Ogłoszenie o wyborze oferty

 


Chodzież dnia 23 czerwca 2009 roku


 
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

1. Zamawiający:
Miejskie Przedszkole nr 2  64-800 Chodzież ul. Bosa 12
tel. 067/28-20-517,
fax 067/28-20-517
REGON 570 170 887
NIP 607 00 08 926
WWW.przedszkole2chodziez.neostrada.pl

2. Przetarg nieograniczony na wykonanie „Remont zmywalni oraz wymianę stolarki okiennej”


3. Dane o ofertach:
Zadanie I
a) liczba złożonych ofert: 2
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0
Zadanie II
a) liczba złożonych ofert: 2
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

4. Kryterium oceny: cena.

5. Wybrano następujące oferty:
Zadanie 1
Oferta nr 4
Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński
64 – 800 Chodzież, ul. Reymonta 8h/8
wartość brutto: 20 951,05 zł.
słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 05/100

Zadanie 2
Oferta nr 3
OKNO-BROS Artur Brose
64-800 Chodzież, ul. Buszczaka 13
wartość brutto: 19 448,98 zł.
słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 98/100


6. Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy
Zadanie1:
Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych
Zygmunt Bedłek
ul. Kasprzaka 18
64-800 Chodzież
Cena – 93,61 pkt

Zadanie 2
 GROBUD Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
62-065 Grodzisk Wlkp.
Cena – 97,88 pkt