Ogłoszenie o naborze na stanowisko intendenta

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INTENDENTA

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Chodzieży ul. Łąkowa 2, działając na podstawie art. 3a ust. 2 z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz, 1593 z późn. zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa i adres jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Chodzieży

ul. Łąkowa 2, 64-800 Chodzież

Tel. 67-28-10-849

Określenie stanowiska urzędniczego

Intendent – w wymiarze całego etatu (40/40)

Wymagania niezbędne

-        wykształcenie wyższe lub średnie (mile widziane wykszt. kierunkowe (dietetyk, technolog żywienia)

-        zdolność do czynności prawnych

-        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

-        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

-        preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych

-        nieposzlakowana opinia

-        redagowanie pism, interpretacja przepisów prawa

-        obsługa komputera (Windows, Excel, Word, Office, Internet)

-        znajomość obsługi programu: VULCAN

-        obsługa urządzeń biurowych

-        znajomość przepisów HACCP

-        znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości księgowania

Wymagania dodatkowe

-        umiejętność analitycznego myślenia

-        samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole

-        terminowość, rzetelność i odpowiedzialność

-        komunikatywność i wysoka kultura osobista

-        odpowiedzialność za realizację zadań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta

-        znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych

-        umiejętność układania jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi

-        przestrzeganie zasad HACCP w przedszkolu

-        naliczanie i przyjmowanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z obowiązującą dokumentacją i przepisami

-        rozliczanie dochodów w ZOMPO

-        branie udziału w inwentaryzacji przedszkola

-        znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności przedszkola


Wymagane dokumenty

-        CV

-        list motywacyjny

-        aktualne zaświadczenie o niekaralności

-        zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku

-        dokumenty potwierdzające wymagany poziom wykształcenia (kopie potwierdzone z oryginałem)

-        inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

-        kopie świadectw pracy

-        aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

-        oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko intendenta przedszkola” należy składać u Dyrektora Przedszkola od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 w terminie do 19 listopada 2010 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się 22 listopada 2010 r.

Dyrektor MP4 telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się 23 listopada 2010 r. od godziny 9:00. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na BIP oraz na tablicy MP4 24 listopada 2010 r..