Usuwanie azbestu

Dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wypełniony wniosek do Burmistrza Miasta Chodzieży o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o dofinansowanie
    wraz z telefonem kontaktowym,
  • lokalizację planowanych prac,
  • obręb i numer geodezyjny działki,
  • charakterystyka odpadu (płyta eternitowa, płyta elewacyjna itp.),
  • ilość wyrobów budowlanych zawierających azbest,
  • planowany termin realizacji prac.

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 "Załączniki do karty usługi:"

1. Wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.

Wzór wniosku

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wzór wniosku

 3. OPŁATY

Nie dotyczy. Urząd Miejski w Chodzieży finansuje w 100% koszty usunięcia, transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Koszty nowego pokrycia dachowego pozostają w gestii wnioskodawcy.

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Szymon Zychla tel. 0/67 282-71-71 w. 301 pokój nr 301 (I piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wnioski realizowane są według daty ich wpływu do tutejszego Urzędu, w miarę posiadanych środków finansowych. Wnioskodawca deklaruje termin rozpoczęcia prac budowlanych, a tutejszy Urząd informuje pisemnie o przyznaniu dofinansowania na usunięcie, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 8. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.),

2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie zasad użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 140, poz. 1481)

4. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski" przyjęty przez Radę Ministrów 14 maja 2002r.

5. „Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chodzieży na lata 2009-2032", stanowiący załącznik do uchwały nr XXXIV/285/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 marca 2009r.