Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 października 2016 r.

Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

 

Zarządzenie Nr 79/10 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 września 2010r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

Załączniki:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Zarządzenie Nr 8/OR/2008 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 24 stycznia 2008r.

Zarządzenie Nr 8/OR/2008
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 24 stycznia 2008r.
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.)zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chodzieży, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/OR/07 Burmistrza Miasta Chodzieży         z dnia 31 sierpnia 2007r,, zmienionego : Zarządzeniem Nr 84/OR/2007r. z dnia 21 listopada 2007r. oraz Zarządzeniem Nr 1/OR/2008 z dnia 2 stycznia 2008r. , w brzmieniu następującym:

1. Treść paragrafu 45 otrzymuje brzmienie:

§45. Pracownicy opracowujący pisma przekazywane osobom posiadającym upoważnienia do ich podpisu:

  a) opatrują pismo inicjałami własnego imienia i nazwiska umieszczając je na każdym egzemplarzu pisma z lewej strony pod tekstem,

  b) parafują jedną kopię (do akt sprawy) własnoręcznym podpisem i pieczątką imienną.”

 §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 1/OR/2008 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 stycznia 2008 r.

Zarządzenie Nr 1/OR/2008 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 stycznia 2008 r.
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Chodzieży
 
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U . z 2001r. Nr 142 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.Wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chodzieży, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/OR/07 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 sierpnia 2007r., zmienionego Zarządzeniem Nr 84/OR/2007r. z dnia 21 listopada 2007, w brzmieniu następującym:
 1. Treść paragrafu 23 punkt 11 otrzymuje brzmienie:
  „11) stanowisko ds. dowodów osobistych i obrony cywilnej:
  - w zakresie dowodów osobistych – DO
  - w zakresie obrony cywilnej - OC
 2. Dodaję do treści paragrafu 23 punkt 14 w brzmieniu:
  „14) stanowisko ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (ZF)”
 3. Paragraf 26 punkt 6 otrzymuje brzmienie:
  „6) wykonuje czynności związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym stanowiącym własność Miasta, a w szczególności z jego sprzedażą ( w tym sprzedażą komunalnych lokali mieszkalnych), wydzierżawianiem, użytkowaniem wieczystym, trwałym zarządem i ewidencją,”
 4. W paragrafie 27 wprowadzam następujące zmiany:
  a)ustalam brzmienie punktu 3:
  „3) nadzoruje politykę mieszkaniową Miasta z wyłączeniem sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,”
  b) ustalam brzmienie punktu 6:
  „6) prowadzi postępowanie z zakresu ochrony środowiska naturalnego, w tym:
  - wydaje zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych stałych i płynnych od właścicieli,
  - wydaje zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,”
  c) dodaję punkt 12 w brzmieniu:
  „12) prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,”
  d) dodaję punkt 13 w brzmieniu:
  „13) prowadzi sprawy związane z wydawaniem licencji na transport taksówką oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w granicach administracyjnych miasta,”
  e)dodaję punkt 14 w brzmieniu:
  „14) prowadzi sprawy związane z wydawaniem opinii na działalność salonów gier losowych oraz punktów prowadzących automaty do gier,”
  f) dodaję punkt 15 w brzmieniu:
  „15) przeprowadza procedury dotyczące zezwoleń na utworzenie i działalność wielkopowierzchniowych obiektów handlowych”,
 5. Do treści paragrafu 35 dodaję punkt 8 w brzmieniu:
  „8) realizuje wnioski pracodawców o refundację kosztów kształcenia pracowników młodocianych.”
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 84/OR/2007 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 listopada 2007r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urządu Miejskiego w Chodzieży.