Senior-Wigor

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży:

 

1. Danuta Sobieralska
2. Irena Makowska
3. Tadeusz Makowski
4. Lidia Romińska
5. Kazimierz Romiński
6. Urszula Ostańska
7. Stanisława Michalik
8. Maria Siemieniewska
9. Pelagia Janusz
10. Kazimiera Wołyńska
11. Aleksandra Kantorska
12. Wanda Kratz
13. Maria Olejniczak
14. Jadwiga Sikorska
15. Stanisława Grela

 

 

Powołanie komisji ds wyboru uczestników Senior-Wigor

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do spraw wyboru uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży


Na podstawie §. 3.5 Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o naborze do Dziennego Domu Senior-Wigor zarządza się powołanie komisji do spraw wyboru uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży.

 

§ 1. Skład komisji.

1. Przewodnicząca komisji - Arleta Galla, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

2. Członkowie Komisji: Bogdan Frąckowski - radca prawny Urzędu Miejskiego w Chodzieży, Beata Chmielewska - radna Rady Miejskiej w Chodzieży.

 

§ 2. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 30 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży: www.chodziez.pl w zakładce „seniorwigor" oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży i w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3. Na posiedzeniu komisja będzie rozpatrywać deklaracje złożone w terminie do 28 grudnia 2015 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 grudnia 2015 r.

§ 4. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby, których dochód nie będzie przekraczał 150% kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Ponadto przy rekrutacji uwzględniane będą kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, jego stanem psychicznym i stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym, jak również skala potrzeb zgłaszanych przez wnioskującego o skierowanie do Dziennego Domu Senior-Wigor podane przez niego w druku deklaracji stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 grudnia 2015 r.

§ 5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników, spełniających w tym samym stopniu i zakresie wszystkie kryteria, niż ilość wolnych miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 6. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Przyjęcie do Domu osób z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z regulaminem Działalności i Rekrutacji Do Dziennego Domu "Senior-Wigor" będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 grudnia 2015 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ogłoszenia o naborze do Dziennego Domu Senior-Wigor

ZARZĄDZENIE NR 107/2015
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie ogłoszenia o naborze do Dziennego Domu Senior-Wigor
Na podstawie § 2 ust. 3.1 a) Zarządzenia nr 101/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 grudnia 2015 r. w
sprawie Otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz § 1 ust.
3.1 a) Zarządzenia nr 102/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie Otwartego
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, zarządza się
nabór uczestników do Dziennego Domu Senior-Wigor mieszczącego się w budynku Dworca PKP
w Chodzieży przy ul. Dworcowej 1.


§ 1. Cel zadania. Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im
korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie odbywała się w
Dziennym Domu "Senior - WIGOR", zlokalizowanym w budynku Dworca PKP w Chodzieży. Seniorom zostanie
udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i
zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia
Dziennego Domu "Senior - WIGOR" - 31 grudnia 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do
piątku, minimum 8 godzin dziennie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior - WIGOR" na lata 2015 - 2020
§ 2. Grupa docelowa. Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne
zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta Chodzieży. Zakłada się
objęcie wsparciem 15 osób.
§ 3. Rekrutacja.
1. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" proszone są
o składanie deklaracji udziału w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2, w
terminie do 28 grudnia 2015 r. do godziny 10.00.
2. Deklarację, będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia, można pobrać na stronie internetowej
www.chodziez.pl w zakładce senior-wigor lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J.
Paderewskiego 2 (kancelaria) oraz dodatkowo w siedzibie Chodzieskiego Klubu Seniora przy ul. W. Korfantego 9
w Chodzieży, w godzinach otwarcia klubu.
3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby, których dochód nie będzie przekraczał 150%
kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Ponadto przy rekrutacji uwzględniane będą
kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, jego
stanem psychicznym i stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym, jak również skala potrzeb zgłaszanych
przez wnioskującego o skierowanie do Dziennego Domu Senior-Wigor podane przez niego w druku deklaracji
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczestników, spełniających w tym samym stopniu i zakresie
wszystkie kryteria, niż ilość wolnych miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Decyzję o wyborze uczestników podejmuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
6. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone
na liście rezerwowej. Przyjęcie do Domu osób z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z regulaminem Działalności i
Rekrutacji Do Dziennego Domu "Senior-Wigor" będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
7. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 30
grudnia 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży: www.chodziez.pl w zakładce „seniorwigor"
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Traci moc Zarządzenie nr Nr 104 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 15 grudnia 2015 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kliknij, aby pobrać tekst zarządzenia wraz z załącznikami w formacie pdf

Ogłoszenie naboru uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor

ZARZĄDZENIE NR 104
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie ogłoszenia o naborze do Dziennego Domu Senior-Wigor


Na podstawie § 2 ust. 3.1 a) Zarządzenia nr 101/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie Otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz § 1 ust. 3.1 a) Zarządzenia nr 102/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie Otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, zarządza się

 

nabór uczestników do Dziennego Domu Senior-Wigor mieszczącego się w budynku Dworca PKP w Chodzieży przy ul. Dworcowej.


§ 1. Cel zadania
Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie odbywała się w Dziennym Domu "Senior - WIGOR", zlokalizowanym w budynku Dworca PKP w Chodzieży.
Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" - 31 grudnia 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 - 2020


§ 2. Grupa docelowa
Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami miasta Chodzieży. Zakłada się objęcie wsparciem 15 osób.


§ 3. Rekrutacja
1. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" proszone są o składanie deklaracji udziału w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Z. Krasińskiego 14, w terminie do 28 grudnia 2015 r. do godziny 10.00.

2. Deklarację, będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia, można pobrać na stronie
internetowej www.chodziez.pl w zakładce senior-wigor lub w siedzibie MOPS, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2 (kancelaria) oraz dodatkowo w siedzibie Chodzieskiego Klubu Seniora przy ul. W. Korfantego 9 w Chodzieży, w godzinach otwarcia klubu.


3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby, których dochód nie będzie przekraczał 150% kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w ramach przeprowadzania wywiadu środowiskowego kwalifikującego do tej formy pomocy, pracownik socjalny, jako kolejne kryteria, uwzględni kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, jego stanem psychicznym i stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym, jak również skalę potrzeb zgłaszanych przez wnioskującego o skierowanie do Dziennego Domu Senior-Wigor.


4. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria, niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.


5. Decyzję o wyborze uczestników podejmuje komisja składająca się z pracowników socjalnych powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży.


6. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Przyjęcie do Domu osób z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z regulaminem Działalności i Rekrutacji Do Dziennego Domu "Senior-Wigor" będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

7. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 30 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży: www.chodziez.pl w zakładce „seniorwigor" oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

1. treść zarządzenia wraz z załącznikami
2. regulamin
3. deklaracja