Jesteś tutaj:   

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę paliw płynnych dla MZK

L.Dz. 69/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając w oparciu o przepisy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  Otwarcie ofert na: Dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2019r.odbyło się w dniu 05.12.2018r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 315.000 ,- zł netto.

Oferty złożyli:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bolesław Łabój

ul. Słoneczna 23

 64-800 Chodzież

239.166,00

PLN

01.01.2019r.

do

31.12.2019r.

Nie dotyczy

Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 2 razy w miesiącu tj. 15 i ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca, na podstawie wystawionych faktur VAT w w/w dniach.

Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT z załączonym zestawieniem dokonanych transakcji zawierającym informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa.

Należność płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia faktury.

2.

………………………………

………..

………………….

………………..

……………………………………

 

Ofertę złożyła jedna firma.