Sprzedaż napojów alkoholowych

WNIOSEK ONLINE

#zostanwdomu

 

WNIOSEK ONLINE

 

UWAGA!

 

Wszystkich przedsiębiorców z miasta Chodzież, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż alkoholu ważne do dnia 30 kwietnia br., prosimy o składanie wniosków na nową koncesję oraz niezbędnych dokumentów stanowiących obligatoryjne załączniki, wyłącznie za pomocą platformy ePUAP lub drogą elektroniczną na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w tym wypadku z koniecznością dostarczenia oryginalnego wniosku po ustąpieniu obostrzeń obowiązujacych w Polsce .

W kwestii wymaganej aktualnej decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu ( punktu sprzedaży), za zgodą wyżej wymienionej instytucji, przedsiębiorcy, którzy składają wniosek w ramach przedłużenia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą załączać do wniosku  zgody, którymi dysponują i które są ważne.

Jednocześnie informujemy o możliwości wydłużenia  terminu realizacji postępowania, albowiem wnioski o zgodę na sprzedaż alkoholu wymagają opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której praca obecnie jest utrudniona.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Chodzieży to:

/8w7k25ehpk/skrytka

 Adres ten zamieszczony jest także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.chodziez.pl

Aktualnie obowiązujące wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wnioski o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wnioski      o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych widnieją i są możliwe do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.chodziez.pl

Prosimy zostań w domu i załatwiaj sprawy urzędowe drogą elektroniczną lub telefonicznie. Bądź odpowiedzialny i bezpieczny!

Aktualne wnioski

Wniosek na jednorazowa  sprzedaz alkoholu

Wniosek na sprzedaz alkoholu

Wniosek na wyprzedaz alkoholu

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chodzieży

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wypełniony formularz wniosku z dołączoną kserokopią posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie stosuje się do nich przepisów art.18 ust.3a, ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14.

Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chodzieży.

3. OPŁATY
Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

(płatna na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 Oddział w Chodzieży nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Chodzieży

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę e-PUAP.

5. OSOBY DO KONTAKTU
Anna Ostradecka tel. 0/67 282-71-71 w. 211 pokój nr 208 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.z 2016r, poz. 487 ze zm.)

 • Uchwała Nr LII/391/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 maja 2018rr w sprawie ustalenia na terenie miasta Chodzieży maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania lub ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.

9. INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chodzieży.

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wypełniony formularz wniosku zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Chodzieży, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 • posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Chodzieży,

 • wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

 • dla punktu detalicznego minimum na 2 lata,

 • dla punktu gastronomicznego minimum na 4 lata

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

3. OPŁATY
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 • 2100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki nie podlegają opłacie.

(wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 Oddział w Chodzieży

nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Chodzieży)

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę e-PUAP.

5. OSOBY DO KONTAKTU
Anna Ostradecka tel. 0/67 282-71-71 w. 211 pokój nr 208 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.z 2016r, poz. 487 ze zm.)

 • Uchwała Nr LII/391/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 maja 2018rr w sprawie ustalenia na terenie miasta Chodzieży maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania lub ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.

 9. INFORMACJE DODATKOWE
Wniosek opiniowany jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

  a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

  b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4.

 2. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.

 3. Wprowadzania do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

 4. Przedstawiania fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

 5. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

 6. Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,

 • upływu terminu ważności zezwolenia,

 • zmiany rodzaju działalności gospodarczej,

 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

 • niedopełnienia w terminach obowiązku:

  - złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 1 ust. 4, lub

  - dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5.