

   

  Rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele

   

  Kontrast min 500:1

   

  Jasność min 300 cd/m2

   

  Czas reakcji plamki max 8 ms

   

  Brak błędnych pixeli w momencie dostarczenia sprzętu

   

  UPS

   

  Min. 2 gniazda do podtrzymania napięcia, z kablami

   

  do podłączenia jednostki i monitora

   

  Oprogramowanie z kablem do bezpiecznego zamknięcia systemu

   

  Moc pozorna: min 400 VA; Moc rzeczywista min 300 Wat

   

  2.

   

  Zestaw Komputerowy wer. 2 - 1 szt.

   

  Procesor w technologii dwurdzeniowej, Cache min. 1 MB

   

  Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzną - chipset intel, sieciową i muzyczną,

   

  Wolny slot pci-e x16

   

  Dysk Twardy min 500 GB 7200 obr. Serial ATA II

   

  Pamięć operacyjna DDR2 min 2GB

   

  Obudowa ATX z zasilaczem min 350W typu Silent

   

  Nagrywarka DVD+RW z oprogramowaniem

   

  Płyta główna objęta gwarancją min 36m-cy

   

  Klawiatura i mysz optyczna (ze scrollem) z podkładką do myszy optycznych

   

  Oprogramowanie:

   

  Microsoft VISTA BUSINESS 32BIT PL OEM oem Pl. wersja 32 bitowa

   

  Monitor LCD

   

  Przekątna min 17 cali

   

  Rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele

   

  Kontrast min 500:1

   

  Jasność min 300 cd/m2

   

  Czas reakcji plamki max 8 ms

   

  Brak błędnych pixeli w momencie dostarczenia sprzętu

   

  UPS

   

  Min. 2 gniazda do podtrzymania napięcia, z kablami

   

  do podłączenia jednostki i monitora

   

  Oprogramowanie z kablem do bezpiecznego zamknięcia systemu

   

  Moc pozorna: min 400 VA; Moc rzeczywista min 300 Wat

   

  3.

   

  Program OEM Office Basic 2007PL V2 1PK MLK - 1 szt.

   

  4.

   

  Szafa stojąca 42U 19" - 1 szt.

   

  Wymiar: 42U (2000x800x1000mm wartości obligatoryjne)

  Typ: stojąca, skręcana, z możliwością rozłożenia

  Drzwi przód: wzmacniane szkło hartowane

  Drzwi tył: metal

  Il. belek rackowych: min 2 pary

  Możliwa regulacja belek

  Otwory kablowe: góra / dół

  Wentylator do szafy, z termostatem, min potrójny, dachowy.

  Przepust szczotkowy dachowy / podłogowy.

  Półka do szafy 19", zwiększona nośność, 660 mm, 1U.

  Półka do szafy 19", z otworami, 450 mm, 2U.

  Organizator kabli 1U, uchwyty plastik.

  Śruby mocujące w otworach szyn nośnych (4szt.).

  Listwa zasilająca 19" z filtrem przeciwzakłóceniowym, 5 gniazd.

   

  5.

   

  Niszczarki do dokumentów: - 9 szt.

   - liczba kartek niszczonych jednorazowo min 10 szt.

   - niszczy papier, płyty i zszywki,

   - rodzaj cięcia: paski lub ścinki

   - szerokość wejścia od 220 - 240 mm,

   - pojemność kosza min. 35 l,

   

  6.

   

  Niszczarka do dokumentów - 1 szt.

   - liczba kartek niszczonych jednorazowo min 10 szt.

   - niszczy papier, płyty i zszywki,

   - rodzaj cięcia: ścinki (NIE PASKI)

   - stopień tajności: min 3

   - szerokość wejścia od 220 - 240 mm,

   - pojemność kosza min. 35 l,

    

  7.

  Specyfikacja kopiarki
  Posiadająca możliwość zamontowania automatycznego podajnika papieru
  Kopiarka nabiurkowa
  Technologia:laserowa
  Prędkość dla formatu A4:16 strona/min
  Prędkość dla formatu A3:9 stron/min
  Format kopiowania (min/maks.):A3/A5
  Gramatura papieru: z zakresu 59-90 g/m^2 (podajnik boczny: z zakresu 26-200
  g/m^2)
  Czas nagrzewania: poniżej 45 sekund
  Czas pierwszej kopii: poniżej 7,2 sekund
  Kopiowanie wielokrotne: 1-999
  Rozdzielczość:600 x 600 dpi
  Pamięć: min 16MB
  Podawanie papieru: kaseta na 250 arkuszy, podajnik boczny na 100 arkuszy;
  Opcje kopiowania: Automatyczny zoom, Automatyczny wybór formatu papieru,
  Automatyczna zmiana kasety, Funkcja oszczędności toneru
  Zasilanie:220-240 VAC, 50-60 Hz
  Specyfikacja drukarki GDI (standard)
  Prędkość: 12 ppm
  Rozdzielczość: 600x600 dpi
  Opcje drukowania: Orientacja pionowa/pozioma,
  Interfejsy: Parallel IEEE 1284, USB 1.1
  Systemy operacyjne: Windows XP/Vista

   

  1. Oferty wariantowe
   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  2. Oferty częściowe
   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  3. Termin wykonania zamówienia:
   - 20 dni od daty podposania umowy.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

   1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
   2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
   3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
   4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   5. Złożą ofertę zgodną z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania Wykonawcy powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa, lub notarialnie, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego.
   6. Akceptują w całości projekt umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
   Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w poniższym punkcie. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione wyżej warunki. Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia.

  5. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

   Do formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawcy dołączą następujące dokumenty:
   1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm. - załącznik nr 2 do SIWZ.
   3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.
   4. Specyfikacja oferowanego sprzętu.
   Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania Wykonawcy powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa, lub notarialnie, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego.

  6. Wadium.
   Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  8. Kryteria oceny ofert :
   1. Jedynym kryterium oceny jest cena ofertowa (waga 100%).
   2. Zamawiający dokona oceny ofert wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i spośród nie odrzuconych ofert jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę ofertową.
   3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych

   Cena wykonania zamówienia -100 %

               Cena oferty najniższej
   Cena = ------------------------- x 100 % x 100
               Cena oferty badanej

  9. Oferty należy składać do dnia 28.07.2009r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
   Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, sekretariat - biuro nr 203

  10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2009r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego - sala Nr 305

  11. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia składania ofert.

  12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

  13. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie elektronicznej, faksu bądź pisemnie.

   Załączniki:
   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  Nr ZP/341/12/2009  

  Chodzież, dnia 15.07.2009r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 02.07.2009r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego i Staszica", został ostatecznie rozstrzygnięty w dniu 15.07.2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy Pani Anny Czyńskiej - Projektowanie Architektoniczno Budowlane, ul. M Drzymały 8/4, 64-920 Piła. Oferta j est zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 7.930,00 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

  1. Biuro Projektów i Usług Technicznych AKANT, ul. Południowa 35, 62-081 Przeźmierowo. Cena oferty to 14.640,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 54 punkty.

  2. BEWA-MULCZYŃSKI, ul. 21 Października 2A, 64-100 Leszno. Cena oferty to 22.936,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 34 punkty.

  3. Pracownia Urbanistyczna PLAN 21, ul. Pniewska 8, 60-446 Poznań. Cena oferty to 13.395,60 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 59 punktów.

  4. ARMAGEDDON, ul. Kmieca 10A, 61-654 Poznań. Cena oferty to 14.640,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 54 punkty.

   

   

  Otrzymują:

   1. Biuro Projektów i Usług Technicznych AKANT, ul. Południowa 35, 62-081 Przeźmierowo.
   2. BEWA-MULCZYŃSKI, ul. 21 Października 2A, 64-100 Leszno.
   3. Pracownia Urbanistyczna PLAN 21, ul. Pniewska 8, 60-446 Poznań.
   4. ARMAGEDDON, ul. Kmieca 10A, 61-654 Poznań.
   5. Projektowanie Architektoniczno Budowlane, ul. M Drzymały 8/4, 64-920 Piła.
   6. a/a

   

  J.S.

  OGŁOSZENIE

  Chodzież, dnia 2009-07-13

  O G ŁO S Z E N I E

   

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej.

   

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały nr XXXVI/309/09 z dnia 01 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej (teren po byłym OHP) oraz o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem będzie ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.


  Burmistrz Miasta

  /-/ Jacek Gursz

   

  Pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2009/1010

  POMOC FINANSOWA UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

  W ROKU SZKOLNYM 2009/1010  Urząd Miejski w Chodzieży informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ( Dz.U. Nr 76, poz. 642) istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę

  w roku szkolnym 2009/2010 w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I gimnazjum.

  Program „Wyprawka Szkolna" skierowany jest do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których:


  - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art.8

  ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115,

  poz.728, z póż. zm.) tj. netto 351,00 zł na osobę w miesiącu poprzedzającym miesiąc

  złożenia wniosku.


  - niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art.7 ustawy o

  pomocy społecznej ( np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,

  długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach

  opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w

  rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego).

  Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć 10

  % ogólnej liczby uczniów z Gminy Miejskiej w Chodzieży.


  Wysokość dofinansowania wyniesie:


  - do 150 zł - dla ucznia klasy I i II szkoły podstawowej;

  - do 170 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej;

  - do 280 zł - dla ucznia klasy I gimnazjum


  Rodzice spełniający powyższe kryteria, winni zgłosić się do dyrektora szkoły celem pobrania wniosku i złożenia stosownych dokumentów.

  Termin ostateczny składania wniosków ustala się na dzień 4 września 2009r.

  Załącznik:

  Zarządzenie Nr 68/09

   

  MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Nr ZP/341/12/2009                                                                                                                                              Chodzież, dnia 07.07.2009r

  MODYFIKACJA

  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

   


  Na stwierdzone przez Wykonawców wątpliwości związane z formą opracowania projektu planu, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), modyfikuję treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

  Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego i Staszica"

  w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

  W związku z powyższym Zamawiający rezygnuje z wykonania animacji komputerowej projektu mpzp miasta Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego i Staszica.


  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi również do zmiany treści ogłoszenia w związku z tym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13.07.2009r. do godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2009r. o godz: 10:15.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Chodzież, dnia 03.07.2009r. 

  Nr ZP/341/11/2009  ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 25.06.2009r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży"", został rozstrzygnięty w dniu 3 lipca 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy LOGOS - Tomasz Kiżewski, ul.Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 22.098,84 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

  1. FHU LINK, ul. Zdrojowa 2, 82-522 Sadlina. Cena oferty to 26.982,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 82 punkty.

  1. INFOS Systemy Komputerowe, ul. Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk. Cena oferty to 34.902,98zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 64 punkty.

  2. Hardsoff Telekom, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań. Cena oferty to 28.322,30 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 78 punktów.

  3. Bisness Communication GROUP, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła. Cena oferty to 25.491,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 87 punktów.

  4. Intertrading Systems Technology, ul. Św. Rocha 19f/3, 61-142 Poznań, Cena oferty to 23.907,12 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 93 punkty.

  5. FORCOM, ul Głęboka 8a, 20-612 Lublin. Cena oferty to 28.219,82 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 79 punktów.  Otrzymują:

   

  1. FHU LINK, ul. Zdrojowa 2, 82-522 Sadlina.

  2. INFOS Systemy Komputerowe, ul. Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk.

  3. Hardsoff Telekom, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań.

  4. Bisness Communication GROUP, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła.

  5. Intertrading Systems Technology, ul. Św. Rocha 19f/3, 61-142 Poznań,

  6. FORCOM, ul Głęboka 8a, 20-612 Lublin.

  7. LOGOS, ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież

  8. a/a

  Ogłoszenie o o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Chodzieży

  ogłasza

  II przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


  Przedmiotem zbycia są nieruchomości położone w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich:


  1. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 597/9 o pow. 3556 m², zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


  Cena wywoławcza brutto wynosi 120.000,00 zł

  (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych )

  • wadium 12.000,00 zł,

   

  Przetarg odbędzie się dnia 06 sierpnia 2009r. (czwartek) o godz 12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


  2. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 597/10 o pow. 5723 m², zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


  Cena wywoławcza brutto wynosi 190.000,00 zł

  (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych )

  • wadium 19.000,00 zł,


  Przetarg odbędzie się dnia 06 sierpnia 2009r. (czwartek) o godz 12.30 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w/w działki stanowią teren zabudowy produkcyjnej.

   

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na każdy z wyżej wymienionych przetargów w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 31 lipca 2009r. (piątek).

   

  Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

   

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia zabudowanych garażem

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia zabudowanych garażem  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  Miesięczna wysokość czynszu

  1.

  dz. Nr 3640/9(część) pow. 15 m2

  Chodzież ulica Siejaka

  18,30 zł brutto

   

  Dzierżawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z zamieszczeniem niniejszej informacji o wykazie w lokalnej Gazecie.

  Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży

  Nr ZP/341/11/2009

  Chodzież, dnia 25.06.2009r.

   


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


  1. Zamawiający :

  Gmina Miejska w Chodzieży

  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

  e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl


  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 407.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Radosław Fengier i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

  6. Przedmiot zamówienia.

  Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży"

  Kod CPV: 30213300-8 komputer biurkowy, 33195100-4 monitory, 30237460-1 klawiatury komputerowe, 30232110-8 drukarki laserowe, 48310000-4 pakiety oprogramowania dla

  tworzenia dokumentów, 30191400-8 niszczarki.


  Opis przedmiotu zamówienia:

  1.

  Zestaw Komputerowy wer. 1 - 3 szt.


  Procesor w technologii dwurdzeniowej, Cache min. 1 MB


  Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzną - chipset intel, sieciową i muzyczną,


  Wolny slot pci-e x16


  Dysk Twardy min 250 GB 7200 obr. Serial ATA II


  Pamięć operacyjna DDR2 min 2GB


  Obudowa ATX z zasilaczem min 350W typu Silent


  Nagrywarka DVD+RW z oprogramowaniem


  Płyta główna objęta gwarancją min 36m-cy


  Klawiatura i mysz optyczna (ze scrollem) z podkładką do myszy optycznych


  Oprogramowanie:

   

  Microsoft VISTA BUSINESS 32BIT PL OEM oem Pl. wersja 32 bitowa


  Monitor LCD


  Przekątna min 17 cali


  Rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele


  Kontrast min 500:1


  Jasność min 300 cd/m2


  Czas reakcji plamki max 8 ms


  Brak błędnych pixeli


  UPS


  Min. 2 gniazda do podtrzymania napięcia, z kablami


  do podłączenia jednostki i monitora


  Oprogramowanie z kablem do bezpiecznego zamknięcia systemu


  Moc pozorna: min 400 VA; Moc rzeczywista min 300 Wat

  2.

  Zestaw Komputerowy wer. 2 - 1 szt.


  Procesor w technologii dwurdzeniowej, Cache min. 1 MB


  Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzną - chipset intel, sieciową i muzyczną,


  Wolny slot pci-e x16


  Dysk Twardy min 500 GB 7200 obr. Serial ATA II


  Pamięć operacyjna DDR2 min 2GB


  Obudowa ATX z zasilaczem min 350W typu Silent


  Nagrywarka DVD+RW z oprogramowaniem


  Płyta główna objęta gwarancją min 36m-cy


  Klawiatura i mysz optyczna (ze scrollem) z podkładką do myszy optycznych


  Oprogramowanie:

   

  Microsoft VISTA BUSINESS 32BIT PL OEM oem Pl. wersja 32 bitowa


  Monitor LCD


  Przekątna min 17 cali


  Rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele


  Kontrast min 500:1


  Jasność min 300 cd/m2


  Czas reakcji plamki max 8 ms


  Brak błędnych pixeli


  UPS


  Min. 2 gniazda do podtrzymania napięcia, z kablami


  do podłączenia jednostki i monitora


  Oprogramowanie z kablem do bezpiecznego zamknięcia systemu


  Moc pozorna: min 400 VA; Moc rzeczywista min 300 Wat

  3.

  Drukarka Laserowa mono:(Stanowisko podatki,) - 1 szt.


  Złącza zewnętrzne: LPT ; USB


  Obsługiwane języki: PCL 5e PCL6


  Kabel do drukarki LPT


  Prędkość druku 28 str/min


  Max obciążenie miesięczne 70000 arkuszy/miesiąc


  Druk dwustronny automatyczny


  Obsługiwana rozdzielczość 1200x1200

  4.

  Program OEM Office Basic 2007PL V2 1PK MLK - 1 szt.

  5.

  Szafa stojąca 42U 19" - 1 szt.


  Wymiar: 42U (2000x800x1000mm)

  Typ: stojąca, skręcana, z możliwością rozłożenia

  Drzwi przód: wzmacniane szkło hartowane

  Drzwi tył: metal

  Il. belek rackowych: 2 pary

  Możliwa regulacja belek

  Otwory kablowe: góra / dół

  Wentylator do szafy, z termostatem, potrójny, dachowy.

  Przepust szczotkowy dachowy / podłogowy.

  Półka do szafy 19", zwiększona nośność, 660 mm, 1U.

  Półka do szafy 19", z otworami, 450 mm, 2U.

  Organizator kabli 1U, uchwyty plastik.

  Śruby mocujące w otworach szyn nośnych (4szt.).

  Listwa zasilająca 19" z filtrem przeciwzakłóceniowym, 5 gniazd.

  7.

  Niszczarki do dokumentów: - 9 szt.

  • liczba kartek niszczonych jednorazowo min 10 szt.

  • niszczy papier, płyty i zszywki,

  • rodzaj cięcia: paski

  • stopień tajności: 3

  • szerokość wejścia 240 mm,

  • pojemność kosza min. 35 l,

  9.

  Niszczarka do dokumentów - 1 szt.

  • liczba kartek niszczonych jednorazowo min 10 szt.

  • niszczy papier, płyty i zszywki,

  • rodzaj cięcia: ścinki (NIE PASKI)

  • stopień tajności: 4

  • szerokość wejścia 240 mm,

  • pojemność kosza min. 35 l,

    

  1. Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


  1. Oferty częściowe

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


  1. Termin wykonania zamówienia:

  - 20 dni od daty podposania umowy.


  1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  5. Złożą ofertę zgodną z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania Wykonawcy powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa, lub notarialnie, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego.

  6. Akceptują w całości projekt umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.


  Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w poniższym punkcie. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione wyżej warunki. Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia.


  1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  Do formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawcy dołączą następujące dokumenty:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm. - załącznik nr 2 do SIWZ.

  3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.

  4. Specyfikacja oferowanego sprzętu.


  Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania Wykonawcy powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa, lub notarialnie, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego.


  1. Wadium.

  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


  1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  1. Kryteria oceny ofert :

   1. Jedynym kryterium oceny jest cena ofertowa (waga 100%).

   2. Zamawiający dokona oceny ofert wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i spośród nie odrzuconych ofert jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę ofertową.

   3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych


  Cena wykonania zamówienia -100 %


  Cena oferty najniższej

  Cena = ------------------------- x 100 % x 100

  Cena oferty badanej


  1. Oferty należy składać do dnia 03.07.2009r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego:

  Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, sekretariat - biuro nr 203


  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2009r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego - sala Nr 305


  1. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia składania ofert.


  1. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

  wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.


  1. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów, wniosków, informacji

  i protestów odbywać może się w formie elektronicznej, faksu bądź pisemnie.

  Załączniki:
  Treść Ogłoszenia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   

  Ogłoszenie konkursu

  Ogłoszenie

  Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży rozpatrzyła w dniu 18.06.2009 r. oferty otwartego konkursu w zakresie:

   

  1. Organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

   

  1. Organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

   

  Realizację zadania pierwszego dot. „Organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży" powierzono Świetlicy Środowiskowej „Promyk Dobra" CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Chodzieży ul. Ujska 31.

   

  Realizacja zadania drugiego dot. „Organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży" pozostaje bez rozpatrzenia.

   

   

   

  Członkowie Komisji:

  Jankowska Małgorzata

  Górska Iwona

  Szafran Sylwia

  WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

  WYKAZ
  LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

  lp.

  KW

  Nr działki

  pow. m2

  Opis nieruchomości

  Sposób zagospodarowania

  Forma zbycia

  Uzbrojenie terenu

  Cena lokalu

  Cena gruntu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  18137

  2243/2

  383 m²

  Chodzież, ul. Słowackiego 4b/10

  Lokal mieszkalny składa się z :

  3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.

  o pow.47,04 m²


  Lokal na własność.

  Działka w użytkowanie wieczyste.

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  61.357,00 zł

  1.246,84 zł

  I wpłata wynosi 15%, co stanowi kwotę 187,03 zł (brutto)

  Opłata roczna wynosi 1%, co stanowi kwotę 12,47 zł (brutto)

  2

  18135

  2299/6

  355 m²

  Chodzież, ul. Żeromskiego 10/3

  Lokal mieszkalny składa się z :

  2 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z w.c.

  o pow. 37,77

  Lokal na własność.

  Działka w użytkowanie wieczyste

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  49.215,00zł

  1155,34 zł

  I wpłata wynosi 15%, co stanowi kwotę 173,30 zł (brutto)

  Opłata roczna wynosi 1%, co stanowi kwotę 11,55 zł (brutto)

  3


  18135

  2299/6

  355 m²


  Chodzież, ul. Żeromskiego 10/20

  Lokal mieszkalny składa się z :

  3 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z w.c.

  o pow. 43,97 m²

  Lokal na własność.

  Działka w użytkowanie wieczyste

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  56.780,00 zł

  1155,34 zł

  I wpłata wynosi 15%, co stanowi kwotę 173,30 zł (brutto)

  Opłata roczna wynosi 1%, co stanowi kwotę 11,55 zł (brutto)

   

      

  lp.

  Kw

  Nr działki

  pow. m2

  Opis nieruchomości

  Sposób zagospodarowania

  Forma zbycia

  Uzbrojenie terenu

  Cena lokalu

  Cena gruntu

  brutto

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  18156

  2253/2

  363 m²

  Chodzież, ul. Kilińskiego 1B/2

   

  Lokal mieszkalny składa się z :

  3 pokoi,kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.

  o pow. 60,44 m²


  Lokal na własność

  Udział w gruncie w prawo własności.

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  78.394,00 zł


  1580,79 zł

  2

  18156

  2253/2

  363m2

  Chodzież, ul. Kilińskiego 1B/12

  Lokal mieszkalny składa się z :

  2 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z w.c.

  o pow.55,02 m²


  Lokal na własność.

  Udział w gruncie w prawo własności.

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  71.728,23 zł

  1410,81 zł

  3

  18156

  2253/2

  363 m2

  Chodzież, ul. Kilińskiego 1A/15

  Lokal mieszkalny składa się z :

  2 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z wc

  o pow.54,20 m2


  Lokal na własność.

  Udział w gruncie w prawo własności.

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  70.582,23 zł

  1499,87 zł


  4

  17979

  2365/5

  514 m2

  Chodzież, ul. Wojska Polskiego 24c/14

  Lokal mieszkalny składa się z :

  3 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z wc

  o pow.62,32 m2


  Lokal na własność.

  Działka w użytkowanie wieczyste .

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  85.388,00 zł

  1080,92 zł

  I wpłata wynosi 15 % co stanowi kwotę 162,14 zł

  Opłata roczna wynosi 1% co stanowi kwotę 10,81 zł


  5

  18156

  2253/2

  363 m2

  Chodzież, ul. Kilińskiego 1B/8

  Lokal mieszkalny składa się z :

  2 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z wc

  o pow.49,46 m2


  Lokal na własność.

  Udział w gruncie w prawo własności

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  65.157,23 zł

  1076,55 zł


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Chodzież, dnia 10.06.2009r.
  Nr ZP/341/10/2009 


  ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 01.06.2009r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Odnowienie pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji", został rozstrzygnięty w dniu 10 czerwca 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy DOSKOM.COM - Szymon Purczyński, ul. Chopina 19, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 1.987,48 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym 1zostały złożone następujące oferty:

  1. APN Promise Sp. Z o.o., ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa. Cena oferty 3.720,39 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 54 punkty.

  2. PROData Sp. Z o.o., ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań. Cena oferty 2.119,14 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 94 punkty.

  3. AdvaCOM Sp. Z o.o., ul. Zawady 33, 61-001 Poznań. Cena oferty 2.104,50 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 95 punktów.

  4. NS Lublin Sp. Z o.o., ul. Jana Sawy 10/01, 20-632 Lublin. Cena oferty 1.997,96 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 99 punktów.
  Otrzymują:

   1. APN Promise Sp. Z o.o., ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa

   2. PROData Sp. Z o.o., ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań

   3. AdvaCOM Sp. Z o.o., ul. Zawady 33, 61-001 Poznań

   4. NS Lublin Sp. Z o.o., ul. Jana Sawy 10/01, 20-632 Lublin

   5. a/a


  J.S.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Chodzież, dnia 09.06.2009r.

  Nr ZP/341/9/2009 


  ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 19.05.2009r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 9 czerwca 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Zakładu Kierowania i Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawstwa Robót „BARBUD" - Jerzy Baranowski, Konstantynowo 1, 64-813 Zacharzyn. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 51.300,03 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „MIRTECH" - Miron Skrzeczkowski, Sarbka 2, 64-700 Czarnków. Cena oferty 55.794,93 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 92 punkty.

  2. Usługi Ogólnobudowlane - Roman Dziubiński, ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież. Cena oferty 59.217,17 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 87 punktów.

  3. WZB-U „HORBUDEX" - Ireneusz Horkawy, ul. Brzozowa 15, 64-800 Chodzież. Cena oferty 61.965,66 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 83 punkty.
  Otrzymują:

   1. PPUH „MIRTECH"

   Sarbka 2, 64-700 Czarnków

   2. Usługi Ogólnobudowlane

   ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież.

   3. WZB-U „HORBUDEX"

   ul. Brzozowa 15, 64-800 Chodzież

   4. „BARBUD"

   Konstantynowo 1, 64-813 Zacharzyn.

   5. a/a

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

  OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Chodzieży

  z dnia 04 czerwca 2009 r.

     w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież, sprzedaż ma na celu poprawienie użytkowania działek sąsiednich.


  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261,poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281,poz.2782 z 2005 r. Dz.U.Nr 130,poz.1087,Dz.U.Nr 169,poz.1420,Dz.U.Nr 175,poz.1459, z 2006r. Dz.U.Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i poz.1601, z 2007r. Dz.U. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz.U. Nr 59, poz.369, Dz.U. 2008 Nr 220 poz.1412 Dz.U. z 2009r. Nr 19 poz.100, DzU. z 2009r. Nr 42 poz.335 i 340).


  Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 3077/3 o powierzchni 0.0109 ha, położoną w Chodzieży przy ul. Leśnej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


  Cena nieruchomości brutto wynosi 6.540,00 zł

  (słownie: sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100)  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

  Ogłoszenie o zamówieniu na Odnowienia pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji

  Nr ZP/341/10/2009

  Chodzież, dnia 01.06.2009r.

   


  O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U


  1. Zamawiający :

  Gmina Miejska w Chodzieży

  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

  e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 407.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Radosław Fengier i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

  6. Przedmiot zamówienia.

    

  Odnowienia pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji"


  Kod CPV: 48761000-0 pakiety oprogramowania antywirusowego, 48210000-3 pakiety oprogramowania dla sieci.

   Opis przedmiotu zamówienia:

  Odnowienie pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji.

  a) SYMC ENDPOINT PROTECTION 11.0 BNDL STD LIC GOV BAND A BASIC 12 MO

  (odnowienie) - 47 szt.

  b) SYMC ENDPOINT PROTECTION 11.0 BNDL STD LIC GOV BAND A BASIC 12 MO

  (zakup dodatkowych) - 3 szt.


  1. Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


  1. Oferty częściowe

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


  1. Termin wykonania zamówienia:

  - 10 dni od dnia podpisania umowy.


  1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  5. Złożą ofertę zgodną z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania Wykonawcy powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa, lub notarialnie, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego.

  6. Akceptują w całości projekt umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

  Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w poniższym punkcie. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione wyżej warunki. Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia.


  1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  Do formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawcy dołączą następujące dokumenty:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm. - załącznik nr 2 do SIWZ.

  3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.


  Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania Wykonawcy powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa, lub notarialnie, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego.


  1. Wadium.

  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


  1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  1. Kryteria oceny ofert :

   1. Jedynym kryterium oceny jest cena ofertowa (waga 100%).

   2. Zamawiający dokona oceny ofert wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i spośród nie odrzuconych ofert jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę ofertową.

   3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych


  Cena wykonania zamówienia -100 %


              Cena oferty najniższej

  Cena = ------------------------- x 100 % x 100

              Cena oferty badanej


  1. Oferty należy składać do dnia 10.06.2009r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego:

  Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, sekretariat - biuro nr 203


  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2009r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego - sala Nr 305


  1. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia składania ofert.


  1. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

  wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.


  1. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów, wniosków, informacji

  i protestów odbywać może się w formie elektronicznej, faksu bądź pisemnie.

   

  Załączniki:

   


   

  Wykaz nieruchomości wytypowanych do wydzierżawienia

  Wykaz nieruchomości wytypowanych do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze.  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  Roczna wysokość czynszu

  1.

  dz. Nr 635/1 (część) pow. 1013 m2


  Chodzież rejon ulicy Ofiar Gór Morzewskich

  50,00 zł

  2.

  dz. Nr 634 (część) pow. 920 m2


  Chodzież rejon ulicy Ofiar Gór Morzewskich

  70,00 zł

   

   

   

   

   

   

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele ogrodnicze

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele ogrodnicze.  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  Roczna wysokość czynszu

  1.

  dz. Nr 373/2(część) pow. 110 m2

  Chodzież ulica Akacjowa

  11,00 zł

   

  Dzierżawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z zamieszczeniem niniejszej informacji o wykazie w lokalnej Gazecie.

   

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze.  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  Roczna wysokość czynszu

  1.

  dz. Nr 342/6 (część) pow. 450 m2

  dz.Nr 3928 pow. 76 m2

  Chodzież ulica Akacjowa

  36,80 zł

  2.

  dz. Nr 360 pow. 465 m2


  Chodzież ulica Akacjowa

  46,50 zł

  3.

  dz. Nr 1575/4 (część) pow. 280 m2


  Chodzież ulica Drewsa

  28,00 zł

  4.

  dz. Nr 435/1 (część) pow. 117 m2


  Chodzież ulica Akacjowa

  11,70 zł

   

   

   

   

   

   

   

  Chodzież , dnia 28 maja 2009r.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Nr ZP/341/8/2009

  Chodzież, dnia 03.06.2009r.   ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 13.05.2009r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 147298-2009 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Przebudowę ulicy - odtworzenie jezdni ulic: Świętokrzyskiej i Buczkowskiej w Chodzieży - ul. Buczkowska II etap", został rozstrzygnięty w dniu 3 czerwca 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy „POL-DRÓG" Chodzież Sp. Z o.o., ul. Ofiar Gór Morzewskich 5, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 368.459,14 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym nie zostały złożone inne oferty.

  Ogłoszenie przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko

  Chodzież, dnia 19 maja 2008 r.  O G ŁO S Z E N I E


  Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) przeprowadzając


  strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko do projektu:


  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, dla działki o nr geod. 2364/1, położonej przy ul. Wojska Polskiego, opracowywanego w oparciu o uchwałę Nr XXVI/221/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 września 2008r.


  podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu


  do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko,

  której przedmiotem będzie ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   

  Każdy ma prawo zapoznać się z niezbędną dokumentacją ww. Sprawy w godz. od 900 do 1500, w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 oraz wnieść wnioski lub uwagi w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.


  Wnioski lub uwagi można składać na piśmie oraz ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym. ( Dz. U. Nr 130 poz.1450).


  Burmistrz Miasta Chodzieży

  /-/ Jacek Gursz

  Komunikat o dopisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania

  Komunikat

  Uprzejmie informuję, że osoby czasowo przebywające poza miejscem stałego zamieszkania jak i osoby nigdzie niezamieszkałe mogą wziąć udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w miejscu pobytu czasowego (bez pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania), jeśli złożą w Urzędzie Miejskim w Chodzieży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2009r.

  Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego

  Chodzież, dnia 19.05.2009r.

  Nr ZP/341/9/2009   O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U


  1. Zamawiający :

  Gmina Miejska w Chodzieży

  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

  e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 40.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Zbigniew Bielecki i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

  6. Przedmiot zamówienia.

  Remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w budynku

  Urzędu Miejskiego w Chodzieży"

  Kod CPV: 45000000-7 roboty budowlane, 45211310-5 roboty budowlane w zakresie łazienek, 45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45331210-1 instalowanie wentylacji.

   

  Załączniki:

   

  Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

   

  INFORMACJA

  Informuję, że spis wyborców mających uprawnienia do głosowania w wyborach parlamentarnych w dniu 07 czerwca 2009 roku wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul.Paderewskiego 2 ( pokój nr 413, II piętro ) w dniach od 25 maja do 05 czerwca 2009 roku w godzinach pracy Urzędu.

  Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy ujętego w spisie wyborców.

  Informacja o zaświadczeniach prawa do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

    INFORMACJA

  Informuję, że wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

  Zaświadczenia wydawane są w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 413, II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

  Wydanie zaświadczenia następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy.

  UWAGA

  W piątki zaświadczenia wydawane będą biurze nr 209 Urzędu Miejskiego - biuro dowodów osobistych.

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze 

  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  Roczna wysokość czynszu

  1

  dz. Nr 996 pow. 183 m2

  Chodzież ulica Hallera

  18,30 zł

  2

  dz. Nr 2911 pow. 600 m2

  Chodzież ulica Buczkowska

  42,00 zł

  3

  dz. Nr 2109 pow. 53 m2

  Chodzież ulica Szymanowskiego

  5,30 zł

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele manewrowe.

  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  Miesięczna wysokość czynszu

  1

  dz. Nr 342/6 pow. 280 m2

  Chodzież ulica Akacjowa

  102,48 zł

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia pod garażami.

  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  Miesięczna wysokość czynszu

  1

  dz. Nr 342/6 pow. 20 m2

  Chodzież ulica Akacjowa

  24,40 zł

   

   

   

   

  Otwarty konkurs ofert

  BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

  działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego

  Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek podległych organom administracji publicznej, bądź przez nie nadzorowanym oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Tryb przekazywania dotacji :
  a) jeśli zapisy umowy nie stanowią inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy,

  3. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

  a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
  b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,
  c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres do 31 grudnia 2009r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

  4. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2009 r., do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

  5. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

  6. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005.264.2207)

  Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

  http://chodziez.pl/index.php?Dzial=135&Artykul=100

  Do oferty należy dołączyć:
  aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2008,
  oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne
  oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach

  Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

  6. Kryteria wyboru oferty:
  dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań, koszt zadania i udział własny w kosztach, atrakcyjność formy organizacji zadania, kryterium ilości uczestników.

  7. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej wyznaczonej przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

  8. Termin wyboru oferty: 15 czerwca 2009 r.

  9. Regulamin pracy Komisji Konkursowej będzie do wglądu od dnia 5 czerwca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy - odtworzenie jezdni ulic: Świętokrzyskiej i Buczkowskiej w Chodzieży - ul. Buczkowska II etap

  Nr ZP/341/8/2009 Chodzież, dnia 13.05.2009r.

  OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU


  1. Zamawiający:

  Gmina Miejska w Chodzieży

  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

  e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 301.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Zbigniew Bielecki i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

  6. Przedmiot zamówienia.

  "Przebudowa ulicy - odtworzenie jezdni ulic: Świętokrzyskiej

  i Buczkowskiej w Chodzieży - ul. Buczkowska II etap"

  Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe.

   

  Załączniki:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Secyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-2
  4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
  5. Projekt budowlany
  6. Przedmiar robót

   

  Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież

  WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ
   

  lp.

  KW

  Nr działki

  pow. m2

  Opis nieruchomości

  Sposób zagospodarowania

  Forma zbycia

  Uzbrojenie terenu

  Cena lokalu

  Cena gruntu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  18156

  2253/2

  363m2

  Chodzież, ul. Kilińskiego 1B/2

   

  Lokal mieszkalny składa się z :

  3 pokoi,kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.

  o pow. 60,44 m²


  Lokal na własność

  Udział w gruncie w prawo własności.

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  78.907,00 zł

  2

  18156

  2253/2

  363m2

  Chodzież, ul. Kilińskiego 1B/12

  Lokal mieszkalny składa się z :

  2 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z w.c.

  o pow.55,02 m²


  Lokal na własność.

  Udział w gruncie w prawo własności.

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  72.103,00 zł
  3

  18156

  2253/2

  363m2

  Chodzież, ul. Kilińskiego 1A/15

  Lokal mieszkalny składa się z :

  2 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z wc

  o pow.54,20 m2


  Lokal na własność.

  Udział w gruncie w prawo własności.

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  71.029,00 zł
  4

  17979

  2365/5

  514m2

  Chodzież, ul. Wojska Polskiego 24c/14

  Lokal mieszkalny składa się z :

  3 pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki z wc

  o pow.62,32 m2


  Lokal na własność.

  Działka w użytkowanie wieczyste .

  Droga,prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

  85.388,00 zł

  886,00 zł

  I wpłata wynosi 15 % co stanowi kwotę 162,14 zł

  Opłata roczna wynosi 1% co stanowi kwotę 10,81 zł


   

  Ogłoszenie o konkursie ofert konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

  OGŁOSZENIE

  Burmistrza Miasta Chodzieży


  Na podstawie art. 28 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) ogłaszam


  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


  1. Rodzaj zadań i wysokość przeznaczonej dotacji w 2009 r.


  1. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży - 18 720,00 zł

  2. Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży - 5 400,00 zł


  Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinanso­wanie.


  2. Warunki przyznawania dotacji:


  Dotacja może być przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert posiadają­cemu wkład własny na realizację zadania.


  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

  1. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;

  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.


  Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Poli­tyki Społecznej z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

  Formularz oferty dostępny jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 2, piętro I) w godz. 8.00 - 15.00 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Chodzieży www.chodziez.pl (jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - Urząd Miejski - zamówienia publiczne i ogłoszenia)

  Do oferty należy dołączyć:

  1. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru doty­czący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 mie­sięcy od daty uzyskania);

  2. Kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

  3. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przy­padku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalno­ści;

  4. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowa­nego działania;

  5. Tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na realizację zadania;

  6. Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach wyda­ne w okre­sie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.


  Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji na realizację zadania:

  1. Koszty osobowe: Wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami - zgodnie z cenami panującymi na rynku lokalnym.

  2. Koszty rzeczowe wynikające ze specyfiki przedsięwzięcia:

   1. żywność/wyżywienie,

   2. transport,

   3. zakup materiałów edukacyjnych,

   4. zakup materiałów do zajęć,

   5. bilety wstępu (basen, kino, muzeum, ZOO, etc.)

   6. środki czystości i higieniczne,

   7. zakup leków.

  3. Koszty administracyjne zadania (koszty telekomunikacyjne - bez abonamentu, zakup znacz­ków, materiałów biurowych) - tylko w części dotyczącej realizacji zadania.

  4. Koszty dotyczące eksploatacji lokalu (gaz, energia, woda, wywóz nieczystości) - tylko w czę­ści dotyczącej realizacji zadania.
  Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

  1. Zakup gruntów, budowa bądź zakup budynków lub lokali.

  2. Zadania i zakupy inwestycyjne.

  3. Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów.

  4. Prowadzenie działalności gospodarczej.

  5. Pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicz­nego.

  6. Działalność polityczna i religijna.


  3. Termin realizacji zadań:


  Zadanie 1 - od 01 lipca do 31 sierpnia 2009 r.

  Zadanie 2 - 22 czerwca do 31 sierpnia 2009 r. - czas trwania realizacji zadania nie mniej niż 2 tygodnie


  4. Warunki realizacji powyższych zadań:


  1. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży:

  1. Zorganizowanie w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2009 r. wypoczynku wraz z wyżywieniem dla około 30 dzieci i młodzieży z rodzin objętych wspar­ciem MOPS w Chodzieży posiadających skierowanie wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cho­dzieży;

  2. Zapewnienie uczestnikom atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych, sportowych i kultural­nych;

  3. Objęcie uczestników fachową opieką pedagogiczną oraz pielęgniarską;

  4. Zapewnienie uczestnikom wypoczynku odpowiednich warunków sanitarnych.


  2. Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży:

  1. Zorganizowanie w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2009 r. trwającej nie mniej niż 2 tygod­nie półkolonii wraz z wy­żywieniem dla około 30 dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem MOPS w Chodzieży posiadających skierowanie wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cho­dzieży;

  2. Zapewnienie uczestnikom atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych, sportowych i kultural­nych;

  3. Objęcie uczestników fachową opieką pedagogiczną oraz pielęgniarską;

  4. Zapewnienie uczestnikom wypoczynku odpowiednich warunków sanitarnych.


  5. Miejsce i termin składania ofert:


  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z odpowiednim dopiskiem:


  na zad. 1. „Konkurs ofert - Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i mło­dzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży"

  na zad. 2. „Konkurs ofert - Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży"


  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 2, piętro I) w terminie do 17 czerwca 2009 r. do godz. 15.00.

  Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Sylwia Szafran.


  6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:


  Oferty na realizację zadania rozpatrzy powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży Komisja opiniu­jąca oferty.

  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofert do siedziby Ośrodka, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  Oferty wadliwe, niekompletne oraz dostarczone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

  Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Chodzieży - www.chodziez.pl (jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - Urząd Miejski - zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chodzieży oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

  1. Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej oraz kadry do wykonania zadania;

  2. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań;

  3. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania;

  4. Poziom wkładu własnego w kosztach realizacji zadania;

  5. Dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowych rozliczeń środków finansowych.

  7. Informacja o zrealizowanych zadaniach w poprzednim i bieżącym roku:


  L.p.

  Nazwa zadania

  Nazwa podmiotu

  Dotacja w

  2008 r. (w zł)

  Dotacja w

  2009 r. (w zł)

  1.

  Organizacja letniego wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w okresie od 01.07. do 30.08.2008 r.

  Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra" CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Chodzieży, ul. Ujska 31


  Przyznana: 15 900,00

  Wykorzystana: 15 575,00

  0


  2.

  Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w okresie od 30.06. do 18.07.2008 r.

  Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Cho­dzieży, ul. Krasińskiego 14


  Przyznana: 3 300,00

  Wykorzystana: 3 170,00

  0

  3.

  Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w okresie od 01.07. do 30.08.2009 r.

  Zadanie nie było realizowane

  0

  0


  Załącznik:
  Oferta podmiotu uprawnionego

   

  Ogłoszenie w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży

  OGŁOSZENIE
  Burmistrza Miasta Chodzieży
  z dnia 30 kwietnia 2009 r.

   

  w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież.

  Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261,poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281,poz.2782 z 2005 r. Dz.U.Nr 130,poz.1087,Dz.U.Nr 169,poz.1420,Dz.U.Nr 175,poz.1459).

  Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 3574/2 o powierzchni 0.0975 ha, położoną w Chodzieży przy ul. Kasprzaka, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chodzież, zapisaną w księdze wieczystej KW 17256, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena nieruchomości brutto wynosi 94.000,00 zł
  (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

  Informuję, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

  Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadań publicznych

  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2009 r. Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

   

  Miejski Ośrodek Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych w Chodzieży
  ul. Reymonta 12
  64-800 Chodzież

   

  OGŁOSZENIE

  W wyniku rozstrzygniętego konkursu na „ Realizację zadań publicznych w 2008r.

  z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym", komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży rozpatrzyła w dniu 30.04.2009r. ofertę otwartego konkursu -

  pt. „ Konkurs na realizację zadań, tj. „ Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej lub środowiskowe dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzieży".

  Zadania wykonywać będzie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i podległa jej świetlica środowiskowa Sióstr Serafitek „ Promyk Dobra" mieszcząca się na ul. Ujskiej w Chodzieży.

   

  Członkowie komisji konkursowej;

  1. Romana Otto

  2. Beata Gidaszewska

  3. Edyta Cierpicka

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnijeszej

     Chodzież, dnia 27.04.2009r.

  Nr MOSiR/341/10/2009                                                                           

   

  ZAWIADOMIENIE

  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

              Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 03.04.2009r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 91020-2009 oraz na stronie internetowej www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Przebudowę ścieżki spacerowej na terenie MOSiR w Chodzieży „został rozstrzygnięty w dniu 27 kwietnia 2009r. 

              Za ofertę  najkorzystniejszą  ekonomicznie  uznano  ofertę firmy. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych  „ CHABER - BUD „ Anna Chaberska ul. Kazimierza Wielkiego 35/2, 64 - 920 Piła. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 62.125,41 zł brutto, w  kryterium cena  oferta otrzymała 100 punktów.           

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu oferty  złożyły również  firmy:

  1. JUKON Konrad Jutrzenka , ul. Mostowa 2, 64 - 800 Chodzież

  - cena oferty  95.940,02 zł brutto - 65 pkt.

  1. Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych ‘ BIMEX" Ruda 12/b, 64 - 610 Rogoźno

  -  cena oferty  97.784,16 zł brutto - 64 pkt.

  1. „COMPLEX BRUK" Skupin Dawid , ul. Paderewskiego 15a/4 , 64 - 800 Chodzież

  -  cena oferty  100.268,02 zł brutto - 62 pkt.

  1. Przedsiębiorstwo ARBET  Tomasz Dymek , Kamionka 1 a , 64 - 800 Chodzież

  -  cena oferty  112.009,97 zł brutto - 55 pkt.

  1. WZB- U „ HORBUDEX" Import-EXPORT ART. SPOŻ - PRZEM. Ireneusz Horkawy, ul. Brzozowa 15 , 64 - 800 Chodzież.

  -  cena oferty  121.641,66 zł brutto - 51 pkt.

   

   

  Otrzymują:

        

  1. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych  „ CHABER - BUD „ Anna Chaberska ul. Kazimierza Wielkiego 35/2, 64 - 920 Piła.
  1.  Przedsiębiorstwo ARBET  Tomasz Dymek , Kamionka 1 a , 64 - 800 Chodzież
  2. „COMPLEX BRUK" Skupin Dawid , ul. Paderewskiego 15a/4 , 64 - 800 Chodzież
  3. Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych ‘ BIMEX" Ruda 12/b, 64 - 610 Rogoźno
  4. JUKON Konrad Jutrzenka , ul. Mostowa 2, 64 - 800 Chodzież
  5. WZB- U „ HORBUDEX" Import-EXPORT ART. SPOŻ-PRZEM. Ireneusz Horkawy, ul. Brzozowa 15 , 64 - 800 Chodzież.
  6. a/a

   

                                                                                           

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże

  Lp.

  Nr działki i powierzchnia

  adres

  Miesięczna wysokość czynszu brutto

  1.

  dz. nr 1613/11 (część), pow. 14,20 m2

  Chodzież, rejon ul. Paderewskiego / Malepszego

  17,32 zł

  2.

  dz. nr 1613/11 (część), pow. 15,05 m2

  Chodzież, rejon ul. Paderewskiego / Malepszego

  18,36 zł

  3.

  dz. nr 1613/11 (część), pow. 15,14 m2

  Chodzież, rejon ul. Paderewskiego / Malepszego

  18,47 zł

  4.

  dz. nr 1613/11 (część), pow. 16,60 m2

  Chodzież, rejon ul. Paderewskiego / Malepszego

  20,03 zł

  5.

  dz. nr 1613/11 (część), pow. 15,40 m2

  Chodzież, rejon ul. Paderewskiego / Malepszego

  18,79 zł

  6.

  dz. nr 1613/11 (część), pow. 10,75 m2

  Chodzież, rejon ul. Paderewskiego / Malepszego

  13,11 zł

  Wykaz nieruchomości wytypowanych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele manewrowe i parkingi.

  Wykaz nieruchomości wytypowanych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele manewrowe i parkingi.

   

   

  Lp.

  Nr działki i m2

  Adres

  Miesięczna wysokość czynszu

  1.

  Działka nr 1781/6 (część) pow. 414 m2

  Chodzież, rejon ulicy Wierzbowej

  151,52 zł brutto (z Vat)

   

   

  Ogłoszenie o sprzedaży budynku stacji transformatorowej

  OGŁOSZENIE
  Burmistrz Miasta Chodzieży
  ogłasza
  III przetarg ustny ograniczony

  na sprzedaż budynku stacji transformatorowej oraz oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Chodzieży przy ul. Daszyńskiego/Jagiellońska. Przetarg ograniczony jest do jednostek realizujących cel publiczny, jakim jest utrzymanie urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej. Przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Daszyńskiego/ Jagiellońskiej oznaczona numerem geodezyjnym 2227/4 o pow. 58 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena wywoławcza brutto wynosi 36.600,00,- zł

  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100)

  - wadium 5.000,00,- zł,

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, działka przeznaczona jest pod zabudowę i stanowi teren infrastruktury technicznej- urządzenia, budynki i budowle elektroenergetyki.

  Przetarg odbędzie się dnia 27 maja 2009r. (środa) o godz. 11 00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenia wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 20 maja 2009 r. (środa).

  Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na konto Urzędu Miejskiego.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik, tel. (0-67)2827171 wew. 412.

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze.

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze.

   

   

  Lp

  nr.działki i m2

  Adres

  Roczna wysokość czynszu

  1

  dz. Nr 609 pow. 200 m2

  Chodzież ulica Wiejska

  20,60 zł

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Chodzież, dnia 14.04.2009r. 

  Nr ZP/341/6/2009 


  ZAWIADOMIENIE

   

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 23.03.2009r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic oraz profilowanie nawierzchni gruntowych dróg miejskich na terenie miasta Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 14 kwietnia 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy „POL - DRÓG", ul. Ofiar Gór Morzewskich 5, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 95.904,20 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona tylko jednia oferta.

  Otrzymują:

  1. POL DRÓG
  ul. Ofiar Gór Morzewskich 5
  64-800 Chodzież
  2. a/a

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże

   

   

   

  Lp.

  Nr działki i powierzchnia

  adres

  Miesięczna wysokość czynszu brutto

  1.

  Nr 2849 (część), pow. 20 m2

  ul. Buszczaka

  24,40 zł

  2.

  Nr 3640/9, pow. 15,50 m2

  ul. Siejaka

  18,91 zł

  3.

  Nr 1624/2, pow. 21 m2

  ul. Nowa

  25,62 zł

  4.

  Nr 2366 (część), pow. 12,50 m2

  ul. Staszica

  15,25 zł

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

    

  Lp.

  Nr działki i powierzchnia

  adres

  roczna wysokość czynszu brutto

  1.

  Nr 2276 (część), pow. 65 m2

  ul. Daszyńskiego

  6,50 zł

  2.

  Nr 2466 (część), pow. 40 m2

  ul. Garncarska

  4,00 zł

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze 

   

  Lp.

  Nr działki i powierzchnia

  adres

  roczna wysokość czynszu brutto

  1.

  Nr 3584 (część), pow. 294 m2

  ul. Buszczaka

  29,40 zł

  2.

  Nr 593, pow. 2155 m2

  ul. Ofiar Gór Morzewskich

  43,10 zł

   

  Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa ścieżki spacerowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży

  Chodzież, dnia 03.04.2009r.

  Nr MOSiR/341/2/2009


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


  1. Zamawiający:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież
  tel: 0-67 28-20-249, fax: 0-67 28-29-643

  e-mail: mosir@mosir-chodziez.pl


  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.).

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chodzieży przy ul. Staszica 12.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Janusz Smaruj, tel 0-67 28-20-249, fax: 0-67 28-29-643, e-mail: mosir@mosir-chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

  6. Przedmiot zamówienia.

  Przebudowa ścieżki spacerowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży"

  Kod CPV: 45000000-7 roboty budowlane, 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.

  Załączniki:

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Chodzież, dnia 03.04.2009r.

   

   


  Nr MOSiR/341/1/2009

   

  ZAWIADOMIENIE
  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 25.03.2009r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 76802-2009 oraz na stronie internetowej www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Plac zabaw przy pływalni Delfin w Chodzieży - dostawa i montaż urządzeń zabawowych", został rozstrzygnięty w dniu 3 kwietnia 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy SUN+, ul. Katarzyńska 63, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 118.523,00 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta.

   


  Otrzymują:

  1. SUN+
   ul. Katarzyńska 63
   Gruszczyn, 62-006 Kobylnica
  2. a/a

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym

  OGŁOSZENIE
  Burmistrza Miasta Chodzieży

  Na podstawie art.13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn.zm) ogłaszam

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym.

   

  Załączniki:

   

  Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży

  Chodzież, dnia 31.03.2009r.

  Nr ZP/341/7/2009  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


  1. Zamawiający:

  Gmina Miejska w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,
  e-mail:
  zamowienia.publiczne@chodziez.pl  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 40.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Zbigniew Bielecki i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

  6. Przedmiot zamówienia.

   Remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży"

   Kod CPV
   : 45000000-7 roboty budowlane, 45211310-5 roboty budowlane w zakresie łazienek, 45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45331210-1 instalowanie wentylacji.

  Załączniki

  Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem lokalu użytkowego

  Chodzież, dnia 26 marca 2009r.

  Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chodzieży

  OGŁASZA

  II przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 23 w Chodzieży.


  Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 48,41 m², położony w Chodzieży w budynku przy ul. Żeromskiego 23 posiadający niezależne wejście od ulicy, wyposażony jest w węzeł sanitarny oraz media: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Wszystkie media są opomiarowane licznikami.

  Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub na nieuciążliwą dla mieszkańców budynku działalność usługową.

  Warunki przetargu:

  • czynsz wywoławczy wynosi - 1.300zł

  • postąpienie nie mniejsze niż 20zł

  • wadium 2.000zł

  • kaucja w wysokości sześciomiesięcznego wylicytowanego w przetargu czynszu płatna do dnia podpisania umowy

  Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

  Przetarg odbędzie się 21 kwietnia 2009r.(wtorek) o godz. 10°° w siedzibie ChTBS Sp. z o.o. przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 9.

  Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu należy wpłacić w siedzibie ChTBS, pokój nr 6. najpóźniej w dniu przetargu do godz 9°°. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Przed komisją należy okazać się dowodem tożsamości.

  Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zakończeniu.

  Utrata wadium następuje w przypadku gdy:

  • żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad czynsz wywoławczy,

  • osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

  Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.
  Umowa najmu będzie zawarta na czas nieokreślony, począwszy od 1 maja 2009r.

  Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067) 282-98-87.

  Przystępujący do przetargu winien złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i regulaminem przetargu oraz nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

  Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

  W siedzibie ChTBS Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, tel.(067) 282-98-87 można zapoznać się z regulaminem przetargu, projektem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

  Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę terenu dla lokalizacji ogródka piwnego

  O G Ł O S Z E N I E

  Burmistrz Miasta Chodzieży
  o g ł a s z a
  ustny przetarg nieograniczony
  na sezonową dzierżawę terenu dla lokalizacji ogródka piwnego.


  Przetarg dotyczy organizacji ogródka piwnego o powierzchni 100 m2, w centrum miasta- płyta Rynku w Chodzieży.

  Ustalenia szczegółowe:

  1. Przewidywany okres dzierżawy od dnia 24 kwietnia 2009r. do dnia 31 sierpnia 2009r. z możliwością przedłużenia do dnia 30 września 2009r.

  2. Dzierżawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej w okresie, w którym odbywać się będą festyny Parafialne i inne uroczystości religijne na płycie Rynku lub jego pobliżu.

  3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, mające zarejestrowaną działalność gospodarczą, które wpłacą wadium w określonej wysokości w wyznaczonym terminie i nie zalegają wobec Gminy Miejskiej Chodzież z żadnymi płatnościami z tytułu opłat i podatków.

  4. Lokalizacja ogródka zgodna z mapką sytuacyjną dostępną u wydzierżawiającego. Przed podpisaniem umowy dzierżawy Dzierżawca przedłoży projekt urządzenia ogródka piwnego - graficzną koncepcję zagospodarowania ogródka: barek, ogrodzenie, latarenki, roślinność, w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami tut. Urzędu Miejskiego pok.410,celem jego akceptacji.

  5. Zapewnienie zasilania elektrycznego oraz warunków higieniczno - sanitarnych na koszt Dzierżawcy i do uzgodnienia we własnym zakresie z Wydz. Techniczno- Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego oraz SANEPID -em. Przed rozpoczęciem dzierżawy, dzierżawca zobowiązany jest okazać umowę z właściwym podmiotem na utrzymanie i obsługę kabin WC na własny koszt.

   Zobowiązuje się Dzierżawcę do przestrzegania ciszy nocnej po godzinie 22.00 oraz zabrania się używania głośnej muzyki w czasie działalności ogródka.

   Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2009r. (piątek) o godz.12.00 w sali nr 305 tut. Urzędu Miejskiego.
   Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego ogródka wynosi 1.100,00zł + 22% VAT co łącznie stanowi kwotę 1342zł brutto.

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00zł. na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 09 kwietnia 2009r. (czwartek).

   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

   Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.

   Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Informacja w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

  Miejska Komisja Wyborcza w Chodzieży

   

  Lp.

  imię i nazwisko

   funkcja

  1.

  Piotr Przybyłowski

  Przewodniczący

  2.

  Stanisław Pisarek

  Z-ca Przewodniczącego

  3.

  Radosław Fengier

  Członek

  4.

  Jerzy Michalski

  Członek

  5.

  Justyna Selch

  Członek

  6.

  Krzysztof Ślósarski

  Członek

  7.

  Izabela Wylegała

  Członek

   

  Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej:        

  Urząd Miejski w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże 

   

  Lp.

  Nr działki i powierzchnia

  adres

  Miesięczna wysokość czynszu brutto

  1.

  dz. nr 1827/48 (część), pow. 21 m2

  Chodzież, ul. Łukasiewicza

  25,62 zł

  2.

  dz. nr 1827/48 (część), pow. 21 m2

  Chodzież, ul. Łukasiewicza

  25,62 zł

   

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

   

  Lp.

  Nr działki i powierzchnia

  adres

  Roczna wysokość czynszu

  1.

  dz. nr 2092, pow. 100 m2

  Chodzież, ul. Moniuszki

  10,00 zł

  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych

  Chodzież, dnia 24.03.2009r.

   Nr MOSiR/341/1/2009  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


  1. Zamawiający :

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież
  tel: 0-67 28-20-249, fax: 0-67 28-29-643
  e-mail: mosir@mosir-chodziez.pl


  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chodzieży przy ul. Staszica 12.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Janusz Smaruj, tel 0-67 28-20-249, fax: 0-67 28-29-643, e-mail: mosir@mosir-chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

  6. Przedmiot zamówienia.

  Plac zabaw przy pływalni Delfin w Chodzieży - dostawa i montaż urządzeń zabawowych"


  Kod CPV: Kod CPV: 37535200-9 wyposażenie placów zabaw, 37535230-8 karuzele do placów zabaw, 37535250-4 huśtawki dla placów zabaw, 37535280-3 piaskownice dla placów zabaw, 37535240-1 zjeżdżalnie do placów zabaw, 45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.

  Załączniki:


  Ogłoszenie o zamowieniu na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic oraz profilowanie nawierzchni gruntowych dróg miejskich

  Chodzież, dnia 23.03.2009r. 

  Nr ZP/341/6/2009

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  1. Zamawiający:

  Gmina Miejska w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,
  e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)
  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej  kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.
  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej http://www.chodziez.pl/. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 40.
  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Zbigniew Bielecki i  Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl
  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl
  6. Przedmiot zamówienia.

  „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych  ulic  oraz profilowanie nawierzchni gruntowych dróg miejskich na terenie miasta Chodzieży"

          Kod CPV: 45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45233252-0 roboty w zakresie nawierzchni ulic

   

  Załączniki

  1. Treść Ogłoszenia
  2. Specyfikacja

  Informacja do publicznej wiadomości

  Burmistrz Miasta Chodzieży

  podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie

  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2 wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze oraz pod garaże i na cele usług i handlu, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

  Wykaz terenu przeznaczonego do wydzierżawienia na cele rolnicze

  Wykaz terenu przeznaczonego do wydzierżawienia na cele rolnicze

   

  Lp.

  Nr działki i powierzchnia

  Adres

  Roczna wysokość czynszu

  1.

  dz nr 359, pow. 465 m2

  Chodzież, ul. Akacjowa

  46,50 zł

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Chodzież, dnia 20.03.2009r.

  Nr ZP/341/5/2009


  ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 12.03.2009r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 60332-2009 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup projektora na realizację zajęć w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży w ramach projektu: „Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu Chodzieskiego", został rozstrzygnięty w dniu 20 marca 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy „INFOS" Systemy Komputerowe ul. Chmielna81/82, 80-748 Gdańsk. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 1.598,20 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

  1. HIFI Exclusive, ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno. Cena oferty to 1.930,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 83 punkty.

  2. Lan-Wizard, ul. Odkryta 67g m10, 03-140 Warszawa.. Cena oferty to 1.749,48 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 92 punkty.

  3. Gamatronic Sp. j., ul. Łączna 51, 64-920 Piła. Cena oferty to 1.662,86 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 97 punktów.

  4. DOSKOM.COM, ul. Chopina 19, 64-800 Chodzież. Cena oferty to 1.718,98 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 93 punkty.

  5. INFOS Systemy Komputerowe, ul. Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.


  Otrzymują:

  1. Gamatronic Sp. j. ul. Łączna 51 64-920 Piła.
  2. HIFI Exclusive ul. Łubieńskiego 1 62-200 Gniezno.
  3. DOSKOM.COM ul. Chopina 19 64-800 Chodzież.
  4. Lan-Wizard ul. Odkryta 67g m10 03-140 Warszawa
  5. INFOS Systemy Komputerowe ul. Chmielna 81/82 80-748 Gdańsk.
  6. a/a

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży o przetargu nieograniczonym

  OGŁOSZENIE
  Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu dla lokalizacji punktu gastronomicznego.


  Przetarg dotyczy organizacji punktu gastronomicznego o powierzchni 350m2, na działkach oznaczonych numerami geodez. 2653 i 2654 położonymi nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży.

  Ustalenia szczegółowe:

  1. Przewidywany okres dzierżawy od dnia 30 kwietnia 2009r. do dnia 31 sierpnia 2009r. z możliwością przedłużenia do dnia 30 września 2009r.

  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, mające zarejestrowaną działalność gospodarczą, które wpłacą wadium w określonej wysokości w wyznaczonym terminie i nie zalegają wobec Gminy Miejskiej Chodzież z żadnymi płatnościami z tytułu opłat i podatków.

  3. Lokalizacja punktu gastronomicznego ma być zgodna z mapką sytuacyjną dostępną u wydzierżawiającego.
   Przed przetargiem należy przedłożyć w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami tut. Urzędu Miejskiego projekt urządzenia punktu gastronomicznego wraz z projektem hali namiotowej i otoczenia punktu gastronomicznego, celem jego akceptacji.

  4. Zapewnienie zasilania elektrycznego oraz warunków higieniczno - sanitarnych na koszt Dzierżawcy i do uzgodnienia we własnym zakresie z Wydz. Techniczno- Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego oraz SANEPID -em. Przed podpisaniem umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązany jest okazać umowę z właściwym podmiotem na utrzymanie i obsługę kabin WC na własny koszt.

   Zobowiązuje się Dzierżawcę do przestrzegania ciszy nocnej po godzinie 22.00 oraz zabrania się używania głośnej muzyki w czasie działalności punktu gastronomicznego.

   Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2009r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 305 tut. Urzędu Miejskiego.
   Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za punkt gastronomiczny wynosi 2.000,00zł + 22% VAT.

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2009r. (środa).

   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
   Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.

   Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

   Chodzież, dnia 17.03.2009r.  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  Chodzież, dnia 16.03.2009r. 

  Nr ZP/341/4/2009  ZAWIADOMIENIE

  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 06.03.2009r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 53544-2009 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup tablicy interaktywnej na realizację zajęć w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chodzieży w ramach projektu: „Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu Chodzieskiego", został rozstrzygnięty w dniu 16 marca 2009r.

  Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy DOSKOM.COM, ul. Chopina 19, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 5.978,00 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

  Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

  1. NORDWECO Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin. Cena oferty to 7.490,80 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 80 punktów.

  2. Intertrading Systems Technology Sp. z.o.o., ul. Św. Rocha 19f/3, 61-142 Poznań. Cena oferty to 6.814,92 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 88 punktów.

  3. Gamatronic Sp. j., ul. Łączna 51, 64-920 Piła. Cena oferty to 7.869,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 76 punktów.

  4. PHPU ZUBER, pl. Legionów 8, 50-047 Wrocław. Cena oferty to 7.381,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 81 punktów.

  5. PPHU UNIGLOB Sp. z.o.o., ul. Morelowa 16, 85-362 Bydgoszcz. Cena oferty to 7.503,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 80 punktów.

  6. HIFI Exclusive, ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno. Cena oferty to 7.100,00 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 85 punktów.

  7. Infobox Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn. Cena oferty to 8.017,84 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 75 punktów.

  Z postępowania przetargowego Zamawiający na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 3

  ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył również Wykonawców:

  1. PPHU UNIGLOB Sp. z.o.o., ul. Morelowa 16, 85-362 Bydgoszcz. Wykonawca nie złożył wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia o przekazaniu w dniu dostarczenia sprzętu, kart gwarancyjnych i innych niezbędnych dokumentów związanych z udzieleniem gwarancji.

  2. Gamatronic Sp. j., ul. Łączna 51, 64-920 Piła. Wykonawca złożył nieaktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


  Ze względu na fakt iż, na sfinansowanie zamówienia Zamawiający posiada środki finansowe w kwocie 6.009,06 zł brutto, nie wzywa się w/w wykonawców do złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów. Mimo ich złożenia oraz w przypadku wyboru ofert wykluczonych Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 unieważniłby postępowanie gdyż cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


  Otrzymują:


  1. NORDWECO Sp. z o.o.

  ul. Wieniawskiego 21

  71-130 Szczecin.

  1. Intertrading Systems Technology Sp. z.o.o.

  ul. Św. Rocha 19f/3

  61-142 Poznań.

  1. Gamatronic Sp. j.

  ul. Łączna 51

  64-920 Piła.

  1. PHPU ZUBER

  pl. Legionów 8

  50-047 Wrocław

  1. PPHU UNIGLOB Sp. z.o.o.

  ul. Morelowa 16

  85-362 Bydgoszcz.

  1. HIFI Exclusive

  ul. Łubieńskiego 1

  62-200 Gniezno.

  1. Infobox Sp. z o.o.

  ul. Kraszewskiego 9

  43-400 Cieszyn.

  1. DOSKOM.COM

  ul. Chopina 19

  64-800 Chodzież

  1. a/a

  Ogłoszenie o zamówieniu na zakup projektora na realizację zajęć w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży

  Chodzież, dnia 12.03.2009r.

  Nr ZP/341/6/2009  O G Ł O S Z E N I E   O    Z A M Ó W I E N I U

   

  1. Zamawiający:

  Gmina Miejska w Chodzieży

  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

  e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl


  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 40.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Radosław Fengier i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

  6. Przedmiot zamówienia.

    

   Zakup projektora na realizację zajęć w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży w ramach projektu: „Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu Chodzieskiego"


   Wspólny słownik zamówień publicznych: CPV: 38652100-1- projektory

  Załączniki:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Specyfikacja SIWZ

  Ogłoszenie o zamówieniu tablicy interaktywnej na realizację zajęć w Szkole Podstawowej Nr 3

  Chodzież, dnia 06.03.2009r.

  Nr ZP/341/5/2009  OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

   

  1. Zamawiający:

  Gmina Miejska w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
  tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,
  e-mail:
  zamowienia.publiczne@chodziez.pl


  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.chodziez.pl. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 40.

  4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Radosław Fengier i Pani Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

  5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

  6. Przedmiot zamówienia.

  Zakup sprzętu tablicy interaktywnej na realizację zajęć w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach projektu: „Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu Chodzieskiego"


  Wspólny słownik zamówień publicznych: CPV: 30195000-2 tablice

   

  Załączniki

  1. Treść ogłoszenia
  2. Specyfikaja SIWZ

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

   

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze.

   

  Lp

  Nr działki i m2

  Adres

  Roczna wysokość czynszu

  1

  dz. Nr 1465 pow. 677 m2

  Chodzież rejon ulicy Noteckiej

  47,39zł

  2

  dz. Nr 2568 (część) pow. 400 m2

  Chodzież rejon ulicy Młyńskiej

  40,00 zł

  3

  dz. Nr 3050/9 pow. 834 m2

  Chodzież rejon ulicy Gałczyńskiego

  58,40 zł

   

   

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży o licytacji

  Ogłoszenie
  Burmistrz Miasta Chodzieży
  przeznacza do sprzedaży w formie licytacji następujące składniki wyposażenia Urzędu Miejskiego w Chodzieży

   

  1. Motocykl MZ model ETZ 251 rok prod. 1990 nr rej. PCHV500 cena wywoławcza 2500zł
  2. Motocykl MZ model ETZ 251 rok prod. 1990 nr rej. PCHV501 cena wywoławcza 2500zł

  Treść Ogłoszenia

  Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem

  Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem


  1. Lokal o powierzchni użytkowej 70 m 2, przy ul. Staszica 19 w Chodzieży, nr działki 2366/4 , KW 2790,

  • przeznaczenie - działalność handlowo - usługowa

  • wyposażenie - instalacja elektryczna, wod -kan, wc

  • miesięczny wymiar czynszu - 910,00 zł netto. Od powyższej kwoty obowiązuje podatek VAT w wysokości 22%.

  • termin wnoszenia opłat - czynsz płatny jest miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i może ulec zmianie w przypadku podjęcia uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek,

  • termin zawarcia umowy - czas oznaczony do 3 lat.

  Spis kart informacyjnych prognoz oddziaływania na środowisko

  SPIS KART INFORMACYJNYCH

  PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  NR

  NAZWA

  ZAKRES

  PODMIOT

  1

  2

  3

  4

  2008
  1/2008

  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich.

  art.41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiskaobszar objęty m.p.z.p.

  Burmistrz Miasta Chodzieży

  2/2008

  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego i Krasińskiego.

  art.41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiskaobszar objęty m.p.z.p.

  Burmistrz Miasta Chodzieży

  3/2008

  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Świerkowej.

  art.41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska obszar objęty m.p.z.p.

  Burmistrz Miasta Chodzieży


  KARTA INFORMACYJNA DLA PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Lp.

  Prognoza oddziaływania na środowisko

  1.

  Numer wpisu

  1/2008

  2.

  Nazwa dokumentu

  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich

  3.

  Zakres przedmiotowy dokumentu

  Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz.902)

  4.

  Data i miejsce sporządzenia dokumentu

  Kwiecień 2008 r, Chodzież

  5.

  Zamawiający wykonanie dokumentu

  ( w tym REGON)

  Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

  6.

  Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

  Zakład Usługowy s.c. ODUM (300521296)

  autor opracowania - mgr Magdalena Hojan

  7.

  Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

  Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

  pok. 412, tel. 0-67 3457341

  64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

  8.

  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

  Brak zastrzeżeń

  9.

  Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

  Wszystkie ujęte w spisie

  10.

  Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

  Wszystkie ujęte w spisie

  11.

  Uwagi

  Brak


  KARTA INFORMACYJNA DLA

  PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  Lp.

  Prognoza oddziaływania na środowisko

  1.

  Numer wpisu

  2/2008

  2.

  Nazwa dokumentu

  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego i Krasińskiego

  3.

  Zakres przedmiotowy dokumentu

  Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz.902)

  4.

  Data i miejsce sporządzenia dokumentu

  Kwiecień 2008 r, Chodzież

  5.

  Zamawiający wykonanie dokumentu

  ( w tym REGON)

  Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

  6.

  Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

  Zakład Usługowy s.c. ODUM (300521296)

  autor opracowania - mgr Marta Bałdowska

  7.

  Miejsce przechowywania nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

  Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

  pok. 412, tel. 0-67 3457341

  64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

  8.

  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

  Brak zastrzeżeń

  9.

  Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

  Wszystkie ujęte w spisie

  10.

  Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

  Wszystkie ujęte w spisie

  11.

  Uwagi

  Brak


  KARTA INFORMACYJNA DLA PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Lp.

  Prognoza oddziaływania na środowisko

  1.

  Numer wpisu

  3/2008

  2.

  Nazwa dokumentu

  Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Świerkowej

  3.

  Zakres przedmiotowy dokumentu

  Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz.902)

  4.

  Data i miejsce sporządzenia dokumentu

  Wrzesień 2008 r, Chodzież

  5.

  Zamawiający wykonanie dokumentu

  ( w tym REGON)

  Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

  6.

  Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

  Zakład Usługowy s.c. ODUM (300521296)

  autor opracowania - mgr Marta Bałdowska

  7.

  Miejsce przechowywania nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

  Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

  pok. 412, tel. 0-67 3457341

  64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

  8.

  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

  Brak zastrzeżeń

  9.

  Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

  Wszystkie ujęte w spisie

  10.

  Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

  Wszystkie ujęte w spisie

  11.

  Uwagi

  Brak


  Ogłoszenie o o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Chodzieży
  ogłasza
  I przetarg ustny nieograniczony
  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

  Przedmiotem zbycia są nieruchomości położone w Chodzieży przy ul. Topolowa/Sikorskiego:

  1. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3008/1 o pow. 1218 m², zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena wywoławcza brutto wynosi 90.000,00,- zł

  (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych )

  • wadium 9.000,00,- zł,

  Przetarg odbędzie się dnia 2 marca 2009r. (poniedziałek) o godz 12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

  2. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3008/2 o pow. 1053 m², zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena wywoławcza brutto wynosi 78.000,00,- zł

  (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych )

  • wadium 8.000,00,- zł,

  Przetarg odbędzie się dnia 2 marca 2009r. (poniedziałek) o godz 12.15 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

  3. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3008/3 o pow. 1068 m², zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena wywoławcza brutto wynosi 80.000,00,- zł

  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych )

  • wadium 8.000,00,- zł,

  Przetarg odbędzie się dnia 2 marca 2009r. (poniedziałek) o godz 12.30 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w/w działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na każdy z wyżej wymienionych przetargów w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 23 lutego 2009r. (poniedziałek).

  Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

  wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

  Ogłoszenie o o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Chodzieży
  ogłasza
  I przetarg ustny nieograniczony
  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


  Przedmiotem zbycia są nieruchomości położone w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich:

  1. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 597/9 o pow. 3556 m², zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena wywoławcza brutto wynosi 120.000,00,- zł

  (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych )

  • wadium 12.000,00,- zł,

  Przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2009r. (poniedziałek) o godz 12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

  2. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 597/10 o pow. 5723 m², zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

  Cena wywoławcza brutto wynosi 190.000,00,- zł

  (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych )

  • wadium 19.000,00,- zł,

  Przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2009r. (poniedziałek) o godz 12.30 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w/w działki stanowią teren zabudowy produkcyjnej.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na każdy z wyżej wymienionych przetargów w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 9 marca 2009r. (poniedziałek).

  Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

  Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.