Statut

Statut

Załącznik nr 1

do Uchwały  7/2009/10

Rady Pedagogicznej

z dnia 02 lutego 2010

 

 

 

 

STATUT

 

 

 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2

IM. SZEWCZYKA DRATEWKI

W CHODZIEŻY

 

 

Nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr IX/95/91 z 18 grudnia 1991 roku w sprawie zatwierdzenia statutu wzorcowego Miejskich Przedszkoli w Chodzieży

 

Zmiana nr 1 - uchwała Rady Pedagogicznej Nr 7 z dnia 06 luty 2003r.

Zmiana nr 2-  uchwała Rady Pedagogicznej  Nr 3 z dnia 28 sierpień 2003r.

Zmiana nr 3 - uchwała Rady Pedagogicznej  Nr 10 z dnia 19 kwiecień 2007r.

Zmiana nr 5 - uchwała Rady Pedagogicznej  Nr 4 z dnia 29 października 2007r.

Zmiana nr 6 - uchwała Rady Pedagogicznej  Nr 11 z dnia 17 marzec 2008r.

Zmiana nr 7 – uchwała Rady Pedagogicznej Nr 4 z dnia 8 września 2008 r.

Zmiana nr 7 - uchwała Rady Pedagogicznej  Nr 5 z dnia 23 listopad 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ:

 

I.             Postanowienia ogólne…………………………………….  5      

II.          Cele i zadania przedszkola……………………………….   6     

III.       Organizacja przedszkola………………………………….  10

IV.      Organy przedszkola i ich kompetencje………………….   18

V.         Wychowankowie przedszkola……………………………  24

VI.      Rodzice…………………………………………………….. 26

VII.   Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola……………..   27

VIII.Sprawy sporne……………………………………………..        33

IX.      Postanowienia końcowe………………………………….. 34

 

 

 

 

WSTĘP

 

Podstawą prawną działania przedszkola jest:

 

1.      Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/89/99 z dnia 27 października 1999r.  w sprawie powołania jednostki budżetowej.

2.      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004/256/2572 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

3.      Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku (art. 5 i art. 18) ratyfikowana przez Sejm   RP dnia 30 września 1991 r. Konwencja weszła w życie w stosunku do Polski 7 lipca           1991 r.(Dz.U. 1991/120/526).

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001/61/624 –tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.).

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji   przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej  dokumentacji (Dz.U. 2002/23/225 z późn. zm).

7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 09 kwietnia 2002 roku w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. 2002/56/506 z późn. zm).

8.      Rozporządzenie MENiS z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,   szkołach i placówkach (Dz.U. 2003/11/114 z późniejszymi zmianami).

9.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2004/26/232 z późn. zm.).

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. (Dz. U. 2005 Nr 58, poz. 504 ze zmianami).

11.  Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

12.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz. 674 ze zmianami).

13.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające                rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz   publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

14.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie     podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

15.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie      dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego,    programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

16.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r. ze zmianami),  (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1

 

1.      Miejskie Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki  w Chodzieży  jest placówką publiczną działającą jako jednostka budżetowa.

2.      Miejskie Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży ma siedzibę:

ul. Bosa 12

64-800 Chodzież

 

 

3.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska w Chodzieży.

4.      Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej dnia 16 maja 2009 roku zostało nadane  przez organ prowadzący imię Szewczyka Dratewki- uchwała Nr XXXIV/276/09 Rady Miejskiej w Chodzieży.

5.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

6.      W pieczęciach i stemplach ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu:  

 

       

Miejskie Przedszkole nr 2

Im. Szewczyka Dratewki     

                                                                                                   

 ul. Bosa 12

 

     64-800 Chodzież 

                                                                                                                                                                                                                                                              tel. 67 28 20 436

 

NIP 6070008926

 

REGON: 570170887

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

  1. Wychowanie  przedszkolne  obejmuje  wspomaganie  rozwoju  i  wczesną  edukację  dziecka  od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
  2. Celem przedszkola jest:

1)        wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy  pedagogicznej,

2)        umożliwianie dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

3)        organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli przedszkole taką działalność prowadzi,

4)        sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

  1. Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:

1)        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)        budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)        kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)        rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)        budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)        wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

4.        Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w planie pracy placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

5.        Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)   zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie  pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2)   zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak  i psychicznym,

3)   stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4)   współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

§ 3

 

1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole lub placówce może być udzielana na wniosek:

1)   rodziców;

2)   nauczyciela,

3)   logopedy;

4)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w szczególności w formie:

1)   zajęć    specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

2)   zajęć    psychoedukacyjnych dla rodziców;

3)   porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli

 

3.Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi  oraz uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego wymaga zgody rodziców, opiekunów dziecka, w oparciu o odpowiednie zapisy zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną”.

 

  1. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej, środków dydaktycznych i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

 

5.    W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola, wskaże placówki, które w porozumieniu z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną.

 

 

 

 

§ 4

 

1.    Przedszkole realizuje zadania statutowe w ramach koncepcji przedszkola otwartego,  umożliwiając rodzicom pełne współuczestnictwo w życiu przedszkola w ramach istniejących warunków oraz proponując różnorodne formy kontaktów.

2.    Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki

    w szkole poprzez:

1)          zaznajamianie z zadaniami wynikającymi z programu pracy przedszkola i strategią edukacyjną w danym oddziale,

2)          dostarczanie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie rodziców na potrzeby i możliwości dziecka,

3)          informowanie na bieżąco o postępach dziecka, wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby działania. Rodzice mają prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

4)          uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych                   w przedszkolu i w domu,

5)          współpraca z rodzicami przybiera następujące formy:

a)    rodzice mają wstęp do przedszkola w każdym momencie, gdy uznają to za stosowne i konieczne,

b)   bezpośrednie kontakty nauczycieli z rodzicami podczas przyprowadzania i odbioru dzieci,

c)    współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

d)   udzielanie informacji o postępach lub trudnościach dziecka na podstawie obserwacji i diagnozy, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne ustalanie sposobu postępowania – w czasie comiesięcznych dyżurów nauczycieli; konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,

e)    udział rodziców w spotkaniach integracyjnych,

f)    pomoc rodziców w przygotowaniu imprez, uroczystości przedszkolnych, wyjazdów,

g)   możliwość uzyskania indywidualnej porady lub spotkań o charakterze terapeutycznym w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez rodziców,

h)   uczestniczenie rodziców w zebraniach edukacyjno-warsztatowych, spotkaniach odbywających się z udziałem nauczycieli i specjalistów; zebraniach grupowych,

i)     uczestniczenie w zajęciach otwartych, pokazowych,

j)     kąciki dla rodziców,

 

§ 5

 

1.        Przedszkole organizuje działalność innowacyjną mającą na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

2.        Innowacją są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne.

3.        Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub oddział.

4.        Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

5.        Nauczyciele w przedszkolu opracowują innowacje.

6.        Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu:

 

1)   zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,

2)   pisemnej zgody autora na jej prowadzenie w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

 

 

 

 

§ 6

 

1.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych i obwiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1)   zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu

oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2)   zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem

fizycznym, jak i psychicznym,

3)   podczas pobytu dzieci w ogrodzie, umożliwia zajęcia i zabawy na terenie bezpiecznym, gdzie sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci,

4)   rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia i ich różnorodność,

5)   dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie zajęć relaksacyjnych i wyciszających,

6)   sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie:

        a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas określony i powiadamia o tym organ prowadzący,

       b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dziecka,

7)   stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane jest do wzrostu dzieci i rodzaju ich czynności,

8)   stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

9)   współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną  i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

2.        Bezpośrednią opiekę nad dziećmi w przedszkolu i w czasie zajęć poza terenem przedszkola sprawuje nauczyciel przy pomocy woźnej.

1)   Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu ponosi wyłącznie nauczyciel.

2)   W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, woźna, rodzice w stosunku - jedna osoba dorosła na 15 dzieci - w wypadku wycieczek autokarowych, i w przypadku spacerów. Z tym, że całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci ponosi nauczyciel.

3)   Każda wycieczka powinna być zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem przedszkola.

4)   Każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „Karta wycieczki”.

5)   Powiadomienie rodziców o wycieczce powinno nastąpić co najmniej dzień wcześniej.

6)   Każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi.

 

3.    Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycieli, w liczbie uzależnionej od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

4.    Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

5.    W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest:

1)   udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,

2)   powiadomić rodziców (opiekunów) dziecka,

3)   niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,

4)   o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,

5)   dyrektor zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i  zbiorowym  niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego  zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

5.    Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.

6.    W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja przedszkola

 

Funkcjonowanie przedszkola

 

§ 7

 

1.      Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw wakacyjnych.

2.      Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący.

3.      Dyrektor przedszkola może organizować grupy łączone – odpowiednio do zmniejszonej frekwencji wychowanków.

4.      Nauczyciele nie pracujący bezpośrednio z dziećmi (ust.3), pozostają do dyspozycji dyrektora, realizując zadania zapewniające prawidłową działalność przedszkola.

 

§ 8

 

1.    Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko                                                               wicedyrektora w innych przypadkach niż w ust.1 a także, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć  inne stanowiska kierownicze.

2.    Powołania i odwołania wicedyrektora  dokonuje dyrektor przedszkola po uzgodnieniu opinii z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym.

3.    Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:

1)    współkieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,

2)    współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych,

3)    sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników współdziałając z dyrektorem,

4)    wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a w szczególności zlecone przez dyrektora (jak: opracowanie tygodniowego rozkładu pracy nauczycieli, czynności dodatkowych nauczycieli),

5)    organizuje zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli w celu zapewnienia opieki dzieciom i ciągłości realizacji programu,

6)    nadzoruje prawidłowe naliczanie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami,

7)    reprezentuje placówkę w przypadku nieobecności Dyrektora.

 

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

§ 9

 

1.   Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.   Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców.

1)   Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola, pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

2)   Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

3)   Upoważniona osoba jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

4)   Dzieci nie są wydawane osobom niepełnoletnim.

5)   Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić także przez udzielenie pisemnego upoważnienia.

3.        Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

1)   O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego społeczny zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

4. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).

1)   W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można  uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów dziecka), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka).

5.    Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

6.    Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je  do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego w szatni (zarówno przy odprowadzaniu, jak i odbieraniu). Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

7.    Osoba odbierająca dziecko powinna stawić się w sali zajęć lub poinformować w szatni woźną o tym, do której przypisane jest dziecko, lub w której przebywa dana grupa. Pracownik przedszkola przekazuje wtedy dziecko tej osobie i od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.

8.    Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6:30 do 15:30.

9.    Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.

10.              Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 15:30.

 

Zajęcia dodatkowe

§ 10

 

1.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe.

2.      Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe.

3.      Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,     nauki języka obcego i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1)   z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut

2)   z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut

4.        Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

5.        Sposób regulowania należności za zajęcia ustala dyrektor z prowadzącym.

6.        Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii.

7.        Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola

8.        Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

 

 

§ 11

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.      Ilość oddziałów tworzy się w zależności od liczby zgłoszonych dzieci na dany rok szkolny.

3.      Podziału na grupy dokonuje dyrektor, a zatwierdza rada pedagogiczna.

4.      Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.

5.      W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

6.      Zwiększenie liczby dzieci w oddziale może nastąpić na podstawie zgody nauczyciela prowadzącego oddział oraz uchwały rady pedagogicznej.

7.      Zasoby lokalowe zabezpieczają warunki dla rozwoju dzieci pod względem zdrowotnym, intelektualnym i rekreacyjnym.

1)      Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:

a)      sale zajęć dla poszczególnych oddziałów

b)      pokój nauczycielski,

c)      szatnię dla dzieci,

d)     łazienki dla dzieci,

e)      łazienki dla personelu,

f)       kuchnię z zapleczem gospodarczym,

g)      ogród przedszkolny

h)      gabinet dyrektora,

i)        gabinet intendenta,

j)        szatnię dla  personelu,

k)      pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

 

7.        Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu przedszkolnego (plac zabaw) z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

8.        Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy  pobyt dzieci na placu przedszkolnym.

 

§ 12

 

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godz. dziennie, przy czym:

1)   co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2)   co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.).

3)   najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4)   pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

4. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców

 

 

 

§ 13

 

1.        Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2.        Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku  dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

3.        Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

4.        Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

5.        Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym jeżeli stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i zawiera:

1)   szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

2)   treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3)   sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

4)   metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

5)   jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

6.        Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego.

7.        W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rodziców może dokonać zmian w tym zestawie, z tym, że zmiana ta, nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

8.        Wyboru programu dokonują nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.

9.        W przypadku wyboru jednego programu dla całej placówki, wyboru tego dokonuje rada pedagogiczna, ze względu na całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej.

10.    W przedszkolu dopuszczone są programy własne opracowane przez nauczycieli dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci 6-letnich z trudnościami.

11.    Nauczyciele wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej karty pracy wspomagające edukację, zwłaszcza przeznaczone do wychowania przedszkolnego.

 

§ 14

 

1.      Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym.

2.      Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel potwierdza podpisem.

3.      Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; zajęcia dodatkowe odnotowywane są także w dziennikach (np. nauka języka)

4.      Nauczyciele prowadzą dla każdego dziecka arkusze obserwacji dzieci.

1)   Na podstawie diagnozy dokonują podsumowania poziomu umiejętności grupy i każdego dziecka oraz wytyczają kierunki do dalszej pracy.

5.      Nauczyciele, co miesiąc opracowują projekty edukacyjne (plany pracy z grupą).

 

 

Zasady rekrutacji

 

§ 15

 

1.   Zasady i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:

1)   przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

2)   do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

3)   dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie karty zgłoszeń dziecka,

4)   termin składania kart ustala dyrektor przedszkola w porozumieniem z organem prowadzącym,

5)   w przypadku gdy ilość zgłoszonych dzieci do przedszkola przekracza znacznie ilość miejsc w przedszkolu dyrektor przy współudziale organu prowadzącego  i rady rodziców powołuje komisję kwalifikacyjną do spraw przyjęć dzieci do przedszkola,

6)   w przypadku gdy ilość zgłoszeń nie przekracza liczby miejsc komisji kwalifikacyjnej  nie powołuje się,

7)   komisja kwalifikacyjna w miarę możliwości przestrzega zasadę pozostawiania w    przedszkolu na następny rok, wychowanków już uczęszczających,

8)   decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane i łącznie z kartami zgłoszeń dzieci są przechowywane w przedszkolu,

9)   w pierwszej kolejności przyjmowane są:

a)        dzieci 6 letnie objęte ustawowym obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego,

b)        dzieci 5 letnie

c)        dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

d)       matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność  do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

e)        dzieci z rodzin zastępczych,

f)         dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

g)        dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych

2.Dzieci niepełnosprawne  mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej.

 

3.Dzieci do integracji przyjmowane są do Przedszkola na podstawie decyzji komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora Przedszkola.

 

4.W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi nauczyciel, pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant, psycholog, przedstawiciel Rady Rodziców, dyrektor przedszkola, który jest przewodniczącym komisji.

 

5.Komisja pracuje zgodnie z regulaminem kwalifikowania dzieci do grup integracyjnych opracowanym przez Radę Pedagogiczną.

 

6.Dzieci niepełnosprawne w oddziałach integracyjnych obejmuje się kształceniem specjalnym.

 

7.W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom niepełnosprawnym organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie od potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

8.Przedszkole zapewnia dzieciom, których mowa w ust. 2:

 

a)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

b)      odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne

c)      realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej

d)     zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb

e)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym

 

 

 

 

9.   Rodzice dzieci nieprzyjętych mają prawo odwołania się od decyzji komisji kwalifikacyjnej do komisji odwoławczej przy organie prowadzącym za pośrednictwem przedszkola.  

10.  Skład komisji odwoławczej oraz kryteria przyjęć dzieci ustala organ prowadzący przedszkole.

11. Decyzja komisji odwoławczej jest decyzją ostateczną.

12. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc.

13. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)   systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole ( za okres 1 miesiąca),

2)   nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc ) i niezgłoszenia tego faktu do przedszkola,

3)   nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

4)   utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia, choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.

14. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice ( prawni opiekunowie ) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

Zasady odpłatności za przedszkole

 

§ 16

 

1.      Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.      Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

3.      Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4.      Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

5.      Żywienie składa się z trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.

6.      Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając normy żywieniowe ustalone przez Ministra Zdrowia oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych.

7.      Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicowi należy się odpis w wysokości dziennej stawki żywieniowej. Odpis ten za cały miesiąc oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nieobecnych.

8.      Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach od 10 – 13 każdego miesiąca.

9.      Za każdy dzień zwłoki pobierane są odsetki ustawowe.

10.  Dyrektor zarządzeniem wewnętrznym wprowadza wysokość stawki żywieniowej, która równa się wysokości aktualnych kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

11.  Z wyżywienia mogą korzystać również  pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki  dziennej przez dyrektora przedszkola.

12.  Koszt odpłatności za wyżywienie dla pracowników zatrudnionych  w przedszkolu ustala się w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie oraz kosztów przygotowania posiłku.

13.  Nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie w drodze postępowania administracyjnego. Jeżeli będzie ono nieskuteczne – w drodze postępowania sądowego.

14.  Nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu może skutkować skreśleniem dziecka z listy wychowanków.

15.  Za prawidłowy rejestr uczęszczania dziecka do przedszkola oraz miesięczne zestawienie nieobecności dzieci odpowiadają nauczycielki każdego oddziału. Według tych danych naliczana jest odpłatność          za wyżywienie dzieci.

16.  Zestawienie nieobecności dzieci sporządza nauczycielka w ostatnim dniu miesiąca i przedkłada je intendentowi.

17.  Opłaty za przedszkole przyjmowane są na kwitariusz przychodowo-ewidencyjny, który jest drukiem ścisłego zarachowania lub wpłaty bankowe.

18.  Za terminowe zebranie opłat i odprowadzenie do banku odpowiada intendent.

19.  Za prawidłowe i terminowe rozliczenie odpłatności za przedszkole odpowiada księgowa.

20.  Skreślenie dziecka z ewidencji przedszkola dokonuje dyrektor na pisemny wniosek  rodziców lub opiekunów.

21.  W przypadku wypisania dziecka z przedszkola odpłatność za wyżywienie ustaje od dnia następnego; opłata stała ustaje z końcem miesiąca.

 

 

Arkusz organizacji przedszkola

 

§ 17

 

1.    Szczegółową organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30-go maja.

2.    Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zatwierdza organ prowadzący.

3.    W arkuszu organizacyjnym przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1)    nazwę przedszkola, liczbę miejsc w przedszkolu, czas pracy przedszkola, przerwę wakacyjną,

2)    ilość oddziałów i ilość dzieci w roku szkolnym bieżącym oraz projekt ilości oddziałów i ilość dzieci w przyszłym roku szkolnym,

3)    wykaz pracowników, ich stanowiska służbowe, obowiązującą ilość godzin pracy tygodniowej, pracowników administracyjno – obsługowych przedszkola , ich stanowiska służbowe oraz ilość godzin etatu – liczba pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

4)    projekt organizacji pracy w ciągu tygodnia na rok następny, w którym uwzględniona jest ilość oddziałów, ilość godzin pracy dziennej i tygodniowej poszczególnych oddziałów, nazwisko i imię nauczycielki prowadzącej oddział. Projekt uwzględnia godziny pracy nauczycielek w poszczególnych dniach tygodnia,

5)    uwagi i wnioski dyrektora przedszkola,

6)    uwagi i decyzje organu prowadzącego i nadzorującego odnośnie zatwierdzonego planu.

 

§ 18

 

1.   Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy umysłowej dziecka i nauczyciela oraz oczekiwań rodziców, które nie są sprzeczne z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność przedszkola.

1)   Ramowy rozkład dnia ustalany jest na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

2)   W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia ( np. z powodu organizacji wyjścia, wycieczki, uroczystości, itp.).

2.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału tygodniowy rozkład zajęć (szczegółowy rozkład dnia), z uwzględnieniem różnych form aktywności dzieci, ich potrzeb i  zainteresowań.

3.   Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia:

1)   Łączenie rożnych form aktywności umysłowej dziecka.

2)   Ćwiczenia i zabawy ruchowe.

3)   Czas na odpoczynek.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

 

§ 19

 

1.        Organami przedszkola są:

1)   Dyrektor przedszkola

2)   Rada pedagogiczna

3)   Rada rodziców

2.        Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3.        Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu, który organizowany jest przez organ prowadzący.

4.        Zasady współdziałania poszczególnych organów gwarantują każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

5.        Dyrektor przedszkola działa w imieniu Miasta Chodzież w zakresie trwałego zarządu Miejskim  Przedszkolem nr 2 w Chodzieży.

6.        Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 

 

 

 

§ 20

 

Dyrektor przedszkola

1.        Zadania ogólne dyrektora:

1)        dyrektor przedszkola odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,

2)        dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu nadzorującego przedszkole,

3)        dyrektor odpowiada za zapewnienie pomocy nauczycielkom w realizacji ich zadań ich doskonaleniu zawodowym,

4)        dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,

5)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem,

6)        sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

7)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

8)        organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

9)        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

10)    współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

11)    współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami kontrolującymi,

12)    współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

13)    administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

14)    zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.

2.        Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej:

1)         przewodniczenie radzie pedagogicznej,

2)          przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola    nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

3)         wstrzymywanie wykonywania uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadamianie o tym organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór  pedagogiczny.

3.        Zadania dyrektora w zakresie współpracy z innymi organami przedszkola:

1)      współpraca z radą pedagogiczną i rodzicami w wykonywaniu swoich zadań,

2)      koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

3)      organizowanie powstania rady przedszkola z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców,

4)      wyrażanie zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,

5)      współdziałanie z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych w wykonywaniu zadań związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

4.        Zadania dyrektora przedszkola związane z organizacją przedszkola:

1)      opracowywanie arkusza organizacji przedszkola,

2)      ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,

3)      ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków związanych z systemem informacji oświatowej,

4)      tworzenie zespołów wychowawczych, problemowo-zadaniowych, powoływanie na wniosek zespołu przewodniczącego zespołu.

5.        Zadania dyrektora związane z dokumentacją:

1)      ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,

2)      poświadczanie zgodności kopii z oryginałem zaświadczeń lub innych druków szkolnych, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach przedszkola,

3)      prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.        Zadania dyrektora a sprawy dzieci:

1)      przyjmowanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

2)      podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego,

3)      koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi,

4)      organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualnego nauczania dla dziecka 6-letniego posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

5)      ponoszenie odpowiedzialności za organizację działań wychowawczych,

6)      skreślanie dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

7.        Zadania dyrektora związane z realizacją obowiązku szkolnego:

1)      powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko sześcioletnie mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

8.        Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli:

1)      zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2)      przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

3)      występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

4)      nawiązywanie z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisko zgodne z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego,

5)      wystawianie nauczycielowi, na jego wniosek, legitymacji służbowej,

6)      rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy w razie całkowitej likwidacji przedszkola,

7)      rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenoszenie go w stan nieczynny w razie częściowej likwidacji przedszkola albo w razie zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela,

8)      zawiadamianie reprezentującej nauczyciela zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy,

9)      kierowanie nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie,

10)  stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach określonych,

11)  wypłacanie odpraw w razie rozwiązania z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunku pracy.

9.        Zadania dyrektora związane z oceną nauczycieli:

1)      ocenianie nauczyciela z własnej inicjatywy lub na  wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego przedszkole, rady rodziców.

10.    Zadania dyrektora zawiązane z awansem nauczycieli:

1)      nadawanie nauczycielom stażystom spełniającym warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego,

2)      zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu,

3)      przydzielanie spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż,

4)      ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu,

5)      powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,

6)      pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej,

7)      zasiadanie w składzie komisji na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,

8)      prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

9)      zapewnianie nauczycielom odbywającym staż odpowiednich warunków.

11.    Zadania dyrektora związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego:

1)      opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznawanie z nim radę pedagogiczną i radę rodziców,

2)      przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

3)      przekazywanie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego przed zakończeniem każdego roku szkolnego radzie pedagogicznej i radzie rodziców,

4)      gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach i procedurze oceniania,

5)      wykonywanie zaleceń Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego.

 

§ 21

 

Rada Pedagogiczna

 

1.        Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola .

2.        W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.        Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4.        Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

1)   zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców

2)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

3)   ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4)   podjęcie uchwały w sprawie skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego.

5)   przygotowanie projektu statutu przedszkola, w przypadku istotnych zmian rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian i postępuje zgodnie z procedurą wprowadzania zmian w statucie,

6)   ustalenie w drodze uchwały zestawu programów wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny do 15 czerwca każdego roku,

7)   uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej.

 

5.    Rada pedagogiczna opiniuje:

1)    organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

2)    projekt planu finansowego przedszkola.

3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

4)    propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

5)    przebieg i wyniki pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi.

6)    program szkoleń pracowników.

6.    Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z planem.

7.    Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

8.    Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

9.    Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, mogących naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodzin, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

10.    Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Wielkopol. Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu.

11.    Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.

12.    Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

 

§ 22

 

Rada Rodziców

 

1.      W przedszkolu działa rada rodziców .

2.      Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.

3.      Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współpracującym z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną, władzami samorządowymi i oświatowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi przedszkole.

4.      Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

5.      Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.

6.      Radę Rodziców stanowią rodzice – po jednym przedstawicielu z rad grupowych, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci jednej grupy.

7.      Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad grupowych określa Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 5  w Chodzieży.

8.      Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:

1)        Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu, opracowanych na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w przypadku stwierdzenia przez niego niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania.

2)        Współdziała w bieżącym i perspektywicznym planowaniu prac przedszkola.

3)        Pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola.

4)        Wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.

5)        Opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli za okres stażu.

6)        Wnioskuje o ocenę pracy nauczyciela.

7)        Podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola.

1.        W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 

 

§ 23

 

 

1.        Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżąca wymianę informacji.

2.        Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

3.        Powstałe spory pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są w drodze negocjacji bądź mediacji.

4.        Każdy z organów przedszkola może zwrócić się do organu sprawującego nadzór (w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych) lub do organu  prowadzącego ( w sprawach dotyczących dysponowania środkami budżetowymi, gospodarowania mieniem, przestrzegania przepisów bhp, organizacji pracy przedszkola) o prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w przedszkolu organami.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie przedszkola

 

§ 24

 

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

1)   W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

2)   Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3)   W szczególnie uzasadnionych przypadkach i gdy jest wolne miejsce w grupie dzieci  najmłodszych dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4)   Szczególnie uzasadnionym przypadkiem, o którym mowa w pkt 1.3. może być:

a)    sytuacja rodzinna (wskazująca na potrzebę spędzania przez dziecko jak najwięcej czasu poza domem),

b)   sytuacja prawna dziecka (np. adopcja lub rodzina zastępcza),

c)    sytuacja materialna (np. gdy matka dziecka jest zmuszona podjąć pracę),

d)   szybki, intensywny rozwój dziecka, które już dorosło do przedszkola i  czuje potrzebę  kontaktu z dziećmi),

5.    Decyzję o przyjęciu dziecka 2,5-letniego do przedszkola podejmuje dyrektor po konsultacji z nauczycielką prowadzącą najmłodszy oddział.

2.      Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć   roczne przygotowanie przedszkolne.

3.      Obowiązek, o którym mowa w pkt 2, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w pkt 1.1., obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

4.      Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w pkt 2. jest zadaniem własnym miasta.

5.      Jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

6.      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt 2, są obowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

7.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie godzin pracy rodziców (opiekunów prawnych). Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien przekraczać czasu pracy rodziców (opiekunów prawnych) oraz czasu potrzebnego na dojazd do przedszkola (nie dłużej niż 9 godzin dziennie).

8.      Przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom możliwość adaptacji do przedszkola i wszechstronną pomoc w przekroczeniu progu przedszkolnego.

9.      Przedszkole stwarza odpowiednie warunki pobytu, zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

10.  W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.

11.  Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

12.  Do przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.

1)   Wychowankom na terenie przedszkola nie wykonuje się żadnych zabiegów medycznych oraz nie podaje się żadnych leków.

2)   W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel przedszkola objawów chorobowych (np. kaszel, katar, wymioty, biegunka) rodzice zobowiązani są do udania się po poradę lekarską.

3)   Na wniosek dyrektora lub nauczyciela grupy rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. Brak takiego zaświadczenia powoduje nie przyjęcie dziecka do przedszkola do momentu ustania objawów.

13.  Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)      poszanowania jego godności osobistej,

5)      opieki i ochrony,

6)      partnerskiej rozmowy na każdy temat,

7)      akceptacji jego osoby.

14.    Dziecko ma obowiązek:

1)      postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

2)      używać form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów,

3)      dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów,

4)      starać się utrzymać porządek wokół siebie,

5)      dbać o swój wygląd i estetykę ubrania,

6)      przestrzegać zasad współżycia społecznego,

7)      okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

8)      szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

9)      reagować na polecenia nauczyciela,

10)  przestrzegać ustalonych zasad w grupie

11)  nie oddalać się od grupy bez zgody nauczyciela.

15.    Przedszkole stosuje nagrody i kary wobec dzieci.

1)        Przedszkole nie stosuje kar fizycznych ani psychicznych.

2)        Nauczyciel swoją osobą dostarcza wzorców zachowania.

3)        Przedszkole stara się łączyć dwa elementy – aprobatę – za dobre wykonanie i kary za wyraźne naruszenie wymaganych zasad, w celu uzyskania najskuteczniejszej formy oddziaływania.

4)        Nagrody i kary są uzależnione od wielkości „zasług” lub przewinień.

5)        W systemie nagradzania i karania nauczyciele stosują gradację w zależności od czynu.

6)        Do nagród stosowanych w przedszkolu należy: uznanie, pochwała indywidualna, pochwała na forum grupy, wspólne działanie z dorosłym, przydzielenie atrakcyjnych ról.

7)        Do kar stosowanych w przedszkolu należy: zwrócenie uwagi, upomnienie indywidualne,  rozmowa z nauczycielem, upomnienie na forum grupy, odsunięcie od zabawy – przemyślenie przy stoliku, rozmowa z rodzicem, odsunięcie od kolegów – wyjście do innej grupy, rozmowa z dyrektorem.

8)        Nauczycielki traktują dzieci podmiotowo, podchodząc do nagród i kar w indywidualny  sposób.

9)        Nauczyciele dbają o to, by w pracy wychowawczej dominowały sposoby oddziaływania na postępowanie dziecka sprawiające mu przyjemność, dające  poczucie zadowolenia, a tym samym najlepiej mobilizujące do pożądanego wychowawczo postępowania dziecka.

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

 

§ 25

 

1.        Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)      przestrzeganie niniejszego statutu,

2)      zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

3)      respektowanie uchwał rady pedagogicznej,

4)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną  przez  rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

5)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

6)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

7)      powiadamianie przedszkola o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola,

8)      wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

9)      inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola,

10)  rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w § 24 pkt 2, są obowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

 

 

§ 26

 

1.    Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego  oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego  rozwoju.

2.    Rodzice mają prawo do:

1)      zapoznania się z programem, zadaniami wynikającymi z programu przedszkola i planów pracy w danym oddziale oraz z obowiązującymi  normami zachowania dziecka,

2)      zapoznania się z pakietem umiejętności jakie dziecko osiągnie na koniec roku szkolnego w danym oddziale,

3)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

4)      uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w     osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,

5)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

6)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

7)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swojego przedstawiciela – radę rodziców.

 

§ 27

 

  1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są raz na pół roku w każdym oddziale oraz według potrzeb wynikających z pracy wychowawczo-dydaktycznej oddziału i przedszkola, bądź na wniosek rodziców.

 

 

§ 28

 

  1. Formy współpracy z rodzicami wymienione są w rozdziale II § 4 pkt 5.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 29

 

1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelska, z poszanowaniem godności osobistej dzieci; respektuje prawa dziecka.

3.      Personel pedagogiczny w przedszkolu stanowią: dyrektor i nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§ 30

 

1.   Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 

1)     Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci:

a)      formy współdziałania z rodzicami określa rozdział II § 4 pkt 5 niniejszego statutu

b)      częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) określa § 24 niniejszego statutu,

c)      nauczyciele opracowują co roku, w oparciu o ogólny plan współpracy z rodzicami, plany współpracy z rodzicami w poszczególnych oddziałach.

2)     Zaznajamianie rodziców z zadaniami wynikającymi w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale

3)     Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

4)     Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość:

a)    nauczyciele opracowują projekty edukacyjne (plany miesięczne), w oparciu o  realizowany program i programy własne zatwierdzone do użytku w przedszkolu

b)   plan pracy, o których mowa w pkt a) uwzględniają potrzeby i zainteresowania dzieci rozpoznane przez nauczycieli w drodze diagnozy

c)    projekty edukacyjne (plany miesięczne) dostosowane są  do odpowiedniej grupy wiekowej dzieci

5)     Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

6)     Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji:

a)    prowadzenie bieżącej obserwacji w celu rozpoznania potrzeb i zainteresowań dzieci,

b)   systematyczne i rzetelne diagnozowanie i ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci. Sporządzenie sprawozdania grupowego i indywidualnego dla każdego dziecka,

c)    obserwacje opierają o Arkusz obserwacji dziecka, zawierający zestaw umiejętności dzieci, dostosowany do wieku dzieci,

d)   prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza   przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio-lub pięcioletnich, których rodzice decydują o posłaniu ich do szkoły w wieku sześciu lat),

e)    gromadzenie, eksponowanie i analizowanie osiągnięć dzieci.

 

 

7)     Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

8)     Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem, w czasie wycieczek i spacerów, itp.

a)    nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,

b)   nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadamiać dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

c)    nauczyciel zobowiązany jest w razie wypadku lub zachorowania dziecka udzielić  pierwszej pomocy, zapewnić pomoc lekarską oraz powiadomić rodziców i dyrektora przedszkola.

d)   nauczyciel powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby skierować tę osobę do dyrektora,

e)    nauczyciel zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunów w trakcie wycieczek i spacerów przedszkolnych – 1 opiekun na 15 dzieci.

f)    nauczyciel sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wszystkich uczestników wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

g)   nauczyciel nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy,

h)   nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania z treścią regulaminu spacerów i wycieczek obowiązującym w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży.

9)        Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

10)    Aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego.

11)    Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

12)    Planowanie własnego rozwoju zawodowego – podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1)        Nauczyciele rejestrują codzienną pracę wychowawczo-dydaktyczną w dziennikach zajęć, zgodnie z obowiązującą instrukcją

13)     Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

14)    Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

15)    Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowym.

16)    Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

2.    Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościołów i przedstawiony Ministrowi Edukacji Narodowej.

3.    Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie  z 6 czerwca 1997r. – kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

4.    Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.

5.    Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające spełnienie warunku niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

§ 31

 

1.W Przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela w przedszkolu integracyjnym oraz odpowiedni specjaliści (m.in. logopeda, reedukator) w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

2.Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

a/ rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci

niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

b/ współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach

integracyjnych, przede wszystkim:

- wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne wybierają i

opracowują programy wychowania przedszkolnego

- dostosowują realizację programów wychowania przedszkolnego do

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

dzieci niepełnosprawnych

- w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości

psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych wspólnie z nauczycielami

prowadzącymi zajęcia dydaktyczne opracowują dla każdego dziecka

indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych

działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych

i zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem

- uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych

nauczycieli

c/ prowadzą zajęcia rewalidacyjne oraz socjoterapeutyczne

d/ udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w doborze

metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

e/ prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny

3. Zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych uczestniczą nauczyciele i specjaliści ustala dyrektor Przedszkola.

§ 32

 

1.    Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

2)      ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3)      włączenia ich w działalność przedszkola.

2.    Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

3.    Tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli (siatka godzin pracy) opracowuje dyrektor z uwzględnieniem arkusza organizacji, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

4.    W przedszkolu obowiązuje miesięczna organizacja pracy nauczycieli.

5.    Nauczyciel w przedszkolu pracuje w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków ustalony przez dyrektora.

 

§ 33

 

1.    Zasady zatrudnienia oraz wynagradzania nauczycieli określa Minister Edukacji Narodowej i organ prowadzący, pozostałych pracowników – organ prowadzący.

 

 

§ 34

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2. Administrację stanowią:

1)   intendentka

3. Personel obsługowy stanowią:

1)        kucharka

2)        pomoc kuchenna

3)        woźne

4)        robotnik wykwalifikowany

5)        pomoc nauczycielki

 

 

§ 35

 

1.        Zadania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolu określają szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych stanowisk ustalone przez dyrektora przedszkola.

2.        Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3.        Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

§ 36

 

Zadania i zakresy obowiązków pracowników, o których mowa w § 30, opracowane przez dyrektora przedszkola dla poszczególnych stanowisk pracowniczych:

 

1. Obowiązki intendentki :

1)        Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola.

2)        Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola.

3)        Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości.

4)        Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi.

5)        Sporządzanie jadłospisów.

6)        Uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej.

7)        Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8)         Zbieranie co miesiąc odpłatności za przedszkole od rodziców, po dokonaniu wpłat –w tym samym dniu dokonanie wpłaty w banku.

9)        Systematyczne rozliczanie się z rachunków i pobranej zaliczki.

10)    Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych, stosowanie przepisów HACCP i dostosowanie ich do działalności placówki.

11)    Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji przedszkola.

2. Obowiązki kucharki :

1)        Przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków.

2)        Przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie.

3)        Utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych.

4)        Branie udziału w ustalaniu jadłospisu.

5)        Stosować przepisy HACCP

6)        Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

3. Obowiązki pomocy kuchennej:

1)        Pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków.

2)        Utrzymywanie czystości w kuchni,, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pozostałych pomieszczeń przyległych do kuchni (korytarz, zmywalnia, obieralnia).

3)        Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 

4. Obowiązki woźnej:

1)        Utrzymywanie w idealnej czystości wyznaczonych pomieszczeń poprzez codzienne ścieranie mebli, parapetów, podłóg, itp.

2)        Dwa razy w ciągu dnia mycie umywalek, muszli klozetowych, posadzek, itp.

3)        Cztery razy w roku myć okna.

4)        Przynoszenie posiłków z kuchni, dzielenie ich według receptury, zachowanie właściwej kultury i estetyki posiłków.

5)        Pomaganie nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi.

6)        Dbać o życie i bezpieczeństwo dzieci, nieść natychmiastową pomoc doraźną.

7)        Dbać o majątek przedszkola, utrzymywać go w należytej sprawności użytkowej i estetycznej.

8)        Pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci.

9)        Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i nauczycielkę.

 

5. Obowiązki robotnika wykwalifikowanego:

1)        Strzec mienia przedszkola.

2)        Utrzymywać czystość na powierzonym odcinku.

3)        Dokonywać wszelkich napraw sprzętu znajdującego się w przedszkolu i na placu zabaw zleconych przez nauczycielkę, dyrektora, intendenta.

4)        Zgłaszać dyrektorowi placówki usterki sprzętu, który jest tak uszkodzony, że może zagrażać bezpieczeństwu dzieci i pracowników. Sprzęt taki usunąć z terenu.

5)        Codzienne sprzątanie chodnika, a w okresie zimy odśnieżanie chodników przyległych do przedszkola (jesienią – sprzątanie i grabienie liści).

6)        Utrzymywanie w czystości pomieszczeń gospodarczych.

7)        Dokonywanie naprawy drobnego sprzętu i narzędzi.

8)        Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy.

9)        Utrzymać w czystości i porządku pomieszczenie kotłowni, utrzymywać odpowiednią temperaturę grzewczą.

6. Obowiązki pomocy nauczycielki:

1)        Pomagać nauczycielce w opiece nad dziećmi.

2)        Karmić dzieci w czasie posiłków.

3)        Dbać o estetykę sali i czystość zabawek.

4)        Pełnić dyżury w szatni.

5)        Uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczycielkę oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu.

6)        Pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć.

 

§ 37

 

1. Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje:

1)      podpisem Regularne i punktualne przychodzenie do pracy – obecność w pracy potwierdzać na karcie ewidencji czasu pracy,

2)      natychmiastowe reagowanie na wszelkie sytuacje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,

3)      w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną fakt ten zgłosić w miejscu pracy w ciągu 24 godzin,

4)      dokonywać badań okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)      w każdej sytuacji zachować się kulturalnie i taktownie, swoją osobą dbać o dobre imię przedszkola,

6)      przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ VIII

SPRAWY SPORNE

§ 38

 

1.      Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są one zgodne z prawem oświatowym. Uchwały niezgodne z prawem oświatowym wstrzymuje i powiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2.      Rozstrzyga sprawy sporne wśród rady pedagogicznej, jeśli w regulaminie je pominięto.

3.      Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4.      Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

5.      Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie przedszkola. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola, jeśli działalność tych organów narusza interesy placówki i nie służy rozwojowi ich wychowanków.

6.      Problemy i spory wewnętrzne w ramach organów załatwia zarząd organu, a w dalszej kolejności zebranie ogólne tego organu.

7.      Problemy sporne między organami rozwiązuje się:

1)   rozwiązanie problemu, sporu na drodze negocjacji pomiędzy zarządami tych organów na wspólnym posiedzeniu tych zarządów ze spisaniem protokołu uzgodnień,

2)   rozwiązanie problemu, sporu na wspólnym posiedzeniu zarządów organu z udziałem dyrektora przedszkola i spisanie protokołu uzgodnień,

3)   zwrócenie się o pomoc do organu prowadzącego z prośbą o udział przedstawiciela tegoż organu w negocjacjach na wspólnym posiedzeniu tych organów i spisanie protokołu uzgodnień,

4)   zwołanie posiedzeń zebrań ogólnych tych organów i wystąpienie dyrektora przedszkola z wnioskiem o rozwiązanie i zmiany tych organów.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 

 

§ 39

 

  1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 40

 

  1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1)      treść Statutu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej przedszkola,

2)      udostępnienie Statutu przez dyrektora przedszkola na prośbę zainteresowanego.

 

§ 41

 

  1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 42

 

Dokonywanie zmian w statucie odbywa się na uzasadniony wniosek jednego z organów przedszkola w trybie właściwym dla jego uchwalenia, zgodnie z procedurą wprowadzania zmian w statucie.

 

§ 43

 

1.        Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.        Zasady gospodarki finansowej  przedszkola określają odrębne przepisy.

3.      Obsługa finansowo-księgowa, kadrowa i płacowa prowadzona jest przez Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży, ulica Jagiellońska 1,  na podstawie    Statutu ZOMPO oraz zawartego  z dyrektorem ZOMPO porozumienia.

4.      Porozumienie określone w § 39 pkt 3 określa m.in. szczegółowy podział zadań z  zakresu  

    gospodarki finansowej oraz organizacyjnej pomiędzy przedszkolem a jednostką  

    obsługującą – ZOMPO.

 

 

§ 44

 

Traci ważność statut z dnia 17 marca 2008 roku.

 

§ 45

 

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 6 /2009/10 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki  w Chodzieży, dnia 17 marca 2008 roku.

 

 

 

                                                                                                          Podpis dyrektora      

   

 

 

 

                                               

 

Podpisy członków rady pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy pracowników administracyjno-obsługowych.