Przetargi, oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

 Nr SP1.333.3.2019                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                        29.03.2019r.

 

  

                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

                                                                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


„Remont sal dydaktycznych nr 22, 23, 24 w  budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży”   

Linki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.03.2019 r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załączniki do SIWZ od 1 do 9

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.03.2019r.

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Izolacja ścian fundamentowych oraz odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży"

 

 

Linki:

1.       Ogłoszenie o zamówieniu

2.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.       Załączniki do SIWZ od 1 do 9a

4.       Projekt budowlano wykonawcy – załącznik  nr 10 do SIWZ

5.       Mapy - cd. załącznika nr 10 do SIWZ

6.      STWiORB – załącznik nr 11 do SIWZ

7.      Przedmiar ślepy – załącznik nr 12 do SIWZ

8.      Zapytanie Nr 1 do SIWZ

9.     Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

10.    Informacja z otwarcia ofert

11.    Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykaz pomieszczeń do wydzierżawienia

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej sie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. PAderewskiego 2, wywieszony został wykaz pomieszczeń, położonych w Chodzieży przy ul. Staszica 19, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz w formie cyfrowej do pobrania poniżej.  

wykaz str 1

wykaz str 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Chodzież, dnia 28.05.2014r.
SP1.331.4.2014
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Wykonanie chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży" 
Numer ogłoszenia: 179304 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014
 
 
 

Załączniki:
1. Ogłoszenie 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
3. Przedmiar robót 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 
ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU OFERTY 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Chodzież, dnia 30.04.2014r.

SP1.331.3.2014          
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

"Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chodzieży"
Numer ogłoszenia: 146382 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Chodzież, 28.03.2014r. 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY


na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Chodzież,     05.05.2011

 Nr sprawy:  SP2. 2222.1/2/11    

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE OFERTY          

                Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych ( tekst jednolity:   Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  zawiadamiam, że wyniku prowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Chodzieży   w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w  BZP 43574-2011 w dniu 14.03.2011 na  wykonanie  zadania  pod nazwą :  

Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży   

I. Wybrano  jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

EURO OKNA – PLUS Sp. z o.o.

ul.  Mickiewicza 82B, 

37 – 300 Leżajsk 

Uzasadnienie:   Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu jak też warunki wymagane przez Zamawiającego w SIWZ oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia co przy uwzględnieniu jedynego kryterium wyboru tj. oferowana cena,  uzyskała najwyższą ilość punktów z spośród ważnych ofert.      

       

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie w/w zamówienia wraz z przyznaną im punktacją: 
Numer oferty  Nazwa i adres wykonawcy Punktacja
Liczba punktów         w kryterium Łączna liczba punktów
1 EURO OKNA – PLUS Sp. z o.o.    ul.  Mickiewicza 82B37 – 300 Leżajsk 100,00 100,00
3 GRAF  Firma Wielobranżowa  Sp. Jawna ul. Zakopiańska 20160-467 Poznań 57,30 57,30
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe  „TEOKNA”    78-600 WałczDzikowo 56  71,27 71,27
5 PPHU  LUX Leszek Trzaskalski   ul. Pelikanowa 2285-449 Bydgoszcz 51,07 51,07
6 BESTBAU Izabela Woźna  ul. Ujska 164-800 Chodzież 72,65 72,65
7 OKNO-BROSArtur Brose ul. Buszczaka 1364-800 Chodzież 59,52 59,52

II.     Odrzucono ofertę Nr 2  złożoną przez:       

Zakład Tworzyw Sztucznych  „METALPLAST-KALISZ’ Sp. z o.o.  62-800 Kalisz,  ul. Niecała 6 , w oparciu o art.  89 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Uzasadnienie faktyczne        

Zgodnie w postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał  przedłożenia wraz z ofertą  kosztorysu ofertowego.   Stwierdzono brak tegoż dokumentu w  ofercie.       

Kosztorys ofertowy nie zalicza się do dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy  Pzp i z tego też powodu Zamawiający nie miał możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia go w myśl art.  26 ust. 3 ustawy Pzp.         

W związku z powyższym  oferta jest nie zgodna ze SIWZ  i  została odrzucona na podstawie art. 89 ust.2  ustawy Pzp.    

III.   Nie dokonano  wykluczenia  wykonawcy   

IV.      Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa z wybranym Wykonawcą   może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  w sposób  określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.          

Otrzymanie niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty   (faksem, drogą elektroniczną)  należy Zamawiającemu  niezwłocznie potwierdzić.    

Otrzymują:

1.  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia     -  wszyscy

2.  Tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego    -  wywieszono:    05.05..2011

3.  Strona internetowa:  http://republika.plpl/szkola_podstawowa_nr1     - zamieszczono   05.05.2011                                             

OGŁOSZENIE W WYBORZE OFERTY

Chodzież,  27.04.2011

Nr sprawy: SP2.2222.1/2/11   

 Zbiorcze zestawienie ofert

złożonych w prowadzonym postępowaniu na wykonanie zamówienia pod nazwą

 

„Wymiana stolarki okiennej w budynku

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży”

  
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena *
1 EURO OKNA – PLUS Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk  ul. Mickiewicza 82 B 81 998,29
2 Zakład Tworzyw Sztucznych „METALPLAST-KALISZ”  Sp. z o.o.62-800 Kalisz ul. Niecała 6 91 774,61
3 GRAF Firma Wielobranżowa Sp. Jawna 60-467 Poznań ul. Zakopiańska 201 143 111,37
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TEOKNA” Dzikowo 56, 78-600 Wałcz 115 044,71
5 PPHU LUX Leszek Trzaskalski 85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowa 22 160 572,08
6 BESTBAU Izabela Woźna ul. Ujska 164-800 Chodzież 112 861,63
7 OKNO – BROS  Artur Broseul. Buszczaka 13 64-800 Chodzież 137 774,42
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Chodzież, 18.04.2011r.

SP1 – 341/2/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Chodzież: Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:   Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staszica 19,64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. (0-67)  28 20 461   , faks (0-67) 28 20 461   .      

Adres strony internetowej zamawiającego: http://republika.pl / szkola_podstawowa_nr 1  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Inny: placówka oświatowa – szkoła

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wymiana stolarki okiennej w budynku  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży      

II.1.2)  Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Zamówienie dotyczy:                                      

1)   Demontażu starej stolarki okiennej;2)  Dostawy i montażu nowej stolarki okiennej PCW koloru białego, z profilem min 5-o komorowym łukowym, w klasie  „A” ;           

II.1.4)   Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:   Nie.        

II.1.5)   Wspólny Słownik Zamówień (CPV):     45111300-1 ,  45421132-8              

II.1.6)   Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie        

II.1.7)   Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.2)   CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 10.08.2011 r.

SEKCJA III:   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)  WADIUM          Informacja na temat wadium: 3 500,00 zł 

III.2)  ZALICZKI          Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3)  WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW           

III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności,  jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.          

III.3.2)     Wiedza i doświadczenie           

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Za spełnienie warunku  posiadania   wiedzy i doświadczenia  Zamawiający uzna wykazanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie :       -  zrealizowania z należytą starannością przynajmniej 2 zadań o łącznej wartości nie mniejszej niż  100 000 PLN,  które dotyczyły dostawy i montażu  stolarki okiennej PCW  z tego przynajmniej jedno zadanie o wartości 70 000 PLN  brutto wykonane w budynku użyteczności publicznej (przeznaczony do wykonywania funkcji: administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym, poczty i telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek).              

III.3.4)    Osoby zdolne do wykonania zamówienia  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  Zamawiający uzna  wykazanie  przez Wykonawcę,  przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności:    -  konstrukcyjno – budowlanej             

III.3.5)     Sytuacja ekonomiczna i finansowa     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku w zakresie sytuacji ekonomiczno - finansowej Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę   posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na kwotę nie mniejszą niż  100 000 zł. 

III.4)  INFORMACJA  O OŚWIADCZENIACH  LUB DOKUMENTACH ,  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ   WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·   koncesję, zezwolenie lub licencję

·   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały     wykonane lub są  wykonywane należycie

·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania   zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych     przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają     wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia   

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o     udzielenie zamówienia albo składania ofert

·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w    postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.               

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:             

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

§   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do     udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

§   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu   składania   wniosków   o   dopuszczenie   do udziału   w   postępowaniu   o udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert

§   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia albo  składania     ofert              

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsc  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6)  INNE DOKUMENTY           

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia ;

2) Informacja o    podwykonawcach - jeżeli dotyczy; 3) Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów do realizacji zamówienia ( jeśli dotyczy) ;

4) Zestawienie cen wg tabeli elementów scalonych ;

5) Kosztorys ofertowy ;

6) Dowód wniesienia wadium.

7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli występuje inna osoba niż wskazana we właściwym rejestrze albo jeżeli podmioty występują wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania  się o zamówienie publiczne tylko  dla wykonawców,  u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie  

SEKCJA IV:  PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA           

 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT         

IV.2.1)   Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.         

IV.2.2)   Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna :  Nie

IV.3)  ZMIANA UMOWYCzy przewiduje  się istotne  zmiany postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano  wyboru  wykonawcy:  Tak            Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian          

Zmianę dopuszcza się  w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności  niezależnych od stron umowy i nieznanych Zamawiającemu w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia spowodowanej :       

1)  Działaniem organów administracji lub innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji jeżeli działania te będą miały na celu uwzględnienie  warunków  popartych przepisami .      

2)   Zaistnieniem  innych  uzasadnionych  okoliczności  prawnych  lub technicznych  uniemożliwiających  wykonanie   umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej możliwa jest w szczególności  zmiana:   sposobu  wykonania, zakresu wykonywanych prac, zwiększenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie wykonania  z których Zamawiający rezygnuje,  terminu zakończenia robot. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków    zamówienia:    http://republika.plpl/szkola_podstawowa_nr1                          

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 1 , ul. Staszica 19,  64-800 Chodzież  (sekretariat  na parterze budynku)          

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04. 2011 do godz. 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież (sekretariat  na parterze budynku)                    

IV.4.5)   Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16)  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

IV.4.17)  Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  Nie  

IV.5.   INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ : W niniejszym postępowaniu  nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej             

IV.6.   INFORMACJA  O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:  Nie dotyczy               

IV.7.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ : Nie  dotyczy              

IV.8.  INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH                    

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 82370-2011 w dniu 18.04.2011 r.  

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Chodzież, 11.04.2011r.

SP1-341/1/2011  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyChodzież: Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr l w Chodzieży

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 67/28-20-461

Adres strony internatowej zamawiającego: www.republika.pl/szkola_podstawowa_nr1 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka oświatowa – szkoła podstawowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Il.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły

Podstawowej Nr l w Chodzieży.

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy:

1) Demontażu starej stolarki okiennej; 2) Dostawy i montażu nowej stolarki okiennej PCW koloru białego, z profilem min 5-o komorowym łukowym, w klasie A.

II. 1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

11.1.5)        Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.42.11.32-8.11.1.6)   Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2011.

SEKCJA III; INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)  WADIUM

Informacja na temat wadium: 3500,00 PLN.

111.2)    ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

111.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykazanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: zrealizowania z należytą starannością przynajmniej 2 zadań o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN, które dotyczyły dostawy i montażu stolarki okiennej PCW z tego przynajmniej jedno zadanie o wartości 70 000 PLN brutto wykonane w budynku użyteczności publicznej (przeznaczony do wykonywania funkcji: administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym, poczty i telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek).

111.3.3)  Potencjał techniczny111.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku w zakresie sytuacji ekonomiczno - finansowej Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. l USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. l ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedł:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

     wykaz    osób,    które    będą   uczestniczyć    w    wykonywaniu    zamówienia,    w    szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z  informacjami   na  temat ich   kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami     oświadczenie,   że   osoby,   które   będą  uczestniczyć   w   wykonywaniu   zamówienia,   posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l ustawy, należy przedłożyć:

     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu  wykazania  braku   podstaw  do wykluczenia  w  oparciu  o  art.   24  ust.   l   pkt 2  ustawy, wystawiony   nie   wcześniej   niż   6   miesięcy   przed   upływem   terminu   składania   wniosków   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. l pkt 2 ustawy     aktualne    zaświadczenie    właściwego    naczelnika    urzędu    skarbowego    potwierdzające,    że wykonawca  nie zalega z opłacaniem   podatków  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

     aktualne   zaświadczenie   właściwego   oddziału   Zakładu   Ubezpieczeń   Społecznych   lub   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

111.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

     nie  otwarto jego  likwidacji  ani   nie  ogłoszono  upadłości   -  wystawiony  nie  wcześniej   niż 6 miesięcy   przed    upływem    terminu    składania    wniosków    o   dopuszczenie   do   udziału    w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że   uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub   rozłożenie   na   raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy   przed    upływem    terminu    składania    wniosków    o    dopuszczenie    do    udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

111.4.3.2)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie zamówienia  albo  składania  ofert  -  albo oświadczenie złożone przed  notariuszem, właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 2) Informacja o podwykonawcach - jeżeli dotyczy 3) Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów do realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) 4) Kosztorys ofertowy 5) Dowód wniesienia wadium (kopia-jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, oryginał-jeżeli wadium wniesiono w innej formie). 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli występuje inna osoba niż wskazana we właściwym rejestrze albo jeżeli podmioty występują wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1,1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy i nieznanych Zamawiającemu w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia spowodowanej : 1) Działaniem organów administracji lub innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji jeżeli działania te będą miały na celu uwzględnienie warunków popartych przepisami . 2) Zaistnieniem innych uzasadnionych okoliczności prawnych lub technicznych uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, zakresu wykonywanych prac, zwiększenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie wykonania z których Zamawiający rezygnuje, terminu zakończenia robot.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.republika.pl/szkola_podstawowa_nr1

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr l

ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

20.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr l ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Chodzież, dnia 21.10.2010r. SP1-341/4/2010                                                                                                                                                                  ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ   

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję,  że ogłoszony w dniu 30.09.2010r.  na  tablicy ogłoszeń i  w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod nr UZP 313768-2010 oraz w biuletynie informacji publicznej, przetarg nieograniczony o wartości  nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży”, został rozstrzygnięty w dniu  21 października  2010r.  

 

            Za ofertę  najkorzystniejszą  ekonomicznie  uznano  ofertę firmy:

 PPUH LUX Leszek Trzaskalski, ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz. Cena oferty: 82.153,21 zł bruttoOferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W  kryterium cena  oferta otrzymała 100 punktów.   

  

            Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona oferta:

 1. Zakład Ogólnobudowlany „MARK” M. Kądziołka, ul. Słowackiego 23, 64-830 MargoninW kryterium cena oferta otrzymała 93 punkty. Cena oferty to 87.629,42 zł brutto         

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Chodzież, dnia 30.09.2010r.

Nr SP1/341/4/2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież:
Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej budynku

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 28-20-461

· Adres strony internetowej zamawiającego:http://republika.pl/szkola_podstawowa_nr1

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka oświatowa - Szkoła podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie izolacji pionowej

zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres robót do wykonania obejmuje:

- Rozbiórkę chodników z kostki betonowej,

- Rozbiórkę opaski betonowej i posadzki betonowej z wywozem gruzu,

- Rozbiórkę świetlików,

- Odkopanie ścian budynku wraz z wywozem ziemi,

- Wykonanie izolacji pionowej 2x oraz założenie izolacji pionowej z folii,

- Obsypanie piaskiem ścian fundamentów,

- Montaż typowych świetlików z poliwęglanu,

- Ułożenie chodników z odzyskanej kostki betonowej wraz z uzupełnieniem nową,

- Pomalowanie krat okiennych.

2. Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót -kosztorysie ślepym, i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty stanowią załączniki no niniejszej specyfikacji. Przedmiar i STWiORB dostępna jest na stronie internetowej:

www.sp3chodziez.webpark.pl (zakładka: Przetargi - Biuletyn Informacji Publicznej).

3. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt, materiał i urządzenia oraz kadrę do wykonania zamówienia.

4. Zawarte w przedmiarze wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie.

5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące.

6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu w celu dokonania własnego obmiaru a także by zdobyć wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

· Roboty remontowo budowlane (wykonanie izolacji)

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45320000-6

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: do 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz robót z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane prawidłowo.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Wykonawca musi dysponować Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane. Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą kierować robotami budowlanymi, wraz z kserokopią dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi osoby, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z jej aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami.

2.Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS.

3.Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na realizacje niniejszego zamówienia.

4.Wykaz robót budowlanych wraz z referencjami.

5.Wykaz osób wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi osoby, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z jej aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

6.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 12. niniejszej SIWZ.

7.Informacje o podwykonawcach (jeśli dotyczy).

8.Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Wykonawcy i podpisywania ofert (jeżeli forma reprezentacji nie wynika z wpisu do KRS lub innej ewidencji działalności gospodarczej)

9.Kosztorys ofertowy (jest tylko i wyłącznie elementem informacyjnym dla Zamawiającego) Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://republika.pl/szkola_podstawowa_nr1

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

21.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

- Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.09.2010

- Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 30.09.2010r.

ZAŁĄCZNIKI:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. PRZEDMIAR ROBÓT

3.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Chodzież, dnia 07.07.2010r.

Nr SP1/341/2/2010


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 07.06.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont pomieszczeń - klasa w piwnicy w Szkoły Podstawowej Nr 1 Chodzieży w ramach projektu radosna szkoła", został rozstrzygnięty w dniu 25.06.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy WZB-U HORBUDEX, ul. Brzozowa 15, 64-800 Chodzież. Jednakże Wykonawca odmówił podpisania umowy, podpisania umowy odmówił również Pan Wojciech Fredrich -Usługi Budowlane, ul. W. Polskiego 24a/3, 64-800 Chodzież.

W związku z powyższym kolejną ofertą najkorzystniejszą jest oferta Zakładu Ogólnobudowlanego przy ul. Rzemieślniczej 11, 64-980 Trzcianka. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, iż w zawiadomieniu o wyborze oferty przesłanym Państwu w dniu 06.07.2010r. został popełniony błąd. Za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszam.

Zgodnie a art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego faksu.Otrzymują:

 1. WZB-U HORBUDEX

  ul. Brzozowa 15, 64-800 Chodzież

 2. Zakład Ogólnobudowlany „MARK"

  ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

 3. Zakład Ogólnobudowlany

  ul. Rzemieślnicza 11, 64-980 Trzcianka

 4. Usługi Budowlane

  ul. W. Polskiego 24a/3, 64-800 Chodzież

 5. Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych

  ul. Kasprzaka 18, 64-800 Chodzież

 6. a/a

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Chodzież, dnia 25.06.2010r.

Nr SP1/341/2/2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 


 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 07.06.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont pomieszczeń – klasa w piwnicy w Szkoły Podstawowej Nr 1 Chodzieży w ramach projektu radosna szkoła”, został rozstrzygnięty w dniu 25.06.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy WZB-U HORBUDEX, ul. Brzozowa 15, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

 1. Zakład Ogólnobudowlany „MARK”, ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin. W kryterium cena oferta otrzymała 58 punktów.

 2. Zakład Ogólnobudowlany – Kazimierz Mielcarek, ul. Rzemieślnicza 11, 64-980 Trzcianka W kryterium cena oferta otrzymała 93 punkty.

 3. Usługi Budowlane – Wojciech Fredrich, ul. W. Polskiego 24a/3, 64-800 Chodzież. W kryterium cena oferta otrzymała 95 punktów.

 4. Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych – Zygmunt Bedołek, ul. Kasprzaka 18, 64-800 Chodzież. W kryterium cena oferta otrzymała 86 punktów.

 

 

   

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 25.06.2010r. do dnia 10.07.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież, dnia 07.06.2010r.

Nr SP1/341/2/2010

Chodzież: Remont pomieszczeń - klasa w piwnicy w Szkole

Podstawowej Nr 1 Chodzieży w ramach projektu radosna szkoła

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 1 , ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 28 20 461, faks 0-67 28 20 461.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://republika.pl/szkola_podstawowa_nr1

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka oświatowa - szkoła podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń - klasa w piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 1 Chodzieży w ramach projektu radosna szkoła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont pomieszczeń - klasa w piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 1 Chodzieży w ramach projektu radosna szkoła 1.Opis przedmiotu zamówienia: 1. Szacunkowy zakres robót do wykonania obejmuje: wymianę 3 okien drewnianych na okna łukowe z PCV w kolorze białym z profilu 5 komorowego w pomieszczeniach piwnicznych, wymianę podokienników wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby. Następnie nałożenie gładzi gipsowych, poszpachlowanie i pomalowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi. Wzór i podział okien został określony w załączniku do niniejszejspecyfikacji. 2. Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót -kosztorysieślepym- Dokument stanowi załącznik no niniejszej specyfikacji. Przedmiar dostępny jest na stronie internetowej: http:republika.pl/szkola_podstawowa_nr1 (zakładka: Przetargi - Biuletyn Informacji Publicznej). 3. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt, materiał i urządzenia oraz kadrę do wykonania zamówienia. 4. Zawarte w przedmiarze wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie. 5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące. 6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w budynku szkoły w celu dokonania własnego obmiaru a także by zdobyć wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zutylizowania zdemontowanej stolarki okiennej oraz pozostałych urządzeń i materiałów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Roboty remontowo budowlane - malowanie pomieszczeń itp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.32-8, 45.42.11.47-6,45.44.21.00-8, 45.26.25.22-6, 45.43.10.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.

1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty: 1.Dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi osoby, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z jej aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 2.Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami.

3.Informacje o podwykonawcach (jeśli dotyczy). 4.Kosztorys ofertowy. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://republika.pl/szkola_podstawowa_nr1 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

22.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Numer ogłoszenia: 157228 - 2010; data zamieszczenia: 07.06.2010

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 07.06.2010r. do dnia 23.06.2010r.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Chodzież, dnia 06.05.2010r.

Nr SP1/341/1/2010

 


 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 


 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 21.04.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Chodzieży”, został rozstrzygnięty w dniu 06.052010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego – Jacek Kędzior, ul. 1000 lecia 14b/3, 78-600 Wałcz. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 67.972,75 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

 1. Zakład Ogólnobudowlany „MARK”, ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin. Cena oferty to 80.676,14 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 84 punkty.

 2. PPHU „LUX” ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz. Cena oferty to 73.524,40 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 92 punkty.

 3. WYB-U „HORBUDEX”, ul. Brzozowa 15, 64-800 Chodzież. Cena oferty to 79.499,24 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 86 punktów.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Chodzież, dnia 21.04.2010r.

Nr SP1/341/1/2010

Chodzież: Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Chodzieży


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 28 20 461, faks 0-67 28 20 461.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://republika.pl/szkola_podstawowa_nr1

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka oświatowa- szkoła podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Chodzieży 1.Opis przedmiotu zamówienia: 1. Szacunkowy zakres robót do wykonania obejmuje: rozbiórkę chodników z kostki betonowej POLBRUK, rozbiórkę opaski betonowej i bruku kamiennego, rozbiórkę świetlików, odkopanie ścian budynku wraz z wywozem ziemi, wykonanie izolacji pionowej na gorąco pod ciśnieniem 2x oraz założenie izolacji pionowej z folii kubełkowej, obsypanie piaskiem ścian fundamentów, wykonanie świetlików z pełnej cegły klinkierowej, ułożenie chodników z odzyskanej kostki POLBRUK wraz z uzupełnieniem i naprawa przykryw świetlików wraz z pomalowaniem. 2. Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót -kosztorysie ślepym- i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty stanowią załączniki no niniejszej specyfikacji. Przedmiar i STWiORB dostępna jest na stronie internetowej: http://republika.pl/szkola_podstawowa_nr1 (zakładka: Przetargi - Biuletyn Informacji Publicznej). 3. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt, materiał i urządzenia oraz kadrę do wykonania zamówienia. 4. Zawarte w przedmiarze wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie. 5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące. 6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w budynku szkoły w celu dokonania własnego obmiaru a także by zdobyć wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Wykonanie izolacji pionowej

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty: 1.Dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi osoby, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z jej aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 2.Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami. 3.Informacje o podwykonawcach (jeśli dotyczy). 4.Kosztorys ofertowy. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://republika.pl/szkola_podstawowa_nr1
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 21.04.2010r. do dnia 07.05.2010r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Chodzież, dnia 21.10.2009r.

Nr  SP1-341/2/2009                                                                                                                                                        

                                                                 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję,  że ogłoszony w dniu 30.09.2009r.  na  tablicy ogłoszeń i  w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod nr UZP 338308-2009 oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej  www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości  nie przekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Remont węzła sanitarnego dla niepełnosprawnych na parterze w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chodzieży", został rozstrzygnięty  w dniu  21 października  2009r. 

            Za ofertę  najkorzystniejszą  ekonomicznie  uznano  ofertę firmy Pana Zygmunta Bedołek -  Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych, ul. Kasprzaka 18, 64-800 Chodzież

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 29.377,38 zł brutto, w  kryterium cena  oferta otrzymała 100 punktów.       

            Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym ofertę złożyła również firma Pana Romana Dziubińskiego - Usługi Ogólnobudowlane, ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież. Cena oferty to 29.876,21 zł brutto. W  kryterium cena  oferta otrzymała 98 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Chodzież, dnia 29.09.2009r.

 

SP1-341/2/2009

 

 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

 

1.     Zamawiający : Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Staszica 19, 64 - 800 Chodzież

województwo wielkopolskie

powiat chodzieski

tel.( 067 ) 28 20 461, fax ( 067 ) 28 20 461

e-mail: szkola_podstawowa_nr1@interia.pl

http://republika.pl/szkola_podstawowa_nr1 , http://www.chodziez.pl/ BIP - specyfikacja

 

 1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)
 2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej http://www.chodziez.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chodzieży przy ul. Staszica 19 oraz w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3.
 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Genowefa Łojewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, tel., fax: 0-67 28-20-461 oraz Pan Marek Górzny - Pracownik Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych tel. 0-67 28-20-241 i Pani Justyna Selch - tel. 609-39-39-57.
 5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Przedmiot zamówienia.

„Remont węzła sanitarnego dla niepełnosprawnych na parterze w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chodzieży"

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45421132-8 Instalowanie okien, 45421147-6 45442100-8 Roboty malarskie, 45262522-6 Roboty murarskie, 45431000-7 Kładzenie płytek, 45232460-4 Roboty sanitarne, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

załączniki:

Treść ogłoszenia

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Przedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ
 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 7 do SIWZ
 4. Wzór i podział okna - Załącznik nr 8 do SIWZ
 5. Projekt - węzeł sanitarny - Załącznik nr 9 do SIWZ