Jesteś tutaj:   

Sprawy lokalowe

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy

1. ZAKRES  ŚWIADCZONEJ  USŁUGI
najem lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

2. WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY
 Wypełniony formularz ( druk ) wniosku na obowiązującym druku oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu wszystkich członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku   (druk do pobrania w biurze nr 208 Urzędu Miejskiego lub na stronie www.bip.chodziez.pl).

Wniosek o przydział lokalu

3. OPŁATY
Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

4. MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW
Osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul.  Ignacego Jana Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną.

5. OSOBY  DO  KONTAKTU
Iwona Hermaszewska   tel. 0/67  282-71-71 w. 210,  pokój nr 208 ( parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

6. SPOSÓB  I  TERMIN  ZAŁATWIENIA

 1.  Wnioski rozpatrywane są w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 2. Podstawą rozpatrzenia sprawy jest złożony wniosek wraz z pełną dokumentacją. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 3. Burmistrz Miasta Chodzieży sporządza roczną listę mieszkaniową i socjalną osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ustalane są listy. Sporządzenie rocznych list poprzedzone jest sporządzeniem ich projektów w terminie do 30 listopada. Na projektach list umieszcza się osoby, które złożyły wnioski do dnia 30 września roku poprzedzającego rok na który ustalane są listy oraz osoby, które nabyły prawo do zawarcia umowy najmu na podstawie poprzednio obowiązujących rocznych list  i uzyskały pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Lista oraz jej projekt podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Chodzieży na okres 14 dni.
 4. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego następuje w miarę posiadanych lokali.
 5. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas nieoznaczony.
 6. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy – na pisemny wniosek najemcy wraz z dołączonymi zaświadczeniami bądź oświadczeniami o dochodach, złożony na miesiąc przed wygaśnięciem umowy.

Przesyłką pocztową .

7. TRYB  ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje - wybór osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego nie jest czynnością administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U.  z 2018 r., poz.1302 z późn. zm.).

8. PODSTAWA  PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm).
 2. Uchwała Nr XXVIII/216/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz tymczasowych pomieszczeń.

9. INFORMACJE DODATKOWE
1.Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku:
1) Zamieszkiwanie na terenie miasta Chodzieży.
2) Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy:
zamieszkiwanie w lokalu, w którym w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego przypada mniej niż 10 m2  powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego na jedną osobę przypada mniej niż 5 m2  powierzchni pokoi, przy czym, gdy małżonek/konkubent wnioskodawcy zamieszkuje w innym niż wnioskodawca lokalu, warunek ten musi być spełniony w obu lokalach;
zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia określonych w prawie budowlanym warunków pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
utrata tytułu prawnego do lokalu na podstawie 3 letniego okresu wypowiedzenia i opłacanie do dnia 9 lipca 2001 r. czynszu regulowanego;
opuszczenie rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz innych placówek opiekuńczo- wychowawczych na skutek uzyskania samodzielności i pełnoletności, w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego, zamieszkiwanie przed umieszczeniem w w/w placówkach na terenie miasta Chodzieży i złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletności;
zamieszkiwanie w tymczasowych pomieszczeniach, ośrodkach pomocy dla osób bezdomnych;
bezdomni, których ostatnim stałym miejscem zamieszkania było miasto Chodzież.
3) Niski dochód
W przypadku ubiegania się o lokal mieszkalny średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, bądź ankiety weryfikacji wniosku nie może przekroczyć:
 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
125 %  najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku ubiegania się o lokal socjalny średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, bądź ankiety weryfikacji wniosku nie może przekroczyć:
 100 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
80 %  najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Definicja dochodu - za dochód przyjmuje się wszelkie przychody wszystkich członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych                       z powodów politycznych (Dz. U .poz.693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie          z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.332 z póżn. zm.).

Kaucja - zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uzależnione jest od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości 3 – krotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Wynajmujący w ściśle uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zapłatę kaucji w miesięcznych ratach płatnych w okresie nie dłuższym, niż 12 miesięcy.
Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności z tytułu najmu.

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokalu socjalnego

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokalu socjalnego z osobami podlegającymi przekwaterowaniu na mocy prawomocnego wyroku sądowego nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu, gdy sąd orzekł uprawnienie osoby (rodziny) do otrzymania lokalu socjalnego
 
 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Złożenie oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek wierzyciela bądź dłużnika wyroku eksmisyjnego wraz z załączonym wyrokiem sądowym opatrzonym klauzulą wykonalności.

 3. OPŁATY

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną,

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Iwona Hermaszewska tel. 0/67 282-71-71 w. 210 pokój nr 208 ( parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

W miarę posiadania wolnych lokali socjalnych, według kolejności wpływu prawomocnych wyroków eksmisyjnych do tut. Urzędu.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

 8. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj;  Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266. ze zmianami)

2. Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Umowa najmu zawierana jest bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu.

2. Umowę zawiera się na czas oznaczony z możliwością przedłużenia na kolejny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy - na pisemny wniosek najemcy wraz z zaświadczeniami bądź oświadczeniami o dochodach.
 

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków


 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Najem lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wypełniony formularz (druk) wniosku wraz z zaświadczeniem bądź oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (druk do pobrania w biurze nr 208 Urzędu Miejskiego lub na stronie www.bip.chodziez.pl).

 "Załączniki do karty usługi:"

Wniosek o przydział lokalu socjalnego.

 3. OPŁATY

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną,

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Iwona Hermaszewska tel. 0/67 282-71-71 w. 210 pokój nr 208 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

1. Wnioski rozpatrywane są w terminie miesiąca.

2. W terminie do 31 stycznia każdego roku Społeczna Komisja Mieszkaniowa sporządza projekty rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny, które podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i podawane są do publicznej wiadomości na okres 14 dni.

3. Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego następuje w miarę posiadanych wolnych lokali.

Przesyłką pocztową.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

 8. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj; Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266. ze zmianami)

2. Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku

 • brak tytułu prawnego do lokalu
 • osiąganie niskich dochodów.

Kryteria te muszą być spełnione jednocześnie.

Przez osoby (rodziny), które osiągają niskie dochody rozumie się:

 • osoby samotne, których średni miesięczny dochód nie przekracza 75 % kwoty najniższej emerytury obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku do zawarcia umowy,
 • rodziny, w których średni miesięczny dochód na jedną osobę uprawnioną do wspólnego zamieszkiwania nie przekracza 50% najniższej emerytury obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku do zawarcia umowy.

2. Definicja dochodu - za dochód przyjmuje się wszelkie przychody wszystkich członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych , jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony z możliwością przedłużenia na kolejny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy - na pisemny wniosek z dołączonymi zaświadczeniami bądź oświadczeniami o dochodach.

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci dotychczasowego najemcy


 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Potwierdzenie uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu,

2. Akt zgonu najemcy lokalu,

3. Dokument potwierdzający uprawnienie zmarłego najemcy do danego lokalu  (np. kserokopia umowy najmu)

4. Dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z najemcą lokalu  (np. odpis skrócony aktu urodzenia)

 3. OPŁATY

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną,

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Iwona Hermaszewska tel. 0/67 282-71-71 w. 210 pokój nr 208 ( parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Potwierdzenie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy następuje w formie pisemnej, w terminie miesiąca.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie nie przysługuje.

W sytuacji gdy osoba zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu nie zgadza się z zajętym przez wynajmującego stanowiskiem, może wystąpić w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie istnienia stosunku najmu przez właściwy sąd rejonowy. 

 8. PODSTAWA PRAWNA

Art.691 Kodeksu cywilnego.

 9. INFORMACJE DODATKOWE

1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała  faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli osoby te stale zamieszkiwały z najemcą w tym  lokalu do chwili jego śmierci.

2. W razie braku osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu  lub w razie zrzeczenia się przez nie tego prawa, stosunek najmu lokalu wygasa.