Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenie na stanowisko pracownik socjalny

Ogłoszenie z dnia 10.09.2013 r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)       Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego

oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

e)      Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

f)       Ukończyła studia wyższe o kierunku praca socjalna;

g)      Ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158).

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Cierpliwość;

b)      Odpowiedzialność;

c)       Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

d)      Kreatywność;

e)      Umiejętność pracy w zespole;

f)       Komunikatywność;

g)      Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych).

 1. Warunki pracy na stanowisku:

a)      Umowa o pracę na czas określony do 31.12.2013 r.;

b)      Pełen wymiar czasu pracy.

 1. Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Pracownik socjalny" w terminie do dnia 18 września 2013 r. do godz. 1400.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

„ RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU "

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Chodzież, dnia 23.07.2013 r.

 

MOPS.OF-34/341/1/2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Obóz Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej realizowanego w ramach projektu systemowego Razem przeciw wykluczeniu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: ceny wykonania zamówienia.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę:

Leszek Haratyk

NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji, Zdrowia i Urody

Sanatorium „Panorama Morska"

ul. Uzdrowiskowa 15

76-107 Jarosławiec

 

Złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz jest zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała łącznie 100 pkt.

Cena wykonania zamówienia wynosi 123 800,00 zł brutto.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sporządziła: S. Szafran

 

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi z dnia 12.07.2013r.

Chodzież, dnia 12.07.2013 r.

MOPS.OF-34/341/1/2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Obóz Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej realizowany w ramach projektu systemowego Razem przeciw wykluczeniu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Numer ogłoszenia: 274628 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży , ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 67 2810454, faks 67 2810454.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obóz Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej realizowany w ramach projektu systemowego Razem przeciw wykluczeniu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci zorganizowania na terenie Polski w miejscowości nadmorskiej położonej w odległości nie większej niż 250 km od Chodzieży, Obozu Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej łącznie dla 42 osób, w tym 15 Beneficjentów Ostatecznych [BO] projektu oraz 27 dzieci w wieku od 2 do 18 lat stanowiące otoczenie BO w okresie od 17.08.2013 r. do 30.08.2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. Organizator Obozu musi zrealizować zadanie w całości ze środków własnych - bez zaliczki ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. W związku z powyższym musi posiadać własne środki finansowe na realizację zadania z uwzględnieniem faktu, iż termin zapłaty faktury za realizację Obozu nastąpi po uzyskaniu przez MOPS w Chodzieży płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu Razem przeciw wykluczeniu (nie później niż do 31.12.2013 r.) na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Przed wyłonieniem Wykonawcy (wyborem najkorzystniejszej oferty) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Ośrodka, w którym realizowany ma być Obóz. W przypadku nie spełniania wymogów określonych w niniejszej SIWZ na dzień kontroli - Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty. Zamawiającemu przysługuje również prawo kontroli realizacji usługi w trakcie pobytu Beneficjentów Ostatecznych i ich dzieci. W przypadku niespełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i nałożenia na Wykonawcę kary, o której mowa w § 6 ust. 2 projektu umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.40.00-0, 85.14.00.00-2, 85.31.25.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: a) co najmniej trzy usługi polegające na organizacji 14-dniowych obozów/turnusów itp. zawierających działania z zakresu integracji społecznej lub rodzinnej; b) co najmniej trzy usługi polegające na organizacji 14-dniowych obozów/turnusów itp. z zakresu promocji i poprawy zdrowia lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych; w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje telefonem, faksem, salami dydaktycznymi/wykładowymi adekwatnymi do ilości uczestników Obozu z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, sprzętem multimedialnym niezbędnym do przeprowadzenia wykładów i warsztatów, pracownią plastyczną, salami do zajęć sportowych, do zajęć z dziećmi, do zajęć z zakresu integracji rodzinnej adekwatnych do ilości i wieku uczestników Obozu, salami do przeprowadzenia konsultacji i spotkań superwizyjnych kadry Obozu z BO, wypożyczalnią sprzętu sportowego, siłownią i sprzętem stanowiącym jej wyposażenie, co najmniej 2 basenami (w tym 1 dla dzieci w wieku od lat 2), placem zabaw, co najmniej 2 boiskami sportowymi przystosowanymi do różnego rodzaju gier zespołowych, sprzętem rehabilitacyjnym, gabinetem lekarskim, bazą zabiegową wyposażoną w sprzęt służący do wykonywania zabiegów poprawiających stan zdrowia oraz do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w ilości umożliwiającej wykonanie tychże zabiegów jednocześnie u co najmniej 10 osób, zorganizowanym systemem identyfikacji osób korzystających z usług Ośrodka, na terenie którego realizowany będzie Obóz oraz uczestników Obozu, a także monitorowania całego terenu zamkniętego, na którym nastąpi realizacja usługi, samochodem, którym w razie potrzeby osoba wymagająca leczenia zostanie przewieziona do specjalistycznych placówek medycznych, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Warunki higieniczno-sanitarne i BHP musi spełniać również baza noclegowa, zaplecze socjalne oraz kuchenne.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia: a) lekarzy i pielęgniarki w ilości umożliwiającej zapewnienie uczestnikom Obozu i pracownikom MOPS całodobową, nieodpłatną opiekę medyczną i pielęgniarską przez cały czas trwania Obozu, b) rehabilitantów/fizjoterapeutów posiadających kwalifikacje uprawniające do przeprowadzania zabiegów rehabilitacyjnych oraz zabiegów poprawiających stan zdrowia w ilości umożliwiającej przeprowadzanie w ilości nie mniejszej niż 15 zabiegów rehabilitacyjnych dla każdej z osób niepełnosprawnych oraz w ilości nie mniejszej niż 10 zabiegów poprawiających stan zdrowia osób posiadających wskazanie lekarza rodzinnego, c) kadrę ratowniczą na basenach, d) animatorów zajęć z zakresu integracji społecznej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie, że posiada środki finansowe w kwocie minimum 200 000,00 zł, które może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł wraz z potwierdzeniem zapłaty; obejmujące okres trwania Obozu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2)Pisemną informację o numerze działki, na której realizowany będzie przedmiot zamówienia. 3)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 4)Oświadczenie o posiadanych środkach finansowych, które stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 5) Oświadczenie o posiadanym zapleczu umożliwiającym zrealizowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 6) Referencje potwierdzające jakość dotychczas świadczonych usług. 7) Pełnomocnictwo określające zakres upoważnień osoby wskazanej do reprezentowania wykonawcy i jednoznacznie wskazujące uprawnienie do podpisania oferty i dokumentów złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) udzielającą(-e) pełnomocnictwa, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego. 8) Pisemna informacja, w jaki sposób na terenie Ośrodka, na którym realizowany będzie Obóz spełniony zostanie warunek dotyczący ogrodzenia, monitorowania, ochrony oraz oznaczenia osób przebywających na terenie Ośrodka i korzystających z jego usług w sposób umożliwiający łatwą ich identyfikację oraz ograniczenie możliwości przebywania na terenie Ośrodka osób nie będących jego usługobiorcami. 9)Harmonogram zajęć z zakresu integracji społecznej z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na przedmiotowe zajęcia w rozkładzie zajęć stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy. 10) Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) przez niego upoważnioną(-e) (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) Złożą ofertę zgodną z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia podpisaną przez wykonawcę lub osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania wykonawcy musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) udzielającą(-e) pełnomocnictwa, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego, 3) Akceptują w całości projekt umowy, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w art. 24 ust. 1 ustawy, powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dołączonych do oferty dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) przez niego upoważnioną(-e) (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) przez niego upoważnioną(-e) (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy wymienić z nazwy, z określeniem siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. W przypadku takiej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawców, a wyszczególnionych w SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież (I piętro, pokój nr 6)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 08:10, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież (I piętro, pokój nr 6)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt systemowy Razem przeciw wykluczeniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy: KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

Chodzież, dnia 25.06.2013 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

 

 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Anna Zborowska zamieszkała w Chodzieży.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Zborowska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

Sporządziła: S. Szafran

 

 

 

 

                                                                                                  Kierownik  MOPS

                                                                                                    mgr Arleta Galla

                                                                                        

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Chodzież, dn. 20.06.2013 r.

 

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

 

NA STANOWISKO

KSIĘGOWEJ / KSIĘGOWEGO

 

 

Informuję, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.      Imię i nazwisko                     Miejsce zamieszkania

1.         Karolina Grabowska              zam. Laskowo gm. Szamocin

2.       Anna Zborowska                   zam. Chodzież

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

NABÓR NA STANOWISKO PRACY KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY

Ogłoszenie z dnia 07.06.2013 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY

na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

1.     Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)      Posiada wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne;

d)     Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

f)       Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • Finansów publicznych,
 • Rachunkowości,
 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • Pomocy społecznej.

 

2.     Wymagania dodatkowe:

a)      Doświadczenie w pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;

c)      Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

3.     Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Obowiązkowość;

b)      Odpowiedzialność;

c)      Komunikatywność;

d)     Umiejętność pracy w zespole;

e)      Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

4.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

b)      Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

c)      Bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym;

d)     Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych;

e)      Bieżące regulowanie zobowiązań jednostki;

f)       Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 

5.     Warunki pracy na stanowisku:

a)      Umowa o pracę na czas określony;

b)      Pełen wymiar czasu pracy;

c)      Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

d)     Praca w godzinach:

Poniedziałek od 800 do 1600

Wtorek-piątek od 730 do 1530

 

6.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.

 

7.     Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)      Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

i)        Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

8.     Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na księgową/ księgowego" w terminie do dnia 18.06.2013 r.

 

9.     Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

10. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14.

 

11. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/chodziezm/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Ogłoszenie-praca na zastępstwo-ASYSTENT RODZINY

Ogłoszenie z dnia 23.04.2013 r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA ZASTĘPSTWO

ASYSTENTA RODZINY w wymiarze 1/1 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

b)      Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

c)       Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

e)      Posiada wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r.
  Nr 149, poz. 887 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
  z dziećmi lub rodziną

lub

 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
  2. Wymagania dodatkowe:

a)      Półroczne doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego będzie dodatkowym atutem;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

d)      Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


 3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Cierpliwość;

b)      Odpowiedzialność;

c)       Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

d)      Kreatywność;

e)      Komunikatywność;

f)       Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

g)      Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z innymi jednostkami i instytucjami;

h)      Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

 

  4. Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną - jeśli dokumenty te są wymagane;

f)       Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

g)      Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

h)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)        Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

j)        Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Asystent rodziny - zastępstwo" w terminie do dnia 06 maja 2013 r. (tj. poniedziałek) do godz. 1500.

 6. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 7. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Ogłoszenie-praca na zastępstwo-księgowa/y

Ogłoszenie z dnia 17.04.2013 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA ZASTĘPSTWO

 KSIĘGOWĄ/KSIĘGOWEGO w wymiarze 1/1 etatu

 

1.      Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)       Posiada wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne (preferowana specjalność: finanse i rachunkowość);

d)       Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

f)       Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • Finansów publicznych,
 • Rachunkowości,
 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • Pomocy społecznej.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      Doświadczenie w pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3.      Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Obowiązkowość;

b)      Odpowiedzialność;

c)       Komunikatywność;

d)      Umiejętność pracy w zespole;

e)      Umiejętność szybkiego uczenia się.

4.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

b)      Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

c)       Bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym;

d)      Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych;

e)      Bieżące regulowanie zobowiązań jednostki;

f)       Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

5.      Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

i)        Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

6.      Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Księgowa/ księgowego na zastępstwo" w terminie do dnia 26.04.2013 r.

7.      Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8.      Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

Ogłoszenie-praca na zastępstwo-główna/y księgowa/y

Ogłoszenie z dnia 17.04.2013 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA ZASTĘPSTWO

GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ/GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w wymiarze 1/1 etatu

 

1.       Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)       Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowana specjalność: finanse
i rachunkowość) i co najmniej 3-letni okres pracy w księgowości/wydziale finansowym
(mile widziane w jednostkach samorządu terytorialnego);

d)      Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

f)       Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • Finansów publicznych,
 • Rachunkowości,
 • Szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
 • Szczegółowych klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • Sprawozdawczości budżetowej,
 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • Pomocy społecznej,
 • Świadczeń rodzinnych,
 • Dodatków mieszkaniowych.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;

b)      Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

c)       Ukończone szkolenie/kurs z zakresu kwalifikowalności kosztów i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych będzie dodatkowym atutem;

d)      Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów będzie dodatkowym atutem.

3.      Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Obowiązkowość;

b)      Odpowiedzialność;

c)       Komunikatywność;

d)      Umiejętność pracy w zespole;

e)      Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

4.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      Prowadzenie rachunkowości jednostki;

b)      Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

c)       Dokonywanie wstępnej kontroli:

 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych;

d)        Sporządzanie planów rzeczowo - finansowych, sprawozdań i analiz.

5.       Wymagane dokumenty:

a)        Życiorys;

b)        List motywacyjny;

c)         Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie;

d)        Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)        Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w księgowości/wydziale finansowym;

f)         Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g)        Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

h)        Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 168);

i)          Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;

6.       Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
ul. Krasińskiego 14(w pokoju nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Główna księgowa/Główny księgowy na zastępstwo"
w terminie do dnia 26.04.2013 r.

7.       Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8.       Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

Ogłoszenie-praca na zastępstwo-ASYSTENT RODZINY

Ogłoszenie z dnia 16.04.2013 r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA ZASTĘPSTWO

ASYSTENTA RODZINY w wymiarze 1/1 etatu

 

  1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

b)      Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

c)       Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

e)      Posiada wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)      Minimum półroczne doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

d)      Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Cierpliwość;

b)      Odpowiedzialność;

c)       Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

d)      Kreatywność;

e)      Komunikatywność;

f)       Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

g)      Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

h)      Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

 

 4. Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną - jeśli dokumenty te są wymagane;

f)       Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

g)      Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

h)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)        Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

j)        Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy
ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Asystent rodziny - zastępstwo" w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r. (tj. poniedziałek) do godz. 1500.

 6. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

7. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

 

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - dotyczy wytwarzania i wydawania obiadów osobom uprawnionym.

 

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie-cz.IV

 

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie-cz.V

ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

 

ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT- Dotyczy wytwarzania i wydawania obiadów osobom uprawnionym

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. I

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. II

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. III

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                     

Chodzież, dnia 09.08.2012 r.

MOPS.OF-34/341/ 1 /2012

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Obóz Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej realizowanego w ramach projektu systemowego Razem przeciw wykluczeniu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: ceny wykonania zamówienia.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę:

 

                          Sun Snow & More Sp. Z o.o., ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin

 

Złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz jest zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta   otrzymała łącznie 100 pkt.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył również

 

                            Pan  Leszek Haratyk

                                     NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji, Zdrowia i Urody

Sanatorium „Panorama Morska"

ul. Uzdrowiskowa 15

76-107 Jarosławiec

 

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała łącznie  87,95 pkt.   

 

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.             

 

                Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

                     

        

    Kierownik                                                        

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

 mgr Arleta Galla                                                

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Wytwarzanie i wydawanie obiadów osobom uprawnionym

Chodzież, dnia 21.01.2013 r.

MOPS.OF-34/341/2/2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Wytwarzanie i wydawanie obiadów osobom uprawnionym

Numer ogłoszenia: 29358 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Krasińskiego 14,
64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 67 2810454, faks 67 2810454.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wytwarzanie i wydawanie obiadów osobom uprawnionym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i wydawanie obiadów uczniom 5 szkół na terenie miasta Chodzieży, a w przypadku konieczności dowożenia posiłków do szkoły również ich dostawa. Szczegółowe zasady związane z przygotowywaniem, wydawaniem i dowozem obiadów w poszczególnych szkołach zawarte są w umowach stanowiących załącznik do SIWZ. 1.Przygotowane obiady winny odpowiadać zasadom zdrowego żywienia, uwzględniać potrzeby związane z wiekiem dzieci i młodzieży szkolnej, a pod względem gramatury i kaloryczności być zgodne z normami żywienia określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia. 2.Obiady należy sporządzać z produktów i artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. 3.Obiady powinny składać się z dwóch dań i napoju. 4.Obiady należy wydawać z zastosowaniem naczyń ceramicznych (szklanych) i sztućców wielokrotnego użytku umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.). 5. Posiłki należy wydawać osobom uprawnionym w dni zajęć szkolnych w porze obiadowej. Dokładny czas oraz zasady wydawania obiadów muszą być zgodne z postanowieniami zawartymi w umowach. 6.Temperatura posiłku winna mieścić się w granicach 60-75 stopni Celsjusza. 7.Przygotowanie i wydawanie posiłków, a w przypadku konieczności jego dowożenia do szkoły również transport powinny odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. 8.W przypadku konieczności dowożenia posiłków do szkoły, dostarczane one będą przez Wykonawcę własnym transportem, na własne ryzyko - pojazdem przystosowanym do przewozu żywności, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 9.W przypadku przygotowywania i wydawania posiłków w budynkach znajdujących się poza terenem szkoły, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć: 1) Miejsca (stoły, krzesła) przeznaczone do spożywania obiadów przez osoby uprawnione, z których w wyznaczonym czasie nie będą korzystały inne osoby; 2) Obecność opiekuna dzieci i młodzieży, który zadba o zapewnienie im bezpieczeństwa i właściwych warunków do spożywania posiłków; 3) Pomieszczenia przystosowane do wydawania posiłków w warunkach spełniających wymogi higieniczno-sanitarne oraz gwarantujące poszanowanie godności osobistej osób korzystających z posiłków, posiadające dostęp do toalety, umywalki i szatni. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia: Jako poszczególne części zamówienia należy rozumieć wytwarzanie i wydawanie obiadów, a w przypadku konieczności dowożenia ich do szkoły również dostawa posiłków, w ilościach i do szkół określonych poniżej: Część I-Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież średnia ilość posiłków: 4 508, z czego 98 posiłków (1 posiłek dziennie) musi być dowożony do Ośrodka Dziennej Aktywności w Chodzieży przy ul. Reymonta 12. Uwagi: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydawania posiłków na terenie pozostającym w jego dyspozycji (za wyjątkiem Ośrodka Dziennej Aktywności). Część II-Miejskie Gimnazjum ul. Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież średnia ilość posiłków:2 842. Uwagi: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydawania posiłków na terenie pozostającym w jego dyspozycji. Część III-I Liceum Ogólnokształcące ul. Żeromskiego 11, 64-800 Chodzież średnia ilość posiłków: 392. Uwagi: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydawania posiłków na terenie pozostającym w jego dyspozycji. Cześć IV-Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Jana Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież średnia ilość posiłków:3 234. Uwagi: Wykonawca zobowiązany jest dowozić i wydawać posiłki na terenie danej szkoły. Zasady i warunki korzystania z pomieszczeń danej szkoły, ich wyposażenia oraz miejsce wydawania obiadów Wykonawca zobowiązany jest ustalić we własnym zakresie z Dyrektorem danej szkoły. Część V-Zespół Placówek Oświatowych ul. Siejaka 29, 64-800 Chodzież średnia ilość posiłków:882. Uwagi: Wykonawca zobowiązany jest dowozić i wydawać posiłki na terenie danej szkoły. Zasady i warunki korzystania z pomieszczeń danej szkoły, ich wyposażenia oraz miejsce wydawania obiadów Wykonawca zobowiązany jest ustalić we własnym zakresie z Dyrektorem danej szkoły. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu obniżenia wartości zamówienia lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od ilości osób uprawnionych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości każdej części zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku części I, II i III zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydawania posiłków na terenie pozostającym w jego dyspozycji (za wyjątkiem Ośrodka Dziennej Aktywności), natomiast w przypadku części IV i V zamówienia - zasady i warunki korzystania z pomieszczeń danej szkoły, ich wyposażenia oraz miejsce wydawania obiadów Wykonawca zobowiązany jest ustalić we własnym zakresie z Dyrektorem danej szkoły. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarto w projektach umów, które stanowią załączniki nr od 11 do 15 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości każdej części zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz jest wpisany do Rejestru Zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie zbiorowego żywienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie miejsce do wytwarzania obiadów, w tym kuchnię spełniającą wymogi związane z przechowywaniem surowców, wytwarzaniem posiłków, myciem naczyń, garnków i innych przedmiotów związanych z przygotowywaniem posiłków, ich wydawania, a w przypadku konieczności dowożenia posiłków do szkoły pojazdy przystosowane do ich przewożenia, a także specjalistyczne termosy gwarantujące utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Zarówno miejsce wytwarzania i wydawania posiłków, pojazdy do ich przewożenia, jak również specjalistyczne termosy winny spełniać wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, warunki sanitarne i BHP - potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W przypadku realizacji zamówienia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1, Miejskiego Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego Wykonawca musi posiadać również pomieszczenia do wydawania obiadów spełniające wymogi higieniczno-sanitarne oraz gwarantujące poszanowanie godności osobistej osób korzystających z posiłków, znajdujące się w miejscu, gdzie wytwarzane są posiłki z dostępem do toalety, umywalki i szatni.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia minimum dwóch pracowników (za pracowników uważa się także wykonawców, będących osobami fizycznymi) posiadających określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wykonawca musi również wskazać osobę, która będzie zatrudniona w charakterze opiekuna dzieci i młodzieży

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 10 000,00 zł wraz z potwierdzeniem zapłaty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3.Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, które stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4.Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami i posiadania przez te osoby, określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Do wykazu osób należy załączyć przedmiotowe orzeczenie lekarskie. Wykaz osób winien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5.Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym zapleczu, które stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 6.Oświadczenie Wykonawcy o przygotowywanych posiłkach, które stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 7.Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie zbiorowego żywienia zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. 8. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Zakładów wydane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. 9.Tytuł prawny do lokalu, w którym będą: a) przygotowywane i wydawane obiady dla uczniów: Szkoły Podstawowej Nr 1, Miejskiego Gimnazjum, I Liceum Ogólnokształcącego. b) przygotowywane obiady dla uczniów: Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Placówek Oświatowych. 10.W przypadku ofert składanych na część I, II i III zamówienia - Zaświadczenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o braku przeciwwskazań do wydawania w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 9 lit. a) osobom uprawnionym obiadów, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 1, Miejskiego Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego. 11.Zaświadczenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzające, że miejsce wytwarzania posiłków, a w przypadku konieczności dowożenia posiłków do szkoły pojazdy przystosowane do ich przewożenia, jak również specjalistyczne termosy spełniają wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, warunki sanitarne i BHP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12.Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13.Pełnomocnictwo określające zakres upoważnień osoby wskazanej do reprezentowania Wykonawcy i jednoznacznie wskazujące uprawnienie do podpisania oferty. Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(-y) przez niego upoważnioną(-e) (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo określające zakres upoważnień osoby wskazanej do reprezentowania Wykonawcy i jednoznacznie wskazujące uprawnienie do podpisania oferty musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(-y) udzielającą(-e) pełnomocnictwa, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 64-800 Chodzież(I piętro, pokój nr 6).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2013 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 64-800 Chodzież(I piętro, pokój nr 6).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wytwarzanie i wydawanie obiadów osobom uprawnionym - uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Staszica 19, 64-800 Chodzież.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i wydawanie obiadów uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. Średnia ilość posiłków: 4 508, z czego 98 posiłków (1 posiłek dziennie) musi być dowożony do Ośrodka Dziennej Aktywności w Chodzieży przy ul. Reymonta 12. Uwagi: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydawania posiłków na terenie pozostającym w jego dyspozycji (za wyjątkiem Ośrodka Dziennej Aktywności). Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu obniżenia wartości zamówienia lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od ilości osób uprawnionych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wytwarzanie i wydawanie obiadów osobom uprawnionym - uczniom Miejskiego Gimnazjum ul. Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i wydawanie obiadów uczniom Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. Średnia ilość posiłków: 2842. Uwagi: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydawania posiłków na terenie pozostającym w jego dyspozycji. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu obniżenia wartości zamówienia lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od ilości osób uprawnionych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wytwarzanie i wydawanie obiadów osobom uprawnionym - uczniom I Liceum Ogólnokształcącego ul. Żeromskiego 11, 64-800 Chodzież.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i wydawanie obiadów uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. Średnia ilość posiłków: 392. Uwagi: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydawania posiłków na terenie pozostającym w jego dyspozycji. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu obniżenia wartości zamówienia lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od ilości osób uprawnionych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wytwarzanie i wydawanie obiadów osobom uprawnionym - uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i wydawanie obiadów uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chodzieży. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. Średnia ilość posiłków: 3234. Uwagi:Wykonawca zobowiązany jest dowozić i wydawać posiłki na terenie danej szkoły. Zasady i warunki korzystania z pomieszczeń danej szkoły, ich wyposażenia oraz miejsce wydawania obiadów Wykonawca zobowiązany jest ustalić we własnym zakresie z Dyrektorem danej szkoły. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu obniżenia wartości zamówienia lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od ilości osób uprawnionych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wytwarzanie i wydawanie obiadów osobom uprawnionym - uczniom Zespołu Placówek Oświatowych ul. Siejaka 29, 64-800 Chodzież.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i wydawanie obiadów uczniom Zespołu Placówek Oświatowych w Chodzieży. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. Średnia ilość posiłków: 882. Uwagi: Wykonawca zobowiązany jest dowozić i wydawać posiłki na terenie danej szkoły. Zasady i warunki korzystania z pomieszczeń danej szkoły, ich wyposażenia oraz miejsce wydawania obiadów Wykonawca zobowiązany jest ustalić we własnym zakresie z Dyrektorem danej szkoły. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu obniżenia wartości zamówienia lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od ilości osób uprawnionych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie na stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY

Ogłoszenie z dnia 01.08.2012 r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO PRACY

ASYSTENT RODZINY

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

b)      Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

c)       Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

e)      Posiada wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 1. Wymagania dodatkowe:

a)      Minimum półroczne doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego;

b)      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)       Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

d)      Posiada znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Cierpliwość;

b)      Odpowiedzialność;

c)       Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

d)      Kreatywność;

e)      Komunikatywność;

f)       Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

g)      Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

h)      Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

 1. Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)       Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną - jeśli dokumenty te są wymagane;

f)       Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

g)      Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

h)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)        Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

j)        Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy         ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Asystent rodziny" w terminie do dnia 14 sierpnia 2012 r. do godz. 1200.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Arleta Galla

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Obóz Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej realizowany w ramach projektu systemowego Razem przeciw wykluczeniu, współfinansowany

Chodzież, dnia 27.07.2012 r.

MOPS.OF-34/341/ 1 /2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Obóz Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej realizowany w ramach projektu systemowego Razem przeciw wykluczeniu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 275072 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul.Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 67 2810454, faks 67 2810454.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obóz Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej realizowany w ramach projektu systemowego Razem przeciw wykluczeniu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci zorganizowania na terenie Polski Obozu Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej łącznie dla 42 osób, w tym 15 Beneficjentów Ostatecznych [BO] projektu oraz 27 dzieci w wieku od 2 do 15 lat stanowiące otoczenie BO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. Organizator Obozu musi zrealizować zadanie w całości ze środków własnych - bez zaliczki ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. W związku z powyższym musi posiadać własne środki finansowe na realizację zadania z uwzględnieniem faktu, iż termin zapłaty faktury za realizację Obozu nastąpi po uzyskaniu przez MOPS w Chodzieży płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu Razem przeciw wykluczeniu (nie później niż do 31.12.2012 r.). Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 12 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.40.00-0, 85.14.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej trzy usługi polegające na organizacji np. obozów, szkoleń, turnusów rehabilitacyjnych związanych z realizowaniem projektów unijnych na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje telefonem, faksem, salami dydaktycznymi/wykładowymi adekwatnymi do ilości uczestników Obozu z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, sprzętem multimedialnym niezbędnym do przeprowadzenia wykładów i warsztatów, zorganizowanym systemem identyfikacji uczestników Obozu oraz monitorowania całego terenu zamkniętego, na którym nastąpi realizacja usługi, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Warunki BHP musi spełniać również zaplecze socjalne, baza noclegowa oraz zaplecze kuchenne.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie, że posiada środki finansowe w kwocie minimum 100 000,00 zł, które może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000,00 zł wraz z potwierdzeniem zapłaty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2)Pisemną informację o numerze działki, na której realizowany będzie przedmiot zamówienia. 3)Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym, które stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4)Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, które stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 5)Wykaz kadry biorącej udział w realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 6)Oświadczenie o posiadanych środkach finansowych, które stanowi załącznik nr 10 do SIWZ - jeśli dotyczy. 7)Oświadczenie o posiadanym zapleczu umożliwiającym zrealizowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 8)Referencje potwierdzające jakość dotychczas świadczonych usług. 9)Pełnomocnictwo określające zakres upoważnień osoby wskazanej do reprezentowania wykonawcy i jednoznacznie wskazujące uprawnienie do podpisania oferty. 10)Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 11)Harmonogram zajęć dla Beneficjentów Ostatecznych projektu i ich otoczenia uwzględniający wykłady i warsztaty z zakresu integracji społecznej i rodzinnej z uwzględnieniem czasu niezbędnego do realizacji zabiegów. Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) przez niego upoważnioną(-e) (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo określające zakres upoważnień osoby wskazanej do reprezentowania wykonawcy i jednoznacznie wskazujące uprawnienie do podpisania oferty musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) udzielającą(-e) pełnomocnictwa, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w art. 24 ust. 1 ustawy, powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2)Złożą ofertę zgodną z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia podpisaną przez wykonawcę lub osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania wykonawcy musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) udzielającą(-e) pełnomocnictwa, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego, 3)Akceptują w całości projekt umowy, który stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawców, a wyszczególnionych w SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://bip.wokiss.pl/chodziezm/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież (I piętro, pokój nr 7).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012 godzina 08:10, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież (I piętro, pokój nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt systemowy Razem przeciw wykluczeniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: pracownik socjalny

Chodzież, dnia 31.01.2012 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

PRACOWNIK SOCJALNY

 

 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Ewa Migdalczyk zamieszkała w Chodzieży.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Migdalczyk spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

Sporządziła: S. Szafran

 

 

 

 

                                                                                                  Kierownik  MOPS

                                                                                                    mgr Arleta Galla

                                                                                        

 

Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Ogłoszenie z dnia 20.01.2012 r.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
ul. Krasińskiego 14
POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO PRACY
PRACOWNIK SOCJALNY

1.    Wymagania niezbędne:
Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo polskie;
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c) Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub       umyślne przestępstwo skarbowe;
oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
d) Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
e) Ukończyła studia wyższe o kierunku praca socjalna;
f)  Ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
2.    Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
b) Znajomość zagadnień samorządu terytorialnego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
c) Umiejętność sprawnej organizacji pracy;
d) Posiada znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy społecznej;
e) Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
3.    Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) Cierpliwość;
b) Odpowiedzialność;
c) Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;
d) Kreatywność;
e) Umiejętność pracy w zespole;
f)  Komunikatywność;
g) Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych).
4.    Wymagane dokumenty:
a) Życiorys;
b) List motywacyjny;
c) Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
e) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
f) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego" w terminie do dnia 27 stycznia 2012 r. do godz. 1200.
6. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14.
7. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Nabór przeprowadzi Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
mgr Arleta Galla

NABÓR NA STANOWISKO PRACY KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie z dnia 19.12.2011 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

 KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY

na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1.      Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a)      Posiada obywatelstwo polskie;

b)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)      Posiada wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne (preferowana specjalność: finanse i rachunkowość);

d)     Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

f)       Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • Finansów publicznych,
 • Rachunkowości,
 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • Pomocy społecznej.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;

b)      Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

3.      Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Obowiązkowość;

b)      Odpowiedzialność;

c)      Komunikatywność;

d)     Umiejętność pracy w zespole;

e)      Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

4.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

b)      Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

c)      Bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym;

d)     Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych;

e)      Bieżące regulowanie zobowiązań jednostki;

f)       Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 

 

5.      Warunki pracy na stanowisku:

a)      Umowa o pracę na czas określony;

b)      Pełen wymiar czasu pracy;

c)      Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

d)     Praca w godzinach:

Poniedziałek od 800 do 1600

Wtorek-piątek od 730 do 1530

 

6.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży na dzień 19.12.2011 r. wynosi 11 %.

 

7.      Wymagane dokumenty:

a)      Życiorys;

b)      List motywacyjny;

c)      Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

f)       Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

g)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)      Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

i)        Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

8.      Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6, Ip.) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na księgową/ księgowego" w terminie do dnia 30.12.2011 r.

 

9.      Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

10.  Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14.

 

11.  Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

12.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/chodziezm/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.        o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia   21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - usługi opiekuńcze

Chodzież, dnia 14.12.2011 r.

MOPS.OF-34/341/3/2011

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2012 r." dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: ceny wykonania zamówienia oraz referencjami potwierdzającymi jakość świadczonych usług.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę:

Agencja Usługowa

Wiesława Krzyścin

ul. Ludowa 4

64-800 Chodzież

 

Złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena i referencje oferta otrzymała łącznie 99 pkt.

Cena wykonania zamówienia wynosi 37 020,00 zł brutto.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sporządziła: S. Szafran

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

 

Otrzymują:

 1. Agencja Usługowa

Wiesława Krzyścin

ul. Ludowa 4

64-800 Chodzież

 1. a/a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi. Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Chodzieży w 2012 r.

MOPS.OF-34/341/3/2011                                                      Chodzież, dnia 06.12.2011 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Chodzieży w 2012 r.

Numer ogłoszenia: 321315 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży , ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2810454, 2810689, faks 067 2810455.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Chodzieży w 2012 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Chodzieży w 2012 r. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze świadczone u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione. Przedmiotowe usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług opiekuńczych obejmuje:1)Usługi pielęgnacyjne: a)przesłanie łóżka, b)zmiana bielizny osobistej, pościelowej, c)mycie i kąpanie podopiecznego - pomoc w utrzymaniu jego higieny osobistej, d)układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji leżenia, e)zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, f)pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, g)wykonywanie czynności zaleconych przez lekarza: mierzenie temperatury, podawanie leków, stosowanie okładów i kompresów i inne. 2)Usługi gospodarcze: a)utrzymanie w czystości pomieszczeń, w których przebywa chory, b)utrzymywanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych, c)zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, d)przygotowanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu, e)karmienie chorego, f)utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego, g)wyprowadzanie chorego na spacer, h)zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, i)palenie w piecu, dostarczenie węgla, wody i drewna do mieszkania podopiecznego, j)załatwianie innych spraw istotnych dla podopiecznego. 3)Pomoc przy utrzymywaniu więzi ze środowiskiem. Usługi opiekuńcze świadczone są w szczególności w dni powszednie - w sytuacjach tego wymagających również w soboty, niedziele i święta. Rodzaj usług: Usługi opiekuńcze Prognozowana maksymalna roczna ilość godzin: 3 702. Ilość godzin świadczonych usług może ulec zmianie w zależności od zmiany okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze świadczone u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione. Przedmiotowe usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług opiekuńczych obejmuje:1)Usługi pielęgnacyjne: a)przesłanie łóżka, b)zmiana bielizny osobistej, pościelowej, c)mycie i kąpanie podopiecznego - pomoc w utrzymaniu jego higieny osobistej, d)układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji leżenia, e)zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, f)pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, g)wykonywanie czynności zaleconych przez lekarza: mierzenie temperatury, podawanie leków, stosowanie okładów i kompresów i inne. 2)Usługi gospodarcze: a)utrzymanie w czystości pomieszczeń, w których przebywa chory, b)utrzymywanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych, c)zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, d)przygotowanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu, e)karmienie chorego, f)utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego, g)wyprowadzanie chorego na spacer, h)zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, i)palenie w piecu, dostarczenie węgla, wody i drewna do mieszkania podopiecznego, j)załatwianie innych spraw istotnych dla podopiecznego. 3)Pomoc przy utrzymywaniu więzi ze środowiskiem. Usługi opiekuńcze świadczone są w szczególności w dni powszednie - w sytuacjach tego wymagających również w soboty, niedziele i święta. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.31.11.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3)Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4)Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu usługi, której dotyczy zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego związanego z przedmiotem zamówienia. 5)Referencje potwierdzające jakość dotychczas świadczonych usług - wystawione zarówno przez innych zamawiających, jak i podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych. W przypadku referencji od podopiecznych spoza miasta Chodzieży, dołączone referencje winny być potwierdzone przez właściwy miejscowo Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonawca złoży min. 5, max 10 referencji. Złożenie większej liczby referencji niż 10 nie spowoduje uzyskania większej ilości punktów niż 10. Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) przez niego upoważnioną(-e) (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo określające zakres osoby wskazanej do reprezentowania i jednoznacznie wskazujące uprawnienie do podpisania oferty musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) udzielającą(-e) pełnomocnictwo, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90

2 - Referencje - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież (I piętro, pokój nr 6).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież (I piętro, pokój nr 6).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Ogłoszenie - Praca na zastępstwo - Głowna Księgowa

Ogłoszenie z dnia 09.11.2011 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

poszukuje do pracy na zastępstwo

Głównego Księgowego w wymiarze 1/1 etatu

 

1.      Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

1)      Posiada obywatelstwo polskie;

2)      Cieszy się nieposzlakowaną opinią;

3)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

4)      Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowana specjalność: finanse i rachunkowość) i co najmniej 3-letni okres pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego;

5)      Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

2.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)        Prowadzenie rachunkowości jednostki;

2)        Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)        Dokonywanie wstępnej kontroli:

a)        zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

b)        kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4)        Sporządzanie planów rzeczowo - finansowych, sprawozdań i analiz.

 

3.      Wymagane dokumenty:

1)        Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2)        Życiorys;

3)        List motywacyjny;

4)        Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5)        Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego;

6)        Oświadczenie o niekaralności;

7)        Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

8)        Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);

9)        Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

10)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

4.      Okres aktualności oferty: do 05.12.2011 r.

Prosimy o telefoniczne umówienie spotkania - tel. 67 28-10-454

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

Ogłoszenie - praca na zastępstwo Radcy Prawnego

Ogłoszenie z dnia 19.10.2011 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

poszukuje do pracy na zastępstwo

Radcę prawnego w wymiarze ½ etatu

 

1.      Wymagania niezbędne:

1)      Obywatelstwo polskie;

2)      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz­nego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      Nieposzlakowana opinia;

5)      Wykształcenie wyższe prawnicze (tytuł magistra);

6)      Wpis na listę radców prawnych.

 

2.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)        udzielanie pomocy prawnej pracownikom Ośrodka przy opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych, decyzji administracyjnych i pism procesowych,

2)        sprawdzanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz aktami prawa wewnętrznego projektów regulaminów, zarządzeń, uchwał, umów 

           porozumień,

3)        analiza przepisów prawnych w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek,

4)        udzielanie pomocy prawnej klientom Ośrodka w zakresie spraw związanych z przemocą domową, przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia

           społecznego oraz ochrony praw lokatorów.

3.      Wymagane dokumenty:

1)        Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2)        Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3)        Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ści­gane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)        Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5)        Kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie aplikacji radcowskiej i złożenie egzaminu radcowskiego;

6)        Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych.

 

4.      Okres aktualności oferty: do 09.11.2011 r.

Prosimy o telefoniczne umówienie spotkania - tel. 67 28-10-454

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                   

 

 

„ RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU "

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Chodzież, dnia 09.06.2011 r.

MOPS.OF-34/341/2/2011

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Obóz Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej realizowanego w ramach projektu systemowego Razem przeciw wykluczeniu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: ceny wykonania zamówienia.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę:

Leszek Haratyk

NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji, Zdrowia i Urody

Sanatorium „Panorama Morska"

ul. Uzdrowiskowa 15

76-107 Jarosławiec

 

Złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz jest zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała łącznie 100 pkt.

Cena wykonania zamówienia wynosi 154 900,00 zł brutto.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sporządziła: S. Szafran

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

 

Otrzymują:

 1. Leszek Haratyk

     NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji, Zdrowia i Urody

     Sanatorium „Panorama Morska"

     ul. Uzdrowiskowa 15

     76-107 Jarosławiec

 1. a/a

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Chodzież, dnia 25.05.2011 r.

MOPS.OF-34/341/2/2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Obóz Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej realizowany w ramach projektu systemowego Razem przeciw wykluczeniu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 129342 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży,                      ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2810454, 2810689, faks 067 2810455.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obóz Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej realizowany w ramach projektu systemowego Razem przeciw wykluczeniu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci zorganizowania na terenie Polski Obozu Promocji i Poprawy Zdrowia oraz Integracji Społecznej i Rodzinnej łącznie dla 46 osób, w tym 14 Beneficjentów Ostatecznych [BO] projektu oraz 32 dzieci w wieku od 3 do 18 lat stanowiące otoczenie BO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. Organizator Obozu musi zrealizować zadanie w całości ze środków własnych - bez zaliczki ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. W związku z powyższym musi posiadać własne środki finansowe na realizację zadania z uwzględnieniem faktu, iż termin zapłaty faktury za realizację Obozu nastąpi po uzyskaniu przez MOPS w Chodzieży płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu Razem przeciw wykluczeniu (nie później niż do 31.12.2011 r.). Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 12 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.40.00-0, 85.14.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej trzy usługi polegające na organizacji np. obozów, szkoleń, turnusów rehabilitacyjnych związanych z realizowaniem projektów unijnych na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje telefonem, faksem, salami dydaktycznymi/wykładowymi adekwatnymi do ilości uczestników Obozu z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, sprzętem multimedialnym niezbędnym do przeprowadzenia wykładów i warsztatów, zorganizowanym systemem identyfikacji uczestników Obozu oraz monitorowania całego terenu zamkniętego, na którym nastąpi realizacja usługi, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Warunki BHP musi spełniać również zaplecze socjalne, baza noclegowa oraz zaplecze kuchenne.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie, że posiada środki finansowe w kwocie minimum 100 000,00 zł, które może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000,00 zł wraz z potwierdzeniem zapłaty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2)Pisemną informację o numerze działki, na której realizowany będzie przedmiot zamówienia. 3)Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym, które stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4)Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, które stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 5)Wykaz kadry biorącej udział w realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 6)Oświadczenie o posiadanych środkach finansowych, które stanowi załącznik nr 10 do SIWZ - jeśli dotyczy. 7)Oświadczenie o posiadanym zapleczu umożliwiającym zrealizowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 8)Referencje potwierdzające jakość dotychczas świadczonych usług. 9)Pełnomocnictwo określające zakres osoby wskazanej do reprezentowania wykonawcy i jednoznacznie wskazujące uprawnienie do podpisania oferty. 10)Harmonogram zajęć dla Beneficjentów Ostatecznych projektu i ich otoczenia uwzględniający wykłady i warsztaty z zakresu integracji społecznej i rodzinnej z uwzględnieniem czasu niezbędnego do realizacji zabiegów rehabilitacyjnych. Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) przez niego upoważnioną(-e) (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo określające zakres osoby wskazanej do reprezentowania wykonawcy i jednoznacznie wskazujące uprawnienie do podpisania oferty musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) udzielające pełnomocnictwo, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w art. 24 ust. 1 ustawy, powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2)Złożą ofertę zgodną z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia podpisaną przez wykonawcę lub osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania wykonawcy musi być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) udzielające pełnomocnictwo, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego, 3)Akceptują w całości projekt umowy, który stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawców, a wyszczególnionych w SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 64-800 Chodzież (I piętro, pokój nr 6).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 64-800 Chodzież (I piętro, pokój nr 6).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Projekt systemowy Razem przeciw wykluczeniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chodzież, dnia 22.12.2010 r.

MOPS.OF-34/341/6/2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 25.06.2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2011 r." dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: ceny wykonania zamówienia oraz referencjami potwierdzającymi jakość świadczonych usług.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę:

Agencja Usługowa

Wiesława Krzyścin

ul. Ludowa 4

64-800 Chodzież

 

Złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena i referencje oferta otrzymała łącznie 100 pkt.

Cena wykonania zamówienia wynosi 59 280,00 zł brutto.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sporządziła: S. Szafran

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

Otrzymują:

 1. Agencja Usługowa

          Wiesława Krzyścin

          Ul. Ludowa 4

          64-800 Chodzież

 1. a/a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chodzież, dnia 14.12.2010 r.

MOPS.OF-34/341/6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2011 r.
Numer ogłoszenia w BZP: 359741 - 2010; data zamieszczenia: 14.12.2010


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży , ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2810454, 2810689, faks 067 2810455.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Chodzieży w 2011 r. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych. Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze świadczone u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione. Przedmiotowe usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług opiekuńczych obejmuje: 1)Usługi pielęgnacyjne: a)przesłanie łóżka, b)zmiana bielizny osobistej, pościelowej, c)mycie i kąpanie podopiecznego - pomoc w utrzymaniu jego higieny osobistej, d)układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji leżenia, e)zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, f)pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, g)wykonywanie czynności zaleconych przez lekarza: mierzenie temperatury, podawanie leków, stosowanie okładów i kompresów i inne. 2)Usługi gospodarcze: a)utrzymanie w czystości pomieszczeń, w których przebywa chory, b)utrzymywanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych, c)zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, d)przygotowanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu, e)karmienie chorego, f)utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego, g)wyprowadzanie chorego na spacer, h)zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, i)palenie w piecu, dostarczenie węgla, wody i drewna do mieszkania podopiecznego, j)załatwianie innych spraw istotnych dla podopiecznego. 3)Pomoc przy utrzymywaniu więzi ze środowiskiem. Usługi opiekuńcze świadczone są w szczególności w dni powszednie - w sytuacjach tego wymagających również w soboty, niedziele i święta. Lp. Rodzaj usług Prognozowana roczna ilość godzin 1.Usługi opiekuńcze (prognoza) 6 240. Ilość godzin świadczonych usług może ulec zmianie w zależności od zmiany okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia. Przewidywana ilość osób objętych opieką w 2011 r.: około 13 osób.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.31.11.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3)Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4)Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu usługi, której dotyczy zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego związanego z przedmiotem zamówienia. 5) Referencje potwierdzające jakość dotychczas świadczonych usług - wystawione zarówno przez innych zamawiających, jak i podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych. W przypadku referencji od podopiecznych spoza miasta Chodzieży, dołączone referencje winny być potwierdzone przez właściwy miejscowo Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonawca złoży min. 5, max 10 referencji. Złożenie większej liczby referencji niż 10 nie spowoduje uzyskania większej ilości punktów niż 10. Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) przez niego upoważnioną(-e) (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo określające zakres osoby wskazanej do reprezentowania wykonawcy powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) udzielające pełnomocnictwo, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Referencje - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/miejski-osrodek-
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież(I piętro, pokój nr 6).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Załącznik:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy RADCY PRAWNEGO

Chodzież, dnia 29.11.2010 r.

 

 

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

na  stanowisko pracy

RADCY PRAWNEGO

 

 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Lucyna Alagierska zamieszkała w Chodzieży.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Lucyna Alagierska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

Sporządziła: S. Szafran

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chodzież, dnia 29.11.2010 r.

MOPS.OF-34/341/5/2010

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 25.06.2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży serwera wraz z montażem, licencji dostępowych do serwera, szafy serwerowej, zestawów komputerowych, pamięci komputerowych i oprogramowania" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę:

Ośrodek Komputerowy

„INFOSTIL" Sp. z o.o.

ul. Walczaka 25

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 pkt.

Cena wykonania zamówienia na wszystkie części wynosi łącznie 35 534,90 zł brutto, z czego:

Część I - 27 550,00 zł

Część II - 5 490,00 zł

Część III - 1 372,50 zł

Część IV - 1 122,40 zł

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sporządziła: S. Szafran

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

NA STANOWISKO

RADCY PRAWNEGO

 

 

Informuję, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.      Imię i nazwisko                 Miejsce zamieszkania

1.         Lucyna Alagierska            zam. Chodzież

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Chodzież, dnia 22.11.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież, dnia 19.11.2010 r.

MOPS.OF-34/341/5/2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Dostawa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży serwera wraz z montażem, licencji dostępowych do serwera, szafy serwerowej, zestawów komputerowych, pamięci komputerowych i oprogramowania
Numer ogłoszenia w BZP: 330513 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży , ul. Krasińskiego 14,      64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel./fax. 67 28-10-454

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży serwera wraz z montażem, licencji dostępowych do serwera, szafy serwerowej, zestawów komputerowych, pamięci komputerowych i oprogramowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży serwera wraz z montażem, licencji dostępowych do serwera, szafy serwerowej, zestawów komputerowych, pamięci komputerowych i oprogramowania według poniższego podziału na części:

CZĘŚĆ I. Dostawa serwera wraz z montażem - 1 szt., Dostawa licencji dostępowych do serwera - 4 szt., Dostawa szafy serwerowej wraz z montażem - 1 szt.

CZĘŚĆ II. Dostawa zestawów komputerowych - 3 szt.

CZĘŚĆ III. Dostawa pamięci komputerowych - 9 szt.

CZĘŚĆ IV. Dostawa oprogramowania - 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I

Dostawa serwera wraz z montażem – 1szt.

1.Obudowa:

- Typu wieża z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19”

- Wysokość nie więcej niż 5U

- Możliwość instalacji do 6 dysków hotplug 3,5cala

- Elementy bez narzędziowe (miejsca demontażu) oznaczone wyraźnie kolorem (np czerwony lub zielony, itp.)

- Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 1265mm, otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów

- Obudowa trwale oznaczona logo producenta serwera, zaprojektowana na potrzeby oferowanego modelu serwera

2.Płyta główna

- dedykowana płyta serwerowa, oparta o układ Intel 5500 (lub równoważny) lub nowszy o nie gorszej funkcjonalności

- dwa gniazda procesora

- minimum 12 banków pamięci obsługujące minimum 96GB pamięci DDR3 1333Mhz typu registered lub unbuffered, wsparcie dla pamięci DDR3 Lov Voltage

- zintegrowany trzy kanałowy kontroler pamięci

- min. 2 x PCI Express x8 Gen.2, możliwość instalacji kart x16

- min. 2 x PCI Express x4 Gen.2, możliwość instalacji kart x8

- min. 1 x PCI Express x4

- min. 1 x PCI 32bit 5V

- zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji

- zintegrowany i konfigurowalny z pozycji BIOS układ zgodny ze standardem TPM 1.2

3.BIOS

- możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS serwera- zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie

- możliwość odczytania z BIOS serwera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorach (model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache)

- możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS

- możliwość wyłączenia skanowania ROM dla wszystkich slotów PCI Express/PCI

-  możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego slotów PCI Express/PCI

- możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego podłączonego do zintegrowanego kontrolera

- możliwość wyłączenia portów COM, USB i FDD z BIOS bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych

- możliwość niezależnej de aktywacji przednich i tylnych złącz USB

- możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla wszystkich typów urządzeń z wyłączeniem myszy i klawiatury USB

- możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji)

- pomiar temperatury dla kluczowych elementów (podsystem dyskowy, CPU, płyta główna, kanały pamięci) widoczny z GUID BIOS serwera

- możliwość sprzętowej konfiguracji przekierowania konsoli tekstowej na port szeregowy lub jej zablokowanie

- rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej

4.Procesory

- osiągające w testach wydajności SPECfp_rate_base2006  min. 161 pkt., wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org  (wydruk załączony do oferty)

- maksymalny pobór mocy dla procesora max 80 W.

5.Pamięć RAM

- 8 GB pamięci RAM typu 1333 w trybie registered

- obsadzone minimum 4 gniazda pamięci w trybie niezależnym

- wsparcie dla technologii korekcji błędów Advanced ECC, scrubbing i SDDC

- wsparcie sprzętowe dla aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci

- możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM

6.Kontroler macierzowy

- zintegrowany trwale z płytą główną lub jako dedykowana karta PCI Express kontroler RAID

- minimum 6 portów SATA

- wsparcie minimum dla RAID 0,1,10

- wsparcie dla aktywnego zapasu HDD (hotspare) (w przypadku kontrolera niezintegrowanego wymagane jest, aby kontroler pochodził od producenta serwera i był przez niego w pełni wspierany w oferowanym modelu serwera)

- kontroler dysków typu SAS 2.0 z podtrzymaniem bateryjnym, minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB

7.Dyski twarde

- 4x HDD 300GB SAS 6G 300GB  15tyś. obrotów min. 8MB cache

- dyski hot-plug

8.Napędy zintegrowane

- Zintegrowana nagrywarka DVD +/- RW Supermulti (obsługa DVD+R, DVD-R,DVD DL, DVD-RAM, odczyt DVD x16,  DVD-RAM x12)

9.Interfejsy sieciowe

- 1x zintegrowana trwale karta sieciowa 1GBit/s dla komunikacji systemowej

- minimum 1xRJ45

- wsparcie dla PXE, iSCSI, wsparcie Teamingu

- wsparcie dla akceleracji TCP/IP

- możliwość wyłączenia karty sieciowej na poziomie BIOS

- możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera

- 1x zintegrowana trwale karta sieciowa 10/100Mbit dedykowana dla kontrolera zdalnego zarządzania, możliwość przekierowania komunikacji kontrolera zarządzania na kartę 1Gbit, złącze RJ45

10.Interfejsy zintegrowane

- 1 x RS-232-C (9 pin) (do użytku dla karty zarządzającej)

- min.10 portów USB 2.0 (w tym min. 3 na panelu przednim, min. 3 wewnętrzne, min. 4 z tyłu)

- możliwość zainstalowania wewnętrznego klucza USB lub karty flash

11.Interfejsy kontrolne i serwisowe

- Fabryczne oznaczenie (np. wyświetlacz) na przednim panelu serwera informujące o: modelu, numerze seryjnym, MAC address karty LAN, MAC address karty zarządzającej

- Diody wbudowane w obudowę serwera, widoczne z przodu obudowy informujące minimum o: statusie systemu (błąd/poprawna praca), pracy dysków twardych, stanie zasilania (praca/niski stan zasilania), dioda identyfikacyjna (możliwość zdalnego włączenia identyfikacji wizualnej serwera poprzez software zarządzający)

- Diody wbudowane w obudowę serwera, widoczne z tyłu obudowy informujące minimum o: statusie systemu (błąd/poprawna praca), dioda identyfikacyjna (możliwość zdalnego włączenia identyfikacji wizualnej serwera poprzez software zarządzający), status i prędkość połączenia LAN

12.Zarządzanie zdalne

- zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera

- pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora

- dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software specyficznego dla producenta sprzętu

- opcjonalna możliwość przekierowania konsoli tekstowej, graficznej (minimum 2 niezależne połączenia) i mapowania napędów zdalnych , bądź ich obrazów (CD, DVD, FDD, klucz USB)

- połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL

- monitorowanie zużycia energii serwera w trybie dziennym, miesięcznym, rocznym oraz wizualizacja raportów w postaci wykresów graficznych, kontrola zużycia energii w trybie rzeczywistym

- funkcja konfiguracji i ograniczania zużycia energii elektrycznej przez serwer bezpośrednio z pozycji konsoli graficznej karty sprzętowej (tryby minimalnego zużycia energii, pełnej wydajności)

- funkcja umożliwiająca konfigurację i automatyczne przełączanie się pomiędzy trybami zużycia energii w czasie, w ciągu tygodnia z dokładnością do godzin (wymagane z uwagi na różne obciążenie maszyny w czasie)

- dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.

- możliwość konfiguracji 16 niezależnych kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP

- wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarządzającej online, bez konieczności restartu serwera

- system umożliwiający automatyczną konfigurację maszyny w przypadku uszkodzenia takich komponentów jak pamięć lub procesor i dalszą pracę z ograniczoną wydajnością.

- Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.:

- konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera

- instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami

- tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera

- zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.), przekierowanie informacji i alertów poprzez email, bramkę SMS, popup.

- wykrywanie usterek z wyprzedzeniem

- monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi

13.Karta graficzna

- zintegrowana karta graficzna, minimum 32mb pamięci wideo

- złącze VGA dostępne z tyłu obudowy

- obsługa rozdzielczości minimum 1600x1200

14.Bezpieczeństwo

- zintegrowany w obudowie slot do zabezpieczenia linką lub kłódką (zabezpieczający również zasilacze)

- zintegrowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z software do zarządzania zdalnego

- obudowa musi posiadać zintegrowany, fabryczny zamek obudowy, który blokuje dostęp do klatek dysków twardych, napędów optycznych i taśmowych i do wnętrza obudowy serwera (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony)

15.Zasilanie i chłodzenie

- Dwa redundantne zasilacze o mocy maksymalnej 800W na 1 zasilacz, typu hot plug o sprawności minimalnej 92% przy typowym obciążeniu 50%

- Minimum 2 zestawy redundantnych wentylatorów o średnicy 120mm do chłodzenia wnętrza serwera, wymienne bez narzędziowo

16.Klawiatura i mysz

- Klawiatura USB w układzie US

- Mysz USB

- trwałe oznaczenie klawiatury i myszy logo producenta serwera

17.Gwarancja

- 3 lata gwarancji onsite, naprawa w ciągu 24h, zgłaszanie awarii 7x24

- dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji

18.Certyfikowane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server 2008 R2 lub równoważny

Wymagane jest aby producent serwera certyfikował zainstalowany system operacyjny

19.Certyfikaty, normy

- Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy

- Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważne

- Certyfikat ISO9001 dla serwisu lub równoważne

- Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 lub równoważnej i wykazany według normy ISO 9296 lub równoważnej w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 34 dB

20.Inne

Informacja kontaktowa serwisu – w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt - umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację:

- konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

21.Oprogramowanie: System Microsoft Windows Standard 2008 R2 ROK lub równoważne umożliwiające uruchomienie serwera aplikacji Pomost firmy Sygnity oraz Ezar firmy Radix.

Dostawa licencji dostępowych do serwera – 4 szt.

1.Win Server 2008 Cal 5 User (Gov. Open 5 User CAL) lub równoważne

 

Dostawa szafy serwerowej wraz z montażem – 1 szt.

Szafa serwerowa o wymiarach wysokość 33U x szerokość /600mm/ x / głębokość min 800mm max 1000mm/

w zestawie:

1.panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dla szaf stojących z termostatem

2.półka stała 1u/19" - mocowana w 4 punktach z możliwością regulacji rozstawu uchwytów dopasowana do głębokości szafy

3.listwa zasilająca 5 gniazd

4.listwa zasilająca 8 gniazd z wyłącznikiem

 

W kosztach należy uwzględnić montaż szafy serwerowej wraz z oferowanym serwerem oraz przeciągnięcie kabla sieciowego o długości nie przekraczającej 15 metrów do nowo  wyznaczonego pomieszczenia serwerowego.

 

CZĘŚĆ II

Dostawa zestawów komputerowych – 3 szt.

1.Procesor w technologii dwurdzeniowej, Cache min. 2 MB, Częstotliwość taktowania min: 2600MHz

2.Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzną - chipset intel, sieciową i muzyczną,

3.Wolny slot pci-e x16

4.Dysk Twardy min 250 GB 7200 obr. Serial ATA II

5.Pamięć operacyjna min 2GB

6.Obudowa typu Tower/mini Tower z zasilaczem Silent min 300W

7.Nagrywarka DVD+RW z oprogramowaniem

8.Klawiatura i mysz optyczna (ze scrollem) z podkładką do myszy optycznych

9.Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 professional 32BIT PL OEM  lub równoważny umożliwiający uruchomienie aplikacji Pomost firmy Sygnity oraz Ezar firmy Radix.+ MS Office 2010 Starter

10.Gwarancja: minimum 36 miesięcy

 

CZĘŚĆ III

Dostawa pamięci komputerowych – 9 szt., z czego:

DDR2 PC2-4300 (266 MHZ) - 2GB – 3 szt.

DDR2 PC2-4300 (266 MHZ) - 1GB – 1 szt.

DDR PC-2300 (142 MHZ) – 1GB – 1 szt.

DDR PC-3200 (200 MHZ) – 1GB – 4 szt.

 

CZĘŚĆ IV

Dostawa oprogramowania – 2 szt.

MS Windows 7 Pro 32-bit Polish 1pk DVD OEM lub równoważny umożliwiający uruchomienie aplikacji Pomost firmy Sygnity oraz Ezar firmy Radix.

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

CZĘŚĆ I. Dostawa serwera wraz z montażem – 1 szt.

            Dostawa licencji dostępowych do serwera – 4 szt.

            Dostawa szafy serwerowej wraz z montażem – 1 szt.

CZĘŚĆ II. Dostawa zestawów komputerowych – 3 szt.

CZĘŚĆ III. Dostawa pamięci komputerowych – 9 szt.

CZĘŚĆ IV. Dostawa oprogramowania – 2 szt.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 30.21.33.00-8, 30.23.72.30-0, 48.21.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

CZĘŚĆ I – do 17 grudnia 2010 r.

CZĘŚĆ II – nie później niż 10 dni, liczonych od dnia następującego po dniu podpisania umowy

CZĘŚĆ III – nie później niż 10 dni, liczonych od dnia następującego po dniu podpisania umowy

CZĘŚĆ IV – nie później niż 10 dni, liczonych od dnia następującego po dniu podpisania umowy

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

III.2) ZALICZKI

·      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2)Specyfikację oferowanego sprzętu, licencji dostępowych do serwera, pamięci komputerowych i oprogramowania. Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) przez niego upoważnioną(-e) (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo określające zakres osoby wskazanej do reprezentowania wykonawcy musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) udzielające pełnomocnictwo, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego.

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 25.06.2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczące:

1)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)      Złożą ofertę zgodną z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia podpisaną przez wykonawcę lub osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania wykonawcy musi być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę(-y) udzielające pełnomocnictwo, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego,

3)      Akceptują w całości projekt umowy, który stanowi załącznik nr od 5 do 5c do SIWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w art. 24 ust. 1 ustawy, powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawców, a wyszczególnionych w SIWZ.

 

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/miejski-osrodek-pomocy-spolecznej/ogloszenia-i-przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież (I piętro, pokój nr 6).

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (I piętro, pokój nr 6).

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach przedmiotu zamówienia:

Pan Radosław Fengier – od pn-pt w godz. 800-1500  tel./fax. 67 28-27-171 wew. 303, e-mail admin@chodziez.pl

- w sprawach proceduralnych:

Pani Sylwia Szafran – od pn-pt w godz. 800-1500  tel./fax. 67 28-10-454,

e-mail mopschodziez.kadry@wp.pl

Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnię­cia będą zamieszczone na stronie internetowej http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/miejski-osrodek-pomocy-spolecznej/ogloszenia-i-przetargi.html

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Oferty należy składać do dnia 29.11.2010 do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież (I piętro, pokój nr 6)

Godziny pracy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży:

- poniedziałek 800 – 1600

- wtorek – piątek 730 – 1530

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2010 r. o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Załącznik:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Ogłoszenie z dnia 10.11.2010 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

RADCA PRAWNY w wymiarze ½ etatu

 

 

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      Obywatelstwo polskie;

b)      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c)      Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz­nego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      Nieposzlakowana opinia;

e)      Wykształcenie wyższe prawnicze (tytuł magistra);

f)        Wpis na listę radców prawnych.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej;

b)      Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz systemu pomocy społecznej;

c)      Wszechstronna znajomość przepisów prawa w zakresie:

a.       pomocy społecznej,

b.      ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

c.       kodeksu postępowania administracyjnego,

d.      świadczeń rodzinnych,

e.       funduszu alimentacyjnego,

f.        dodatków mieszkaniowych,

g.       postępowania egzekucyjnego w administracji,

h.       finansów publicznych i rachunkowości,

i.         prawa pracy,

j.        zamówień publicznych,

k.      prawa cywilnego i rodzinnego.

d)      Znajomość i obsługa programów Word, Exel;

e)      Umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

3.      Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)      Obowiązkowość;

b)      Odpowiedzialność;

c)      Komunikatywność i umiejętność budowania kontaktu z inną osobą;

d)      Umiejętność pracy w zespole;

e)      Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Zadania główne

1)     udzielanie pomocy prawnej pracownikom Ośrodka przy opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych, decyzji administracyjnych i pism procesowych,

2)     sprawdzanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz aktami prawa wewnętrznego projektów statutu, regulaminów, zarządzeń, uchwał, umów i porozumień,

3)     analiza przepisów prawnych w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek,

4)     organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie KPA,

5)     organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników socjalnych w zakresie praw rodzinnego i opiekuńczego,

6)     udzielanie pomocy prawnej pracownikom socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji podopiecznych Ośrodka,

7)     bieżące monitorowanie zmian w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz informowanie o przedmiotowych zmianach Kierownika Ośrodka i właściwych merytorycznie pracowników,

8)     informowanie Kierownika o stwierdzonych uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa oraz skutkach tych uchybień,

9)     udzielanie pomocy prawnej klientom Ośrodka w zakresie spraw związanych z przemocą domową, przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów,

10) wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach ustawy o radcach prawnych.

2. Zadania okresowe

1) występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu przed sądami i urzędami w sprawach dotyczących Ośrodka.

 

5.      Wymagane dokumenty:

1.      Konieczne:

a)      Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

b)      Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ści­gane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

e)      Kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie aplikacji radcowskiej i złożenie egzaminu radcowskiego;

f)        Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych.

2.      Dodatkowe:

a)      Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy i jej charakter;

b)      Życiorys (CV) – z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej;

c)      Pisemna koncepcja pracy na zajmowanym stanowisku;

d)      List motywacyjny;

e)      Referencje;

f)        Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umie­jętności.

 

6.      Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z adresem kandydata należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6,    I piętro) lub pocztą (liczy się data i godzina wpływu dokumentów do Ośrodka) na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży z dopiskiem: „Nabór na stanowisko radcy prawnego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2010 r. do godz. 1000.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

7.      Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.  Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (22.XI.br. godz. 1030).

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 (29.XI.br.).

 

8.      Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu przeprowadzenia przedmiotowej rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

9.      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Chodzieży (http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/miejski-osrodek-pomocy-spolecznej/ogloszenia-i-przetargi.html) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

 

 

 

                                                            Kierownik

                                                                         Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej

Chodzież, dnia 16.01.2012 r.

 

 

 

 

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

na stanowisko pracy:

KSIĘGOWA

 

 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Aneta Stój zamieszkała w Szamocinie.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Stój spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

Sporządziła: S. Szafran

                                                                                                                                                                                                  Kierownik MOPS

                                                                                                                                                                                                  mgr Arleta Galla 

 

 

 

                                                                                        

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Chodzież, dnia 09.12.2009 r.

MOPS.SO-34/341/1/2009


OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na


Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2010 r."

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 01.12.2009 r. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 413370-2009 przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2010 r.", został rozstrzygnięty w dniu 09.12.2009 r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę:

Agencja Usługowa

Wiesława Krzyścin

ul. Ludowa 4

64-800 Chodzież


Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, cena jest korzystna ekonomicznie, nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena wykonania zamówienia wynosi 95 040,00 zł brutto. Oferta otrzymała w kryterium cena i referencje łącznie 100 pkt.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta.


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO KSIĘGOWEJ / KSIĘGOWEGO

Chodzież, dn. 05.01.2012 r.

 

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

NA STANOWISKO

KSIĘGOWEJ / KSIĘGOWEGO

 

 

Informuję, iż w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.      Imię i nazwisko                     Miejsce zamieszkania

1.         Aneta Stój                            zam. Szamocin

2.       Monika Szwemińska                 zam. Ujście

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

mgr Arleta Galla