Ogłoszenie o wyborze oferty

Chodzież dnia 23 czerwca 2009 roku


NO.. - 1/09


Ogłoszenie o wyniku postępowania

1. Zamawiający:
Miejskie Przedszkole nr 3  64-800 Chodzież ul. Prusa 14
tel. 067/28-20-517,
fax 067/28-20-517
REGON 5570 170 858
NIP 607 00 08 205
przedszkole3@chodziez.pl
 www.przedszkole3.neostrada.pl


2. Przetarg nieograniczony na wykonanie „Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 3”

3. Dane o ofertach:
Zadanie I
a) liczba złożonych ofert: 6
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

4. Kryterium oceny: cena.

5. Wybrano następujące oferty:
Zadanie 1
Oferta nr 3
OKNO – BROS Artur Brose
64 – 800 Chodzież, ul. Buszczaka 13
wartość brutto: 58.302,05 zł.
słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa złote 05/100


6. Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy
Zadanie 1:
„GRAF” Firma Wielobranżowa Sp. J.
60 – 467 Poznań, ul. Zakopiańska 201
Cena – 61,60 pkt

„STOLPLASTIK” Sp. z o.o.
78 – 600 Wałcz, ul. Budowlanych
Cena – 72,42 pkt

„Dobre Okno” marek Bronowicki
62 – 080 Tarnowo Podg. ul. Poznańska 62A
Cena – 64,15 pkt

„NOWY DOM” Okna Sp. z o.o.
64 – 800 Chodzież, ul. T. Niejaka 29
Cena – 76,31 pkt

„GROBUD” Sp. z o.o.
62 – 065 Grodzisk Wlkp., ul. Fabryczna 10
Cena – 93,86 pkt