Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organem zarządzającym Miejską Biblioteką Publiczną im. Stefana Michalskiego jest dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miejski w Chodzieży.
Funkcje dyrektora pełni p. Dorota Grewling.