Ogłoszenia

Ogłoszenie z 22 stycznia 2019 roku

Nr AGT.6721.5.2016                                                                             Chodzież,  22 stycznia  2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Władysława Jagiełły.

           

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54  ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), realizując Uchwałę Nr XXVI/192/2016 z dnia  14 września 2016 r., zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Władysława Jagiełły, w dniach od  1 lutego 2019 r. do 25 lutego  2019 r. w  siedzibie   Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 412, w godzinach  od  9.00 do 14.00.

 

Przedmiotowy plan obejmuje teren znajdujący się w środkowej części miasta, w rejonie ulic: Młyńskiej i  Władysława Jagiełły.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 21 lutego  2019 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego,  sala  nr  305,   o godz.12.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2,  64-800 Chodzież,  adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  12 marca 2019 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi  nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta  będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską  w Chodzieży.

 

                                                                                    Burmistrz Miasta

                                                                                     /-/ Jacek Gursz

 

DO.