Ogłoszenia


Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 19.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 634825-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 634825-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o.: „Dostawa paliw płynnych do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2020r.”

 

 1. Ogłoszenie
 2. Ogloszenie o zamowieniu - MZK
 3. SIWZ MZK 10 12 2019r
 4. Zapytanie do siwz
 5. Odpowiedzi na zapytania do siwz

Zawiadomienia o wyborze oferty

Zawiadomienia o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa autobusu typu miejskiego przeznaczonego do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 06.02.2019 r.

Chodzież, dnia 06.02.2019r.

 Nr MZK.1.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm),   informuję,         

że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Dostawa używanego statku żeglugi śródlądowej”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy CKT

Ciborowscy s.j., ul. Portowa 32, 16-300 Augustów. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– termin wykonania w dniach – 40,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

 

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu „Dostawa używanego statku żeglugi śródlądowej"

Chodzież, dnia 28.01.2019r.

Nr MZK.1.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa używanego statku żeglugi śródlądowej”,w dniu 28.01.2019r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

1

CKT Cibrowscy s.j.

ul. Portowa 32

16-300 Augustów

 

239.850,00 zł    

 

30 dni

 

---

 

30 dni

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie                       

240.000,00  zł brutto.

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa używanego statku żeglugi śródlądowej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Dostawa  używanego statku żeglugi śródlądowej”
 

Linki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2.  SIWZ z załącznikami od 1 do 6.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Chodzież, 19 grudnia 2018r.

L.dz.  69/2018  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 26.11.2018r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 653023-N-2018 oraz w Biuletynie informacji publicznej na stronie www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży”, został rozstrzygnięty w dniu 19 grudnia 2018r. Na przetarg wpłynęła jedna oferta. Złożona oferta była zgodna z wymogami zawartymi w SIWZ.

 

Przyjęto ofertę z ceną 239.723,00 zł netto Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Bolesław Łabój ul. Słoneczna 23, 64-800 Chodzież. Oferta jako jedyna złożona otrzymała ogółem 100 punktów, z czego w kryterium ceny 60 punktów, w kryterium marża 40 punktów.

 

Link:

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

                                              

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę paliw płynnych dla MZK

L.Dz. 69/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając w oparciu o przepisy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  Otwarcie ofert na: Dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2019r.odbyło się w dniu 05.12.2018r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 315.000 ,- zł netto.

Oferty złożyli:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bolesław Łabój

ul. Słoneczna 23

 64-800 Chodzież

239.166,00

PLN

01.01.2019r.

do

31.12.2019r.

Nie dotyczy

Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 2 razy w miesiącu tj. 15 i ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca, na podstawie wystawionych faktur VAT w w/w dniach.

Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT z załączonym zestawieniem dokonanych transakcji zawierającym informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa.

Należność płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia faktury.

2.

………………………………

………..

………………….

………………..

……………………………………

 

Ofertę złożyła jedna firma.

Ogłoszenie nr 653023-N-2018 z dnia 2018-11-26 r

Ogłoszenie nr 653023-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o.: Dostawa paliw płynnych do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie
Informacje dodatkowe: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 57034796600000, ul. ul. Młyńska  3 , 64800   Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 810 183, e-mail mzkspzoochz@wp.pl, faks 672 810 183.
Adres strony internetowej (URL): www.mzk.chodziez.pl
Adres profilu nabywcy: nie
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzk.chodziez.pl zakładka BIP i zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie dokumentów w siedzibie firmy lub drogą pocztową
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie
Adres:
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3 pok. 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2019 r.
Numer referencyjny: L.dz. 69/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie miasta Chodzieży dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego- oleju napędowego w ilości około 70.000 litrów. Zamawiający wymaga, aby sprzedawane paliwo spełniało wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN 590:2013-12. Zakupy dokonywane będą na podstawie specyfikacji prowadzonej przez Wykonawcę, które są załącznikiem do wystawianych faktur VAT. Paliwo jest bezpośrednio lane do zbiorników pojazdów Zamawiającego. Poza zapisem w specyfikacji zakupu, ilość zakupionego paliwa wpisywana będzie do karty drogowej tankowanego pojazdu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do rozliczania ilości kupowanego paliwa za pomocą indywidualnych kart paliwowych wystawionych na numer rejestracyjny pojazdu według zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego procedury. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 2 razy w miesiącu, za okres od 1 do 15 dnia kalendarzowego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, na podstawie wystawionych faktur VAT z 30 dniowym terminem płatności od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca do faktur VAT zobowiązany jest załączać zestawienie dokonanych transakcji zawierające informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania marży wskazanej w ofercie przez okres trwania umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający odstąpi od warunków umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca załączy do oferty cennik wskazanej rafinerii, aktualny na dzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej).Cennik rafinerii Wykonawca będzie zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo po wzroście ceny oleju napędowego. Do ceny paliwa z cennika rafinerii Wykonawca ma prawo doliczyć marżę zapisaną w ofercie. Ilość zakupu paliw płynnych może ulec zmianie w zależności od wzrostu cen baryłki ropy, jednakże wartość zakupu w 2019 roku nie może przekroczyć kwoty określonej szacunkowo w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części zamówienia lub udzielenia zamówienia uzupełniającego. Jeżeli sytuacja taka będzie miała miejsce, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonywane przez Podwykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 315000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Marża 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Chodzież, dnia 24.04.2018r.

 

Nr MZK.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

          

            Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności    dla zadania  „Zakup rowerów miejskich  w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej  na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje  w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości  i przyzwyczajeń mieszkańców", jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy: ROOVEE S.A., ul. Ryżowa 33a/7, 02-495 Warszawa.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość pkt.:

- w kryterium cena oferty: 80,00 pkt.

- w kryterium okres gwarancji:   20,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

Oferta jest zgodna z  warunkami  udziału w postępowaniu,  w kryterium oceny ofert, oferta otrzymała maksymalną ilość punktów.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakup rowerów miejskich w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miastaChodzieży, poprzez inwestycje

w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

 

Linki:.

1. Ogłoszenie - baza konkurencyjności

2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zawiadomienie o wynikach konkursu ofert

Zawiadomienie o wynikach konkursu ofert zakupu autobusów z MZK Sp. z o.o. w Chodzieży

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę paliw płynnych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Chodzież, dnia 30.11.2017r.

L.Dz. 139/2017INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTZamawiający działając w oparciu o przepisy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na: Dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2017r. odbyło się w dniu 28.11.2017r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 315.000 ,- zł netto.

Oferty złożyli:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bolesław Łabój ul. Słoneczna 23 64-800 Chodzież

261.723,00

01.01.2017r.

do

31.12.2017r.

Nie dotyczy

Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 2 razy w miesiącu tj. 15 i ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca, na podstawie wystawionych faktur VAT w w/w dniach.

Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT z załączonym zestawieniem dokonanych transakcji zawierającym informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa.

Należność płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia faktury.

2.

--------------------------------

----------

---------------

-------------

-------------------------Ofertę złożyła jedna firma.

 

Ogłoszenie nr 617132-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.

 

Ogłoszenie nr 617132-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o.: Dostawa paliw płynnych do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 57034796600000, ul. ul. Młyńska  3 , 64800   Chodzież, woj. wielkopolskie, państwoPolska, tel. 672 810 183, e-mail mzkspzoochz@wp.pl, faks 672 810 183. 
Adres strony internetowej (URL): www.mzk.chodziez.pl 
Adres profilu nabywcy: nie 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka a o.o. w Chodzieży

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
nie

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
www.mzk.chodziez.pl zakładka BIP i zamówienia publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
złożenie dokumentów w siedzibie firmy lub drogą pocztową 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
nie 
Adres: 
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3 pok 12


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2018 r. 
Numer referencyjny: L.dz.139/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie miasta Chodzieży dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego- oleju napędowego w ilości około 70.000 litrów. Zamawiający wymaga, aby sprzedawane paliwo spełniało wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN 590:2013-12. Zakupy dokonywane będą na podstawie specyfikacji prowadzonej przez Wykonawcę, które są załącznikiem do wystawianych faktur VAT. Paliwo jest bezpośrednio lane do zbiorników pojazdów Zamawiającego. Poza zapisem w specyfikacji zakupu, ilość zakupionego paliwa wpisywana będzie do karty drogowej tankowanego pojazdu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do rozliczania ilości kupowanego paliwa za pomocą indywidualnych kart paliwowych wystawionych na numer rejestracyjny pojazdu według zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego procedury. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 2 razy w miesiącu, za okres od 1 do 15 dnia kalendarzowego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, na podstawie wystawionych faktur VAT z 30 dniowym terminem płatności od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca do faktur VAT zobowiązany jest załączać zestawienie dokonanych transakcji zawierające informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania marży wskazanej w ofercie przez okres trwania umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający odstąpi od warunków umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca załączy do oferty cennik wskazanej rafinerii, aktualny na dzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). Cennik rafinerii Wykonawca będzie zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo po wzroście ceny oleju napędowego. Do ceny paliwa z cennika rafinerii Wykonawca ma prawo doliczyć marżę zapisaną w ofercie. Ilość zakupu paliw płynnych może ulec zmianie w zależności od wzrostu cen baryłki ropy, jednakże wartość zakupu w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty określonej szacunkowo w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części zamówienia lub udzielenia zamówienia uzupełniającego. Jeżeli sytuacja taka będzie miała miejsce, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonywane przez Podwykonawcę. 

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 315000,00 
Waluta: 

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Marża

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-28, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

Załączniki:

 Pisemny konkurs ofert na sprzedaż autobusów

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego-autobusów miejskich: Autosan H-9-2szt., Neoplan N4009-2szt., Iveco Urbanino a65C 15-1 szt., Irisbus Europolis 200E-1 szt.

Treść ogłoszenia

 1. Treść ogłoszenia
 2. Opinia rzeczoznawcy PAT2444
 3. Opinia rzeczoznawcy PCH1HY3 
 4. Opinia rzeczoznawcy PCH1P45
 5. Opinia rzeczoznawcy PCH1P47 
 6. Opinia rzeczoznawcy PCH15NJ
 7. Opinia rzeczoznawcy PCH83XY

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa przez wykonawcę na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży 4 szt. autobusów spalinowych opraz 1 szt. autobusu elektrycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego oraz usługą szkolenia z obsługi i naprawy pojazdów.

Treść informacja o wyborze oferty

Modyfikacja Ogłoszenie 01/02/2017 S22 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Polska-Chodzież: Autobusy niskopodłogowe 2017/S 022-038031

01/02/2017 S22 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Chodzież: Autobusy niskopodłogowe

2017/S 022-038031

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe

 

Ogłoszenie o zamówieniu

01/02/2017 S22 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Chodzież: Autobusy niskopodłogowe

2017/S 022-038031

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Młyńska 3
Chodzież
64-800
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Golcz
Tel.: +48 672810183
E-mail: prezes@mzk.chodziez.pl
Faks: +48 672810183
Kod NUTS: PL41

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzk.chodziez.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzk.chodziez.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)Główny przedmiot działalności

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa przez wykonawcę na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży 4 szt. autobusów spalinowych oraz 1 szt. autobusu elektrycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu.

Numer referencyjny: 1/P/MZK/2017

II.1.2)Główny kod CPV

34121400

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 4 szt. autobusów spalinowych oraz 1 szt. autobusu elektrycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego oraz usługą szkolenia z obsługi i naprawy pojazdu. Zamówienie prowadzone z podziałem na część I i II.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 245 538.81 EUR

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 4 szt. autobusów spalinowych wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego oraz usługami szkolenia

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

34121400

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć I Zamówienia obejmuje: 1) sprzedaż na rzecz Zamawiającego i dostarczenie do siedziby Zamawiającego (odbiór wstępny pojazdów w siedzibie/zakładzie Wykonawcy, odbiór ostateczny w siedzibie Zamawiającego) na koszt i ryzyko Wykonawcy 4 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji - nie wcześniej niż 2017 r.), znajdujących się w ciągłej produkcji, autobusów jednoczłonowych niskowejściowych spalinowych, wyposażonych w silnik diesla EURO-6, z przeznaczeniem do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej, spełniających minimalne parametry określone pkt. 4 załącznika nr 1a do SIWZ, w tym w szczególności spełniających wymagania wynikające z: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 305 z późn.zm.); - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1475 z późn. zm.), w zakresie w jakim dostarczane pojazdy będą musiały być wyposażone w aktualne na dzień składania ofert, świadectwo homologacji typu pojazdu, wydane przez uprawniony do tego organ. 2) świadczenie usług serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia oraz serwisu przez okres 15 lat od upływu przewidzianego w umowie okresu gwarancji jakości na całość autobusu, na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych odpowiednio w pkt. 4 Załącznika nr 1a do SIWZ oraz we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ; 3) przekazanie (w cenie ofertowej) nośników oprogramowania wyposażenia pojazdów w ilości i na warunkach określonych pkt. 4 Załącznika nr 1a do SIWZ wraz z udzieleniem na rzecz Zamawiającego licencji do dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania, na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ; 4) przeprowadzenie (w cenie ofertowej) szkolenia dla co najmniej 3 wskazanych przez Zamawiającego osób z obsługi i napraw dostarczonego Przedmiotu Zamówienia, w tym zastosowanych systemów/oprogramowań diagnostycznych, na warunkach i w zakresie określonych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ oraz w pkt. 4 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie (Części I Zamówienia) udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełniać będzie tak postawionego warunku, stosownie do art. 138c ust. 1 pkt. 4 PZP.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę pojazdy (Części I Zamówienia) zostały oznakowane informacjami o źródle dofinasowania przedmiotu dostawy. W celu realizacji tego obowiązku Wykonawca obowiązany będzie w cenie ofertowej, uwzględnić koszt umieszczenia na stałe i dalej również umieścić, w miejscu ogólnie dostępnym i dobrze widocznym, w każdym dostarczanym pojeździe co najmniej 1 (jedną) tablicę pamiątkową, o wymiarach co najmniej 80x120 cm, zawierającą informacje o źródle finansowania przedmiotu dostawy. Szczegółowe informacje nt. treści informacji jakie mają zostać umieszczone na tablicach pamiątkowych zostaną przekazane przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W zakresie nieuregulowanym znajdą odpowiednie zastosowanie postanowienia Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 14.6.2016 r. oraz regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.

Przedmiot dostawy (Część I) obejmuje również autoryzację udzieloną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 841 390.76 EUR

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 5

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 1 szt. autobusu elektrycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego oraz szkoleniem

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

34121400

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II Zamówienia obejmuje: 1) sprzedaż na rzecz Zamawiającego i dostarczenie do siedziby Zamawiającego (odbiór wstępny pojazdów w siedzibie/zakładzie Wykonawcy, odbiór ostateczny w siedzibie Zamawiającego) na koszt i ryzyko Wykonawcy 1 szt. fabrycznie nowego (rok produkcji - nie wcześniej niż 2017 r.), znajdującego się w ciągłej produkcji, autobusu jednoczłonowego niskowejściowego elektrycznego, z przeznaczeniem do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej, spełniającego minimalne parametry określone pkt. 4 załącznika nr 1b do SIWZ, w tym w szczególności spełniającego wymagania wynikające z: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 305 z późn.zm.); - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1475 z późn. zm.), w zakresie w jakim dostarczany pojazd będzie musiał być wyposażony w aktualne na dzień składania ofert, świadectwo homologacji typu pojazdu, wydane przez uprawniony do tego organ. 2) świadczenie usług serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia oraz serwisu przez okres 15 lat od upływu przewidzianego w umowie okresu gwarancji jakości na całość autobusu, na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych odpowiednio w pkt. 4 Załącznika nr 1b do SIWZ oraz we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2b do SIWZ; 3) przekazanie (w cenie ofertowej) nośników oprogramowania wyposażenia pojazdu w ilości i na warunkach określonych pkt. 4 Załącznika nr 1b do SIWZ wraz z udzieleniem na rzecz Zamawiającego licencji do dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania, na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2b do SIWZ; 4)przeprowadzenie (w cenie ofertowej) szkolenia dla co najmniej 3 wskazanych przez Zamawiającego osób z obsługi i napraw dostarczonego Przedmiotu Zamówienia, w tym zastosowanych systemów/oprogramowań diagnostycznych, na warunkach i w zakresie określonych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2b do SIWZ oraz w pkt. 4 Załącznika nr 1b do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie (Części II Zamówienia) udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE przekraczał 50 %. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełniać będzie tak postawionego warunku, stosownie do art. 138c ust. 1 pkt. 4 PZP.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1b do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę pojazd (Części II Zamówienia) został oznakowany informacjami o źródle dofinasowania przedmiotu dostawy. W celu realizacji tego obowiązku Wykonawca obowiązany będzie w cenie ofertowej, uwzględnić koszt umieszczenia na stałe i dalej również umieścić, w miejscu ogólnie dostępnym i dobrze widocznym, w każdym dostarczanym pojeździe co najmniej 1 (jedną) tablicę pamiątkową, o wymiarach co najmniej 80x120 cm, zawierającą informacje o źródle finansowania przedmiotu dostawy. Szczegółowe informacje nt. treści informacji jakie mają zostać umieszczone na tablicach pamiątkowych zostaną przekazane przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W zakresie nieuregulowanym znajdą odpowiednie zastosowanie postanowienia Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 14.6.2016 r. oraz regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.

Przedmiot dostawy (Część II) obejmuje również autoryzację udzieloną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 431 148.05 EUR

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 9

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia w ramach Części I mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3. O udzielenie zamówienia w ramach Części II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pozostałe zasady polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określa w szczególności art. 22a PZP. Wzór zobowiązania o udostępnieniu zasobów stanowi odpowiednio załącznik nr 9a oraz 9b do SIWZ.

5. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wykonawca nie może podlegać również wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 PZP.

6. Szczegółowe informacje nt. wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zostały określone w SIWZ. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i zasad ich składania określa również Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

7. W celu potwierdzenia, że oferowana przez Wykonawcę w ramach Części I i Części II Zamówienia dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, musi przedstawić również dokumenty i oświadczenie wskazane w SIWZ.

8. Do oferty (składanej odrębnie dla każdej części zamówienia, o udzielenie której Wykonawca będzie się ubiegał) każdy Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego jednolitym dokumentem). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowe zasady składania JEDZ zostały określone w SIWZ. Wzór jednolitego dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający żąda ponadto od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia w ramach Części I mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

c) posiada w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, roczny obrót w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych).

2. O udzielenie zamówienia w ramach Części II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych),

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych),

c) posiada w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, roczny obrót w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pozostałe zasady polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określa w szczególności art. 22a PZP. Wzór zobowiązania o udostępnieniu zasobów stanowi odpowiednio załącznik nr 9a oraz 9b do SIWZ.

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie odpowiednio Części I oraz Części II Zamówienia, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, musi przedstawić a) w celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunku - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć takiego dokumentu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP; b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną przez Zamawiającego, przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć takich dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP. - oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za okres ostatnich 3 lata obrotowych przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć takiego dokumentu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP. Oświadczenie należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ.

Pozostałe kwestie reguluje SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia w ramach Części I mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje należycie, dostawę lub dostawy obejmujące łącznie co najmniej 3 (trzy) fabrycznie nowe autobusy jednoczłonowe niskowejściowe wyposażone w silnik diesla EURO-6.

2. O udzielenie zamówienia w ramach Części II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje należycie, dostawę co najmniej 1 (jednego) fabrycznie nowego autobusu jednoczłonowego niskowejściowego elektrycznego.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pozostałe zasady polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określa w szczególności art. 22a PZP. Wzór zobowiązania o udostępnieniu zasobów stanowi odpowiednio załącznik nr 9a oraz 9b do SIWZ.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie odpowiednio Części I oraz Części II Zamówienia, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, musi przedstawić niżej wymienione oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem zawartym odpowiednio w załączniku nr 3 a b do SIWZ.

Pozostałe informacje nt. wymaganych dokumentów i ich formy określa SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:1) Wykonawcy składający ofertę na Część I Zamówienia zobowiązani będą wnieść wadium w wysokości: 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych); 2) Wykonawcy składający ofertę na Część II Zamówienia zobowiązani będą wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały określone w SIWZ.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości:

a) Część I Zamówienia: 8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie;

b) Cześć II Zamówienia: 8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Szczegółowe zasady wnoszenia zabezpieczenia zostały określone w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1.Warunki płatności zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącej odpowiednio załącznik nr 2 a (cz. I Zamówienia) oraz 2 b (Cz. II Zamówienia) do SIWZ.

2. Należność z tytułu wykonania przedmiotu Umowy (zarówno cz. I jak i cz. II zamówienia) będzie wypłacona przelewem, po doręczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

3. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 13 Umowy oraz protokołu/protokołów przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 13 Umowy. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia podpisania przez Strony ostatniego z ww. protokołów.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią, ani też nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej zasady ich współpracy (np. umowy konsorcjum).

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana łącznie dla tych podmiotów. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Wykonawcy składający wspólną ofertę są zobowiązani wykazać w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamówienie - odpowiednio dla cz. I oraz dla cz. II zamówienia będzie realizowane na zasadach określonych w Umowie - stanowiącym załącznik nr 2a oraz załączniku 2b do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/03/2017

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 14/03/2017

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, pokój nr 22.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, na piśmie. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wzór formularza oferty stanowi odpowiednio załącznik nr 7a (autobusy spalinowe) i załącznik nr 7b (autobus elektryczny) do SIWZ.

2) Do oferty - składanej odrębnie dla każdej części zamówienia - należy dołączyć:

a) jednolity(e) dokument(y),

b) dowody potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich (o ile dotyczy),

c) dokument(y) potwierdzający wniesienie wadium,

d) dokument(y) potwierdzający umocowanie do podpisania oferty,

e) pełnomocnictwo(a) (o ile dotyczy).

3) Pozostałe zasady składania ofert określa SIWZ.

4) Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa art. 144 PZP oraz wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący załącznik nr 2a oraz 2b do SIWZ

5) Zamawiający żąda wskazania - w formularzu ofertowym - przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi odpowiednio załącznik nr 10a oraz 10b do SIWZ.

7) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI PZP.

2) Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są odwołanie oraz skarga do sądu.

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie przewidzianej w art. 180 ust. 4 PZP, w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania regulują przepisy

art. 180 - 198 PZP.

6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7) Szczegółowo kwestie odnoszące się do skargi do sądu regulują przepisy art. 198a - 198g PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/01/2017

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i ogłoszenie.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.


Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

ul. Młyńska 3

64-800 Chodzież

www.mzk.chodziez.pl

e-mail: mzk@mzk.chodziez.pl

tel./fax +48 67 28 10 183

REGON 570347966

NIP 764-20-24-253 

 

Prezes Zarządu Roman Golcz

Tekst jednolity Umowy Spółki