Wypis wyrys z planu zaświadczenie o przeznaczeniu

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 Wydanie zaświadczenia

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

 "Załączniki do karty usługi:"

 3. OPŁATY

Opłata 17,00 zł za wydanie zaświadczenia.

(płatna na konto Gminy Miejskiej w Chodzieży w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 Oddział w Chodzieży

nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Chodzieży)

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Dawid Olejniczak tel. 0/67  282-71-71 w. 415 pokój nr 412 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie zaświadczenia następuje w terminie 7 dni od złożeniu wniosku

Odbiór osobisty, przesyłką pocztową lub przesyłką elektroniczną.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile - w przypadku odmowy wydania zaświadczenia

 8. PODSTAWA PRAWNA

ustawa kodeks postępowania administracyjnego

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ustawa o opłacie skarbowej

 9. INFORMACJE DODATKOWE

O wydanie zaświadczenia może wystąpić każdy.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku (złożenia wniosku) jej zapłaty w kasie Urzędu Miejskiego

Uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium

 

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 Wydanie wypisu i wyrysu

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

"Załączniki do karty usługi:"

 3. OPŁATY

Opłata za wypis i wyrys wynosi

1. od wypisu:

a) do 5 stron - 30 złotych

b) powyżej 5 stron - 50 złotych

2. od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 złotych

b) nie więcej niż 200 złotych

Opłatę skarbową w kwocie podstawowej 50 złotych wpłaca się z chwilą powstania obowiązku (złożenia wniosku) jej zapłaty

Płatne na konto: Urząd Miejski w Chodzieży BZ WBK S.A. Oddział w Chodzieży Nr 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932  lub w kasie urzędu, parter

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Dawid Olejniczak tel. 0/67  282-71-71 w. 415 pokój nr 412 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie wypisu i wyrysu następuje w terminie 14 dni od złożeniu wniosku

Odbiór osobisty, przesyłką pocztową lub przesyłką elektroniczną.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

 8. PODSTAWA PRAWNA

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ustawa o opłacie skarbowej

 9. INFORMACJE DODATKOWE

O wydanie wypisu i wyrysu  może każdy.

Do wniosku można dołączyć mapę z oznaczeniem usytuowania terenu objętego wnioskiem.