Przetargi, oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Chodzież,  19.05.2011

 

Nr sprawy: MP2 - 271.1/11

 

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawiadamiam, że wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Miejskie Przedszkole Nr 2 w Chodzieży  w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP 81536-2011 w dniu 18.04.2011 na wykonanie zadania pod nazwą :

 

Wymiana konstrukcji dachu na jednym skrzydle budynku,

wymiana pokrycia dachu całego budynku , wykonanie izolacji

pionowej i odwodnienia terenu wokół budynku

Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Chodzieży

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WSZECH-DACH"

Grzegorz Kuta

ul. Norwida 12, 64-800 Chodzież

 

Uzasadnienie:  Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu jak też warunki wymagane przez Zamawiającego w SIWZ oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia z pośród ważnych ofert co przy uwzględnieniu jedynego kryterium wyboru tj. oferowana cena, uzyskała najwyższą ilość punktów z spośród ważnych ofert.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie w/w zamówienia wraz z przyznaną im punktacją:

 

Numer oferty

 Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

Liczba punktów w kryterium

Łączna liczba punktów

1

Firma Ogólnobudowlana „DEKBUD"

Wojciech Jerzakowski

 

 Skiereszwo 3A

62-200 Gniezno

85,84

85,84

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „:WSZECH-DACH"

Grzegorz Kuta

 

 ul. Norwida 12

 64-800 Chodzież

100,00

100,00

3

Usługowy Zakład Murarski

Józef Kądziołka

 

 ul. Słowackiego 23,

 64-830 Margonin

0,00

0,00

 

Wykluczono ofertę Nr 3 złożoną przez:  

 Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin, w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. ponieważ Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie w postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał przedłożenia wraz z ofertą decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami jako warunku udziału w postępowaniu.  

Stwierdzono brak tegoż dokumentu w ofercie w związku z czym wezwano Wykonawcę do jego uzupełnienia. W terminie przewidzianym na uzupełnienie Wykonawca przedłożył :

1) wyjaśnienie dotyczące postępowania z odpadami niebezpiecznymi,

2) umowę zawartą z inną firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów,

3) decyzję Starosty Chodzieskiego  na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów oraz decyzję Starosty Żnińskiego na zbieranie odpadów i sposobie postępowania z nimi.

W ocenie zamawiającego z w/w dowodów nie wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, ponieważ zgodnie z tym co oznajmił w wyjaśnieniu, jego firma zajmuje się rozbiórką i przygotowaniem do zbierania odpadów bezpośrednio z budowy. Natomiast odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się inna firma, która posiada niezbędne zezwolenia tj. decyzję Starosty Chodzieskiego oraz decyzję Starosty Żnińskiego. Z firmą tą wykonawca zawarł umowę na odbiór odpadów.

Wyjaśnienia jak też uzupełnione dokumenty są niewłaściwe, gdyż od 12 marca 2010 r. obowiązuje ustawa z dn. 22.01.2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145), która wprowadziła nowe instytucje prawne dotyczące uzyskiwania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami przez wytwórców odpadów. Wobec tych przepisów, należało przedłożyć aktualną decyzję, zgodnie z obowiązującym prawem, wydaną przez marszałka województwa właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania wytwórcy odpadów.

Kolejnym argumentem jest fakt, że są one nieważne bo wydane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy i z mocy prawa przestały obowiązywać od 01.01.2011 r.

Dlatego też postanowiono jak w sentencji.

 

W związku z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zostaje odrzucona.

 

 

III.  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa z wybranym Wykonawcą  może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.  

 

Otrzymanie niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty (faksem, drogą elektroniczną) należy Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzić.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

- wszyscy

2. Tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

- wywieszono: 19.05..2011

3. Strona internetowa:

http://www.przedszkole2chodziez.neostrada.pl

- zamieszczono 19.05.2011

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na wykonanie zamówienia

Chodzież, 09.05.2011
MP2 - 271.1/11
 
 
 
Zbiorcze zestawienie ofert
złożonych w prowadzonym postępowaniu na wykonanie zamówienia pod nazwą

 

„Wymiana konstrukcji dachu na jednym skrzydle budynku, wymiana pokrycia dachu całego budynku, wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia terenu wokół budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Chodzieży"

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

1

Firma Ogólnobudowlana „DEKBUD" Wojciech Jerzakowski 62-200 Gniezno, Skiereszewo 3A

473 003,83

2

Przedsiębiorstwa Wielobranżowe „WSZECH-DACH" Grzegorz Kuta Ul. Norwida 12, 64-800 Chodzież

406 029,81

3

Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

349 723,88

 

 

Wymiana konstrukcji dachu na jednym skrzydle budynku, wymiana pokrycia dachu całego budynku , wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia terenu wokół budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Chod

 

Chodzież: Wymiana konstrukcji dachu na jednym skrzydle budynku, wymiana pokrycia dachu całego budynku , wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia terenu wokół budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Chodzieży

Nr ogłoszenia: 81536-2011; Data zamieszczenia: 18.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole nr 2 , ul. Bosa 12, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. (0-67) 28 20 436, faks (0-67) 28 20 436.

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przedszkole2chodziez.neostrada.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka publiczna - przedszkole

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana konstrukcji dachu na jednym skrzydle budynku, wymiana pokrycia dachu całego budynku , wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia terenu wokół budynku Miejskiego

Przedszkola Nr 2 w Chodzieży.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy:

1) Wymiany konstrukcji dachu na jednym skrzydle budynku;

 2) Wymiany pokrycia dachowego na całości budynku na dachówkę ceramiczną;

 3) Wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych od ław do poziomu terenu;

 4) Wykonania rurociągów drenarskich;

 5) Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej.

 

 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie.

 II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8, 45.26.26.60-5,

 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.23.24.52-5.

 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 Informacja na temat wadium: 11 500,00 zł

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

 DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca musi posiadać zezwolenie na postępowanie z odpadami niebezpiecznymi typu azbest (decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami).

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykazanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie : - zrealizowania z należytą starannością przynajmniej 1 zadania które dotyczyło demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest na pow. nie mniejszej niż 300 m2 oraz 2-ch zadań w ramach, których wykonano pokrycie dachu dachówką na pow. nie mniejszej niż 300 m2 (każdy), z tego przynajmniej jedno zadanie na budynku użyteczności publicznej (przeznaczony do wykonywania funkcji: administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym, poczty i telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek).

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacyjnej

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku w zakresie sytuacji ekonomiczno - finansowej Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane

 zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych

 przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

 wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • § nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • § nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • § nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

 ofert

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsc zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia ; 2) Informacja o podwykonawcach - jeżeli dotyczy; 3) Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów do realizacji zamówienia ( jeśli dotyczy) ; 4) Zestawienie cen wg tabeli elementów scalonych ; 5) Kosztorys ofertowy ; 6) Dowód wniesienia wadium. 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli występuje inna osoba niż wskazana we właściwym rejestrze albo jeżeli podmioty występują wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : Nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów spowodowanych : 1) Warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady utrzymujące się ciągle przez okres powyżej 10 dni lub inne przeszkody i zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej utrudniające prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, które spowodują uzasadnione wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 20 dni. 2) Koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 3) Zmianą przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad finansowania i rozliczania umowy np. zmiana wysokości podatku VAT. 4) Działaniem organów administracji lub innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji. 5) Zaistnieniem innych uzasadnionych okoliczności prawnych lub technicznych uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z SIWZ. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, zastosowania materiałów i technologii robót, lokalizacji budowanych urządzeń, zakresu wykonywanych prac, dokumentacji, ceny , zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie wykonania z których Zamawiający rezygnuje, sposobu rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu, terminu zakończenia robót.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przedszkole2chodziez.neostrada.pl/

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Bosa 12, 64-800 Chodzież (w biurze dyrektora przedszkola).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Bosa 12, 64-800 Chodzież

 (w biurze dyrektora przedszkola).

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

 Unii Europejskiej: Nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

IV.5. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ :

 W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

 IV.6. INFORMACJA O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Nie dotyczy

 

 IV.7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ : Nie dotyczy

 

 IV.8. INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 81536 - 2011 w dniu 18.04.2011 r.

 

Chodzież, 18.04.2011 r.

 

Ogłoszenie zamieszczono w dn. 18.04.2011 roku :

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

- na stronie internetowej

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze oferty

 


Chodzież dnia 23 czerwca 2009 roku


 
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

1. Zamawiający:
Miejskie Przedszkole nr 2  64-800 Chodzież ul. Bosa 12
tel. 067/28-20-517,
fax 067/28-20-517
REGON 570 170 887
NIP 607 00 08 926
WWW.przedszkole2chodziez.neostrada.pl

2. Przetarg nieograniczony na wykonanie „Remont zmywalni oraz wymianę stolarki okiennej”


3. Dane o ofertach:
Zadanie I
a) liczba złożonych ofert: 2
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0
Zadanie II
a) liczba złożonych ofert: 2
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

4. Kryterium oceny: cena.

5. Wybrano następujące oferty:
Zadanie 1
Oferta nr 4
Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński
64 – 800 Chodzież, ul. Reymonta 8h/8
wartość brutto: 20 951,05 zł.
słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 05/100

Zadanie 2
Oferta nr 3
OKNO-BROS Artur Brose
64-800 Chodzież, ul. Buszczaka 13
wartość brutto: 19 448,98 zł.
słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 98/100


6. Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy
Zadanie1:
Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych
Zygmunt Bedłek
ul. Kasprzaka 18
64-800 Chodzież
Cena – 93,61 pkt

Zadanie 2
 GROBUD Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
62-065 Grodzisk Wlkp.
Cena – 97,88 pkt