Wymagane dokumenty

Dokumentacja wymagana przy składaniu wniosku o świadczenia rodzinne

Dokumentacja wymagana przy składaniu wniosku o świadczenia rodzinne

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

2) dokument stwierdzający wiek dziecka;

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

4) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej;

5) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzający okres świadczeniowy, w

    tym odpowiednio:

a)    zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

b)    oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

c)    oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,

e)  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

f) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

i)  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani  wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

k)   dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

l)  dokument lub oświadczenie określające wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

6) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;

7) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

9) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

10) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

11) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

12) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

13) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

14) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu z co najmniej jedną wizytą w każdym trymestrze ciąży,

15) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresie zatrudnienia,

2)  zaświadczenie albo oświadczenie  o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego;

     w przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne;       

3) zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;

4) zaświadczenie albo oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym   

    w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1) kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

3) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

    1)dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu     zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;

2) zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

3)oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe    zameldowanie.

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku załącza:

1) orzeczenie o niepełnosprawności, albo o stopniu niepełnosprawności; 

2) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;

3) zaświadczenie lub oświadczenie dot. pobierania dodatku pielęgnacyjnego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego do wniosku dołącza:

   1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie

    pielęgnacyjne;

2) akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek osoby wymagającej opieki;

3) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i  edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku;

5) wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia do celów emerytalno-rentowych;

6) oświadczenie o podleganiu ( lub nie ) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny.

Osoba ubiegająca się o przyznanie specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku dołącza:

   1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy;

2) akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek osoby wymagającej opieki;

3) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i  edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku;

5) dokument potwierdzający rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby sprawującej opiekę;

6) wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia do celów emerytalno-rentowych;

7) oświadczenie o podleganiu ( lub nie ) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny;

8) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (patrz pkt 5 - dok. do zasiłku rodzinnego).

Osoba ubiegająca się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka do wniosku dołącza:

   1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka;

2) akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek osoby wymagającej opieki;

3) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy(patrz pkt 5 - dok. do zasiłku rodzinnego);

4) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu z co najmniej jedną wizytą w każdym trymestrze ciąży.

 

     

Uwagi :

1.Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem. W razie braku 

   potwierdzenia dokona tego organ przyjmujący dokumenty  po  przedłożeniu  do wglądu oryginałów  

   dokumentów.

2.Osoba, która ubiega się o świadczenia rodzinne i nie posiada miejsca zamieszkania lub posiada stały      adres zamieszkania w innej miejscowość do wniosku zobowiązana jest dołączyć dokument    potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

3.Zaświadczenie albo oświadczenie o nauce dziecka w szkole, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia oraz specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym należy dostarczyć do 10 września br./ honorowane będą jedynie zaświadczenia o nauce wystawione przez szkoły w miesiącu wrześniu br. albo oświadczenia złożone w miesiącu wrześniu br./

Wszelkie informacje o realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta  http://bip.wokiss.pl/chodziezm