Jesteś tutaj:   

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 06.02.2019 r.

Chodzież, dnia 06.02.2019r.

 Nr MZK.1.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm),   informuję,         

że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Dostawa używanego statku żeglugi śródlądowej”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy CKT

Ciborowscy s.j., ul. Portowa 32, 16-300 Augustów. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– termin wykonania w dniach – 40,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

 

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.