Użyczanie nieruchomości

Użyczanie nieruchomości


1. WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemne żądanie wskazując w nim nieruchomość będącą przedmiotem użyczenia.

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

Wydział Architektury i Gospodarki Terenami

Złożenie dokumentów, parter, sekretariat, pokój nr 203

Tel. 67 28 27 171 wew. 203, e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl ,

Odbiór dokumentów: piętro II, pokój nr 410, tel. 67 282 71 71 wew. 413

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek  8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

3. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Postępowanie w w/w. sprawach wszczyna się na żądanie zainteresowanych, bądź z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej, zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Burmistrz Miasta Chodzieży. Umowy użyczenia zawierane są najczęściej na okres do 3 lat.

4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie żądań.

5. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

6. PODSTAWA  PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Z 1964 r. nr 16, poz.93 z późn.zm.).
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Wniosek o Użyczanie nieruchomości