O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
organizowanym przez Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież w Chodzieży
 
1. Wykaz czterech lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonych na najem na okres do 3 lat, został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży www.bip.wokiss.pl/chodziez.pl. /podstrona Mieszkaniowy Zasób Gospodarki Mieszkaniowej Chodzież/
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
a. wpłacenie wadium w wysokości określonej w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do najem ,
b. złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium - wg wzoru określonego w Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2014 roku o godz. 14.
4. Oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież w sekretariacie.
5. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy zgłaszać się do Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież, numer tel. 67-28-20-322 wew.(27).
6. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych " w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
7. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
8. Zainteresowani Oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert przez Komisję Konkursową, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2014 roku o godz. 13****, w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież pok. 17
 
Dyrektor
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
Iwona Szmyt