Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości


 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 Wydanie decyzji

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie decyzji podziałowej sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający

następujące dane:

  • imię i nazwisko lub nazwę interesanta,
  • adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • położenie i nr działki,
  • datę i podpis interesanta,
  • wskazanie celu podziału,
  • podanie wykonawcy prac geodezyjnych,
  • prosimy równieżo podanie telefonu kontaktowego,

Wzór wniosku dostępny jest:

  • w pokoju nr 410 (na II piętrze),
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta

Do wniosku należy dołączyć:

w I ETAPIE:

Mapę zasadniczą ze wstępnym projektem podziału - ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania.

Wypis z ewidencji gruntów i budynków i kopia mapy ewidencyjnej- oryginały.

Odpis z księgi wieczystej lub protokół badania księgi wieczystej sporządzony przez wykonawcę pracy podziałowej - poświadczona kserokopia.

Decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poświadczona kserokopia.

Pozwolenie konserwatora zabytków w przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

w II ETAPIE:

Mapę zasadniczą z projektem podziału nieruchomości - ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania.

Protokół z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem przebiegu granic nieruchomości.

Wykaz zmian gruntowych / wykaz zmian gruntowych na mapie z projektem podziału nieruchomości.

Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niżw księdze wieczystej.

"Załączniki do karty usługi:"

 3. OPŁATY

Brak opłaty

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę e-PUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Elżbieta Majchrzak tel. 0/67  282-71-71 w. 413 pokój nr 410 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie decyzji następuje w terminie 30 - 60 dni od złożeniu wniosku

Odbiór osobisty, przesyłką pocztową lub przesyłką elektroniczną.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile (ul. Dzieci Polskich 26,64-920 Piła).

Termin wniesienia odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży.

 8. PODSTAWA  PRAWNA

ustawa o gospodarce nieruchomościami

ustawa kodeks postepowania administracyjnego

ustawa o opłacie skarbowej

 9. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku składania wniosku przez małżonków lub współwłaścicieli, na wniosku powinny widnieć podpisy obojga małżonków i wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 95 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (niezależnie od ustaleń m.p.z.p. lub decyzji o warunkach zabudowy) w postępowaniu pomija się etap I składając wniosek o wydanie decyzji podziałowej razem z wszystkimi załącznikami-dokumentami przyjętymi do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego