Ogłoszenia informacje

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - informacje 2014/2015

INFORMACJA DOT. OKRESU ZASIŁKOWEGO

trwającego od 01 PAŹDZIERNIKA 2014r.  do 30 WRZEŚNIA  2015r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży Dział Świadczeń Socjalnych uprzejmie informuje, iż od                  01 października 2014 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy trwający do 30 września 2015 roku.

 W związku z powyższym informujemy:

1)       Od 01 sierpnia br. w Punkcie Informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży  ul. Krasińskiego 14 w godzinach od 7.30 do 15.30 można pobierać druki dotyczące ustalenia uprawnień do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski przyjmowane będą od 01 sierpnia br. do 31 października br. w godzinach od 7.30 do 15.30.

2)       Wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2014r. na wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia br.

      Natomiast realizacja świadczeń w miesiącu listopadzie 2014r. nastąpi na wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 września 2014r. do 31 października 2014r.

 

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

1.    zaświadczenia od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku);

2.    zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanej i przekazanej wierzycielce kwocie alimentów w 2013r.;

3.    w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

4.    ewentualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;

5.    zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

6.    zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie za rok 2013  podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

7) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, w tym odpowiednio:

a)    oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

b)    oświadczenia członków  rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

 

c)    zaświadczenie właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

 

d)    umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

 

e)    umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

 

f)      przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 

g)    oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów,

 

h)    dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

 

i)      dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2013r.),

 

j)      dokument określający wysokość uzyskanego dochodu  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2014r.)  

8)  zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2013r.)

 

Gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składany jest pierwszy raz należy dołączyć również:

1) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający  wiek dziecka;

3) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 

Uwagi:

Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem. W razie braku potwierdzenia dokona tego organ przyjmujący dokumenty  po  przedłożeniu  do wglądu oryginałów dokumentów.

Wszelkie informacje o realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta  http://bip.wokiss.pl/chodziezm

INFORMACJA DOT. OKRESU ZASIŁKOWEGO trwającego od 01 PAŹDZIERNIKA 2014r. do 30 WRZEŚNIA 2015r.

INFORMACJA DOT. USTALENIA PRAWA

DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

od 01 PAŹDZIERNIK 2014 r. do 30 WRZESIEŃ 2015r.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 W CHODZIEŻY INFORMUJE, IŻ

Z DNIEM 1 SIERPNIA 2014r. ROZPOCZYNA

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE

WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA

DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU MIASTA

NA OKRES ZASIŁKOWY 2014 / 2015

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik 2014r. nastąpi na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015, jeżeli złoży ona wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r. Natomiast realizacja świadczeń na wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 września 2014r. do 31 października 2014r. nastąpi do dnia 30 listopada 2014r. Powyższe terminy w zakresie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłat określa ustawa z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2012r. poz. 1228 z późn. zm.).

 

Wszelkich informacji na temat uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Punkcie Informacyjnym lub w Dziale Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30